Historické senátní tisky z 2. volebního období
7. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

7. zasedání


č. zkrácený popis
763 Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky, podepsaná v Katovicích dne 18. února 1928, se závěrečným protokolem. - (pokračování předešlého)
764 Interpelácia senátora Jána Janíka a spol. na pána ministra železnic ohľadom úmyseľného nevybavovania podaných žiadosti zamestnancami na slov. riaditeľstvá št. železníc.
765 Antrag der Senatoren Andreas Lippert, J. Tschapek und Genossen betreffend die Gewährung staatlicher ausgiebiger Hilfe anlässlich der schweren Hagelschläge, die fast alle Gemeinden der Gerichtsbezirke Bischofteinitz, Hostau und Ronsperg und der angrenzenden Bezirke betrafen.
766 Návrh senátorov G. Volku, M. Kalčoka a spoločníkov o poskytnutie rýchlej pomoci požiarom poškodeným v obci Tŕnie, okres Zvolen, na Slovensku.
767 Vládní návrh. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku užívaného státním podnikem Vojenskou továrnou na letadla a o zcizení tohoto podniku samotného.
768 Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o hraniční Odře, podepsaná v Praze dne 22. března 1928 se závěrečným protokolem.
769 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1750) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1929 (tisk 1813). -Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1929-Příloha. STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PRO ROK 1929 - (Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1929. Skupina I. Vlastní státní správa. -Skupina II. Správa státních podniků -Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních; dávkách a poplatcích. -Skupina IV. Správa státního dluhu ) - (SUMÁŘ. SKUPINA I. VLASTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA. A. Ústřední orgány státu. -B. Správa zahraniční a vojenská. -C. Správa vnitřní -D. Finanční správa -E. Kontrola státní správy -Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina L) rozčleněný na osobní a věcné výdaje 1. President republiky a kancelář presidenta republiky -2. Zákonodárné sbory. - 3. Předsednictvo ministerské rady. -4. Ministerstvo zahraničních věcí. -5. Ministerstvo národní obrany. - 6. Ministerstvo vnitra. -7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. -8. Ministerstvo pro sjednoceni zákonův a organisace správy. - 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -10. Ministerstvo školství a národní osvěty. - (pokračování předešlého)-11. Ministerstvo zemědělství. - (pokračování předešlého)-12. Státní pozemkový úřad. -13. Ministerstvo průmyslu obchodu a živností - 14. Ministerstvo veřejných prací. - (pokračování předešlého)-15 Ministerstvo pošt a telegrafů. -16. Ministerstvo železnic. - 17. Ministerstvo sociální péče -18. Agenda ministerstva pro zásobování lidu. - 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. - 20. Odpočivné a zaopatřovací platy. -21. Ministerstvo financí: - pokračování předešlého - 22. Všeobecná, pokladní správa. - 23. Nejvyšší účetní kontrolní úřad. -Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) rozčleněný na osobní a na věcné výdaje. -SUMÁŘ SKUPINA II. SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ -1. Tabáková režie -§ 2. Státní loterie. - (pokračování předešlého)-§ 3. Státní mincovna v Kremnici -§ 4. Československá pošta (včetně poštovní úřady šekové -§ 5. Československé státní dráhy. - § 9. Státní báňské a hutnické závody -§ 10. Vojenská továrna na letadla. -§ 11. Vojenské lesní podniky - § 12. Státní lázně -§ 13. -Státní tiskárny. -§ 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě. - § 15. Československá tisková kancelář. -§ 16. Žabčický školní závod zemědělský. -SUMÁŘ. SKUPINA III. PODÍL SAMOSPRÁVNÝCH SVAZKŮ A FONDů A PODÍL SILNIČNÍHO FONDU NA STÁTNÍCH DANÍCH, DÁVKÁCH A POPLATCÍCH. - pokračování předešlého
770 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 769) k vládnímu návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1929. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3) - (pokračování předešlého 4) - (pokračování předešlého 5) - (pokračování předešlého 6) - (pokračování předešlého 7) - (pokračování předešlého 8) - (pokračování předešlého 9) - (pokračování předešlého 10) - (pokračování předešlého 11)
771 Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o úpravě pohraničních poměrů na státní hranici, popsané v čl. 83 Versailleské smlouvy ze dne 28. června 1919, podepsaná v Berlíně dne 3. února 1927. - (pokračování předešlého) - (pokračování předešlého) - (pokračování předešlého)
772 Unesení poslanecké sněmovny k návrhům poslanců A. J. Beneše, Pechmana a druhů a poslanců Petrovického, dra Samka, Votruby a druhů (tisk 1291, 1296, 1297) zákona o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (tisk 1681).
773 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1604) zákona o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy (tisk 1864).
774 Návrh senátorů R. Pánka, Wagnera, Hubky, Plamínkové a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
775 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 772) k návrhům poslanců A. J. Beneše, Pechmana a druhů a poslanců Petrovického, dra Samka, Votruby a druhů (tisk 1291, 1296, 1297) zákona o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby.
776 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 773) k vládnímu návrhu zákona o zrušeni zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy.
777 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru živnostensko-obchodního a III. výboru rozpočtového o usnesení sněmovny poslanecké (tisk 738) k vládnímu návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona č. 58/1925 Sb. z. a n, o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
778 Návrh synátorů dra Soukupa, dra Kloudy, Pánka a spol. stran zvolení zvláštní komise na vypracování odpovědi adresy na poselství pana presidenta republiky T. G. Masaryka z 28. října 1928.
779 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1780) zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, čís. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (tisk 1839).
780 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1686) zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (tisk 1862).
781 Návrh senátorů dra Zikmunda Witta, dra Soukupa a soudruhů na vydání zákona o rozdělení interkalarií, vzniklých neobsazením systemisovaných míst soudcovských a státně zastupitelských mezí soudce, státní zástupce a soudcovské čekatele.
782 Vládny návrh. Zákon ktorým sa zrušuje zákonný článok XXV/1899 o štátnom dôchodku z výčapu nápojov, ďalej § 11 zákona zo dňa 10. decembra 1918, č. 64 Sb. z. a n., o mimoriadnych prechodných ustanoveniach na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
783 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Báňské Bystřici ze dne 25. 8. 1928, č. j. Td 322/1928, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Chlumeckého pro přečin rušení obecného míru dle §u 14 č. 1 zák. č. 50/23 (č. 6870/ 1928 předs.).
784 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Báňské Bystřici ze dne 25. 8. 1928, č. j. Td 338/1928, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Chlumeckého pro přečin dle §u 14 č. 1 zák. č. 50/23 (. 6869/1928 předs.).
785 Zpráva imunitního výboru o další žádosti okresního soudu v Trnavě ze dne 2./7: 1928, č. j. T. 1766/27/9, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sochora pro přečin pomluvy k soukromé žalobě poslance Viléma Brodeckého (č. 6599/1928 předs.)
786 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 736) k vládnímu návrhu zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby.
787 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 779) k vládnímu návrhu zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.
788 rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 780) k vládnímu návrhu zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým.
789 Vládny návrh. Zákon o predaji vína vlastnej výroby držiteľmi vinohradov a ovocných sadov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
790 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Košicích za souhlas k trestnímu stíhání senátora, ing. Julia Klimky pro zločin, podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (čís. 3946, 27 předs.).
791 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Žilině za souhlas k trestnímu stíhání senátorů dra Jana Kovalika a Ondřeje Činčaly pro přestupek podle §u 4 zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n., (čís. 6728/28 předs.).
792 netištěno
793 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 14. října 1926. č. j. Tl XIV 147/25/54 za souhlas k stíhání sen. Jana Richtera pro přečin. proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491 tr. z. (čís. 220/26 předs.).
794 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií,sjednaná v Paříži dne 2. července 1928. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21)
795 Interpelace senátorů Löwa, dr Hellera a soudruhů na pana ministra vnitra stran konfiskační praxe u karlovarského censurního úřadu. Interpellation der Senatoren Löw, Dr. Heller und Genossen an den Herrn Minister des Innern, betreffend die Konfiskationspraxis bei der Karlsbader Zensurbehörde. Interpelace. senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran zabavení čísla 62 periodického časopisu »Volkspresse«, vycházejícího v Opavě. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Justizminister betreffend die Konfiskation der Nummer 62, der in Troppan erscheinenden periodischen Zeitschrift »Volkspresse«. Interpelace senátora Průši a soudruhů ministru vnitra o bezdůvodné a nesmyslné konfiskaci časopisu »Výboj« čís. 5., roč. VIII. orgánu Federace Proletářské Tělovýchovy pro tělovýchovné a organisační pracovníky. - Interpelace senátora Vojtěcha Dundra a soudruhů na pana ministra spravedlnosti dra Mayr-Hartinga ve věci konfiskace časopisu »Zájmy kovodělníků« ze dne 22. srpna 1928, čís. 34 orgánu Svazu kovodělníků v Československé republice. Interpelace senátora Růženy Reichastädterové a spol. na p. ministra školství a národní osvěty ve příčině postupu úřadů vůči českým.menšinovým školám na Moravě. Interpelace senátora Růženy Reichstädterové a spol. na pana ministra národní obrany ve příčině vydáváni zbraní nedospělé mládeži. Irnterpellácia senátora dra Törkölyho a druhov ministrom pošt a telegrafov i spravedlnosti o trestnom pokračovaní zavedenom proti katolickemu čítateľskému kruhu v Rimavskej Sobote. Intetpelláció a postaügyi és igazságügyi Miniszter Urakhoz a rámaszombati katholikus olvasó kör ellen indított bünvádi eljárás tárgyában; Beadjak: Dr. Törköly József és társai. Interpelace senátorů Gustava Habrmana, Jana Filipínského, Jana Pociska a soudruhů na ministra vyučování a na ministra vnitra ohledně konfiskace ústavou zaručených práv učitelstva. Interpelace senátorů drn Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran zřízení německé vysoké školy obchodní. Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Niessner und Genossen an den Herrn Minister für Unterricht und Volkskultur betreffend Errichtung, einer deutschen Handelshochschule. Interpelace senátora dr Hellera a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran zabavení časopisu »Sozialdemokrat« ze dne 18. října 1928. Interpellation des Senators Dr. Heller, und Genossen an den Herrn Justizminister betreffend die Konfiskation des »Sozialdemokrat« vom 18. X. 1928. - Interpelace senátorů R. Pánka, dra O. Krouského a druhů panu ministru financí o zadržování uchopitelské odměny kontroloru Janu Šikovi a legionáři Vítu Votípkovi hlavním finančním ředitelstvím v Užhorodě. Inrepellácia senátora dra Törkölyho a druhov ministrom spravedlnosti a ministrovi vnútra o zhabaní listu »Gömör«. Interpelláció az Igazságügyi és Belügyminister Urakhoz, a »Gömör« elkobzása tárgyában. Beadják: Dr Törköly József és társai. Interpelace senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra národní obrany stran úrazu vojína Thrula u 40. pěšího pluku v Bohumíně. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend den Unfall des Soldaten Thrul beim 441. Infanterieregiment in Oderberg. Interpelace senátora Reyzla a soudr. na pana ministra vnitra o zákazech veřejných schůzí Svazu proletářských volnomyšlenkářů. Interpellationn des Senators Reyzl und Genossen an den Minister des Innern betreffend die Verbote von öffentlichen Versammlungen des Bundes proletarischer Freidenker. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra železnic stran jazykového nešvaru v rychlících Berlin–Praha–Wien. Interpellation des Senators Bartl und Genossen an den Herrn Eisenbhnminister betreffend einen sprachlichen Misstand in den Schnellzügen Berlin–Prag–Wien. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra financí stran požitků zaměstnanců finanční stráže, kteří mají své služební stanoviště v Německu. Interpellation des Senators Bartl und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffend die Bezüge der in Deutschland stationierten Finanzwachangestellten. Interpelace senátora V. Donáta a společníků na pány ministry financí, veřejných prací, školství a národní osvěty v záležitosti desolátního stavu budovy výzkumného ústavu pro zkoušení stavebních hmot a konstrukcí při vysoké škole inženýrského stavitelství v Praze.
796 Odpověď na interpelaci senátorů Vojtěcha Dundra, dra Fr. Soukupa, Gustava Habrmana a soudruhů o stávce horníků v hnědouhelném revíru severních dech (tisk č. 598). Odpověď na interpelaci senátorů Jarolima, dra Hellera a soudr. stran stávky horníků v hnědouhelné pánvi v severozápadních Čechách (tisk čís. 598/13). Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Jarolim, Dr. Heller und Genossen betreffend die Arbeitseinstellung der Bergarbeiter im nordwestböhmischen Braunkoh lenreviere (Druck Nr. 598113. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran několika případů naprosto nepostačitelných zaopatřovacích požitků (tisk čís. 540/6). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Hartl und Genossen betreffend einige Fälle ganz unzulänglicher Versorgungsgenüsse (Druck Nr. 540/6). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Roberta Hütera a soudr. stran propagandy pro československý červený kříž na německých školách (tisk čís. 631/4). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen wegen der Propaganda für das čechoslovakische Rote Kreuz an deutschen Schulen (Druck Nr. 631/4). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Jokla a soudruhů stran podvodů s osvobozováním od vojenské služby, které se dály v Podkarpatské Rusi (tisk čís. 631/8). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Jokl und Genossen betreffend den in Karpathorussland vorgekommenen Militärbefreiungsschwindel. (Druck Nr. 631/8). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Jokla a soudr. stran převozu ostatků vůdce povstání námořníků v Kotoru, Františka Ráže (tisk čís. 631/10). Interpellation des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Jokl und Genossen betreffend die Ueberführung der Gebeine des Führers des Matrosenaufstandes in Cattaro, Franz Ráž, in die Čechoslovakei (Druck Nr. 631/10). Odpověď ministra financi na interpelaci senátora Reyzla a soudruhů stran šikanujícího jednání okresního fin. ředitelství v Liberci vůči majitelům motorových vozidel (tisk čís. 631/16). Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Reyzl und Genossen betreffend das schikanöse Vorgehen der Finauzbezirksdirektion Reichenberg gegenüber Besitzern von Motorfahrzeugen (Druck Nr. 631/16). - Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů dra Veselého, Jiřího Pichla a spol. o správě zámku Konopiště (tisk čís. 689). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora J. Vraného a spol. ohledně jednání státní policie při schůzi dra J. Stránského, konané v úterý, dne 13. března t. r. v sále Plodinové bursy v Praze (tisk čís. 68913). Odpověď ministra financí na interpelací senátora dra Hellera a soudr. stran úpravy požitků staropensistů (tisk čís. 689/7). řAntwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend die Regelung der Bezüge der Altpensionisten (Druck Nr. 689/7). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora H. Jokla a soudr. stran přiznání práva veřejnosti soukromé odborné škole pro ženská povolání v Českém Těšíně (tisk čís. 727/1). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators H. Jokl und Genossen betreffend die Zuerkennung des Oeffentlichkeitsrechtes der Privatfachschule für Frauenberufe in Čech. Taschen (Druck Nr. 727/1).
797 Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 20. listopadu 1928, kterým se mění dosavadní ustanovení o zákazu čepovati, podávati a prodávati nápoje obsahující alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev (tisk sen. 775).
798 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským z 1. března 1924, podepsaný v Praze dne 19. listopadu 1928.
799 Javaslat Beadják: Dr. Grossehmid Géza szenátor és társai az állampolgárság szabályozása tárgyában.
800 Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě z 12. srpna 1926 čís. 10562/26 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Michala Tomíka pro přečiny podle §u 14 čís. 3. a §u 14 čís. 5. zákona na ochranu republiky čís. 50/1923 Sb. zák. a nař. (čís. 1848/26 předl.) a o stížnosti senátore Michala Tomíka do porušení jeho imunity sedrií v Bratislavě (čís. 533/26 předl.).
801 Törvényjavaslat a nyugdijak egységesítéséről - Benyujtják: Dr. Grosschmid Géza szenátor és társai. Návrh. sen. dr Grosschmida a druhov na vydanie zákona o sjednotení penzií.
802 Návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. července 1925, podepsaná v Madridě dne 13. prosince 1928. ářčáářDODATKOVÁ DOHODA K OBCHODNÍ ÚMLUVĚ Z 29. ČERVENCE 1925, SJEDNANÉ MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A ŠPANĚLSKEM. - ACORD ADITIONNEL ? LA CONVENTION COMMERCIALE DU 2 JUILLET 1925 CONCLUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET L’ESPAGNE. (původní znění ).
803 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1706) o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (tisk 1955). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 181. schůzi dne 20. prosince 1928 tuto osnovu zákona: Zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3) - (pokračování předešlého 4) - (pokračování předešlého 5) - (pokračování předešlého 6)
804 Naléhavá interpelace senátora Ferd. Šťastného a druhů k celé vládě Čs. republiky ve věci útoků na valutní hodnotu státní měny.
805 Návrh senátora R. Pánka a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
806 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 1. července 1928 č. j. za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vojtěcha Hampla pro přečin podle 14 čís. i zákona na ochranu republiky (čís. 6598/1938 předs.).
807 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 31. VII. 1928. j. Nt XIV. 9/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Růženy Sehnalové pro zločin podle §u 15 č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 6737/28 předs.).
808 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu ze dne 28. února 1928 č. j. Nt 265/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stihání senátora Ivana Bodnára pro přečin utrháni na cti podle §, 1, 3/II. č. 1, 2 zák. čl. XLI/1914, pro přečin urážky na cti podle § 2, 4/II. zák, čl. XLI/1914, pro přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 3 zák. č. 50/1923 a pro přestupek výzvy k trestným činům podle § 15 č. 4 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 5771 / 1928 předs.).
809 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedne v Báňské Bystřici ze dne 18. ledna 1928 čj. Td 19/28/2 souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Alex. Herze pro zločin podle § 15 č. 3 zák. na ochranu republiky a §§ 159 a násl. vojenského trestního zákona (čís. 5415/1928 předs.).
810 Interpelace senátorů dra Františka Soukupa, Gustava Habrmana, Rudolfa Jaroše, Boženy Ecksteinové, Vojtěcha Dundra a soudruhů na pana náměstka předsedy vlády, pana ministra školství a národní osvěty a pana ministra vnitra ve věci prodeje nadačních domů a pozemků v Praze na Příkopech a v ulici Panské. Interpelace senátorů J. Hubky, R. Wagnera a druhů na pana, ministra financí ve věci daňových a přirážkových nedoplatků. Interpelace senátorů Rudolfa Havránka, Rudolfa Pánka, Rudolfa Wagnera a druhů, panu ministru železnic o příčinách železničních katastrof na československých státních drahách. nterpelace senátora Josefa Hubky a druhů panu ministru školství a národní osvěty o prodeji domu čp. 856 v Praze II., na Příkopě, ministerstvem školství a národní osvěty. Interpelace senátorů Ferd. Šťastného, dr Fr. Veselého a druhů na pana ministra sociální péče a pana ministra obchodu o stavu mzdového hnutí textilního dělnictva v ČSR. Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na pana ministra financí dr Vlasáka stran událostí ve státní tabákové továrně v Jáchymově v Rudohoří. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Finanzminister Dr. Vlasák betreffend die Vorkommisse in der staatlichen Tabakfabrik in Skt. Joachimsthal im Erzgebirge. Interpelace senátora E. Teschnera soudruhů na pana ministra financí dr Vlasáka stran vyclívání knih v knihařském plátně. ářčáářInterpelation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Finanzminister Dr. Vlasák betreffend die Verzollung von Büchern in Buchbinrderleinen. Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty a na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy stran používání státních a městských školních tělocvičen jako volebních místností. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Mnister für Schulwesen und Volkskultur sowie an den Herrn Minister für Gesundheitswesen betreffend die Benützung von staatlichen und städtischen Schulturnhallen als Wahllokale.
811 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Filipínského a soudruhů v příčině nepravidelně jízdy u rychlíku a osobních vlaků na československých drahách (tisk 762/2). Odpověď ministrů spravedlnosti a pro zásobování lidu na interpelaci senátora dra Grosschmida a spol. o pohledávce Josefa Mischury obyvatele v Košicích proti československému eráru v obnose 78.700 Kč (tisk 727). Válazs az igazságügyi és közellátásügyi miniszterektöl dr. Grosschmid szenátor és társai interpellációjára Mischura József kassai lakosnak a csehszlovák államkinestárral szervben fenálló 78.000 Kč összégü követelése tárgyéhen. (727. ny.-sz.). Odpověď Ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha, a soudr. Stran vyřizování podání města Bruntálu (tisk 762/5). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die Erledigung der Eingaben der Stadt Freundenthal (Druck 765/5). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Habrmana, Jaroše a soudruhů o příčinách poslední katastrofy v Praze na Poříči (tisk 759).
812 Zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 763), jímž se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky, podepsaná v Katovicích dne 18. února 1928, se závěrečným protokolem.
813 Zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 768), jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o hraniční Odře, podepsaná v Praze dne 22. března 1928 se závěrečným protokolem.
814 Zpráva I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II.výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 803) k vládnímu návrhu zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.
815 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1922 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového Fondu a dávky z majetku (tisk.732).
816 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 757), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatečná dohoda sjednaná mezi republikou Československou a Norskem ve Varšavě dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Norskem, podepsané v Praze dne 2. října 1923 (č. 208 Sb. z. a n. z roku 1923 a č. 243 Sb. z. a n. z roku 1924).
817 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 794), jímž se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francii, sjednaná v Paříži dne 2. července 1928.
818 Zpráva výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona o predaji vína vlastnej výroby držiteľmi vinohradov a ovocných sadou na Slovensku a v Podkarpatskej rusi (tisk 789).
819 Dringliche Iterpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend gesetzwidrige Auflösung der Gemeindeverwaltungskommission in Komotau. Naléhavá interpelace sen. K. Friedricha a soudr. na pana ministra vnitra stran protizákonného rozpuštění obecní správní komise v Chomutově.
820 Návrh senátorů Gustava Habrmana, Rudolfa Jaroše, dr Zikmunda Witta, Jana Pociska a soudruhů na poskytnutí mimořádné výpomoci letošní krutou Zimou postiženým.
821 Návrh sen. Ferd. Šťastného a druhů, aby rodinám, strádajícím letošními krutými mrazy, a zvláště rodinám nezaměstnaných dělníků byla poskytnuta okamžitá přiměřená výpomoc z prostředků státních.
822 Interpelace senátorů dra Ant. Kloudy, J. V. Klečáka, Jiřího Pichla a druhů panu ministru školství a národní osvěty ve věci výplaty 22 mil. Kč ze slovenských církevních statků ostřihomským beneficiátům. Interpelace senátorů Antonína Nováka, Vojtěcha Dundra, Boženy Ecksteinové a soudruhů na pana ministra sociální péče stran příkrého vymáhání tak zv. přeplatků na vyplacené podpory válečným poškozencům. Interpelace senátorů dra Ant. Kloudy, Antonína Šolce a druhů vládě republiky Československé o přeřazení města Litoměřic do skupiny B činovného. Interpelace senátorů Jiřího Píchla, dra Ant. Kloudy, R. Wagnera, F. F. Plamínkové a druhů vládě republiky Československé o tom, proč vláda ČSR. neodpovídá na protest Československé Obce Sokolské proti porušení řádu, platného pro udílení velké medaile ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy za zásluhy a vítězství v oboru tělesné výchovy. - ářčáářInterpelace senátorů Josefa Hubky, Jiřího Pichla, dra Ant. Kloudy a spol. na vládu republiky Československé ve věci okamžité finanční pomoci malým zemědělcům, kteří trpí katastrofálními mrazy. ářčáářPřeklad. senátora dra Hellera a soudruhů na pana ministra vnitra stran oběžníku zemského presidenta v Čechách proti svazu >Verband der deutschen Selbstverwaltunskörper<. Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend einen Runderlass des Landespräsidenten von Böhmen gegen den Verband der deutschen Selbstverwaltungskörper. Interpelace senátora dra Hellera a soudruhů na pana ministra železnic stran neustálých těžkých železničních nehod. ářčáářInterpellation des Senators Dr. Heller und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die ständigen schweren Eisenbahnunfälle. Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen an die Regierung betreifend die Ernennungen in die Landes- und Bezirksvertretungen.
823 ářčáářOdpověď Vlády na interpelaci senátora dra Soukupa a soudr. stran událostí u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě (tisk 598/6). ářčáářOdpověď vlády na interpelaci senátora Rudolfa Páka a spol. v záležitosti přiznáni odškodného pozůstalým po příslušnících finanční, stráže, kteří byli ve službě zabiti nebo následkem zranění stali se invalidními (tisk 564/8). ářčáářOdpověď vlády na interpelaci senátora dra Hellera a soudr. stran událostí u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě (tisk 598/5). Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen wegen der Vorgänge beim Internationalen Arbeitsamt in Genf (Druck 59815). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Teschnera a soudr. stran jednojazyčných poštovních záznamů při nedoručitelných poštovních zásilkách pro německé příjemce v Karlových Varech (tisk 631/13). Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators Teschner und Genen in Angelegenheit der einsprachigem. Postvermerke bei unbestellbaren Postsendungen an deutsche Empfänger in Karlsbad (Druck 631/13). ářčáářOdpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Polacha, Niessnera a soudruhů stran konfiskace časopisu >Valksfreund< (tisk 598/7). Antwort des Justizministers auf die Interpellation der Senatoren Polach, Niessner und Genossen betreffend eine Konfiskation des >Volksfreund< (ruck 598/7). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Václava Donáta a společníků v záležitostí zdržování výstavby potřebných budov pro vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze ministerstvem financí (tisk 689/2).
824 Törvenyjavaslat A nepszámlálásról. Beadják: Dr Törköly József és társai. - Překlad. Návrh senátora Dr. Tórkölyho a spol. na vydanie zákona o sčítaní ľudu.
825 Törvényjavaslat Beadják: Dr Törköly József és társai. - ářčáářPřeklad: Návrh senátora dra Törkölyho a spoločníkov na vydanie zákona o práve spolčovacom. - (pokračování předešlého 1)
826 ářčáářInterpelace senátora R. Wagnera, F. F. Plamínkové, Jos. Hubky a spol. na pana ministra školství a národní osvěty v příčině obsazování ředitelských míst na středních školách. ářčáářInterpelace senátorů R. Wagnera, R. Pánka a spol. na pana ministra pošt a telegrafů v příčině vydání jubilejních pošt. známek při mileniových oslavách knížete Václava. Interpelace. senátorů F. F. Plamínkové, R. Wagnera a spol. na pana předsedu vlády o odmítání žen s akademickým vzděláním hlavně pak právnickým, které se hlásí do konceptní služby státní a soudní. Interpelace senátora F. F. Plamínkové a spol. na pana ministerského předsedu o překážkách Všeobecného pensijního ústavu, jež mu znemožnily uveřejnění matematické bilance. Interpelácia senátora dra Grosschmida a druhov ministrovi financií a ministrovi vnútra o používaní jazyka maďarského vo finančných úradoch v úzenií okresných súdov v Košiciách, Rimavskej Sobote, Nitre a Sečovciach. Intrepeláció az Igazságügysniniszter és Belügyminiszter Urakhoz Benyujtja: Dr. Grosschmid Géza szenátor és társai a magyar nyelvnek kassai, rimaszombati, nyitrai és gálszécsi járásbiróságok terüle tén való használata tárgyában. - Interpelácia senátora dra Grosschmida a druhov ministrovi financií o používaní jazyka maďarského vo finančných úradoch v území okresných súdov v Košiciách, Rimavskej Sobote, Nitre a Sečovciach. Interpelláció a Pénzügyminiszter Urhoz Benyujtja: Dr. Grosschmid Géza szenátor és társai a magyar nyelvnek a kassal, rimaszombati, nyitrai és gálszécsi járásbiróságok területén müködö penzügyi hivataloknál való használata tárgyában. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra národní obrany stran sebevraždy vojína Maxe Fuchse u dělostřeleckého pluku č. 8, baterie č. 7 v Opavě. - ářčáářInterpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung, betreffend den Selbstmord des Soldaten Max Fuchs des Art. Reg. Nr. 8, Batterie Nr. 7 in Troppau. Interpelace senátora dra Hellera a soudr. na vládu stran odpočivných a zaopatřovacích požitků staropensistů ve službách obcí a okresů resp. jejich pozůstalých. Interpellation des Senators Dr. Heller und Gen. an die Regierung betreffend die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Gemeinde- und Bezirks-Altpensionisten bezw. deren Hinterbliebenen. - ářčáářInterpelace senátora Roberta Hüttera soudr. na ministra vnitra stran úředního nátlaku politického úřadu ve Varnsdorfu k upisování státní půjčky. Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen an den Minister des Innern in Angelegenheit eines amtlichen Zwanges zur Staatsanleihezeichnung der Warnsdorfer politischen Behörde. Interpelace senátora K. Friedricha a soudr. na pana ministra železnic stran protizákonného jednaní úředníků u přepážek. Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen an der Herrn Eisenbahnminister betreffend gesetzwidriges Verhalten von Schalterbeamten. ářčáářInterpelace senátora Roberta Hüttera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran sešítku >Měsíčník pro občanskou nauku a státoobčanskou výchovu<, který státní nakladatelství přikládá k >Věstníku<. Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit des von der Staatlichen Verlagsanstalt dem >Věštník< beigeschlossenen Heftchens >Monatsschrift für Bürgerkunde und staatsbürgerliche Erziehung<. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran vyplácení valutární diference učitelstvu bývalého východoslezského plebiscitního území. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann, Polach und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volksbildung betreffend die Auszahlung der Valutadifferenz an die Lehrerschaft des ehemaligen ostschlesischen Plebiscitgebietes. Interpelace senátorů H, Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra financí stran přeložení archivu katastrálních map z Opavy do Brna. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffend die Verlegung des Katastral-Mappen-Archives von Troppau nach Brünn.
827 Dringliche Interpellation des Senators Dr. Heinrich Brunar und Genossen an den Minister des Innern wegen der Ernennungen in die Landes- und Bezirksvertretungen. Naléhavá interpelace senátora dr H. Brunara a soudr. na pana ministra vnitra stran jmenování do zemských a okresních zastupitelstev.
828 Odpověď vlády na interpelaci senátorů G. Habrmana, dr Hellera a soudruhů ve věci zdražení cukru a ostatních důležitých životních potřeb (tisk 751). ářčáářOdpověď vlády na interpelaci senátorů R. Pánka, R. Wagnera, Jos. Hubky a spol. v příčině zdražení cukru (tisk 750). ářčáářOdpověď ministra železnic na interpelaci senátora Janíka a spol. stran úmyslného nevyřizování žádostí podaných zaměstnanci slovenským ředitelstvím státních drah (tisk 764). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Pánka a spol. ohledně vydání služebního řádu pro zaměstnance státních hutních a báňských podniků (tisk 540/1). Odpověď vlády na interpelaci senátora K. Friedricha a soudr. stran smrti státních horníků v Jáchymově radiem (tisk 631/6). ářčáářAntwort der Regierung auf die Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen betreffend den Radium-Tod der staatlichen Bergleute in St. Joachimsthal (Druck 631/6). ářčáářOdpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora dr Hellera a soudruhů stran budovy pražského ústavu pro hluchoněmé (tisk 631/17). ářčáářAntwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die Interpellation des Senators Dr Heller und Genossen betreffend das Gebäude des Prager Taubstummeninstitutes (Druck 631/17). - Odověď předsedy vlády na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o odstrkování státních zaměstnanců (tisk 689/6). Antwort des Vorsitzenden der Regierung auf die Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen betreffend zurückgesetzte Staatsbedienstete (Druck 689/6). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran zřízení státního ústavu pro vzdělání opatrovatelek v Opavě (tisk 762/9). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation der Senatoren 13. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die Errichtung eines staatlichen Bildungsinstitutes für Kindergärtnerinnen in. Troppau (Druck 762/9). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhů stran na roveň postavení staropensistů s novopensisty (tisk 762/12). Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend die Gleichstellung der Alt- mit den Neupensionisten (Druck 762/12). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů E. Teschnera, Hartla a soudr. o tom, jak se chovali službu konající dopravní úředník a průvodčí vlaků dne 8. července 1828, při odjezdu osob. vlaku čís. 1503 v 18 hod. v Mostě (tisk 762/9.). Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren E. Teschner, Hartl und Genossen in Angelegenheit des Verhaltens des diensthabenden Verkehrsbeamten und des Zugsschaffners am 8. Juli 1928 anläßlich des Abganges des Personenzuges Nr. 1503 um 18 Uhr in Brüx (Druck 762/4). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran samosprávných úředníků okresních zastupitelstev, kteří mají býti převzati do státní služby (tisk 762/13). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Hartl und Genossen betreffend die in den Staatsdienst zu Übernehmenden autonomen Beamten der Bezirksvertretungen (Druck 762/13). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Hartla, Fahrnera a soudruhů stran konečného zákonitého na roveň postavení všech státních pensistů (tisk 762/14). ářčáářAntwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Hartl, Fahrner und Genossen betreffend die endliche gesetzliche Gleichstellung aller staatlicher Pensionisten
829 Antrag des Senators Dr. Heller und Genossen auf Änderung bzw. Ergänzung einiger Bestimmungen des zweiten Teiles des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Nr. 103 Slg. d. G. u. V. betreffend die Regelung der Besoldungs- und einiger Dienstverhältnisse der Staatsbediensteten. Návrh senátora dr Hellera a soudr. na změnu resp. doplnění několika ustanovení části druhé zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců.
830 Antrag des Senators Dr. Heller und Gen. betreffend die Gleichstellung aller Gruppen der staatlichen und öffentlichen Angestellten im Ruhestande und der Hinterbliebenen nach solchen Angestellten. Návrh senátora dr Hellera a soudr. na zrovnoprávnění všech skupin státních a veřejných zaměstnanců na odpočinku a pozůstalých po takovýchto zaměstnancích.
831 Interpelace senátorů Václava Donáta, J. Vraného a společníků na pana ministra financí v záležitosti nesprávného provádění zákona o přímých daních ze dne 15. června 1922, čís. 76 Sb. z. a n., některými berními správami.
832 Vládní návrh. kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských.
833 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, podepsaná v Budapešti dne 26. května 1928 a Závěrečný zápis k této úmluvě. ÚMLUVA MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A KRÁLOVSTVÍM MAĎARSKÝM O ÚPRAVĚ DLUHŮ A POHLEDÁVEK VE STARÝCH KORUNÁCH RAKOUSKÝCH A UHERSKÝCH. - CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LE ROYAUME DE HONGRIE CONCERNANT LE REGLEMENT DES DETTES ET CRÉANCES LIBELLÉES EN ANCIENNES COURONNE S AUTRICHIENNES ET HONGROISES. - (pokračování předešlého)
834 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Trenčíně ze dne 24. října 1928, č. j. Nt VI 50/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Juraje Petora pro přečin rušení obecného míru podle §u 14 č. 3 zák. č. 50/23 a pro zločin podněcování ke zločinu vojenskému podle §u 15 č. 3 téhož zákona (č. 7360/28 předs.).
835 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Moravské Ostravě ze dne 8. ledna 1929, č. j. Nt IX 58/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Viléma Herlingera pro přestupek podle §u 3, 19 shromažďovacího zákona (č. 7838/29 předs.).
836 Zpráva výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 782), ktorým sa zrušuje zákonný článok XXV/1899 o štátnom dôchodku z výčepu nápojov, ďalej § 11 zákona zo dňa 10. decembra 1918, č. 64 Sb. z. a n., o mimoriadnych prechodných ustanoveniach na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
837 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisk: 674, 675, 677, 678, 679, 687, 691, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 752, 765 a 766).
838 Zpráva imunitního výboru o žádosti obžalobného senátu sedrie v Trenčíně za souhlas k trestnímu stíhání senátora Emanuela Kučery pra přečin podle § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (čís. 8013/29 předs.).
839 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Toužila pro přestupek § 11 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863 (čís. 7060/28 předs.).
840 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka K. Starka pro přestupek podle § 11 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863 (čís. 7316/28 předs.).
841 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1097) zákona o státních starobních podporách (tisk 2000). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 187. schůzi dne 6. března 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o státních starobních podporách.
842 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2039), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, číslo 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků (tisk 2091).
843 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2040), kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb.. z, a n. o stavebním ruchu (tisk 2092).
844 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2044), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, číslo 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 2090). doplňují trestní zákony a trestní řády.
845 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1967), kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (tisk 2053). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 188. schůzi dne 7. března 1929 tuto osnovu zákona: Zákon kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády.
846 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona ( tisk 1898 ), kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Středolabské 51/2 % investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 2051).
847 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2019), kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 51/2 % investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 20,000.000,- jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 2052).
848 Návrh senátorů R. Pánka, Rud. Wagnera a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon).
849 Návrh senátorů Jos. Hubky, Ant. Šolce, Jiřího Pichla a druhů na vydání zákona, jímž se mění zákon ze dne 20. prosince 1922, č. 396 Sb. z. a n., kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců.
850 I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 841) o vládním návrhu zákona o státních starobních podporách.
851 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 842) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, e. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.
852 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 843) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.
853 Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 844) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.
854 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 845) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády.
855 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 846) o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů >Středolabské 51/2% investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou< k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
856 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 847) o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů >Jihočeské 51/2% investiční půjčky elektrisační z roku 1978 v částce Kč 20,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)< k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
857 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1896), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 2045).
858 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 1605), ktorým sa doplňujú a menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnom pokračovaní vo veciach občianskych a o pokračovaní exekučnom (tisk 2046). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 191. schůzi dne 13. března 1929 tuto osnovu zákona: Zákon kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízeni exekučním.
859 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bradáče, dra Dolanského, dra Labaje, dra Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dra Luschky, Stenzla, Staňka, Dubického, Nejezchleb-Marchy, dra inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů (tisk 1969) na změnu zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova (tisk 2100).
860 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bradáče, dra Dolanského, dra Labaje, dra Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dra Luschky, Stenzla, Staňka, Dubického, Nejezchleb-Marchy, dra inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů (tisk 1968) na vydání zákona o elektrisačním fondu (tisk 2103). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 191. schůzi dne 13. března 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o elektrisačním fondu.
861 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhů o zabavení časopisu >Sozialdemokrat< ze dne 18. října 1928 (tisk 795/9). Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend die Konfiskation des >Sozialdemokrat< vom 18. Oktober 1928 (Druck 795/9). Odpověď vlády na interpelací senátora Jiřího Píchla a druhů o tom, proč vláda neodpovídá na protest Čsl. obce Sokolské proti porušení řádu platného pro udílení velké medaile ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy za zásluhy a vítězství v oboru tělesné výchovy (tisk 822/3).
862 Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a druhů vládě republiky Československé o přeřazení města Poděbrad do skupiny B činovného. Interpelace senátorů Rudolfa Havránka, Rudolfa Wagnera a druhů vládě republiky Československé o přeřazení města Krnova do skupiny B činovného. Interpelace senátorů dr K. Hellera, Jarolima a soudr. na pana ministra pošt a telegrafů stran neudržitelných poměrů poštovní a telegrafní služby v Teplících-Šanově. Interpellation der Senatoren Dr. Karl Heller, Jarolim und Genossen an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend die unhaltbaren Zustände des Post- und Telegraphendienstes in Teplitz-Schönau.