Historické senátní tisky z 2. volebního období
6. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

6. zasedání


č. zkrácený popis
599 Vládní návrh. Zákon kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova.
600 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze k trestnímu stíhání senátora Viktora Dyka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 487, 488 tr. z. (č. 1432 předs.).
601 Vládní návrh. Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
602 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. ledna 1928, č. j. T IX. 1341 26, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro pře- stupek proti bezpečnosti cti (č. 5288 předs.).
603 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Jičíně ze dne 10. 12. 1927, č. j. Nt XIII. 56 27, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Emanuela Kučery pro přečin dle §u 14 ad 5 a pro zločin dle §u 15 ad 3 zákona na ochranu republiky (č. 5056 předs.).
604 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 8. února 1928, č. j. Nt XII. 4/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Milana Fijaly gro přečin násilí proti orgánu vrchností dle §u 4 odst. II. zák. čl. XL. z r. 1914 (č. 5489 předs.).
605 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Jokla a druhů o výbuchu zabloudilého náboje, jejž děti našly v obci Němčičkách u Mikulovic, a na interpelaci téhož senátora a druhů stran opětovných neštěstí zaviněných zabloudilými náboji (tisk čís. 472/1 a 528/7). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Jokl und Genossen betreffend die Explosion eines von Kindern aufgefundenen Blindgängers in der Ge- meinde Nemčičky bei Mikulovice, und auf die Interpellation desselben Senators und Genossen betreffend die neuerlichen Unglücksfälle durch Blindgänger (Druck Nr. 472/1 und 528/7). Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci sen. H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran přestupků zákona na ochranu volební svobody, k nímž došlo na Hlučínsku Antwort des Ministers des Innern und des Justizministers auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die vorgekommenen Uebertretungen des Gesetzes zum Schutze der Wahl ireiheit im Hultschiaer Gebiet (Druck Nr. 528/6). Odpověď vlády na interpelací senátora V. Dundra a soudr. o poškozování státních zájmů poštovní správou v oboru dodávek telegrafních (tisk čís. 510). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů H. Jokla, dra K. Hellera a soudr. stran četných neštěstí následkem nespouštění železničních závor (tisk čís. 528/8). - Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren H, Jokl, Dr. K, Heller und Genossen betreffend die zahlreichen Unglücksfälle infolge Nichtherablassung der Bahnschran ken (Druck Nr. 528/8). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů F. Beutela, H. Jokla a soudruhů stran propouštění nemocných vojínů z vojenské služby (tisk čís. 472/4). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der Senatoren F, Beutel, H. Jokl und Genossen betreffend die Entlassung kranker Soldaten aus dem Militärdienste (Druck Nr. 472/4). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora H. Jokla a druhů. stran poměrů u oddělení pěš. pl. 40, které jest posádkou v Bohumíně (tisk čís. 540/7). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators H. Jokl und Genossen betreifend die Zustände bei der in Oderberg stationierten Abteilung des I. R. Nr. 40 (Druck Nr. 540/7) Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátorů F. F. Plamínkové, R. Pánka a společníků v záležitosti přídavků poštovních zaměstnanců v lázeňských místech (tisk čís. 521). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora R. Pánka a spol. ve věcí vydání zákona o služebním poměru zaměstnanců ve vyšších službách soukromých (tisk čís. 540/2).
606 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 569) k vládnímu návrhu zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů.
607 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 572) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení.
608 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1473) o stavebním ruchu (tisk 1484). - (pokračování předešlého)
609 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1475) zákona o ochraně nájemníků (tisk 1485). - (pokračování předešlého)
610 Usnesení poslanecké sněmovny vládním návrhu zákona (tisk 1474) o odkladu exekučního vyklizeni místností (tisk 1486).
611 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 608) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu. I.
612 Zpráva I.výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 609) o vládním návrhu zákona o ochraně nájemníků.
613 Zpráva sociálně-politického výboru usnesení poslanecké sněmovny (tisk 610) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místnosti.
614 Vládní návrh. Zákon úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu. - (pokračování předešlého)
615 Návrh senátora R. Pánka a spol., kterým se vláda vyzývá, aby senátu N. S. předložila seznamy veškerého úřednictva ve státních úřadech, ústavech, fondech a v podnicích státních a státem spravovaných.
616 Návrh senátora Reščuka a soudruhů na provedení regulace řeky Černé Tisy a zmírnění bídy nezaměstnaných vorařů v krajích, postižených v srpnu 1927 živelní pohromou.
617 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk sn. 1487) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 535 a 544) o cestovných pasoch (tisk sn.1529).
618 Návrh senátora Hampla a soudruhů stran podpory vyhořelým v obci Levinská Olešnice.
619 Návrh senátorů V. Dundra, dra Fr. Soukupa, G. Habrmana a soudruhů na poskytnutí státní pomoci postiženým požárem v obci Levinská Olešnice v okresu novopackém.
620 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. technicko-dopravního výboru, III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 599) zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova.
621 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 617) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o cestovních pasech.
622 Návrh senátorů J. Stržila, V. Sehnala a společníků na pomoc postiženým požárem v obci Dolní Újezd, okres Litomyšl.
623 Návrh senátora Fr. Šabaty a druhů na bezodkladné poskytnutí státní podpory pro katastrofálním požárem postižené obyvatele obce Dolní Újezd, okresu litomyšlského.
624 Návrh senátorů Otm. Hrejsy, K. Sáblíka a společníků na poskytnutí pomoci postiženým větrnou smrští dne 21. a 22. března 1928 na okresech Uherský Brod, Uh. Ostroh a Strážnice.
625 Návrh senátorů K. Sáblíka, O. Hrejsy a společníků na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Přísece u Jihlavy.
626 Návrh senátora J. Dreslera a společníků na pomoc postiženým požárem v obci Levínská Olešnice, okres Nová Paka.
627 Návrh senátora dr Törkölyho a spoločníkov na vydanie zákona o advokátskych komorách na Slovensku. Javaskat. Beadják Dr Törköly és társai a szlovenskói ügyvédi kamarákról szóló törvény meghozatala irant. Határozza el a Nemzetgyülés Szenátusa: Az 1928 . . . . . . . . kelt törvény a szlovenszkói ügyvédi kamárákról.
628 Návrh senátora Petora a súdruhov vo veci mimoriadnej podpory vyhoreným obyvatelom obce Sňahnica, okres Žilina, Slovensko.
629 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení vládní vyhláškou ze dne 29. března 1928, č. 47 Sb. z. a n. v prozatímní platnost uvedená dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. února 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. prosince 1926 v Praze (Sb. z. a n. č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928).
630 Antrag der Senatoren Ernst Teschner, Dr. Heller und Genossen auf Ergänzung des § 20 des Gesetzes vom 22. Mai 1919, Sammlung 320. Der hohe Senat wolle beschließen: Gesetz vom ........................ durch welches dem § 20 des Gesetzes vom 22. Mai 1919, Sammlung der Gesetze 320, ein vierter Absatz zugefügt wird. Návrh senátorů E. Teschnera, dr Hellera a soudruhů na doplnění §u 20 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n. Slavný senáte račiž se usnésti: Zákon ze dne ......................, kterým se k §u 20 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., připojuje čtvrtý odstavec.
631 Interpelace sen. Jos. Hubky a společníků na ministerstvo pošt a telegrafů ve věci postupu poštovního úřadu v Prachaticích a poštovního ředitelství v otázce jazykové. Interpelácia senátora Šimona Roháčka a spol. na pána ministra financií, jako dal vybavit žalobu a ponosu, podanú na ministerstvo financií v záležitosti ne spravodlive vyrúbenej dávky z majetku generálnym finančným riaditeľstvom v Bratislave >Sväzu vinárskych spolkov na Slovensku< kde sa producentom vinohradníkom - mimo mesta Bratislavy - cenilo víno 1 liter po 8 Kč a bratislavským producentom vína po 5 Kč. Tisk 631/2. Interpelácia senátora Dr Karola Krčméryho a spol. na vládu v záležitosti zúčastnenia sa senátora Františka Zimáka na soc. dem. kongrese v Budapešti, kde sa dialy nepriatelské prejavy proti R. č. S. Interpelace senátorů Antonína Šolce, dra Kloudy a spol. na pana ministra spravedlnosti ve věci nedostatečného opatření okresního soudu ve Frýdlantě v Čechách, soudci a soudními úředníky úplně znalými státního českého jazyka. Interpelace senátora Roberta Hüttera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran propagandy pro Československý Červený kříž na německých školách. Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen der Propaganda für das čechoslovakische Rote Kreuz an deutschen Schulen. Interpelace senátora K. Friedricha a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran konfiskační prakse státního zastupitelství v Chebu. Interpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen au den Herrn Justizminister betreffend die Konfiskationspraxis der Staatsanwaltschaft Eger. Interpelace senátora K. Friedricha a soudr. na pana ministerského předsedu stran smrti státních horníků v Jáchymově radiem. - Interpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen an den Herru Ministerpräsidenten betreffend den Radium-Tod der staatlichen Bergleute in St. Joachimsthal. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra národní obrany stran záhadného úmrtí vojína Hanuše Rottera. Interpellation der Senatoren, Hans Jokl, Johann Polach uad Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung, betreffend den mysteriösen Tot des Soldaten Hans Rotter. Interpelace senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra národní obrany stran podvodů s osvobozováním od vojenské služby, které se dály v Podkarpatské Rusi. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend den in Karpathorussland vorgekommenen Militärbefreiungsschwindel. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra železnic stran opětovných srážek automobilů s vlaky následkem nedostatku železničních závor. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend der neuerlichen vorgekommenen Zusammenstösse zwischen Auto und Eisenbahnzügen infolge mangelnder Bahnschranken. Interpelace senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudr. na veškerou vládu stran převozu ostatků vůdce povstání námořníků v Kotoru, Františka Ráže do Československa. - Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller und Genossen an die Gesamtregierung betreffend die Überführung der Gebeine des Führers des Matrosenaufstandes in Cattaro, Franz Rasch in die Čechoslovakei. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra národní obrany stran skandální příhody při pohřbu zemřelého vojína u dělostřeleckáho pluku č. 258 v Opavě. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend einen skandalösen Vorfall bei der Bestattung eines verstorbenen, Soldaten beim Artillerieregiment Nr. 258 in Troppau. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra železnic stran lepšího připojení na železniční trať Suchdol-Budišov nad Budišovkou. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die Verbesserung der Anschlüsse an die Bahnlinie Zauchtel - Bautsch. Interpelace senátora Teschnera a soudr. na pana ministra pošt stran jednojazyčných poštovních záznamů při nedoručitelných poštovních zásilkách pro německé příjemce v Karlových Varech. Interpellation des Senators Teschner und Genossen an den Herrn Postminister iin Angelegenhsit der einsprachigen Postvermerke bei unbestellbaren Postsendungen an deutsche Empfänger in Karlsbad. Interpelace senátorů dr Hellera, Jokla a soudruhů na pana ministra financí a na pana ministra spravedlnosti stran postavení soudců. Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Jokl und Gen. an den Herrn Finanzminister und an den Herrn Justizminister betreffend die Lage der Richter. - Interpelace senátora A. Fahrnera a soudr. na veškerou vládu o tom, že viceguvernér Rozsypal vyplatil >hospodářské straně< peníze na volby a prominul složení částky 28.000 Kč za rozmožení kandidátních listin. Interpellation des Senators A. Fahrner und Genossen an die Gesamtregierung in Angelegenheit einer Auszahlung von Wahlgeldern an die >Wirtschaftspartei< durch den Vizeguverneur Rozsypal und Nachsicht des Erlages von 28.000 Kč für die Vervielfältigung der Kandidatenlisten. Interpelace senátora Reyzla a soudruhů na pana ministra financí stran šikanujícího jednání okresního finančního ředitelství v Liberci vůči majitelům motorových vozidel. Interpellation des Senators Reyzl und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffend das schikanöse Vorgehen der Finanzbezirksdirektion Reichenberg gegenüber Besitzern von Motorfahzeugen. Interpelace senátora dr Hellera a soudr. na pana ministra veřejných prací stran budovy pražského ústavu pro hluchoněmé. Interpellation des Senators Dr. Heller und Gen. an den Herrn Minister für öffentliehe Arbeiten betreffend das Gebäude des Prager Taubstummeninstitutes.
632 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran těžkého odsouzení tajemníka Františka Novotného pro citát ze Schillerova >Viléma Tella< (tisk čís. 394/6). Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senntors Hartl und Genossen betreffend die schwere Verurteilung des Sekretärs Franz Nowotny wegen eines Zitates aus Schillers >Wilhelm Tell< (Druck Nr. 394/6). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o závadách při provádění zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (tisk čís. 357/2). Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators Hartl und Genossen betreffend Übelstände in der Durchführung des Gesetzes über die Krankenversiche- rung der öffentlichen Bediensteten (Druck Nr. 357/2). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Pánka a spol. v záležitosti převodu samosprávných zaměstnanců dle zákona čís. 103/1926 Sb. z. a nař. (tisk čís. 540). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora V. Dundra a soudr. ve věci konfiskace časopisu >Zájmy českého severu< ze dne 23. července 1927, orgánu československé sociálně demokratické strany dělnické v župě českolipské (tisk čís. 540/4). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Hüttera a soudr. o chování se správce okresní správy politické ve Varnsdorfu v záležitosti účastenství zahraničních spolků při odhalení praporu (tisk čís. 540/8). - Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen in Angelegenheit des Verhaltens des Leiters der pol. Bezirksverwaltung in Warnsdorf gegen die Teilnahme ausländischer Vereine bei einer Fahneneuthüllung (Druck Nr. 540/8). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora R. Hüttera a soudr. o tom, jakým způsobem čsl. hlavní celní úřad ve Varnsdorfu provádí celní předpisy při dovozu knih z Rakouska (tisk čís. 564/3). Antwort des Finazministers auf die Interpelation des Senators Robert Hütter und Genossen in Angelegenheit der Handhabung der Zollvorschriften bei Büchereinfuhr aus Oester- reich seitens des čsl. Hauptzollamtes in Warnsdorf (Druck Nr. 564/3). Odpověď vlády na interpelaci senátorů F. F. Plamínkové, R. Pánka a spol. pro porušení práv žen vládním nařízením č. 113 ze dne 7. července 1926 o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě (tisk čís. 253). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Josefa Proška a společníků o stavbě budovy pro poštovní a telegrafní úřad v Lounech (tisk čís. 564/1). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hüttera a soudr. stran zabavení časopisu >Sudeteadeutsche Tageszeitung< (tisk čís. 598/12). Antwort des Ministers des Innern auf die lnterpellation des Senators Hütter und Genossen betreffend eine Beschlagnahme der >Sudetendeutschen Tageszeitung< (Druck Nr. 598/12). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů F. F. Plamínkové, Jos. Hubky, R. Reichstädterové a spol. ve věci reformy školské správy (tisk čís. 598/3).
633 Vládní návrh. Zákon o cejchování vnitrozemských lodí.
634 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 577) k vládnímu návrhu zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích, zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě.
635 Vládní návrh. Zákon jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n. o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č 147 Sb. z. a n. z roku 1927.
636 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě dne 15. března 1928. Návrh schvalovacího usnesení.
637 Usnesení poslanecké sněmovny k návrhu poslance Bradáče, dra Dolanského, dra Budaye, dra Lukavského, Mlčocha, dra Luschky, Windirsche, Stenzla, Rýpara, Špačka, Vencla a druhů (tisk 1398), aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 1463).
638 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Vojtěcha Hampla pro přestupky podle §ů 2, 3, 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (č. 5616 předs.).
639 Návrh senátorů Ant. Nováka, V. Dundra, R. Jaroše a soudruhů na doplnění zákona ze dne 15. června 1927, čís. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy.
640 Návrh senátorů V. Dundra, J. Havleny, Ant. Nováka a soudruhů na poskytnutí pomoci a provedení vydatných opatření ve prospěch nezaměstnaného dělnictva lnářského průmyslu v obvodech Vrchlabí a Trutnova.
641 Návrh senátorů V. Donáta, K. Sáblíka, Ot. Hrejsy a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím na okresech počáteckém, jihlavském, třešťském a telečském.
642 Návrh senátora Šturce a soudruhů, aby požárem těžce poškozeným občanům v Podluhách, okres Hořovice, byla okamžitě poskytnuta pomoc z prostředků státních.
643 Návrh senátora Josefa Petříka a soudruhů na státní pomoc postiženým průtrží mračen v obci Malči v politickém okrese Sušici.
644 Vládní návrh. Zákon o veřejné stráži zemědělské. - (pokračování předešlého)
645 Vládní návrh. Zákon o ochraně polního majetku. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2)
646 Vládní návrh. Zákon o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem.
647 Vládní návrh. Zákon kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností.
648 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce pro přečin proti bezpečností cti, spáchaný tiskem (č. 1679/26 předs.).
649 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (tisk 466 a 543).
650 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně ze dne 17. srpna 1927, č, j. Nt XII 146/27 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sochora pro přečin urážky presidenta republiky podle §u 11. čís. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (čís. 4385/27 předs.).
651 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 23. dubna 1928, č. j. TI XI 692/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Beutela pro přečin proti bezpečnosti cti (číš. 6085/28 předs.).
652 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Báňské Bystřici ze dne 9. února 1926, čj. TI X. 45/25/9 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Šmona Roháčka pro přečin pomluvy tiskem podle §§ů 1, 3 odst. II., čís. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (čís. 619/26 předs.).
653 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 637) o návrhu poslance Bradáče, dra Dolanského, dra Budaye, dra Lukavského, Mlčocha, dra Luschky, Windirsche, Stenzla, Rýpara, Špačka, Vencla a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
654 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 635) zákona, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927.
655 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 629), jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení vládní vyhláškou ze dne 29. března 1928, č. 47 Sb. z. a n., v prozatímní platnost uvedená dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. února 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. prosince 1926 v Praze (Sb. z. a n, č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928).
656 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 636), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě dne 15. března 1928.
657 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas, aby bylo zavedeno přípravné vyšetřování proti senátoru Václavu Klofáčovi pro přečin proti bezpečnosti cti, jehož se podle trestního oznámení pp. Jiří Stříbrného a Jindřicha Trnobranského dopustil tím, že poskytl informace článku uveřejněnému v čísle 353 časopisu Národní Osvobození ze dne 25. prosince 1926 pod nadpisem >Rozmluva se senátorem V. Klofáčem<, takže ho dlužno považovati za autora tohoto článku po rozumu odstavce 3., §u 1, zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. (č. 3986/27 předs.).
658 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Užhorodě za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Ivana Bodnára pro soukromožalobní přečin ublížení na cti podle § 2, 3 odst. II. bodu 1 a 4 odst. II. zák. čl., XLI z r. 1914 (čís. 6191/28 předs.).
659 Návrh senátorů JUDr. Františka Soukupa, Antonína Nováka a soudruhů na poskytnutí státní pomoci postiženým strašlivou živelní katastrofou (krupobitím) v okresech křivoklátském, berounském a smíchovském.
660 Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas ku stíhání senátora Milana Fijaly pro přestupek podle § 15 č. 4 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle § 46 tr. z. př. uh. (čís. 2466/26 předs.).
661 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Poděbradech ze dne 10. května 1928 č. j. 320/28, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Vojtěcha Dundra pro přestupek podle §§ 3, 4 a 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (čís. 6160/28 předs.).
662 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 13. dubna 1928 Nt X 5/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Viléma Herlingera pro přečin po dle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (čís. 6055/28 předs.).
663 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 646) o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem.
664 senátora J. Sechtra a společníků na státní pomoc postiženým živelní pohromou na okrese berounském a křivoklátském.
665 Návrh senátorů Václava Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu.
666 Návrh senátora Josefa V. Klečáka a společníků na okamžitou pomoc postiženým průtrží mračen v obcích Nový Jáchymov, Otročiněves, Nová Huť pod Nižborem, Stradonice v okresu křivoklátském a v Buštěhradě v okresu kladenském.
667 Návrh senátora V. Štolby a společníků na státní pomoc postiženým krupobitím na okrese nepomuckém.
668 Naléhavá interpelace senátorů Antonína Nováka, Vojtěcha Dundra a soudruhů na vládu Československé republiky ve věci velkého neštěstí, jež stalo se v Praze na stavbě v Revoluční třídě.
669 Naléhavá interpelace senátorů dr Zikmunda Witta, Antonína Nováka, dr Frant. Soukupa a soudruhů na pány ministry sociální péče, veřejných prací, průmyslu, obchodu a živností, financí a spravedlnosti, aby co nejrychleji bylo čeleno strašlivým katastrofám na pražských stavbách, ohrožujících životy a bezpečnost dělnictva na stavbách zaměstnaného a obyvatelstva v blízkosti bydlícího a aby taktéž bylo náležitě šetřeno starých památností pražských a zabráněno spekulaci a lichvě se stavebními pozemky.
670 Návrh senátorů Šturce, Skaláka, Toužila a soudruhů na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Křivoklátsku, postiženým živelní pohromou.
671 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1489) o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (tisk 1528).
672 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1520) o soustavě drobných mincí (tisk 1576).
673 Návrh senátorů Donáta, dra Reyla, dra Brabce, Thoře, dra Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n.
674 Návrh senátorů Millera, dra Brabce, dra Němce a společníků na poskytnutí státní podpory postiženým krupobitím v obcích: Velké Hlasivo, Řemičav, Moraveč, Stará Vožice, Mladá Vožice a Oldřichov pol. okres Tábor.
675 Návrh senátora Hampla a soudruhů na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Broumovsku, postiženému živelní pohromou.
676 Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu senátorů Donáta; dra Reyla, dra Brabce, Thoře, dra Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. (tisk 673) na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. července 1927. čís. 125 Sb. z. a n.
677 Návrh senátora E. Vollaye a spoločníkov na poskytnutie štátnej podpory postihnutým katastrofálným požiarom v Perbete, okres Stará Ďala na Slovensku.
678 Návrh senátora E. Vollaye a spoločníkov na poskytnutie štátnej podpory postihnutým katastrofálnym požiarom v Bešenove, okr. Vráble na Slovensku.
679 Návrh senátora Josefa Proška a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na okrese roudnickém.
680 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 671) k vládnímu návrhu zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného.
681 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 672) k vládnímu návrhu zákona o soustavě drobných mincí.
682 Zpráva technicko-dopravního výboru o vládním návrhu (tisk 633) zákona o cejchování vnitrozemských lodí.
683 Zpráva výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 647) zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností.
684 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1585) o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 1617).
685 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1575) zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 1619).
686 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1591), kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (tisk 1621).
687 Antrag der Senatoren J. Böhr, Dr. K. Hilgenreiner, H. Tschapek, A. Lippert und Genossen behufs Hilfeleistung in zahlreichen Gemeinden Nordböhmens, besonders des. Böhm.- Leipaer Bezirkes wegen den ihnen durch schwere Ungewitter zugefügten grossen Schäden.
688 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 23. února 1928, č. j. Tl 129/27-9 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Podoby pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II č. 1 zák. čl. XL/1914 (čís. 5675/28 předs.).
689 Interpelace senátorů dra Veselého, Jiřího Pichla a spol. na pana ministra zemědělství o správě zámku Konopiště. Intepelácia senátora dra Grosschmida a spoločníkov ministrovi školstva a národnej osvety o poukázání štátnych, na roky 1919 a 1920 prigadajúcich, avšak dosiaľ zadržaných padpôr reformátskemu duchovenstvu na Slovensku. Interpellatio Benyujtják Dr. Grossahmid Géza, senator és alólirott társai az iskola- és nemzetmüvelödési minister úrhoz a szlovenszkói református lelkészek 1919, és 1920. évre járó, eddig visszatartott, államsegélyének kiutalása tárgyában. Interpelace senátora Václava Donáta a společníků na pana ministra financí v záležitosti zdržování výstavby potřebných budov pro vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze ministerstvem financí. Interpelace senátora J. Vraného a společníků na pana ministra vnitra ohledně jednání státní policie při schůzi dra J. Stránského konané v úterý dne 13. března t. r. v sále Plodinové bursy v Praze. Interpelace senátorů F. F. Plamínkové, dr Bedřicha Macků, Josefa V. Klečáka a spol. na veškerou vládu a zejména na ministry sociální péče, financí a veřejných prací o žádoucím urychleném novelisování a prodloužení zákona o stavebním ruchu ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z, a n., o podání osnovy nového stavebního řádu. - Interpellácia senátora dra Herza a druhov ministrom sociálnej pečlivosti a vnútra o byrokratizme, ktorý sa prejavuje vo správe nalezinca v Rimavskej Sobote. Interpellátió a népjúleti miniszter urhoz a belügyminiszter urhoz Dr. Herz és társai részéröl a rimaszombati lelencház igazgatásában megnyilvánuló bürokratizmusz tárgyában. Interpelace senátora K. Friedricha a soudr. na pana ministerského předsedu stran odstrkovaných státních zaměstnanců. Interpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten betreffend zurückgesetze Staatsbedienstete. Interpelace senátora dr Hellera a soudr. na zástupce pana ministra financí stran úpravy požitků staropensistů. Interpellation des Senators Dr. Heller und Genassen an den stellvertretenden Herrn Finanzminister betreffead die Regelung der Bezüge der Altpensionisten. Interpelce senátorů J. Hubky, J. Pichla J. Klečáka a soudruhů na pana ministra zemědělství ve věci vodních zátop na řece Lužnici v jižních Čechách.
690 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Jána Janíka a spol. stran a) zrušení čtyřtřídní průmyslové školy železniční ve vrúteckých dínách, jejichž všechny školní pomůcky převážejí se do Brna, b) zrušení internátu pro chudobné dívky slovenských železničářů ve Spišské Nové Vsi a předání budovy dosud k tomu účelu sloužící ministerstvu národní obrany k vojenským potřebám (tisk čís. 58/2). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů E. Hrubého, J. Sechtra a spol. ohledně jednání berního úřadu v Jílovém (tisk čís. 564). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Dr Törköly-ho a druhů o používání soudních budov k pobuřování proti národnostem (tisk čís. 564/9). Válasz az igazsagügyi minisztertöl dr. Törköly képviselö és társai interpellációjára a birósági épületeknek nemzetisegek elleni izgatásra való felhasná lása tárgyában (564/9. ny.-sz ). Odpověď vlády na interpelaci senátorů R. Wagnera, F. F. Plamínkové a společníků o zvyšování cen cukru (tisk čís. 598/2). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra Hellera a soudr. stran osnovy zákona o správním řízení trestním (tisk čís. 598/11) Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend den Entwurf zu einem Gesetze über das Verwaltungsstrafverfahren (Druck Nr. 598/11).
691 Antrag des Senators Hans Jokl und Genossen betreffend die Eipleitung einer umfassenden Notstandsaktion für die durch eine Wetterkatastrophe schwergeschädigten Gemeinden Lichten und Zossen in Schlesien. Návrh senátora H. Jokla a soudr. na zahájení obsáhlé nouzové akce pro obce Leskovec a Sosnovou ve Slezsku, těžce poškozené živelní pohromou.
692 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
693 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 685) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
694 Antrag der Senatoren Fahrner, Hartl, Teschner und Genossen, betreffend eine Jubiläumsgabe an Kriegsinvalide, die keine Renten beziehen. Návrh senátorů Fahrnera, Hartla, Teschnera a soudruhů stran jubilejního daru válečným invalidům, kteří neberou žádného důchodu.
695 Antrag der Senatoren Fahrner, Teschner und Genossen auf Abänderung des Gesetzes vom 3. April 1925, S. d. G. u. V. Nr. 65 über die Feiertage und Gedenktage der Čechoslovakischen Republik. Návrh senátorů Fahrnera, Teschnera a soudr. na změnu zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích á památných dech republiky Československé.
696 Antrag der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen betreffend die Ausgestaltung des nordmährisch-schlesischen Eisenbahnnetzes. Návrh senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na vybudování železniční sítě v severní Moravě a ve Slezsku.
697 Törveny javaslat. Beadják. Dr. Törköly József és társai. Mondja ki a képviselöház: Az.............. kelt törvény, az 1920. április 15-én kelt Törv. és Rend Gy. 325 sz. törvény negváltozásáról. Návrh senátora dr Ťörkölyho a druhov na zmenu zákona zo dňa 15. aprila 1920, čís. 325 Sb. z. a n.
698 Zpráva ústavně-prvního výboru k vládnímu návrhu (tisk 601) zákona o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
699 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. Výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 644) zákona o veřejné stráži zemědělské. Zákon o veřejné stráži zemědělské.
700 Vládní návrh. Zákon o pomocných školách (třídách). Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: O účelu a zařízení pomocných škol (tříd).
701 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. června 1928 a uvedená v prozatímní platnost Vládní vyhláškou ze dne 28. června 1928, č. 89 Sb. z. a n.
702 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 645) zákona o ochraně polního majetku. - Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 645) zákona o ochraně polního majetku.
703 Návrh Senátora V. Donáta a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v okresech pacovském a pelhřimovském.
704 Návrh Senátora Felixe Časnýho a soudruhů ve věci strašlivé živelní pohromy na severní Moravě.
705 Návrh senátorov dr Jána Kovalika, Jána Janíka, Michala Tomíka a spol. na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodených obcí: Liesek a Vrádišť.
706 Návrh senátora Filipínského a soudruhů na vyšetření škod a poskytnutí bezodkladné pomoci postiženým živelní pohromou okresům tišnovskému a boskovickému.
707 Návrh senátora J. Thoře a společníků na okamžitou pomoc postiženým průtrží mračen ve Vamberku.
708 Návrh senátorů Jaroše, Habrmana, Petříka a soudr. na poskytnutí pomoci jindřichohradeckému kraji živelní pohromou postiženému.
709 Zpráva I. výboru národohospodářského, II.výboru rozpočtového o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisky 516, 519, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 625. 626, 628, 641, 642, 643, 659, 664, 665, 666, 667, 670).
710 Antrag des Senators Stark und Genossen auf Einleitung einer umfassenden Notstandsaktion in den durch Hagelschlag heim- gesuchten Orten Albern, Adamsfreiheit und Zinolten, pol. Bezirk Neuhaus. Návrh senátora Starka a soudr. na zahájení obsáhlé nouzové akce v obcích Albeři, Hůrkách a Senotíně, pol. Okres Jindřichův Hradec, jež postiženy byly krupobitím.
711 Antrag der Senatoren F. Scholz, F. Stolberg, Prause und Genossen auf sofortige Hilfeleistung für die durch die Wetterkatastrophe heimgesuchten Gemeinden in den Gerichtsbezirken Bennisch, Wigstadtl, Römerstadt und in der Gemeinde Brosdorf des politischen Bezirkes Wagstadt. Návrh senátorů F. Scholze, F. Stolberga, Prause a soudr. na bezodkladné poskytnutí pomoci obcím v soudních okresech Horním Benešově, Vítkově, Rýmařově a obci Bravanticím v politickém okrese Bílovci, jež byly postiženy živelní katastrofou.
712 Antrag der Senatoren A. Lippert, H. Tschapek und Genossen in Angelegenheit der Hagelkatastrophe in den Gemeinden Dobschitz, Linden, Holschowitz und Saborsch. Návrh senátorů A. Lipperta, H. Tschapeka a soudr. stran katastrofálního krupobití v obcích Dobčice, Lipanovice, Holašovice a Záboří.
713 Antrag der Senatoren A. Lippert, H. Tschapek und Genossen auf Unterstützung der durch die Brandkatastrophe in Kirchschlag, Bezirk BöhmischKrummau, Geschädigten. Návrh senátorů A. Lipperta, H. Tschapeka a soudr. na udělení podpory osobám, jež poškozeny byly požární katastrofou ve Světlíku, okres Český Krumlov.
714 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 686) o vládním návrhu zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové.
715 Návrh senátorů Václava Donáta, dra J. Brabce, dra F. Reyla, Th. Zulegera, dra J. Kovalika, J. Thoře, Böhra a společníků, aby vládě bylo uloženo naříditi vyasfaltování silnic s velkým automobilovým provozem alespoň v zastaveném obvodu venkovských obcí a měst při provádění zákona o silničním fondu.
716 Návrh senátora Fr. Šabaty a spol. na poskytnutí vydatné státní pomoci postiženým živelní pohromou v okresech rychnovském a žamberském.
717 Návrh senátorů Josefa Hubky, Jiřího Pichla, Ant. Šolce a spol. ve věci: Přeřazení Č. Velenic do skupiny B. činovného.
718 Návrh senátorů J. Stržila, V. Sehnala a společníků na poskytnutí státní pomoci krupobitím postiženým zemědělcům v okresech chrudimském a pardubickém.
719 Návrh senátorů J. Stržila, V. Sehnala a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v okresech žambereckém a rychnovském.
720 Návrh senátora Em. Hrubého a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na okrese hořovickém.
721 Návrh senátora Františka Zimáka a súdruhov na poskytnutie podpory z prostriedkov štátnych pohorelým v obci Lubotíne v okresu sabinovskom na Slovensku.
722 Antrag des Senators Kahler und Genossen auf Unterstützung der durch das Hochwasser am 25., 26. und 27. Mai in den Bezirken Trautenau und Marschendorf Geschädigten.
723 Antrag der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen auf Einleitung einer umfassenden Notstandsaktion in den durch Wetterkatastrophen heimgesuchten Orten Brosdorf (Bez. Wagstadt), Kotzendorf und Janowitz (Bez. Römerstadt), Bennisch, Spachendorf, Seitendorf, Zassen, Alt-Erbersdorf, Freihermersdorf, Boidensdorf, Eckersdorf (Bez. Freudenthal), Wigstadtl, Glockersdorf (Bez. Troppau).
724 Antrag der Senatoren Andreas Lippert, Hans Tschapek und Genossen betreffend die Gewährung staatlicher Hilfe anlässlich der Hagelschäden in Heuhof, Plöss, Springenberg und umliegenden Gemeinden in den politischen Bezirken Klattau und Taus.
725 Antrag der Senatoren Andreas Lippert, Hans Tschapek und Genossen auf Einleitung einer Unterstützungsaktion für die durch die ausserordentlichen Hagelund Hochwasserschäden im politischen Bezirke Neuhaus Betroffenen. Návrh senátorů A. Lipperta, H. Tschapeka a soudr. na zahájení podpůrné akce pro osoby, jež postiženy byly mimořádnými škodami z krupobití a povodní v politickém okresu jindřichohradeckém.
726 Antrag der Senatoren Adolf Scholz, Josef Luksch und Genossen in der Angelegenheit der katastrophalen Wirbelsturmschäden in der Gemeinde Mähr. Kotzendorf, pol. Bezirk: Römerstadt. Návrh senátorů Adolfa Scholze, Josefa Luksche a soudr. stran škod způsobených katastrofální smrští v obci Moravském Kočově, politický okres Rýmařov.
727 Interpellácia senátora dr Grosschmida a spoločníkov ministrovi spravedlnosti a ministrovi zásobovania o pohľadávke Jozefa Mischuru obyvateľa v Košiciach proti československému eráru v obnose 78.700 korún. Interpelláció az Igazságügyi és NépéleImezési Miniszter Urakhoz Mischura József, košicei lakosnak a csehzlovák kincstár elleni 78.700 koronás kevö­ telése tárgyában. Beadja: Dr. Grosschmid Géza, orszájos ker. soc. paite senator és társai. - Interpelace senátorů H. Jokla a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran přiznání práva veřejnosti soukromé odborné škole pro ženská povolání v Češkém Těšíně. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die Zuerkennung des Öffentlichkeitsrechtes der Privatfachschule für Frauenberufe in Cech Teschen. Interpelace sen. F. F. Plamínkové a spol. na pana ministra školství a národní osvěty dr Milana Hodžu pro jmenování německých učitelů na českých státních školách menšinových.
728 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Löwa, dra Hellera a soudr. stran konečného zřízení zastávky a nákladiště ve Dvorech, okres K. Vary (tisk čís. 564/2). Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren Löw, Dr. Heller und Genossen betreffend die endliche Errichtung einer Halte-und Verladestelle in Meierhöfen, Bezirk Karlsbad (Druck Nr. 564/2). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách (tisk čís. 564/6). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen betreffend die Verweigerung böhmischen Unterrichtes an deutschen Schulen (Druck Nr. 564/5). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Hellera a soudr. stran zvýšení polských cel (tisk čís. 598/15). Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend die Erhöhung der polnischen Zölle (Druck Nr. 598/15). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů F. F. Plamínkové, R. Reichstädterové a spol. o praksi, kterou ministerstvo školství a národní osvěty odpírá prováděti § 3 zákona 455/19 (tisk čís. 256). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Antonína Šolce, Dra Kloudy a spol. ve věci nedostatečného opatření okresního soudu ve Frýdlantě v Čechách soudci a soudními úředníky úplně znalými státního českého jazyka (tisk čís. 631/3). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Rudolfa Pánka a spol. týkající se sebevražd u finanční stráže (tisk čís. 564/1). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Šimona Roháčka a společníků v záležitosti vyměření dávky z majetku "Svazu vinohradnických spolků na Slovensku" (tisk 631/1).
729 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. června 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. července 1928, čís. 123 Sb. z. a n. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5)
730 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928.
731 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení druhý dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928.
732 Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1927 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23)
733 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 701), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. června 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. června 1928, č. 89
734 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra V. Šrobára, V. Donáta, dra F. Reyla, Th. Zulegera, dra J. Kovalika, dra K. Hilgenreinera, dra Brabce, J. Thoře a spol. ohledně výsledků obecních voleb v roce 1927 (tisk čís. 528/2). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Hartla, Hüttera a soudr. stran domnělého, nesplněného slibu, že v brzku bude zlepšeno postavení staropensistů (tisk čís. 528/3). Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Hartl, Hütter und Genossen betreffend eine angebliche, nicht eingehaltene Zusicherung baldigster Besserstellung der Altpensionisten (Druck Nr. 528/3). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů stran konfiskační prakse státního zastupitelstva v Chebu (tisk čís. 631/5.) Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen betreffend die Konfiskationspraxis der Staatsanwaltschaft in Eger, (Druck Nr. 631/5). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran opětovných srážek automobilů s vlaky následkem nedostatku železničních závor (tisk čís. 631/9). Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend der neuerlichen vorgekommenen Zusammenstösse zwischen Auto und Eisenbahzügen infolge mangelnder Bahnschranken (Druck Nr. 631/9). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran lepšího připojení na železniční trať Suchdol-Budišov nad Budišovkou (tisk čís. 631/12). Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die Verbesserung der Anschlüsse an die Bahnlinie Zauchtel-Bautsch (Druck Nr. 631/12). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran skandální příhody při pohřbu zemřeléha vojína u dělostřel. pluku č. 258 V Opavě (tisk čís. 631/11). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend einen skandalösen Vorfall bei der Bestattung eines verstorbenen Soldaten beim Artillerieregiment Nr. 258 in Troppau (Druck Nr. 631/11). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran záhadného úmrtí vojína Jana Rottera (tisk čís. 631/7). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend den mysteriösen Tot des Soldaten Hans Rotter (Druck Nr. 631/7).
735 Vládní návrh. Zákon o správním trestním právu a řízení. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3)
736 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1603) o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby (tisk 1695).
737 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 1415) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 527, 531, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (tisk 1682).
738 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1551), jímž se prodlužuje platnost zákona č. 58/1925 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 1708).
739 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců J. Pekárka, F. Ostrého, J. Náprstka a druhů (tisk 1294) na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 1599).
740 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1225), jimž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 1777). - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3) - (pokračování předešlého 4)
741 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Frýdlantě ze dne 19. května 1928, č. j. Nt 30/28/1, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Vojtěcha Hampla pro přestupek podle §u 2, 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (čís. 6209/28 předs.).
742 Zpráva imunitního výboru a žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě se žádostí sedrie v Komárně ze dne 5. června 1928, č. j. Tk X 291/28/3, za souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Ludevíta Franciscyho pro přečin podle §u 14, odst. 1. zákona č. 50/1923 na ochranu republiky (č. 6403/28 předs.).
743 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního trestního soudu v Brně ze dne 19. ledna 1928, č. j. T I. 110/2/28 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Lukeše pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 5345/1928 předs.).
744 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze z 30. listopadu 1927, č. j. Nt XIV 5/27/2 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Vraného pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (č. 4995/27 předs.).
745 Návrh senátorů Jos. Lukeše, Donáta, dra Baxy, dra Brabce, Zulegera, Stolberga, ing. Klimko, Trčky, Prause, dra Procházky a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a nař., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. Slavný senáte Národního shromáždění republiky Československé, račiž se usnésti na tomto zákoně:
746 Návrh senátorů dra Adolfa Procházky, dra Františka Reyla, dra Luďka Krupky, dra Gustava Mazance, dra Josefa Karase, dra Baxy, Zulegera, Stolberga, ing. Klimko, Trčky, Prause, Lukeše a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb, z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon). Slavný senáte Národního shromáždění republiky Československé, račiž se usnésti na tomto zákoně:
747 Návrh. senátorů R, Wagnera, dra O. Krouského, Rudolfa Pánka a spol., kterým se mění a doplňují některá ustanovená zákona ze dne 24, června 1926, č, 103 Sb, z. a n,, a to v části druhé tohoto zákona díl I., II., který jedná o soudcích. Navrhujeme, aby senát Národního shromáždění usnesl se na tomto zákoně: Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb, z, a n,, a to v části druhé tohoto zákona díl I., a II., který jedná o soudcích.
748 Zpráva. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 737) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk post. sněm, 1415) o vládním návrhu zákona (tisk senátu 527, 531, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku.
749 Návrh senátora Josefa Petříka a soudruhů k provedení opatření na ochranu produkce živočišné a opatření krmiv dobytčích pro drobné a střední zemědělské podniky.
750 Naléhavá interpelace senátorů R. Pánka, R. Wagnera, Jos. Hubky a spol. na vládu Čsl. republiky v příčině zdražení cukru.
751 Naléhavá interpelace senátorů G. Habrmana, dra Hellera a soudruhů na všechny ministry republiky Československé ve věci zdražení cukru a ostatních důležitých životních potřeb.
752 Původní znění. Antrag der Senatoren Adolf Scholz, Prause und Genossen in der Angelegenheit der Wolkenbruchkatastrophe im Gerichtsbezirke Mährisch-Alstadt. Překlad. Návrh senátorů Adolfa Scholze, Prause a soudr. stran pohromy, způsobené průtrží mračen v soudním okrese Staré Město.
753 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 730), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928.
754 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 729), jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. června 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. července 1928, čís. 123 Sb. z. a n.
755 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 731), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení druhý dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928.
756 Zpráva I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon jimž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3)
757 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatečná dohoda sjednaná mezi republikou Československou a Norskem ve Varšavě dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Norskem, podepsané v Praze dne 2. října 1923 (č. 208 Sb. z. a n. z roku 1923 a č. 242 Sb. z. a n. z roku 1924).
758 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, F. Olejníka, Š. Roháčka a společníků, aby vládě bylo uloženo přispěti úpravou cel a jinými vhodnými opatřeními k odstranění odbytové a výrobní krise živočišné výroby.
759 Naléhavá interpelace senátorů Habrmana, Jaroše, Ecksteinové, Havleny, Pánka, Wagnera, Šťastného a soudr. k veškeré vládě a k ministrům veř. prací a sociální péče o příčinách poslední katastrofy v Praze Na Poříčí.
760 Zpráva. I. kulturního výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 700) zákona o pomocných školách (třídách).
761 Zpráva. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 739) k návrhu poslanců J. Pekárka, F. Ostrého, J. Náprstka a druhů na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živnost, řádu a § 1 živnost. zák.) pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
762 Tisk 762-762/14. Interpelácia senátorov Františka Zimáka, Josefa Petříka a súdruhov, na vládu Československej republiky v záležitosti protizákonného vyberania tak zvanej rumunštiny na Podkarpatskej Rusi. -Tisk 762/1. Interpelace senátora F. Časného a soudr. na ministra školství a národní osvěty v záležitosti obsazení místa řídícího učitele Stanislava Spáčila na Sv. Kopečku u Olomouce a na ministra vnitra v záležitostí zákazu táboru lidu na Sv. Kopečku -Tisk 762/2. Interpelace senátora Filipínského a soudruhů na pana ministra železnic v příčině nepravidelné jízdy u rychlíků a osobních vlaků na čs. drahách. -Tisk 762/3. Interpelace senátorů J. Proška, Th. Zulegera a společ. na pány ministry financí, zemědělství a obchodu v záležitosti transitních skladišť na chmel -Tisk 762/4 Překlad. Interpelace senátorů E. Teschnera, Hartla a soudr. na pana ministra železnic o tom, jak se chovali službu konající dopravní úředník a průvodčí vlaku dne 8. července 1928 při odjezdu osobního vlaku č. 1503 v 18 hodin v Mostě - Původní znění. Interpellation der Senatoren E. Teschner, Hartl und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister in Angelegenheit des Verhaltens des diensthabenden Verkehrsbeamten und des Zugsschaffner am 8. Juli 1928 anlässlich des Abganges des Personenzuges Nr. 1503 um 18 Uhr in Brüx. -Tisk 762/5. Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran vyřizování podání města Bruntálu. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister für Volksbildung, betreffend die Erledigung der Eingaben der Stadt Freudenthal. -Tisk 762/6. Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra školství a na pana ministra vnitra stran zřízení menšinových škol v Bravanticích a Horním Benešově ve Slezsku - Původní znění, Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und den Herrn Minister für Inneres, betreffend die Errichtung von Minderheitsschulen in Brosdorf und Benisch in Schlesien. -Tisk 762/7. Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra financí stran zachování slezského finančního ředitelství v Opavě - Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffend die Aufrechterhaltung der schlesischen Finanzdirektion in Troppau -Tisk 762/8. Překlad. Interpelace senátora dra Hellera a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran článku presidenta nejvyššího soudu, který vyšel v »Právníku« ze dne 15. září 1928. -Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen an den Herrn Justizminister betreffend den Artikel des Präsidenten des obersten Gerichtes erschienen im »Právník« vom 15. September 1928. -Tisk 762/a Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran zřízení státního ústavu pro vzdělání opatrovatelek v Opavě -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur, betreffend die Errichtung eines staatlichen Bildungsinstitutes für Kindergärtnerinnen in Troppau. -Tisk 762/10 Překlad. Interpelace senátora Reyzla a soudr. na ministra vnitra a na ministra sociální péče stran překračování osmihodinové doby pracovní ve stavebních živnostech v okresech rumburském a varnsdorfském, jakož i stran pasivního chování úřadů - Původní znění. Interpellation des Senators Reyzl und Genossen an den Minister des Innern und den Minister für soziale Fürsorge betreffend die Ueberschreitung des Achtstundentages im Baugewerbe in den Bezirken Rumburg und Warnsdorf sowie über das passive Verhalten der Behörden -Tisk 762/11. Překlad. interpelace senátora Hartla a soudr. na vládu stran bojkotu, který státní správa provádí proti německým obchodníkům -Původní znění. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an die Regierung, betreffend den von der staatlichen Verwaltung ausgeübten Boykott gegen deutsche Geschäftsleute. -Tisk 762/12. Překlad. Interpelace senátora dra Hellera a soudr. na vládu stran na roven postavení staropensistů s novopensisty -Původní znění. Interpellation des Senators Dr. Heller und Gen. an die Regierung betreffend die Gleichstellung der Alt- mit den Neupensionisten -Tisk 762/13. Překlad. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra vnitra stran samosprávných úředníků okresních, zastupitelstev, kteří mají býti převzatí do státní služby. -Původní znění. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an den Herrn Minister des Innern. betreffend die in den Staatsdienst« zu übernehmenden autonomen Beamten der Bezirksvertretungen. -Tisk 762/14. Překlad. interpelace senátorů Hartla, Fahrnera a soudr. na veškerou vládu stran konečného zákonitého na roven postavení všech státních pensistů. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hartl, Fahrner und Genossen an die Gesamtregierung betreuend die endliche gesetzliche Gleichstellung aller staatlicher Pensionisten.