Historické senátní tisky z 2. volebního období
5. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

5. zasedání


č. zkrácený popis
525 Vládní návrh zákona o prozatímní ochraně lesů.
526 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 15. září 1927.
527 Vládní návrh zákona o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku.
528 Interpelace senátorů Antonína Nováka, Boženy Ecksteinové a soudruhů na ministra sociální péče v záležitosti úpravy požitků válečných poškozenců v republice Československé. Interpelace senátorů R. Pánka, Fr. Plamínkové a spol. na vládu Čsl. republiky v záležitasti systemisace služebních míst ve státních úřadech a podnicích. Tisk 528/2. Interpelace senátorů dra V. Šrobára, V. Donáta, dra F. Reyla, Th. Zulegera, dra J. Kovalika, dra K. Hilgenreinera, dra Brabce, J. Thoře a společníků na pana ministra vnitra ohledně výsledků obecních voleb v roce 1927. - Interpelace senátorů Hartla, Hüttera a soudr. na pana ministerského předsedu stran domnělého, nesplněného slibu, že v brzku bude zlepšeno postavení staropensistů. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra železnic stran zanedbávání dílny v Moravské Ostravě. Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra vnitra stran bezúčelného šikanování obyvatelstva okresní správou politickou v Hlučině. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra vnitra a na pana ministra spravedlnosti stran přestupků zákona na ochranu volební svobody, k nimž došlo na Hlučínsku. Interpelace senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra národní obrany stran opěaovných neštěstí, zaviněných zabloudilými náboji (vše i německy) - Interpelace senátorů H Jokla, dr K. Hellera a soudr. na pana ministra železnic stran četných neštěstí následkem nespouštění železničních závor (i německy)
529 Odpověď vlády na interpelaci senátora Reichstädterové a spol. o neudržitelných poměrech národnostních na ostrůvku brodeckém u Konice (tisk čís. 250). Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci senátora E. Teschnera a druhů o úpravě nároků ze starých pojišťovacích smluv s pojišťovnami rakouskými, maďarskými a německými (tisk čís. 367/5). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Hartla a soudr. stran domnělého výnosu ministerstva železnic na podporu počešťování německého jazykového území (tisk čís. 394/5).Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Hellera, Jarolima a soudr. stran složení okresní správní komise v Žatci (tisk čís. 402/4). Odpověď vlády na interpelaci senátora Jokla a druhů o zahájení přiměřené nouzové akce pro obyvatelstvo severní Moravy a Slezska, postižené 5. května t. r. katastrofální povodní (tisk čís. 408). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran vyvěšení ryze českých jízdních řádů československých drah na nádraží pohraničního města Hrádku nad Nisou (tisk čís. 472/7). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora K. Friedricha a soudr. stran porušování jazykových zákonů železničními předpisy (tisk čís. 472/8) (vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora Böhra a druhů o pomocné akci za příčinou strašlivých živelních pohrom v některých okresech severních Čech (tisk čís. 502). Odpověď vlády na interpelaci senátora Beutela a druhů o těžkých živelních katastrofách v okresech Teplicích, Ústí nad Labem, Podmoklech a České Lípě dne 8. července 1927 (tisk čís. 503). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Hüttera a druhů o okamžitém poskytnutí pomoci krajinám v Rudohoří a v severočeské nížině, jakož i v údolí Ploučnice, které postiženy byly katastrofální průtrží mračen dne 8. a 9. července 1927 (tisk čís. 504). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora H. Jokla, dr K. Hellera a druhů o tom, jak se jednalo s Edmundem Thielem od dělostřeleckého pluku 12, který při konání vojenské služby stal se úplným invalidou (tisk čís. 324/4) (vše i německy)
530 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 526), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 15. září 1927.
531 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 527) zákona o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku.
532 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru technicko-dopravního k vládnímu návrhu (tisk 492) zákona o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovního zákona), Zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon) §1-4 - §5-47
533 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 335).
534 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 523).
535 Vládní návrh zákona o cestovních pasech.
536 Vládní návrh zákona o zmene niektorých predpisov o vymahaní a účtovaní trestných nákladov vzniklých u súdov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
537 Zpráva sociálně-politikého výboru o návrhu senátora Otm. Hrejsy a spol. (tisk 450) na změnu zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravuji zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
538 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 520), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dodatková úmluva ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou.
539 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 480) zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení. (Katastrálního zákona.) §1-9 - §10-45 - §46-82 - §83-113
540 Interpelace senátora R. Pánka a spol. na pana ministra vnitra v záležitosti převodu samosprávných zaměstnanců do zákona č. 103 z r. 1926 t. zv. zákona platového. Interpelace senátora R. Pánka a spol. na pana ministra veřejných prací ohledně vydání služebního řádu pro zaměstnance státních hutních a báňských podniků. Interpelace senátora R. Pánka a spol. na pana ministra spravedlnosti v záležitosti vydání nového zákona o služebním poměru zaměstnanců ve vyšších službách soukromých, t. zv. zákonu o obchodních pomocnících. Interpelace senátora R. Pánka a spol. na pana ministra sociální péče v záležitosti novelisace zákonů o nemocenském a pensijním pojištění soukromého úřednictva. Interpelace senátora V. Dundra a soudruhů na pana ministra spravedlnosti dr Mayr-Hartinga ve věci konfiskace časopisu "Zájmy českého severu" ze dne 23. července 1927, orgánu československé sociálně demokratické strany dělnické v župě českolipské. Interpelace senátorů F. Časného, V. Dundra, A. Nováka a soudruhů na pana ministra sociální péče Msgr. Jana Šrámka v záležitosti porušování osmihodinové doby pracovní a zacházení s dělníky v živnostech pekařských v Československé republice. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran několika případů naprosto nepostačitelných zaopatřovacích požitků. - Interpelace senátora H. Jokla a soudruhů na pana ministra národní obrany stran poměrů u oddělení pěšího pluku č. 40, který jest posádkou v Bohumíně. Interpelace senátora Roberta Hüttera a soudruhů na pana ministra vnitra o chování se správce okresní správy politické ve Varnsdorfu v záležitosti účastenství zahraničních spolků při odhalení praporu (vše i německy)
541 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (č. t. 527, 531) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku.
542 Zpráva ústavno-právneho výboru k vládnemu návrhu (tlač. 536) zákona o zmene niektorých predpisov o vymáhaní a účtovaní trôv spojených s trestným pokračovanim pri súdoch na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
543 Zpráva sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu (tisk 466) zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic).
544 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 535) zákona o cestovních pasech.
545 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu na Kr. Vinohradech za souhlas k trestnímu stíhání senátora Růženy Sehnalové pro přestupek podle §u 3, 13 zákona o právu shromažďovacím ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (čj. 3568/27 předs.).
546 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 23. září 1927, ř. j. Nt XXVI 60/27-2 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Františka Toužila pro přečin šíření nepravdivých zpráv podle §u 18, odst. 2. zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přestupek podle §u 3, 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. č,. j. 4505/27 předs.).
547 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1224) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11)
548 Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 15. září 1926 čj. Tl XIV 488/26 za udělení souhlasu ke stíhání senátora Václava Klofáče pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (č. 2013/26 předs.).
549 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 547) k vládnímu návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928. - Pokračování - Resoluce přijaté rozpočtovým výborem, Resoluce 1-27 - Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1928, Skupina I a II - Skupina III a IV, Kapitola 2 - Kapitola 3-6 - Kapitola 7-10 - Kapitola 11 a 12 - Kapitola 13-15 - Kapitola 16 - Kapitola 17-23
550 Návrh senátora J. Lukeše a společníků na novou úpravu zákona o domovském právu.
551 Návrh senátorů J. Kotrby, E. Trčky, J. Thoře, J. Slámy, J. Pastyříka, B. Kianičky a druhů na doplnění Vyhlášky ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a nař., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub.
552 Vládní návrh zákona jímž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č 76 Sb. z. a n., o přímých daních.
553 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1305), kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 1372).
554 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1304)o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 1373).
555 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1346), jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb. z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
556 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1345)o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 1384).
557 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 552) o vládním návrhu zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých dáních.
558 Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 555) o vládním návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb. z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
559 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 553) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
560 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 554) k vládnímu návrhu zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
561 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 556) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
562 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 3. března 1926, č. j. Tl IX 107/24, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Michala Kalčoka pro přečin pomluvy podle §u 1, 3 lit. i zák. čl. XLI/1914 (k č. t. 279 sen.).
563 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k československé plavební akciové společnosti Oderské.
564 Interpelace senátorů E. Hrubého, J. Sechtra a společníků na pana ministra financí ohledně jednání berního úřadu v Jílovém. Interpelace senátora Josefa Proška a společníků na pana ministra pošt a telegrafů ohledně stavby budovy pro poštovní a telegrafní úřad v Lounech. Interpelace senátorů Löwa, dra Hellera a soudruhů na pana ministra železnic Najmana stran konečného zřízení zastávky a nákladiště ve Dvorech, okres Karlovy Vary. Interpellation der Senatoren Löw, Dr. Heller und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister Najman betreffend die endliche Errichtung einer Halte- und Verladestelle in Meierhöfen, Bezirk Karlsbad. Interpelace senátora Roberta Hüttera a soudruhů na pana ministra financí o tom, jakým způsobem čsl. hlavní celní úřad ve Varnsdorfu provádí celní předpisy při dovozu knih z Rakouska. Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit der Handhabung der Zollvorschriften bei Büchereinfuhr aus Österreich seitens des čsl. Hauptzollamtes in Warnsdorf. Interpelace senátorů Hartla, Hüttera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran konečného obnovení násilně porušené německé školské državy v Hluboké. Interpellation der Senatoren Hartl, Hütter und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die endliche Wiederherstellung des gewaltsam gestörten deutschen Schulbesitzes in Hluboka. - Interpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na vládu stran vadného a nesnesitelného provádění nemocenského pojištění veřejných zřízenců a zaměstnanců. Interpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen an die Regierung betreffend die mangelhafte und unerträgliche Durchführung der Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten und Bediensteten. Interpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na něrneckých školách. Interpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen an den Herrn Minister für Unterricht und Volkskultur betreffend die Verweigerung čechischen Unterrichtes an deutschen Schulen. Interpelace senátora Rudolfa Pánka a spol. na pana ministra financí týkající se sebevražd u finanční stráže. Interpelace senátora Rudolfa Pánka a spol. na vládu Čsl. republiky v záležitosti přiznání odškodného pozůstalým po příslušnících finanční stráže, kteří byli ve službě zabiti nebo následkem zranění stali se invalidními. Interpellácia senátora dr. Törkölyho a druhov ministrovi spravedlnosti o používaní súdnych budov k poburovaniu proti národnostiam. Interpelláció az Igazságügyi Miniszter Urhoz a birósági épületeknek nemzetiségek elleni izgatásra való felhasználása ügyében. Beadják: Dr. Törköly József és társai.
565 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Karasa, dra Mazance a spol. stran dalšího povolení podpor pro sirotky po hornících v Příbrami (tisk čís. 156/5). Odpověď ministra zemědělství, vnitra a financí na interpelaci senátorů F. Olejníka, F. J. Kroihera, dra Fáčka, dra Němce, Zulegera, Luksche, Böhra, dra Hilgenreinera, Thoře, Pastyříka, dra Reyla, dra Procházky, dra Kovalika, Dúrčanského a společníků v záležitosti epidemických dobytčích nemocí v jižních Čechách (tisk čís. 367/4). Odpověď ministrů sociální péče, průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací a vnitra na interpelaci senátorů V. Dundra, G. Habrmana, A. Nováka a soudruhů ve věci nezaměstnaného a existenčně ohroženého sklářského a brusičského dělnictva v okrese tanvaldském, jabloneckém a železnobrodském, jakož i o vládních opatřeních proti tomuto dělnictvu (tisk čís. 394/1). Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Fáčka, dra Frocházky a soudruhů stran výkladu § 162 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. (tisk čís. 402). Odpověď ministra veřejných prací a ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Hampla, Toužila a soudruhů o překročení rozpočtu při stavbě doplňovací elektrárny v Rudolfově a o nepřístojnostech v elektrickém přespolním závodě v Andělově u Liberce (tisk čís. 402/2). Odpověď ministra verejného zdravotníctva a telesnej výchovy k interpellácii senátora dra Ot. Krouského a spol. o liečbe liečivými teplými vodami minerálnymi v Prahe (tisk čís. 472). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů H. Jokla, J, Polacha a soudr. o tom, jak četnictvo provádí zákon o podomním obchodu (tisk čís. 472/2). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die Handhabung des Gesetzes betreffend den Hausierhandel durch die Gendarmerie (Druck Nr. 472/2). Odpověď ministra vnitra a ministra obchodu na interpelaci senátora dra Grosschmida a druhů o křivdách páchaných na živnostenském společenstvu v Král. Chlumci (tisk čís. 472/5). Válasz a belügyi és a kereskedelemügyi minisztertöl dr. Grosschmid szenátor és társai interpellácíójára a királyhelmeci ipartásulatot ért sérelmek tárgyában (472/5. ny.-sz.). - Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů E. Teschnera, dra F. Jessera, K. Friedricha a soudr. stran rozkazu státní policie v Karlových Varech, aby při sjezdu válečných zajatců sňat byl švédský prapor (tisk čís. 511). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren E. Teschner, Dr. F. Jesser, K. Friedrich und Genossen wegen des Auftrages der Staatspolizei in Karlsbad anlässlich der Tagung der Kriegsgefangenen, die schwedische Flagge einzuziehen (Druck Nr. 511). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Niessnera a soudr. stran zabavení časopisu >Sozialdemokrat< (tisk čís. 521/1). Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Niessner und Genossen wegen Konfiskation des >Sozialdemokrat< (Druck Nr. 521/1). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora R. Hüttera a soudr. o nezákonitém, neslýchaném postupu proti jistému nájemníkovi (tisk čís. 521/2). Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators R. Hütter und Gen. in Angelegenheit eines gesetzwidrigen, unerhörten Vorgehens gegen einen Mieter (Druck Nr. 521/2). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Hellera, Jarolíma a soudr. stran zřízení státních policejních úřadů ve městech Teplicích-Šanově a Trnovanech, řízenou na pana ministra veřejných prací a spravedlnosti (tisk čís. 521/3). Antwort des Ministers des Innern auf die an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten und den Justizminister gerichtete Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Jarolím und Genossen betreffend die Errichtung von staatlichen Polizeibehörden in den Städten Teplitz Schönau und Turn (Druck Nr. 521/3). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran zanedbávání dílen v Mor. Ostravě-Přívoze (tisk čís. 528/4). Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die Vernachlässigung der Werkstätte in Mähr.-Ostrau (Druck Nr. 528/4). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudruhů stran bezúčelného šikanování obyvatelstva okresní správou politickou v Hlučíně (tisk č. 528/5). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die zwecklose Schikanierung der Bevölkerung durch die politische Bezirksverwaltung Hlučín (Druck Nr. 528/5).
566 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 435, 487) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o zahlazení odsouzení. - (pokračování předešlého)
567 Antrag der Senatoren Jarolím, Dr. Heller und Genossen auf Ergänzung des Gesetzes vom 3. Juli 1924, Nr. 170 Slg. d. G. u. Vdg., über die Bergbauschiedsgerichte.
568 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 832), kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi (tisk 1086).
569 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 829) o zařízení a působnosti báňských úřadů (tisk 1255).
570 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1230) zákona o směnečném poplatku (tisk 1349).
571 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1281) o převzetí předválečného dluhu zajištěného (tisk 1371). - (pokračování předešlého)
572 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk posl. sněm. 2 a 1389) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1494-I a 1829-I) o osvojení.
573 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1399) o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze (tisk 1417).
574 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1412), kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (tisk 1416).
575 Návrh senátorů JUDr. Zikmunda Witta, JUDr. Františka Soukupa a soudruhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. zák. a nař., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon).
576 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1227) o ochraně domácího trhu práce (tisk 1439).
577 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1411) zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě (tisk 1448).
578 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1413), kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 1452).
579 Zpráva. imunitního výboru, o žádosti okresního soudu v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Emanuela Kučery pro přestupek podle §u 3 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (č. 3954 předs.). Skutková podstata.
580 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vojtěcha Hampla pro zločin podle §u 15 č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 4731 předs.). Skutková podstata.
581 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního soudu v Trnavě ze dne 4. listopadu 1927, č. j. T 1766/27, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sochora pro přečin pomluvy podle §u 1, 3 odst. II., č. 1. zák. čl. XLI z r. 1914 k soukromé žalobě poslance Jana Brodeckého (č. 4860 předs.).
582 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Rimavskej Sobote ze dne 30. srpna 1927, č, j. Nt III. 20/27/3, za souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Alexandra Herze pro přečin rozšiřování nepravdivých zpráv podle §u 18, č. 1 a 3 zák. č. 50 Sb. z. a n. z roku 1923 a pro zločin podněcování ke zločinu vojenskému a k hromadnému spáchání přečinu podle branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. podle §u 15, č. 3. zák. č. 50/1923 (č. 4463 předs.).
583 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 22. října 1927, č. j. NtXIII 45/27/3, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Milana Fijaly pro zločin padle §u 176 uh. trest. zák., přečin podle §u 4, odst. 1 zák. čl. XL/1914 a přestupek podle nařízení ministerstva vnitra ze dne 13. února 1898, č. 766 Prez., (č. 4817 předs.).
584 Návrh sen. M. Kalčoka, dra Kovalika, ing. Klimku, dra Reyla, dra Procházky, Lipperta, Spiese, dra Němce, Böhra, dra Hilgenreinera, Thoře, Donáta, Kroihera, Prause a spol., aby lehota pre prihlášku ku dani dóchodkovej na rok 1927 bola predlžená.
585 Návrh senátorů R. Pánka, Wagnera, Hubky, Plamínkové a spol. na změnu zákona ze dne 7. července 1926, č. 103 a 104 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (plat. zákon).
586 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 573) k vládnímu návrhu zákona o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze.
587 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 525) k vládnímu návrhu zákona o zatímní ochraně lesů.
588 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 574) o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni.
589 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 571) o vládním návrhu zákona o převzetí předválečného dluhu zajištěného.
590 Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 576) o vládním návrhu zákona o ochraně domácího trhu práce.
591 Návrh senátora Ant. Šolce a druhů, aby na základě § 12, odst. 7. zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., bylo město Nymburk přeřazeno ze skupiny C. do skupiny B. činovného.
592 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 570) k vládnímu návrhu zákona o směnečném poplatku.
593 Naliehavá interpelácia senátorov Frant. Zimáka, Jána Pociska, dra Mackú, Reichstädterové, dra Frant. Soukupa, Gustava Habrmana, Rudolfa Jaroša a súdruhov na vládu Československej republiky v záležitosti pána miestopredsedu senátu N. S. dra Karola Krčméryho.
594 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 568) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi.
595 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru, III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 563), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské. Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 563), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n. jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské.
596 Návrh senátora R. Wagnera a společníků na zařazení města Kolína n. L. do skupiny B činovného ve smyslu §u 12, odst. 7. zák. ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.
597 Naléhavá interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, Antonína Nováka, Jana Filipínského, Jana Pociska a soudruhů na vládu republiky Československé týkající se zhoršení zákona o sociálním pojištění.
598 Interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, dra Fr. Soukupa, Gustava Habrmana a soudruhů na celou vládu Československé republiky o stávce horníků v hnědouhelném revíru severních Čech. Interpelace senátorů R. Wagnera, dra Krouského a společníků na pana ministra spravedlnosti v příčině neobsazování systemisovaných míst soudcovských, míst soudních kancelářských úředníků a pomocných kancelářských sil u krajského soudu v Kutné Hoře. Interpelace senátorů R. Wagnera, F. F. Plamínkové a společníků k vládě republiky Československé o zvyšování cen cukru. Interpelace senátorů F. F. Plamínkové, Jos. Hubky, R. Reichstädterové a spol. na pana ministra školství a nár. osvěty ve věci reformy školské správy. Interpellácia senátorov dra Herza, Bodnára, Toužila a druhov ministrom vnútra a spravedlnosti o brutalite, spáchanej četníkmi vo Veľkej Bytči a Čeklýsi dňa 13. februára 1928. Interpelláció Dr. Herz, Bodnár,Toužil és társai, szenátorok, a belügyminiszter urhoz és az igazságügyminiszter urhoz a V. Biče és Čeklys-i csendörök brutalitása ügyében, amit 1928 február 13. án kővettek el, a kővetkező interpellációt intézik: Interpelace senátorů dra Hellera, dra Soukupa a soudr. na vládu stran událostí u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě. Interpellation der Senatoren Dr. Heller, dr Soukup und Genossen an die Regierung wegen der Vorgänge beim Internationalen Arbeitsamt in Genf. Interpelace senátorů dra Soukupa, dra Hellera a soudr. na vládu stran událostí u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě. Interpelace senátorů Polacha, Niessnera a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran konfiskace časopisu >Volksfreund<. - Interpellation der Senatoren Polach, Niessner und Gen. an den Herrn Justizminister betreffend eine Konfiskation des >Volksfreund<. Interpelace senátora Roberta Hüttera a soudr. na pana ministra financí stran přehmatů zemského finančního ředitelství v Praze, pokud jde o jazykové právo. Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffend sprachenrechtliche Uebergriffe der Finanzlandesdirektion in Prag. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra sociální péče stran odvolání uděleného již povolení k zaměstnávání rakouského státního občana ve zdejším podniku. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffs der Widerrufung einer bereits erteilten Bewilligung zur Beschäftigung eines österreichischen Staatsbürgers in einem hierländischen Unternehmen. Interpelace senátora Hartla a soudr. na veškerou vládu stran výhradného zadávání stavebních prací pří státních stavbách v německých městech českým firmám. Interpellation des Senators Hans Hartl und Genossen au die Gesamtregierung betreffend die ausschliessliche Vergebung der Bauarbeiten bei staatlichen Bauten in deutschen Städten an čechische Firmen. Interpelace senátora dra Hellera a soudr. na ministra vnitra stran osnovy zákona o správním řízení trestním. Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen an den Minister des Innern betreffend den Entwurf zu einem Gesetz über das Verwaltungsstrafverfahren. - Interpelace senátora Hüttera a soudr. na pana ministra vnitra stran zabavení časopisu >Sudetendeutsche Tageszeitung<. Interpellation des Senators Hütter und Genossen an den Herrn Minister des Innern. betreffend eine Beschlagnahme der >Sudetendeutschen Tageszeitung<. Interpelace senátorů Jarolíma, dra Hellera a soudr. na vládu stran stávky horníků v hnědouhelné pánvi v severozápadních Čechách. Interpellation. der Senatoren Jarolim, Dr. Heller und Gen. an die Regierung betreffend die Arbeitseinstellung der Bergarbeiter im nordwestböhmischen Braunkohlenreviere. - Interpelace senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra národní obrany a na pana ministra sociální péče o nároku poválečného invalidy Ranzenhofera na důchod. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung und den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend den Rentenanspruch des Nachkriegsinvaliden Ranzenhofer. Interpelace senátora dra Hellera a soudr. na vládu stran zvýšení polských cel. Interpellation des Senators Dr Heller und Gen. an die Regierung betreffend die Erhöhung der polnischen Zölle. Interpelace senátorů dra Hellera, Löwa, Jarolíma a soudr. na pana ministra vnitra o činnosti Ludvíka Wolfa v Žatci. Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Löw, Jarolim und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend die Tätigkeit des Ludwig Wolf in Saaz. Interpelace senátorů Reyzla, Beutela a soudr. na ministra sociální péče stran odvolání povoleného prodloužení povolení k pobytu pro Arnošta Sauera v Rochlici u Liberce č. 323. Interpellation der Senatoren Reyzl, Beutel und Gen. an den Minister für soziale Fürsorge betreffend Widerruf einer bewilligten Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für Ernst Sauer in Röchlitz 323 b, Reichenberg.