Historické senátní tisky z 2. volebního období
4. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

4. zasedání


č. zkrácený popis
359 Návrh senátora Adolfa Melišeka a splč. na bezodkladné poskytnutie štátnej podpory požiarom poškodených v obci Nová Ďala na Slovensku
360 Zpráva rozpočtového výboru o vládním nařízení ze dne 22. prosince 1926, kterým se provádí zákon ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n. (tisk 327), o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
361 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 325), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda sjednaná mezi Československou republikou a dominiem Kanadou v Praze dne 20. prosince 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1926, č. 255 Sb. z. a n.
362 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v České Lípě ze dne 29. října 1926 č. j. T-752/26/10 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vojtěcha Hampla pro přestupek §§ů 3 a 19 shromažďovacího zákona (č. 2302/26 předs.).
363 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci ze dne 15. května 1926 č. j. Tk. 758/26 za souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Jindřicha Brunara pro přečin §u 14 čís. 1. zákona na ochranu republiky a pro přestupek §u 491 tr. z. a čl. V. zákona z 17/12 1862 čís. 8. ř. z. z r. 1863 (č. 1310/26 předs.).
364 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 123) zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním, 4lánek 1-5 - Článek 6 §1-36 - §37-78 - §79-95, článek 7-20
365 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním nařízení ze dne 25. června 1926, č. 92 Sb. z. a n., o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami v poměru k Maďarsku a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v býv. korunách rakousko-uherských.
366 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12)
367 Interpelace senátora Rudolfa Pánka a spol. na vládu čsl. republiky, aby bylo vydáno nařízení vlády o nemocenském pojištění zaměstnanců čsl. republiky, přidělených služebně mimo hranice republiky. Interpelace senátora R. Hüttera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran konfiskace periodického tiskopisu "Abwehr" ve Varnsdorfu. Interpelace senátora Roberta Hüttera a soudruhů na pana ministra vnitra stran zabavení periodického tiskopisu;,Abwehr ve Varnsdorfu. (vše i německy) - Interpelácia senátorov Zimáka, Pociska a súdruhov na vládu republiky Československej vo veci uznania predválečných a válečných rient niektorým osobám za politické úslužnosti. Interpelace senátorů F. Olejníka, F. J. Kroihera, dr Fáčka, dr Němce, Zulegera, Luksche, Böhra, dr Hilgenreinera, Thoře, Pastyříka, dr Reyla, dr Procházky, dr Kovalika, Dúrčanského a společníků na pány ministry zemědělství, vnitra a financí v záležitosti epidemických dobytčích nemocí v jižních Čechách. Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních stran a) výměny ratifikačních listin o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou, uzavřené v květnu 1925 o úpravě měnových nároků z pojištění na život, b) konečné a pravoplatné úpravy závazků bývalé První pojišťovny pro vojenskou službu arcivévody Josefa ve Vídni-Budapešti, Praha II., Spálená ulice č. 3., vzniklých z pojistného poměru u jmenované společnosti, c) opětného vyjednávání s Německou říší o úpravě měnových nároků československých státních občanů u říšsko-německých pojišťoven. (vše i německy)
368 Vládní návrh zákona o stavebním ruchu. §1-32 - §33-80
369 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě za souhlas k trestnímu stíhání senátora inž. Gustava Oberleithnera pro přečin podle §u 17 čís. 1 zákona na ochranu republiky (č. 2031/26 předs.).
370 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Ant. Nováka a soudr. ve věci katastrofy v Truhlářské ulici a vyžádané odpovědi na dotaz z 25. června 1926 (tisk č. 282).
371 Návrh senátorů Stolberga, F. Schotze a soudruhů stran zákonité úpravy poměrů sociálního pojištění na Hlučínsku (i německy)
372 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněmovny (tisk 368) o vládním návrhu zákona o stavebním ruchu.
373 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 334), kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posl. odst. čl. XII. zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, zpráva o celém výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí.
374 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praxe za svolení k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce pro zločin podvodu podle §§ 197, 200, 201 a, d, a 203 tr. z. a přestupek podle § 13 zák. č. 417 z r. 1920 (čís. 3423 předs.).
375 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Jihlavě, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Aloise Včeličky pro zločiny dle § 2, § 3 č. 3, § 6 č. 2, 3 a § 21 č. 1 a pro přečin dle § 17 č. 1 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (č. 2716 předs.).
376 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Lounech za souhlas k trestnímu stíhání senátora Růženy Sehnalové pro přestupek podle § 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (č. 2743 předs.).
377 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání senátora Václava Šturce pro přečin dle § 88 zákona o hospodářských a výdělkových společenstvech ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z.
378 Vládní návrh zákona kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
379 Vládní návrh zákona o délce presenční služby vojenské.
380 Vládní návrh zákona jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. října 1927.
381 Vládní návrh zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva.
382 Vládní návrh zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků.
383 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol. na změnu zákona ze dne 17. prosince l919 č. 16 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
384 Odpověď ministra financí na interpelaci sen. dr Bedřicha Macků a soudruhů ve věci státem vyplacené provise pp. Abelesovi a Hlaváčkovi z cukerního obchodu Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů H. Tschapeka, J. Prause a soudruhů stran přiznání plné výdělečné neschopnosti jistému válečnému invalidovi a doplatku částek, připadajících na plný důchod (tisk č. 250/5). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Hartla a soudr. stran zastavení vdovské pense 72leté vdově po dozorci ve skladišti (tisk č. 324/2)
385 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 381) o vládním návrhu zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva.
386 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 378) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
387 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 379) o vládním návrhu zákona o délce presenční služby vojenské.
388 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 380) o vládním návrhu zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. října 1927.
389 Zpráva I. výboru branného, II. výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 382) o vládním návrhu zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků.
390 Zpráva imunitního výboru, o žádosti okresního soudu v Klatovech ze dne 22. prosince 1926, č. j. T 1263/26/4 za souhlas k trestnímu stíhání senátorky Růženy Sehnalové pro přestupek podle § 14 a § 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. z. (č. 2728 předs.).
391 Vládní návrh zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, část 1. a 2. - Část 3. a 4.
392 Odpověď branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 391) o vládním návrhu zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona.
393 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi Československou republikou a Finskem ze dne 2. března 1927 se závěrečným protokolem z téhož dne. Obchodní a plavební úmluva mezi Československem a Finskem (francouzsky) - Seznam A. Výrobky československé, na něž se snižují dovozní sazby finské podle této úmluvy (francouzsky) Obchodní a plavební úmluva mezi Československem a Finskem článek 1-6 - Článek 7-17
394 Interpelace senátora R. Wagnera a společníků k vládě republiky Československé o přeřazení města Sedlec pod Kaňkem u Kutné Hory do vyšší skupiny činovného. Interpelace senátorů V. Dundra, G. Habrmana, A. Nováka a soudruhů na pp. ministry sociální péče, obchodu, veřejných prací a vnitra ve věci nezaměstnaného a existenčně ohroženého sklářského a brusičského dělnictva v okrese tanvaldském, jabloneckém a železnobrodském, jakož i o vládních opatřeních proti tomuto dělnictvu. Interpelace senátora Antonína Nováka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti dr Mayr-Hartinga ve věci konfiskace časopisu "Zář" ze dne 23. února 1927 ústředního týdeníku československé sociálně demokratické strany dělnické. Interpelace senátora Ant. Nováka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti dr Mayr-Hartinga ve věci konfiskace časopisu "Nový Život" ústřední orgán Družiny československých válečných poškozenců Interpelace senátorů V. Dundra, dr Fr. Soukupa, Ant. Nováka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti v záležitosti konfiskace časopisu "Stráž Pojizeří" v Ml. Boleslavi. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra železnic stran domnělého výnosu ministerstva železnic na podporu počešťování německého jazykového území Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran těžkého odsouzení tajemníka Františka Nowotného pro citát ze Schillerova "Viléma Tella" (vše i německy) - Interpelace sen. Hüttera a soudr. na pana ministra vnitra stran vyslání detektiva jakožto zástupce vlády do schůze dle §u 2. Interpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na pana ministerského předsedu o tom, že se nedbá resolučních návrhů obou komor Národního shromáždění. Interpelace sen. R. Hüttera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran úpravy služebních poměrů školních inspektorů. Interpelace senátora Reyzla a soudruhů na vládu o poměrech v jablonecko-tanvaldském průmyslovém území (i německy)
395 Návrh senátora Josefa Proška a společníků na úpravu Labe v obci Brzánkách, okres Roudnice nad Labem.
396 Návrh senátorů Fahrnera, Hartla, Teschnera a soudr. stran výjimečných opatření, jež okresní správa politická v Jablonci nad Nisou vydala v soudním okrese tanvaldském a v některých obcích soudního okresu jabloneckého.
397 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 302) zákona o železniční přepravě.
398 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 24. března 1927.
399 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 333) směnečného zákona. - Zákon směnečný §1-47 - 48-110
400 Vládní návrh zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků.
401 Návrh senátora Josefa Sechtra a společníků na státní pomoc zemědělcům v okresech Smíchov, Karlín, Zbraslav a okolních, postižených zničením ozimů.
402 Interpelace sen. dr Fáčka, dr Procházky a soudruhů vládě stran výkladu §u. 162 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. Interpelace senátora R. Wagnera a společníků na pány ministry vnitra a sociální péče v příčině stávky domácího sklářského dělnictva na Železnobrodsku. Interpelace senátorů Hampla, Toužila a soudruhů ministrům veřejných prací a spravedlnosti o překročení rozpočtu při stavbě doplňovací elektrárny v Rudolfově a o nepřístojnostech v elektrickém přespolním závodě v Andělové u Liberce. Interpelace senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudr. na pana ministra národní obrany stran vykonávání vlivu na vojenského předsedu u odvodní komise Interpelace senátorů dr Hellera, Jarolima a soudr. stran složení okresní správní komise v Žatci. (vše i německy) Interpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na pana ministra financí stran odškodnění měst, která jsou sídlem továren na tabák, za ušlé obecní přirážky. Interpelace senátora Karta Friedricha a soudr. na pana ministra vnitra stran účastenství přednosty státního policejního komisařství v Karlových Varech při československé štvavé práci (vše i německy)
403 Zákon o přímých daních §1-5 - §6-20 - §21-30 - Daňová srážka z požitků vyplácených měsíčně - §31-58 - §59-79 - §80-98 - §99-141 - §142-172 - §173-197 - §198-227 - §228-259 - §260-292 - §293-321 - §322-355 - §356-393 - §394-404
404 Vládní návrh zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy §1-10 - §11-30
405 vládní návrh zákona o stabilisačních bilancích.
406 Návrh senátora Felixe Časnýho a soudruhů na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem katastrofální živelní pohromy na Opavsku a severní Moravě.
407 Návrh senátora Jana Filipínského a soudruhů na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem katastrofální živelní pohromy na Bystřicku a Třebíčsku na Moravě.
408 Naléhavá interpelace sen. Jokla, Polacha a soudr. na veškerou vládu stran zahájení přiměřené nouzové akce pro obyvatelstvo severní Moravy a Slezka, jež postiženo bylo dne 5. května t.r. katastrofální povodní (i německy)
409 Návrh senátorů A. Scholze, J. Luksche, J. Prause a soudr. stran katastrofální povodně v okresech Rýmařově a Moravském Berouně, Šumperku, Bruntálu, Opavě a v obci Třebařově v okresu Moravská Třebová.
410 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 400) k vládnímu návrhu zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusí) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků.
411 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 403) o vládním návrhu zákona o přímých daních. A. Daň důchodová. B. Všeobecná daň výdělková. C. Zvláštní daň výdělková. - D. Daň pozemková. E. Daň domovní. F. Daň rentová. Hlava I-IV - Hlava V-IX
412 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 404) o vládním návrhu zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy.
413 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 405) o vládním návrhu zákona o stabilisačních bilancích.
414 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Rudolfa Pánka a spol. ve věci zavedení nové výzbroje pro pohr. fin. stráž (tisk čís. 282/3). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů ve věci Standard Oil Company (tisk čis. 156/12). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Hartla a soudr. o tom, že podřízení železniční orgánové nedbají nebo neznají německých jmen stanic (tisk čís. 298/7). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Hüttera a soudruhů stran zabavení periodického tiskopisu “Abwehr” ve Varnsdorfu (tisk čís. 367/2). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Juraje Dúrčanského a spol. o úředním přehmatu hl. služného J. Smiešku v Žilině a o brutalitě četníků (tisk čís. 250/4). (vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů stran předpisování a vybírání dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti obcemi (tisk čís. 324/6). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora H. Tschapeka, J. Prause a druhů o rychlém poskytnutí státní nouzové podpory rodině (Kateřiny Schürerové v Černém Údolí, okres Kaplice), která byla povodní těžce poškozena (tisk čís. 250). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Zimáka, Pociska a soudruhů ve věci uznání předválečných a válečných rent některým osobám za politické úslužnosti (tisk čís. 367/3). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Ant. Nováka a soudruhů ve věci konfiskace časopisu ”Nový Život”, ústřední orgán Družiny československých válečných poškozenců (tisk čís. 394/3). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Ant. Nováka a soudruhů ve věci konfiskace časopisu ” Zář”, ze dne 23. února 1927, ústředního týdeníku československé sociálně-demokratické strany dělnické (tisk čís. 394/2) (vše i německy)
415 vládní návrhv zákona o potulných cikánech a podobných tulácích §1-20, Důvodová zpráva k §u 1-5 - Důvodová zpráva k §u 6-19, Přílohy k důvodové zprávě. I. Bavorský zákon ze dne 16. července 1926 ku potírání cikánů, tuláků a povalečů.
416 Vládní návrh zákona kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě.
417 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 366), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927.
418 Návrh senátorů Boženy Ecksteinové, Antonína Nováka, Gustava Habrmana a soudruhů na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem katastrofálních živelních pohrom v Čechách.
419 Návrh senátorů V. Donáta, dra V, Šrobára, J, Vraného, K, Sáblíka, dra Reyla, Zulegera, dra Krčméryho, Millera, dra Hilgenreinera, Thoře a spol. na poskytnutí státní podpory poškozenýma živelními pohromami v různých krajích našeho státu.
420 Návrh senátora E. Hrubého a společníků na stání pomoc postiženým živelní pohromou na okresech Příbram a okolních.
421 Návrh senátorů Václava Donáta, Jos. Sechtra a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese Dobříšském.
422 Návrh senátorů J. Stržila a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese: Dobříšském Vysoké Mýto, Holice a Chrudim.
423 Návrh senátorů Jílka, dr Krupky, Kopřivy a druhů na vyšetření škod způsobených mrazem.
424 Návrh senátorů Jílka, Koukala, dr Hrubana a druhů na vyšetření a udělení podpory okresům postiženým krupobitím.
425 Návrh senátorů Šachta, dr Karase, Nováka, dr Mazance a druhů na poskytnutí rychlé státní pomoci poškozeným zemědělcům hrozným krupobitím ve dnech 3. a 4. června na čes. jihozápadu a západu.
426 Návrh senátora Fr. Sabaty a soudruhů na poskytnutí státní podpory poškozeným v obcích okresu Litomyšlského, najmě obci Jehnědí, Džbánov a okolí okresu Ústí nad Orlicí, najmě obce Sudislav a okolí.
427 Návrh senátorov K. Stodolu, dr V. Šrobára, Š. Roháčka a spol. na poskytnutie štátnej pomoci postiženým prietrží mračien a krupobitím na východném Slovensku.
428 Návrh senátora J. Sechtra a společníků na poskytnuti státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech Neveklov a Jílové
429 Návrh senátora V. Donáta a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrži mračen a krupobitím na okrese Pelhřimovském.
430 Návrh senátora J. Stržila a společníků na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Liboměřicích, okr. Nasavrky.
431 Návrh senátora V. Štolby a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech: Blovice, Přeštice a Rokycany
432 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 393), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi Československou republikou a Finskem ze dne 2. března 1927 se závěrečným protokolem z téhož dne.
433 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Litomericiach zo dňa 3. februára 1927, čj. Tk 243/27 za vydanie k trestnému stihaniu senátora Vojtecha Hampla pre zločin podľa §u 15 č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 2999/27 předs.).
434 Vládní návrh zákona jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady
435 Vládní návrh zákona o zahlazení odsouzení.
436 Návrh senátorů Josefa Hubky, Jos. V. Klečáka a společníků na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelní pohromy na Českobudějovicku, Lišovsku a Vltavotýnsku.
437 Návrh senátorů Josefa Hubky, F. F. Plamínkové a spol, na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelní pohromy na Přešticku a Rokycansku na župě plzeňské.
438 Návrh senátorov Jána Pociska, Františka Zimáka a spol. na poskytnutie štátnej pomoci postiženým prietrží mračien a krupobitím na východném Slovensku.
439 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 398), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednanou výměnou not v Angoře dne 24. března 1927.
440 Návrh senátorů Josefa Luksche a soudruhů stran státní nouzové pomoci pro katastrofální škody mrazem v okresech Znojmo, Jaroslavice Mikulov, Mor. Krumlov, Pohořelice a Hustopeče (i německy)
441 Návrh senátorů A. Scholze, Prause a soudr. na poskytnutí podpory obcím v okrese šumperském, jež postiženy byly nepohodou dne 5. června t. r.
442 Návrh senátorů Sehnala, J. Stržila a společníků na státní pomoc postiženým krupobitím na okrese novobydžovském.
443 Zpráva výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 416) o vládním návrhu zákona, kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě.
444 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro věci trestní v Brně za souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Bedřicha Macků pro přestupek proti bezpečnosti cti ve smyslu § 488 trest. zákona (č. 2359 předs.).
445 Vládní návrh zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva článek 1-7 - Odůvodnění
446 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. května 1927. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26)
447 Vládní návrh zákona o silničním fondu §1-13 - §14-28, Důvodová zpráva - Důvodová zpráva k §u 1-26
448 Vládní návrh zákona jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti.
449 Návrh senátorů K. Sáblíka, O. Hrejsy, dr J. Rozkošného, Jos. Lukeše a spol. na poskytnutí státní podpory krajům na Moravě postiženým živelními pohromami.
450 Návrh senátora Otmara Hrejsy a společníků na změnu zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
451 Návrh senátorů Šachta, Šabaty, dr Mazance a druhů na poskytnutí rychlé státní pomoci pro poškozené zemědělce strašlivým krupobitím dne 15. června na českém jihu v okresu Trhové Sviny a Čes. Budějovice.
452 Návrh senátorů dr Luďka Krupky, Fr. Valouška, dr Ad. Procházký a soudruhů, aby poskytnuta byla bezodkladná pomoc obětem živelní pohromy na Výškovsku a Přerovsku.
453 Návrh senátorov Cyrila Pivko, B. Kianičku, G. Volku a spol. na poskytnutie štátnej pomoci postiženým prietrží mračien a krupobitím v Turci na Slovensku.
454 Návrh senátora J. Dreslera a společníků na poskytnutí státní pomocí postiženém průtrží mračen a krupobitím na okrese Vysoké nad Jizerou v obcích Zlatá Olešnice a Lhotka.
455 Návrh senátorů dr J. Rozkošného, J. Lukeše, K. Sáblíka, O. Hrejsy a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech: Prostějov, Přerov a Vyškov.
456 Návrh senátora Filipínského a soudruhů na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelní pohromy na Kunštátsku a Tišnovsku.
457 Návrh senátorů G. Habrmana, Petříka a soudr. na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese: Rokycany, Blovice a Přeštice.
458 Návrh senátorů F. Časného, J. Filipínského, dr Z. Witta a soudruhů na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelních pohrom na Hané a na Ostravsku.
459 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 415) o potulných cikánech a podobných tulácích.
460 Zpráva. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 434) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady.
461 Návrh senátora Elemíra Vollaya a spol. na poskytnutie štátnej pomoci postiženým krupobitím v Komárne, Starej Ďale a na okolí na Slovensku.
462 Vládní návrh zákona o stavbe nových železničných dráh určených ku zceleniu československej železničnej sieti §1-10, Důvodová zpráva - Poznámky k návrhu zákona o stavbe nových železníčných dráh na Slovensku.
463 Vládní návrh zákona o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. května 1925, a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody.
464 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 446), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. května 1927.
465 Zpráva I. kulturního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 326) o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.
466 Vládní návrh zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních pomocnic (porodních asistentek) §1-13, Důvodová zpráva. - Důvodová zpráva.
467 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 447) o silničním fondu. Zákon o silničním fondu §1-11 - §12-28
468 Vládní návrh zákona jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, čís. 58 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
469 Vládní návrh zákona kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze
470 Vládní návrh zákona proti nekalé soutěži. §1-28 - §29-55
471 Návrh senátora Růženy Reichstädterové a spol. na poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami na Kojetínsku a Konicku.
472 Interpelace senátora JUDr Otakara Krouského a společníků na pány ministry sociální péče a veřejného zdravotnictví o léčbě nemocných léčivými teplými vodami minerálními v Praze. Interpelace senátorů H. Jokla, W. Niessnera a soudr. na pana ministra národní obrany o výbuchu zabloudilého náboje, jejž děti našly v obci Němčičkách u Mikulovic. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra vnitra o tom, jak četnictvo provádí zákon o podomních obchodech. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra železnic stran zhoršení železničního spojení Horní Benešov-Opava. Interpelace senátorů F. Beutela, H. Jokla a soudr. na pana ministra národní obrany stran propouštění nemocných vojínů z vojenské služby. Interpellácia senátora dra Grosschmida a spoločníkov ministrovi vnútra a ministrovi priemyslu, obchodu a živností o krivdách, páchaných na živnostenskom spoločenstve v Kráľ. Chlumci (vše i německy) - Interpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na pana ministra národní obrany stran odepření vyplaty pense. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra železnic stran vyvěšení ryze českých jízdních řádů československých drah na nádraží pohraničního města Hrádku nad Nisou. lnterpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na pana ministra železnic stran porušování jazykových zákonů železničními předpisy. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministerského předsedu jakožto šéfa vlády stran jazykových přehmatů Ústředního sboru Léčebného fondu (vše i německy)
473 Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátora Juraje Dúrčanského a spol. o znehodnocení jeho imunity (tisk č. 250/3). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů V. Dundra, dr Fr. Soukupa, Ant. Nováka a soudruhů v záležitosti konfiskace časopisu "Stráž Pojizeří" v Mladé Boleslavi (tisk č. 394/4). Odpověď ministrů spravedlnosti a vnitra na interpelaci senátora Bodnára a druhů o neslýchaných protizákonných exekucích (tisk č. 322). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora R. Hüttera a soudr. stran úpravy služebních poměrů školních inspektorů (tisk č. 394/9). Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci senátora R. Hüttera a soudruhů stran náhrady škod osobám, které byly válkou na majetku poškozeny (tisk č. 324/5) (vše i německy)
474 Zpráva národohospodářského výboru o návrhu sen. Erdmanna Spiese a soudr. (tisk 217) na úpravu obchodu medem.
475 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 469) k vládnímu návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze.
476 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 445) zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva.
477 Vládní návrh zákona o organisaci politické správy, HLAVA I - HLAVA I, II, III
478 Vládní návrh zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev.
479 Naléhavá interpelace senátorů Niessnera, dr Hellera a soudr. veškeré vládě o tom, že se pan ministerský předseda důsledně nedostavuje do schůzí obou komor československého parlamentu (i německy)
480 Vládní návrh zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení. §1-28 - §29-65 - §66-95 - §96-113, Důvodová zpráva - Důvodová zpráva k §u 1-23 - K §u 24-58 - K §u 59-92 - K §u 93-113
481 Vládní návrh,kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva sjednaná mezi Československou republikou a republikou Tureckou ze dne 31. května 1927, Obchodní úmluva Mezi Československou republikou a republikou Tureckou (francouzsky), článek 1-6, Příloha A - Příloha B - Cla při dovozu do celního uzemí republiky Turecké - Příloha C, D, E , Obchodní úmluva Mezi Československou republikou a republikou Tureckou článek 1 a 2 - Článek 3-13, Závěrečný protokol - Příloha A. Cla pří dovozu do celního území Československé republiky. Příloha B. Cla při dovozu do celního uzemí republiky Turecké - Příloha B. Cla při dovozu do celního uzemí republiky Turecké Příloha C. Vzorec osvědčení původu. - Příloha D. Příloha E. Legitimace pro návštěvníky veletrhů a trhů.
482 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 338) o návrhu poslanců Jana Bečko, Karla Brožíka, inž. Jar. Nečase a soudruhů, aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z. pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.
483 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru zahraničního, III. výboru rozpočtového, o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 463) k vládnímu návrhu zákona o provedení úmluvy mezí Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. května 1925 a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody.
484 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskou republikou ze dne 20. června 1927 s přílohou a závěrečným protokolem z téhož dne.Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskou republikou (francouzsky) - Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskou republikou.
485 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 448) zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti.
486 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru živnostensko-obchodního a III. výboru rozpočtového o usnesení sněmovny poslanecké (tisk 468) k vládnímu návrhu zákona, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, čís. 58 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
487 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 435) k usneseni senátu o vládním návrhu zákona o zahlazení odsouzení.
488 Vládní návrh zákona kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.
489 Vládní návrh zákona o poskytování podpor při živelních pohromách.
490 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 477) týkající se vládního návrhu zákona o organisaci politické správy. - Pokračování
491 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 478) o vládním návrhu zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev.
492 Vládní návrh zákona o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon). §1-41 - §42-47
493 Návrh senátora Jana Filipínského a soudruhů na vyšetření a poskytnutí bezodkladné pomocí postiženým živelní pohromou v Brně-Žídenicích a okolí.
494 Návrh senátora V. Donáta a společníků na pomoc postiženým krupobitím a průtrží mračen v Počátkách, Stolčíně a okolních obcích.
495 Návrh senátora Josefa Sechtra a společníků na poskytnutí státní pomocí postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech smíchovském a zbraslavském
496 Návrh senátorov Cyríla Pívku, Bohuša Kianíčku a spoločníkov na poskytnutie štátnej pomocí postihnutým katastrofálným požiarom v Hornej Štubni na Slovensku,
497 Návrh senátora Gabriela Volko a spoločníkov na poskytnutie štátnej pomoci požiarom poškodenej obci Hornia Štubňa v Turci, na Slovensku.
498 Návrh senátora Josefa Průši a soudruhů na poskytnuti pomoci postiženým krupobitím v obvodu zlonickém, okres Slaný.
499 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 470) k vládnímu návrhu zákona proti nekalé soutěži.
500 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o usnesení sněmovny poslanecké (tisk 489) k vládnímu návrhu zákona o poskytování podpor při živelních pohromách.
501 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 488) návrhu poslanců F. Petrovického, Malíka, Sedláčka, Slavíčka a spol. a o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní.
502 Naléhavá interpelace senátorů Böhra, Zulegera, dr Hilgenreinera, dr Ledebur-Wichelna, Křepka a soudruhů na vládu stran pomocné akce za příčinou strašlivých živelních pohrom v některých okresech severních Čech (i německy)
503 Naléhavá interpelace senátorů Beutela, Jarolíma, dr Hellera a soudruhů na veškerou vládu stran těžkých živelních katastrof v okresech Teplicích, Ústí, Podmoklech a České Lípě dne 8. července 1927 (i německy)
504 Naléhavá interpelace senátorů R. Hüttera, H. Hartla a soudr. na pana ministra vnitra stran okamžitého poskytnutí pomoci krajinám v Rudohoří a v severočeské nížině jakož i v údolí Ploučnice, které postiženy byly katastrofální průtrží mračen dne 8. a 9. července 1927(i německy)
505 Návrh senátorů V. Dundra, dra Fr. Soukupa a soudruhů na poskytnutí vydatné a okamžité pomoci občanům, obcím a městům v okresech českolipském, ústeckém, děčínském a teplickém, postiženým živelní pohromou.
506 Návrh senátorov Františka Zimáka, Jána Pociska a súdruhov za rýchlu pomoc pohorelcom obcí Hornej Stubne a Uňatína.
507 Návrh senátorů A. Scholze, Prause a soudr. na poskytnutí státní podpory obyvatelům obce Šumvaldu, okres Libavá-Město, kteří těžce byli postiženi průtrží mračen a krupobitím (i německy)
508 Vládní návrh zákona proti lichvě se stavebními pozemky.
509 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrzích č. t. 401, 406, 407, 409, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na poskytnutí státní pomoci za příčinou živelních pohrom.
510 Interpelace senátorů V. Dundra, dra Frant. Soukupa, G. Habrmana a soudruhů vládě o poškozování státních zájmů poštovní správou v oboru dodávek telegrafních.
511 Interpelace senátorů E. Teschnera, dr F. Jessera, K. Friedricha a soudr. na ministra věcí zahraničních a ministra vnitra stran rozkazu státní policie v Karlových Varech, aby při sjezdu válečných zajatců sňat byl švédský prapor (i německy)
512 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 481), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva sjednaná mezi Československou republikou a republikou Tureckou ze dne 31. května 1927.
513 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 484), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskou republikou ze dne 20. června 1927 s přílohou a závěrečným protokolem z téhož dne.
514 Návrh senátorů dra J. Karasa, Šachla a společníků na poskytnutí státní podpory postiženým živelnírmi pohromami na Jindřichohradecku a Počátecku.
515 Návrh senátora Em. Hrubého a společníků na státní pomoc postiženým průtrží mračen na okrese říčanském.
516 Návrh senátora Františka Modráčka a soudruhů na vyšetření a poskytnutí státní podpory postiženým živelní pohromou na okrese Jílovském.
517 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Rimavské Sobotě za svolení k trestnímu stíhání senátora dra Alexandra Herze pro zločin podle § 15 č. 3, pro přečiny podle § 14 č. 1 a 5 a pro přečin podle §18 č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923 č. 50 Sb. z. a n. (čís. 2018 předs.).
518 Vládní návrh Zákon ze dne o organisaci zeměměřických prací.
519 Návrh senátora Josefa Průši a soudruhů na poskytnuti podpory postiženým živelní pohromou v obcích Kostomlaty a Ctiněvsi, okres Roudnice.
520 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění dodatková úmluva ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15)
521 Interpelace senátorů F. F. Plamínkové, R. Pánka a společníků na pana ministra pošt a telegrafů v záležitosti přídavků poštovních zaměstnanců v lázeňských místech. Interpelace senátora Niessnera a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran zabavení časopisu "Sozialdemokrat". Interpelace senátora R. Hüttera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran nezákonitého, neslýchaného postupu proti jistému nájemníkovi. Interpelace senátorů dr Hellera, Jarolima a soudr. na pana ministra veřejných prací prof. dr Spinu a na pana ministra spravedlnosti prof. dr Mayr-Hartinga stran zřízení státních policejních úřadů ve městech Teplicích-Šanově a Trnovanech (vše i německy)
522 Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátorů Slámy, Trčky, Thoře a spol. o reformě zákona o stavebních živnostech (tisk čís. 71/3). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Rudolfa Wagnera a spol. v příčině oddalovaného jmenování okresní správní komise pro samosprávný okres kutnohorský (tisk čís. 282/4). Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů F. Scholze, F. Stolberga a soudruhů stran zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh (tisk čís. 84/4) a na interpelaci senátorů F. Stolberga, A. Scholze a soudr. v téže věci (tisk čís. 156/9). Odpověď ministrů spravedlnosti a vnitra na interpelaci senátora Bodnara a druhů o tom, že byl těžce raněn Michajlo Namjak z Vyžné Apše v okrese tiačevském, když soudní exekutor v nocí ze dne 29. na 30. listopadu 1926 násilně zabavoval býky (tisk čís, 323). Odpověď ministra vnitra a ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran odnětí poštovní dopravy časopisu >Bundesturnzeítung, Organ des Deutschen Turnerbundes (l919)< ve Vídní (tisk čís. 324). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran jazykových přehmatů berní správy v Liberci (tisk čísi 324/1) (vše i německy) - Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran výplaty odpočivných požitků převzatým bývalým rakouským pensistům (tisk čís. 324/3).Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora Hartla a soudruhů stran nepřístojného způsobu psaní okresního hejtmana ve styku se svobodně voleným starostou města (tisk čís. 357). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Hartla, Hüttera a soudruhů stran úpravy odpočivných a zaopatřovacích požitků státních úředníků, zřízenců, učitelů a jich pozůstalých (tisk čís. 357/1). Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátora R. Hüttera a soudruhů stran konfiskace periodického tiskopisu >Abwehr< ve Varnsdorfu (tisk čís. 367/1). Odpověď vlády na interpelací senátora R. Wagnera a společníků o přeřadění města Sedlec pod Kaňkem u Kutné Hory do vyšší skupiny míst činovného (tisk čís. 394). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hüttera a soudr. stran vyslání detektiva jakožto zástupce vlády do schůze dle §u 2 (tisk čís. 394/7). Odpověď vlády na interpelaci senátora Reyzla a soudruhů o poměrech v jablonecko-tanvaldském průmyslovém území (tisk čís. 394/10) (vše i německy) - Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudruhů stran vykonávání vlivu na vojenského předsedu u odvodní komise (tisk čís. 402/3). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů stran odškodnění měst, která jsou sídlem továren na tabák, za ušlé obecní přirážky (tisk čís. 402/5). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudr. stran účastenství přednosty policejního komisařství v Karlových Varech při československé štvavé práci (tisk čís. 402/6) (vše i německy)
523 Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43)
524 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran zhoršení železničního spojení Horní Benešov-Opava (tisk čís. 472/3). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů stran odepření výplaty pense (tisk čís. 472/6) (vše i německy)