Historické senátní tisky z 2. volebního období
3. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

3. zasedání


č. zkrácený popis
222 Usnesení sněmovny k usnesení senátu (tisk 1) o vládním návrhu zákona o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 447). -Oddíl I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. -Oddíl II. OBSAH PŮVODSKÉHO PRÁVA. a) U děl literárních. -b) U děl hudebních -c) U děl výtvarných umění -d) U děl fotografických. - Oddíl III. TRVÁNÍ PŮVODSKÉHO PRÁVA. -Oddíl IV. OCHRANA PŮVODSKÉHO PRÁVA. -Oddíl V. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
223 Vládní návrh. Zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry.
224 Vládní návrh. Zákon kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb z. a n. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace.
225 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. července 1924, č. 164 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I./1911 o civilním řízení soudním.
226 Naléhavá interpelace senátorů Skaláka, Herlingera, Bodnára a soudruhů vládě o hospodářské krisi, nezaměstnanosti a drahotě.
227 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol., aby bylo vydáno nařízení vlády o prodloužení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocní' cích ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z. Nařízení vlády republiky Československé o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20. ř. z.
228 Naléhavá interpelace senátorů Ferdinanda Šťastného, Rud. Pánka a druhů k vládě republiky Československé záležitosti krise výrobní a drahoty životních potřeb širokých vrstev obyvatelstva
229 Naléhavá interpelace senátorů R. Pánka, F. Šťastného a spol. na vládu republiky Československé ve věci novelisace zákona, o pensijním pojištění soukromých úředníku.
230 Naléhavá interpelace senátorů Rudolfa Pánka, F. Šťastného a spol. na vládu republiky Československé ve věci vydání nařízení vlády o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16.ledna 1910, č. 20 ř. z.
231 Naléhavá interpelace senátorů R. Pánka, F. Šťastného a spol. na vládu republiky Československé ve věci zákonu o nemocenském pojištění soukromého úřednictva.
232 Překlad. Naléhavá interpelace senátorů dr. Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra národní obrany ve věci generála Gajdy. -Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Niessner und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung wegen der Angelegenheit des Generals Gajda.
233 Překlad. Naléhavá interpelace senátorů dr. Hellera, Jarolima, Jokla a soudruhů na vládu o hospodářské krisi a drahotě. -Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Jarolim, Jokl und Genossen, an die Regierung wegen der Wirtschaftskrise und Teuerung.
234 Návrh senátorů dra Frant. Soukupa, Rudolfa Jaroše, Boženy Ecksteinové a soudruhů na vydání nařízení o počátku působnosti zákona ze dne 10. června 1925, čís. 148 Sb. z. a n. o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří
235 Návrh senátorů Jáchyma Havleny, Vojtěcha Dundra, Gustava Habrmana, Felixe Časného a soudruhů na vydání zákona o zaopatření osob, překročivších 65. rok svého věku.
236 Návrh senátorů dra Z. Witta, Antonína Nováka, Jana Filipínského, Františka Zimáka a soudruhů, aby byly i nadále vyplaceny drahotní přídavky provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnání na státních dolech a hutích.
237 Překlad. Naléhavá interpelace senátorů H. Jokla, dr. K. Hellera a soudr. na pana ministra národní obrany stran nehod při vojenských cvičeních během posledního pololetí. -Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend die Unfälle bei militärischen Übungen innerhalb des letzten Halbjahres
238 Překlad. Návrh senátora F. Scholze a soudr. na bezodkladné poskytnutí státní pomocí obcím Starým Těchanovicím, Novým Těchanovicím, Čermné a Svatoňovicím, jež postiženy byly živelními pohromami. -Původní znění. Antrag des Senators Franz Scholz und Genossen betreuend die umgehende staatliche Hilfe an die durch Unwetterschäden betroffenen Gemeinden Alt - Zechsdorf, Neu - Zechsdorf, Tschirm und Schwansdorf.
239 Překlad. Návrh senátorů dr. K. Hilgenreinera, Lipperta a soudr. na bezodkladné poskytnutí státní pomoci pohořelým v Boru u Tachova -Původní znění. Antrag der Senatoren Dr. Karl Hilgenreiner, Lippert und Genossen betreffs einer umgehenden staatlichen Hilfe für die Abbrändler in Haid bei Tachau
240 Překlad. Návrh senátora A. Lipperta a soudr. na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelních pohrom v jižních Čechách -Původní znění. Antrag des Senators Andreas Lippert und Genossen betreffend die sofortige Hilfe für die Opfer der Unwetterkatastrophen in Südbohmen.
241 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. září 1926.
242 Návrh senátorů Václava Donáta, dr. V. Šrobára a spol. na ustavení nového výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění.
243 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol. na změnu nařízení vlády ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb. z. a n. o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě.
244 Naléhavá interpelace sen. V. Donáta, dra Šrobára, dra Reyla, dra Procházky, dra Kovalika, dra Krčméry, Zulegera, Luksche, dra Hilgenreinera, Böhra, dra Brabce, dra Fáčka, Thoře, Trčky a spol. vládě o současných hospodářských poměrech.
245 Návrh senátora Frant. Zimáka a súdruhov na umožnenie dovozu lačných zemiakov zo zahraničia.
246 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 224), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace.
247 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 122), jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady.
248 Návrh senátora Dr. Jána Kovalika a spoloč. na bezodkladné poskytnutie štátnej podpory pre požiarmi postižených v obciach Kremnica, Žarnovická Huta, Hranovica a Štvrtok na Slovensku.
249 Původní znění. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr. Hellera, Jarolima a soudruhů stran zákazu schůzí (tisk čís. 71/9). -Překlad. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Jarolim und Genossen wegen des Verbotes der Versammlungen (Druck Nr. 71/9). -Tisk 249/1. Původní znění. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Löwa, dr. Hellera a soudruhů stran ubytování vojska v Karlových Varech (tisk čís. 99/5). -Překlad. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Löw, Dr. Heller und Genossen betreffend die militärische Einquartierung in Karlsbad (Druck Nr. 99/5). -Tisk 249/2. Původní znění. Odpověď vlády na interpelací senátora Reyzla a soudruhů stran soustavného ztěžováni dovozu potravin (tisk čís. 84/6). -Překlad. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Reyzl und Genossen wegen der systematischen Erschwerung der Lebensmitteleinfuhr (Druck Nr. 84/6). -Tisk 249/3. Odpověď ministrů: financí, sociální péče, spravedlnosti a zemědělství na interpelací senátora Václava Chlumeckého a soudruhů v záležitosti poškození chudých členů a vkladatelů v Brezně a okolí filiálkou Pozemkového ústavu bratislavského (tisk čís. 29). -Tisk 249/4. Původní znění. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Fritschera, Böhra a soudruhů stran zahraničních nadací (tisk čís. 156/10). -Překlad. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation der Senatoren Fritscher, Bohr und Genossen betreffend Auslandstipendien (Druck Nr. 156/10). -Tisk 249/5. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů F. Časného, J. Filipínského, dr. Z. Witta a soudruhů v záležitosti prazvláštních poměrů, které vyvolal svým jednáním řídící učitel A. Spáčil v Bušíně, okres Zábřeh (tisk čís. 99). -Tisk 249/6. Odpověď ministrů sociální péče a obchodu na interpelaci senátorů dr. V. Šrobára, V. Donáta, J. Thoře, E. Trčky a spol. o zavádění úplného nedělního klidu v obchodech a živnostech v městech a místech venkovských (tisk čís. 71/1).
250 Tisk 250 - 250/8. Interpelace senátora R. Reichstädterové a spol. o neudržitelných poměrech národnostních na ostrůvku brodeckém u Konice. -Tisk 250/1. Interpelace senátorů Jana Filipínského, Ant. Nováka a soudruhů na pana ministra národní obrany v příčině velmi častých neštěstí ve vojenské aviatice. -Tisk 250/2. Interpelace senátorů dr. Frant. Soukupa, G. Habrmana, Rud. Jaroše, Jana Filipínského, Boženy Ecksteinové, Jáchyma Havleny, Frant. Zimáka a soudruhů na celou vládu ve věci hospodářské krise. -Tisk 250/3. Interpelácia senátora Juraja Dúrčanského a spol. na p. ministra vnútra a na p. ministra spravedlnosti o znehodnotenie mojej imunity. -Tisk 250/4. Interpelácia senátora Juraja Dúrčanského a spol. na p. ministra vnútra o úradnom prechmate hl. slúžneho J. Smiešku v Žiline a o brutalite četnikov. - Tisk 250/5. Překlad. Interpelace senátorů H. Tschapeka, J. Prause a soudruhů na ministra sociální péče stran přiznání úplné výdělečné neschopnosti jistému válečnému invalidovi a doplatku částek, připadajících na plný důchod. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Tschapek, Joh. Prause und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die Zuerkennung der vollständigen Erwerbsunfähigkeit eines Kriegsinvaliden und Nachzahlung der auf die volle Rente fallenden Beträge. -Tisk 250/6. Překlad. Interpelace senátorů H. Tschapeka, J. Prause a soudruhů na ministra vnitra stran rychlého poskytnutí státní nouzové podpory rodině, která povodní těžce byla poškozena. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Tschapek, Johann Prause und Genossen an den Minister des Innern betreffend die rasche Zuweisung einer staatlichen Notstandsunterstützung an eine vom Hochwasser schwer geschädigte Familie. -Tisk 250 Překlad. Interpelace senátorů E. Teschnera, A. Fahrnera, dr. F. Jessera a soudruhů na ministra školství a národní osvěty stran obsazování uprázdněných míst učitelských a správcovských na veřejných obecných a občanských školách. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Ernst Teschner, Adam Fahrner, Dr. F. Jesser und Genossen an den Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die Besetzung erledigter Lehr- und Leiterstellen an öffentlichen Volks- und Bürgerschulen. -Tisk 250/8. Překlad. Interpelace senátorů E. Teschnera, dr. F. Jessera, A. Fahrnera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran opětovného otevření německých školních tříd bez povolení potřebných německých učitelských sil resp. substitutů. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Ernst Teschner, Dr. F. Jesser, Adam Fahrner und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen Wiedereröffnung deutscher Schulklassen ohne Bewilligung der nötigen deutschen Lehrkräfte bezw. Substituten.
251 Vládní návrh. Zákon jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona.
252 Návrh senátorů Donáta, dra Šrobára, dra Reyla, dra Procházky, Zulegera, dra Kovalika, dra Krčméry, dra Hilgenreinera, Böhra, dra Brabce, dra Němce, Thoře, Pastyříka a druhů na změnu §u 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
253 Naléhavá interpelace senátorů F. F. Plamínkové, R. Pánka a spol. na ministerského předsedu republiky Československé pro porušení práv žen vládním nařízením čís. 113 ze dne 7. července 1926: O úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě.
254 Naléhavá interpelace senátorů F. F. Plamínkové, R. Reichstädterové a spol. na pana ministra školství a národní osvěty o porušování § 10 zákona čís. 226/22 (malý školský zákon) samým ministerstvem školství a národní osvěty.
255 Naléhavá interpelace senátorů F. F. Plamínkové, R. Reichstädterové a spol. na ministra školství a národní osvěty o poškozování učitelstva národních škol nezákonnou praxí zemské školní rady v Čechách při obsazování míst trvale uprázdněných na veřejných školách národních.
256 Naléhavá interpelace senátorů F. F. Plamínkové, R. Reichstädterové a spol. na p. ministra školství a národní osvěty o praxi, kterou ministerstvo školství a národní osvěty odpírá prováděti § 3 zákona 455/19.
257 netištěno
258 netištěno
259 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 225), kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. července 1924, č. 164 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I./1911 o civilním řízení soudním.
260 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3) o opravných prostředcích státních úřadů zástupcích ve věcech firemních.
261 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 220), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Praze dne 30. srpna 1926.
262 Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Báňské Bystrici odděl. XIII. ze dne 20. srpna 1926 za souhlas k trestnímu stíhání člena senátu Václava Chlumeckého pro zločin podle § 232 č. 1. a § 235 č. 1. trestního zákona uherského.
263 Zpráva I. výboru zahraničného, II. výboru národohospodárskeho ku vládnemu návrhu (tlačivo č. 215), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu prevzatým na úprava obchodných stykov medzi Československou republikou a Maďarskom, sjednaná v Prahe, dňa 26. augusta 1926.
264 Vládní návrh. Zákon o vysvědčeních škol a veřejných orgánů, pokud tato vysvědčení opravňují k úlevám při nastoupení živnosti nebo jsou součástí průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti.
265 Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění úmluva mezi Československou republikou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. května 1926 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data. -ÚMLUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A KRÁLOVSTVÍM ITALSKÝM O PLNĚNÍ SMLUV O POJIŠTĚNÍ NA ŽIVOT A DŮCHODY, KTERÉ SJEDNALY ITALSKÉ POJIŠŤOVNY S POJISTNÍKY ČESKOSLOVENSKÝMI A ČESKOSLOVENSKÉ POJIŠŤOVNY S POJISTNÍKY ITALSKÝMI. ÚMLUVA mezi republikou Československou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými -Závěrečný zápis - CONVENZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA SULĽ ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE, STIPULATI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE ITALIANE E CONTRAENTI CECOSLOVACCHI, E TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE CECOSLOVACCHE E CONTRAENTI ITALIANI. CONVENZIONE tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca sull'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita, e di assicurazioni di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche, e contraenti italiani.
266 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. května 1925 v Praze se závěrečným zápisem téhož data. -ÚMLUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU RAKOUSKOU O PLNĚNÍ SMLUV O POJIŠTĚNÍ NA ŽIVOT A DŮCHODY, KTERÉ SJEDNALY RAKOUSKÉ ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY S POJISTNÍKY ČESKOSLOVENSKÝMI (ČLÁNEK II., III. A IV.) A ČESKOSLOVENSKÉ POJIŠŤOVNY ŽIVOTNÍ S POJISTNÍKY RAKOUSKÝMI (ČLÁNEK XV.). ÚMLUVA mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými (článek II., III. a IV.) a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými (článek XV.). - ZÁVĚREČNÝ ZÁPIS k úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými (článek II., III. a IV.) a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými (článek XV.). -ÜBEREINKOMMEN ZWISCHEN DER ČECHOSLOVAKISCHEN REPUBLIK UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER DIE ERFÜLLUNG VON LEBENS- UND RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGEN, WELCHE DIE ÖSTERREICHISCHEN LEBENSVERSICHERUNGSANSTALTEN MIT ČECHOSLOVAKISCHEN VERSICHERUNGSNEHMERN (ARTIKEL II, III UND IV) UND DIE ČECHOSLOVAKISCHEN LEBENSVERSICHERUNGSANSTALTEN MIT ÖSTERREICHISCHEN VERSICHERUNGSNEHMERN (ARTIKEL XV) ABGESCHLOSSEN HABEN. ÜBEREINKOMMEN zwischen der Čechoslovakischen Republik und der Republik Österreich über die Erfüllung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen, welche die österreichischen Lebensversicherungsanstalten mit čechoslovakischen Versicherungsnehmern (Artikel II, III und IV) und die čechoslovakischen Lebensversicherungsanstalten mit österreichischen Versicherungsnehmern (Artikel XV) abgeschlossen haben. - SCHLUSSPROTOKOLL zu dem übereinkommen zwischen der Čechoslovakischen Republik und der Republik Österreich über die Erfüllung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen, welche die österreichischen Lebensversicherungsanstalten mit čechoslovakischen Versicherungsnehmern (Artikel II, III und IV) und die čechoslovakischen Lebensversicherungsanstalten mit österreichischen Versicherungsnehmern (Artikel XV) abgeschlossen haben.
267 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé "Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924", podepsaný v Praze dne 17. září 1926.
268 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů Donáta, dra Šrobára, dra Reyla, dra Procházky, Zulegera, dra Kovalika, dra Krčméry, dra Hilgenreinera, Böhra, dra Brabce, dra Němce, Thoře, Pastyříka a druhů (tisk 252) na změnu § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádě senátu Národního shromáždění.
269 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 241), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. září 1926.
270 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 223) o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry.
271 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 222) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům.
272 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 216), kterým se předkládá Národnímu shromáždění třetí dodatková úmluva ze dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921.
273 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového, III. výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 267), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé »Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924«, podepsaný v Praze dne 17. září 1926.
274 Zpráva výboru živnostensko-obchodného o vládnom návrhu (tisk 264) o vysvedčeniach škôl a verejných orgánov, pokiaľ tieto vysvedčenia oprávňujú k úlevám pri nastúpení živnosti, alebo sú súčiastkou preukazu spôsobilosti pri nastúpení živnosti.
275 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mladé Boleslavi za souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Šturce pro přečin § 88 zákona z 9. dubna 1873 č. 70 ř. z. (č. 1704 předs.).
276 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech z 27. srpna 1926 č. j. T IX 865/26 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 1908 předs).
277 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu na Král. Vinohradech za souhlas k trestnímu stíhání senátora Růženy Sehnalové pro přestupek podle § 3 a 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 ř. z. (č. 1214 předs.).
278 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Praze-Vršovicích za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Toužila pro přestupek podle § 3 a 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 ř. z. (č. 1228 předs.).
279 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní tabule v Bratislavě ze dne 3. března 1926 č. j. TI IX 107 24, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Míchala Kalčoka pro přečin pomluvy dle § 1, 3 lit. 1 zák. čl. XLI./1914 (č. 872 předs.).
280 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Růženy Sehnalové pro přestupek podle § 3 a 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 ř. z. (č. 1201 předs.).
281 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Rimavské Sobotě ze dne 22. července 1926 Tk III (266/26)/5 za souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Josefa Törkölya pro přečin porušení obecného míru dle bodu 5. §u 14 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (č. 1876 předs.).
282 Tisk 282-282/5. Interpelace senátora Antonína Nováka a soudruhů na pana ministra národní obrany ve věci katastrofy v Truhlářské ulici v Praze a vyžádané odpovědi na dotaz z 25. června 1926. -Překlad. Tisk 282/1. Interpellácia senátora dra Herza a spoločníkov celej vláde vo veci uvoľnenia záboru veľkostatku Forgácsového. -Původní znění. Interpellációja Dr. Herz és társai a kományhoz a Forgács-féle birtok lefoglalásának feloldása tárgyában. - Tisk 282/2. Překlad. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra železnic stran nedostatečných zařízení na osobním nádraží v České Lípě. -Původní znění. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend mangelhafte Einrichtungen auf dem Personenbahnhof Böhmisch Leipa -Tisk 282/3. Interpelace senátora Rudolfa Pánka a spol. na ministra financí ve věci zavedení nové výzbroje pro pohraniční finanční stráž. -Tisk 282/4. Interpelace senátora Rudolfa Wagnera a společníků k panu ministrovi vnitra v příčině oddalovaného jmenování okresní správní komise pro samosprávný okres kutnohorský. -Překlad. Interpelace senátorů M. Jokla, dr K. Hellera a soudruhů na pana ministra sociální péče stran četných případů otravy plynem ve Vítkovických železárnách. -Původní znění. Interpellation der Senatoren H. Jokl, Dr. K. Heller und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die zahlreichen Fälle von Gasvergiftungen im Witkowitzer Eisenwerk
283 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě ze dne 20. října 1926 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Scholze pro přečin dle §u 32, 58 I. 7 zák. čís, 123/20 (čís. 2275 předs.).
284 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Bánovciach za svolení k trestnímu stíhání senátora Jana Podoby pro přestupek dle §u 29 zák. čl. XIV/1914 (čís. 1618 předs.).
285 Naléhavá interpelace sen. dr Bedřicha Macků a soudruhů na p. ministerského předsedu a zúčastněné ministry financí a obchodu ve věci státem vyplacené provise pp. Abelesovi a Hlaváčkovi z cukerního obchodu.
286 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového, III. výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 265), jímž se předkládá Národnímu shromáždění úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. května 1926 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data.
278 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového, III. výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 266), jímž se předkládá Národnímu shromáždění úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. května 1925 v Praze se závěrečným zápisem téhož data.
288 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Užhorodě za souhlas k trestnímu stíháni sen. Františka Egryho pro přečin podle § 18 č. 2, 3, žák. ze dne 19. března 1923 č. 50 Sb. z. a n. (č. 2038 předs.).
289 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 130).
290 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 590) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1927 (tisk 670). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11)
291 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hradci Králové, odd. IV. ze dne 7. srpna 1926 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Hlávky pro urážku na cti, spáchanou na soukromém žalobci Františku Klabanovi (č. 1843 předs.).
292 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Stříbře za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Starka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 496 tr. z. (čís. 1969 předs.).
293 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Slezské Ostravě za souhlas k trestnímu stíhání senátora Viléma Herlingera pro přestupek §u 4 zákona o útisku č. 309/1921, (č. 1557 předs.).
294 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Bodnara pro přečin podle §u 14 č. 5. zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n. (čís. 21/26 předs.).
295 Návrh senátorů J. Slámy, J. Thoře, J. Pastyříka, E. Trčky, J. Kotrby,B. Kianičky a společníků na vydání zákona, kterým mění se paragrafy 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
296 Překlad. Návrh senátorů Prause, Tschapeka a soudruhů na vydání zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne l. července 1926, č. 118 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. -Původní znění. Antrag der Senatoren Prause, Tschapek und Genossen auf Herausgabe eines Gesetzes, womit die Giltigkeit des Gesetzes vom 1. Juli 1926, Nr. 118 S. d. G. u. V. betreffend die Versicherung der Arbeitnehmer für den Fall der Krankheit, der Invalidität und des Alters zu verlängern wäre.
297 Návrh senátorů J. Kotrby, E. Trčky, J. Thoře, J. Slámy, J. Pastyříka,B. Kianičky a druhů na změnu zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a nař. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: Zákon kterým se mění § 8 zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a nař.
298 Tisk 298-298/9. Interpelace senátorů dra Soukupa, Jaroše, Havleny, Zimáka a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci smrtelného úrazu rumunské státní příslušnice v Praze, způsobeného státním autem. -Tisk 298/1. Interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, Antonína Nováka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti v záležitosti konfiskace odborných listů »Dřevodělník« a Zájmy Kovodělníků«, -Tisk 298/2. Interpelace senátorů Rudolfa Wagnera, F. F. Plamínkové a společníků na pana ministra spravedlnosti v příčině nepřipuštění ženských sil (ženských kancelářských sil pomocných) u soudů zaměstnaných k přípravné službě pro první kancelářskou zkoušku a po případě k této zkoušce. -Tisk 298/3. Interpelace senátorů Felixe Časného, Jana Filipínského, Františka Zimáka a soudruhů na pana ministerského předsedu ve věci pozemkové reformy na dvoře Rapotín, okres Šumperk v severní Moravě. -Tisk 298/4. Interpelace senátorů Millera, dra Baxy, dra Brabce, Ing. Bečky, V. Dyka, dra Němce, dra Fáčka a spol. na vládu republiky Československé o podvodném dovezení titrů rakouských válečných půjček z bývalého území Rakouska-Uherska. -Tisk 298/5. Interpelace senátora J. Sechtra a společníků na pana ministra veřejných prací v záležitosti nevhodného provedení regulačních prací na Labi u obce Borku, okres Brandýs nad Labem. -Tisk 298/6. Překlad. Interpelace senátora Teschnera a soudruhů na pana ministra vnitra stran rozpuštění schůze válečných poškozenců dne 28. listopadu 1926 v Rybářích u Karlových Varů komisařem státní policie dr Dunovským v Karlových Varech. -Původní znění. Interpellation des Senators Teschner und Genossen an den Herrn Minister des Innern in Angelegenheit der Auflösung der Tagung der Kriegsverletzten am 28. 11. 1926 in Fischern bei Karlsbad durch den Kommissär der Staatspolizei Dr. Dunovský, Karlsbad. -Tisk 298/7. Překlad. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra železnic o tom, že podřízení železniční orgánové neznají nebo nedbají německých jmen stanic. -Původní znění. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die Unkenntnis oder Nichtbeachtung deutscher Stationsnamen durch untergeordnete Bahnorgane. - Tisk 298/8. Překlad. Interpelace senátora Teschnera a soudruhů na pana ministra železnic o skandálních dopravních poměrech na trati Praha-Cheb. Původní znění. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Eiseabahnminister betreffend die skandalössen Verkehrszustände auf der Strecke Prag-Eger. -Tisk 298/9. Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudruhů na pana ministra železnic stran hospodaření se státními penězi. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die Wirtschaft mit Staatsgeldern.
299 Překlad. Návrh senátorů Hartla, Hüttera a soudr. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n. -Tisk 299. Původní znění. Antrag der Senatoren Hartl, Hütter und Genossen auf Abänderung des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Slg. 104/26.
300 Zpráva rozpočtového výboru k usneseníu poslaneckej snemovne (tlačivo 290) o vládnom návrhu štátného rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1927. -Bilancia s jednotlivými štátmi - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)-Resoluce: - Prehľad výdavkov republiky Československej v rozpočte z r. 1926. republiky Nemeckej: -Správa štátného dlhu
301 Překlad. Návrh senátora Hartla a soudr. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. -Původní znění. Antrag des Senators Hartl und Genossen . auf Abänderung des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Slg. 103/26.
302 Vládní návrh. Zákon o železniční přepravě.
303 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané dne 23. října 1924 v Bernu. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28)
304 Naliehavá interpelácia senátora Zimáka a súdruhov na pana ministra obchodu, priemyslu a živností v záležitostí zastavenia tovární v Slavošovciach a na Horke.
305 Návrh senátora K. Friedricha a soudr. na změnu jednacího řádu senátu.
306 Vládní návrh zákona kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost.
307 Vládní návrh zákona kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. prosince 1923 č. 268 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost.
308 Vládní návrh zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
309 Vládní návrh zákona o hranici přijmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
310 Návrh senátorů Antonína Nováka, Františka Modráčka, Jáchyma Havleny, Boženy Ecksteinové a soudruhů v záležitosti předložení novely zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců.
311 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 306) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních, a prodlužuje jeho platnost.
312 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 307) k vládnímu návrhu zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost.
313 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 308) o vládním návrhu zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
314 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 309) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
315 o úpravě rozpočtu vojenské správy.
316 Vládní návrh zákona o dávce ze šumivého vína.
317 Vládní návrh zákona kterým se mění zákon ze dne 1. července 1926, čís. 118 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
318 Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 315) o vládním návrhu zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy.
319 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 316) o vládním návrhu zákona o dávce ze šumivého vína.
320 Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 317) o návrhu poslanců J. Pekárka, V. Vávry, Sedláčka, Al. Stenzla a druhů a o návrhu poslanců Stenzla, Tichiho, Eckerta, Pekárka a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
321 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 251), jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854 č. 146 ř. z.
322 Naléhavá interpelace sen. Bodnara, Reščuka a druhů ministrům vnitra a spravedlnosti o neslýchaných protizákonných exekucích.
323 Naléhavá interpelace sen. Bodnara a druhů ministrům vnitra a spravedlnosti o tom, že byl těžce raněn Michajlo Namjak z Vyžné Apše v okrese tiačevském, když soudní exekutor v noci ze dne 29. na 30. listopadu 1926 násilně zabavoval býky.
324 Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na pana ministra vnitra a pana ministra pošt stran odnětí poštovní dopravy časopisu "Bundesturnzeitung, Organ des Deutschen Turnerbundes(1919)" ve Vídni. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra financí stran jazykových přehmatů berní správy v Liberci. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra železnic stran zastavení vdovské pense 72 leté vdově po dozorci ve skladišti. Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministerského předsedu jakožto šéfa veškeré vlády stran výplaty odpočivných požitků převzatým bývalým rakouským pensistům. Interpelace senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudr. na pana ministra národní obrany o tom jak se jednalo s Edmundem Thielem od dělostřeleckého pluku č. 12, který při konání vojenské služby stal se úplným invalidou. Interpelace senátora R. Hüttera a soudr. na pana ministra věcí zahraničních stran náhrady škod osobám, které byly válkou na majetku poškozeny (vše i německy) - Interpelace senátora K. Friedricha a soudr. na pana ministerského předsedu stran předpisování a vybírání dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí obcemi. Interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, Antonína Nováka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti v záležitosti úplatkové aféry v elektrárenských svazech (vše i německy)
325 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda sjednaná mezi Československou republikou a dominiem Kanadou v Praze dne 20. prosince 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1926, č. 255 Sb. z. a n.
326 Vládní návrh. Zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
327 Vládní nařízení ze dne 22. prosince 1926, kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8)
328 ÚMLUVA o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednaná mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvátův a Slovinců a Československem se strany druhé (francouzsky), Seznam 1 - Závěrečný protokol - Seznam 2,3,4,5,6 (francouzsky) - ÚMLUVA o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednaná mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvátův a Slovinců a Československem se strany druhé. SEZNAM č. 1. Úřady v Burgenlandu (Nyugatmagyarország) - SEZNAM č. 1. Úřady v Burgenlandu (Nyugatmagyarország), SEZNAM č.2 - SEZNAM č. 3,4,5,6
329 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé 1. úmluva o závazcích, vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupnických, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ a ČESKOSLOVENSKO, vedeny snahou upraviti otázky, jež se týkají závazků, vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské, císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ nástupnických států (francouzsky) - ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ a ČESKOSLOVENSKO, vedeny snahou upraviti otázky, jež se týkají závazků, vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské, císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ nástupnických států (i talsky a německy) - ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ a ČESKOSLOVENSKO, vedeny snahou upraviti otázky, jež se týkají závazků, vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské, císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ nástupnických států (česky)
330 Návrh senátora Roberta Hüttera a soudr. stran zřízení německé vysoké školy obchodní a hospodářské v Ústí nad Labem.
331 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 100) celního zákona. - Celní zákon §1-7 - §8-31 - §32-70 - §71-102 - §103-141
332 Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátorů Harfla, Hüttera a soudruhů stran opětovného přehmatu okresní správy politické ve Varnsdorfu ve věcech jazykového práva (tisk čís. 29/3). Odpověď ministra pověřeného vedením ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Václava Donáta, dra Reyla a společníků ohledně nepoměru mezi cenami, které dostává zemědělec za své výrobky a kolik musí platiti konsument za potraviny (tisk čís. 58). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Löwa, dra Hellera a soudruhů o vyhlášení mimořádných opatření v obci Nových a Starých Rybářích (tisk čís. 64/3). (vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora O. Hrejsy a soudruhů ohledně provedení hlavy II., § 6 zákona ze dne 15, října 1925 čís, 227 Sb. z. n. (tisk čís., 84/1 ). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Josefa Proška a spol. v záležitosti šikanování zemědělců při periodickém cejchování vah (tisk čís. 84/10). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Reyzla, Beutela a soudruhů stran rušení míru domovního četnictvem v obecním domě v Bělé (tisk čís. 93/3). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů 3. Slámy, B. Kianičky, J. Kotrby, J, Thoře a druhů stran výtržností při komunistickém tábora pořádaném v Praze dne 11, června 1926 (tisk čís. 156). Odpověď vlády na interpelaci senátora Kotrby a druhů v příčině poškozování živností a obchodů v Praze při demonstračních projevech komunistických a socialistických v minulých dnech konaných (tisk čís. 156 3) . Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudruhů o vydání prováděcího nařízení k zákonu o podomním obchodě (tisk čís. 156/6). (vše i německy) - Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Vojtěcha Dundra, Antonína Nováka a soudruhů v záležitosti konfiskace odborných listů >Dřevodělník< a >Zájmy kovodělníků< (tisk čís. 298/1). Odpověď vlády na interpelaci senátora Josefa Luksche a soudr. stran zavedení cla na mléko v Rakousku (tisk č. 156/7). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora H. Jokla a soudruhů ve věci sebevraždy vojína Jana Schachnera (tisk čís. 156/3). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Hüttera a soudr. o vydání prováděcího nařízení k úmluvě uzavřené s Maďarskem o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami (tisk čís. 218). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora H. Jokla a soudruhů stran opětovného katastrofálního výbuchu ručních granátů v Popradě (tisk čís. 218/1). (vše i německy) - Odpověď ministra financí na interpelací senátorů J. Thoře, J. Slámy, B, Kianičky a druhů ve věci daně přepychové (tisk čís. 218/2). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů F. F. Plamínkové, R. Reichstädterové a spol. o porušování § 10 zákona čís. 226/22 (malý školský zákon) samým ministerstvem školství a národní osvěty (tisk čís. 254). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Herza a druhů ve věcí uvolnění ze záboru velkostatku forgácsového (tisk čís. 282/l). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Hartla a druhů stran nedostatečných zařízení na osobním nádraží v České Lípě (tisk čís. 282/2). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů E. Teschnera, A. Fahrnera, dr F. Jessera a soudruhů stran obsazování uprázdněných míst učitelských a správcovských na veřejných obecných a občanských školách (tisk čís. 250/7). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudruhů. stran hospodaření se státními penězi (tisk čís. 298/9) (vše i německy)
333 Vládní návrh zákona: Zákon směnečný, §1-59 - §60-110, Důvodová zpráva - Zvláštní část důvodové zprávy k §u 1-3 - K §u 3-27 - K §u 28-66 - K §u 67-110
334 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posl. odst. čl. XII. zákona ze dne 23. dub na 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z, a n., o akciové bance cedulové, zpráva o celém výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí. - ÚMLUVA MEZI VLÁDOU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A NÁRODNÍ BANKOU ČESKOSLOVENSKOU o vyúčtování a z něho plynoucí úpravě práv a závazků vzniklých pro obě strany zřízením Národní banky Československé a zahájením činnosti její převzaté po Bankovním úřadu ministerstva financí podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, změněného a doplněného novelou ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n. článek 1-11 - Článek 12-16, DLUŽNÍ ÚPIS vlády vydaný Národní bance Československé podle odst. 3. čl. XII. zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové. - Pokračování - Vlastní reality. - Výkaz A (obchody směnečné a lombardní převzaté Národní bankou Československou do vlastnictví k 31. březnu 1926). - Výkaz B (lombardní zápůjčky spravované Národní bankou Československou pro stát).
335 Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36)
336 Vládní návrh zákona o sčítání lidu.
337 Zákon kterým se živnost výroby cementového zboží prohlašuje za živnost řemeslnou (§ 1 živnostenského řádu a § 1 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).
338 Vládní návrh zákona ktorým sa mení a doplňuje všeobecný banský zákon zo dňa 23. mája 1854, č. 146 r. z. doteraz platný na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
339 Vládní návrh zákona jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti.
340 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 30. prosince 1926, č. j. Tk XIX 10.961/26/2 za svolení k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce pro zločin podvodu (č. 2768 předs.).
341 Zpráva imunitního výboru o žádosti disciplinární komise báňského hejtmanství v Praze za udělení souhlasu k zavedení řízení disciplinárního proti sen. Václavu Chlumeckému za účelem stíhání pro porušení povinnosti stavovských a úředních (č. 1391 předs.).
342 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu jako policejního trestního soudu v Žilině ze dne 5. května 1926, č. j. Pr. 2681/1925 za svolení k policejně-trestnímu stíhání senátora Juraja Dúrčanského pro přestupek podle §u 29 bod. 4, zák. čl. XIV, z r. 1914
343 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Nitře ze dne 22. června 1926, č. j. Tk V 622/26 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sochora pro přečin podle § 14, č. 5. zákona na ochranu republiky (č. 1831/26 předs.).
344 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 22. prosince 1925, č. j, Tl. XIV, 708/25, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Kotrby, pro přečin podle § 5 tr. zák. a § 18, č. 2. zák. na ochranu republiky (č. 127 předs.).
345 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Žilině ze dne 5. května 1926, č, j, Pr. 2614/1925 za svolení k trestnímu stíhání senátora Juraje Dúrčanského pro přestupek podle § 1 min nař. čís. 766/1898 pres. M. V. (č. 1233 předs.).
346 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 303), kterým se předkládají Národnímu shromáždění Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané dne 23. října 1924 v Bernu - Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích.
347 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Berehově ze dne 10. prosince 1926, č. j. T 1394/26 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Egryho pro přečin utrhání na cti podle §u 1 zák. čl. XLI/1914 (č. 2730 předs.).
348 Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu v Olomúci zo dňa 8. júla 1926 č. j. T VII 321/25 za súhlas k trestnému stihaniu senátora Julia Slámu pre prestupok proti bezpečnosti cti podľa §§ 488 a 491 tr. z. (č. 1874 předs.).
349 Zpráva živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 337). o návrhu poslanců Petrovického, dra Samka, Votruby, Sedláčka, Matouška a spol. na vydání zákona, jímž se mění § 1 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z. (živn. řád) a § 1 zákona ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb, z. a n. (živn. zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).
350 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového, k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 336) k vládnímu návrhu zákona o sčítání lidu.
351 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrzích č. t. 172, 178, 184, 185, 186, 187, 194, 196, 197, 198, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 238, 239, 240 a 248 v záležitosti poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami.
352 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 339) o vládním návrhu zákona, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti.
353 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 328), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé
354 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zahraničního o vládní návrhu (tisk 329), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé 1. úmluva o závazcích, vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupických, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922.
355 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 338) o návrhu poslanců Jana Bečko, Karla Brožíka, inž. Jaromíra Nečase a soudruhů aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. května 1854, čís. 146 ř. z. dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
356 Zákon na ochranu mládeže před zhoubným tiskem a na potírání oplzlých tiskovin, písemností, děl výtvarných, fotografických neb filmových.
357 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra stran nepřístojného způsobu psaní okresního hejtmana ve styku se svobodně voleným starostou města. Interpelace senátorů Hartla, Hüttera a soudruhů na pana ministerského předsedu jakožto předsedu vlády stran úpravy odpočivných a zaopatřovacích požitků státních úředníků, zřízenců, učitelů a jich pozůstalých. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pány ministry zdravotnictví a sociální péče stran závad při provádění zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců č. 221-1925. (i německy)
358 Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátora Dr. Törkölyho a spoločníkov o neudržiteľnom stave vyučovania náboženstva (tisk č. 221/1). Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátora Dr. Törkölyho a spoločníkov o neodôvodnenom biľagování žiakov VIII. triedy reálneho gymnázia v Rim. Sobote (tisk č. 221). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Felixe Časného, Jana Filipinského, Františka Zimáka a soudruhů ve věci pozemkové reformy na dvoře Rapotín, okres Šumperk v severní Moravě (tisk č. 298/3). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Jana Filipinského, Antonína Nováka a druhů v příčině velmi častých neštěstí ve vojenské aviatice (tisk č. 250/1). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů F. F. Plamínkové, R. Reichstädterové a spol. o poškozování učitelstva národních škol nezákonnou praksí zemské školní rady v Čechách při obsazování míst trvale uprázdněných na veřejných školách národních (tisk č. 255). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra. Soukupa, Jaroše, Havleny, Zimáka a soudruhů ve věci smrtelného úrazu rumunské státní příslušnice v Praze, způsobeného státním autem (tisk č. 298). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra Adolfa Procházky a druhů v záležitostech řídícího učitele Stanislava Spáčila z Bušína (tisk č. 156/4). - Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora J. Sechtra a spol. v záležitosti nevhodného provedení regulačních prací na Labi u obce Borku, okres Brandýs n. Labem (tisk č. 298/5). Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátora Zimáka a soudruhů v záležitosti zastavenie tovární v Slavošovciach a na Horké (tisk č. 304). Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelací senátorů F. Scholze, F. Stolberga a soudr. stran neoprávněného nadhánění pro českou menšinovou školu v Javorníku, Slezsko (tisk č. 84/3). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů E. Teschnera, dr F. Jessera, A. Fahrnera a soudruhů stran opětovného otevření německých školních tříd bez povolení potřebných německých učitelských sil, resp. substitutů (tisk č. 250/8). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Teschnera a soudr. stran rozpuštění schůze válečných poškozenců dne 28. listopadu 1926 v Rybářích u Karlových Varů komisařem státní policie dr Dunovským v Karlových Varech (tisk č. 298/6). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Teschnera a soudr. o skandálních dopravních poměrech na trati Praha-Cheb (tisk č. 298/8) (vše i německy)