Schůze zahájena ve 21 hodin 46 minut.

Přítomni.

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, Klofáč, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Procházka, Stržil.

105 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Mayr-Harting, inž. Novák, Udržal; president nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Koerner.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Zahajuji schůzi.

Z předsednictva přikázáno.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výboru zahraničnímu:

Tisk 771. Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o úpravě pohraničních poměrů na státní hranici, popsané v čl. 83 Versailleské smlouvy ze dne 28. června 1919, podepsaná v Berlíně dne 3. února 1 927.

Výborům sociálně-politickému a rozpočtovému:

Tisk 779. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1780) zákona, jím ž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928. čís. 43 Sb. z. a n,. o stavebním ruchu (tisk 1839).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 780. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1686) zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (tisk 1862).,

Výboru iniciativnímu:

Tisk 774. Návrh sen. Pánka, Wagnera, Hubky, Plamínkové a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).

Tisk 778. Návrh sen, dr Soukupa, dr Kloudy, Pánka a spol. stran zvolení zvláštní komise na vypracování odpovědi (adresy) na poselství pana presidenta republiky T. G. Masaryka z 28. října 1928.

Místopředseda dr Brabec: Navrhuji, abv bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených usneseních poslanecké sněmovny č. t. 779 a 780 podaly zprávu ve lhůtě osmidenní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, abv se příští schůze konala zítra ve středu dne 14. listopadu 1928 přesně o půl 12. hodině s tímto

pořadem jednání:

Projev předsedy senátu na paměť 10. výročí dne ustavení Národního shromáždění.

Jsou námitky? (Nebyly.) Není námitek. Můj návrh je přijat.

Tím je vyřízen též návrh, který v téže věci podali včerejšího dne sen. dr Klouda, dr Soukup a druzi.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 21 hod. 48 min.