Schůze zahájena v 16 hodin 10 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Hruban.

Místopředsedové: Böhr, Donát, Klofáč.

Zapisovatelé: dr Krouský, Prause.

106 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministr dr Beneš.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Sděluji, že jsem dal dovolenou na dnešní schůzi sen. Šimonkovi.

Z předsednictva bylo přikázáno; žádám o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výboru zahraničnímu:

Tisk 763. Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky, podepsaná v Katovicích dne 18. února 1 928, se závěrečným protokolem.

Tisk 768. Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o hraniční Odře, podepsaná v Praze dne 22. března 1928 se závěrečným protokolem.

Výborům brannému a rozpočtovému:

Tisk 767. Vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku užívaného státním podnikem Vojenskou továrnou na letadla a o zcizení tohoto podniku samotného.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 769. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1750) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1929 (tisk 1813).

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby bylo předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi podle §u 40 jedn. řádu písemně nebo telegraficky a stanoviti její jednací pořad.

Není-li žádných námitek, zůstává při tom, co jsem prohlásil. (Námitek nebylo.)

Končím schůzi.

Konec schůze v 16 hodin 12 minut.