Těsnopisecká zpráva

o 148. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 29října 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápis schválen

Z předsednictva přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Pořad jednání:

1. Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 739) k návrhu posl. Pekárka, Ostrého, Náprstka a druhů na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živnost. řádu a § 1 živnost. zák.) pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 761)

Řeč zpravodaje sen. Proška

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Hartla

Řečník napomínán předsedou

Doslov zpravodaje sen. Proška

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Druhé čtení zprávy I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 730), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. Dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928 (tisk 753)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

3. Druhé čtení zprávy I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 729), jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. června 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. července 1928, čís. 123 Sb. z. a n., (tisk 754)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 731), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. Dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928 (tisk 755)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha