Těsnopisecká zpráva

o 147. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 18. října 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Přípisy náměstka předsedy vlády o zakončení jarního a svolání podzimního zasedáni

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Odpověď předsedy senátu na dotaz sen. Pánka a druhů ve příčině stavební katastrofy na Poříčí

Přijat návrh, aby první a druhý bod pořadu byly sloučeny ve společnou rozpravu

Pořad jednání:

1. Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 730), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. Dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928 (tisk 753)

2. Z práva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 729), jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. června 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. července 1928, čís. 123 Sb. z. a n., (tisk 754)

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. Lukeše

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Stržila

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. dr Witta

Řeč sen. Koutného

Doslov zpravodaje výboru zahraničního sen. Lukeše

Schvalovací usnesení č. t. 753 přijato ve čtení prvém

Schvalovací usnesení č. t. 754 přijato ve čtení prvém

3. Zpráva I. výboru zahraničního, Il. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 731), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. Dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928 (tisk 755)

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. dr Karasa

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Kotrby

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního trestního soudu v Brně ze dne 19. ledna 1928, č. j. T I. 110/2/28, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Lukeše pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 5345/1928 předs.) - (tisk 743)

Řeč zpravodaje sen. dr Baxy

Návrh výboru imunitního schválen

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze z 30. listopadu 1927, č. j. Nt XIV 5/27/2, za souhlas k trestnímu stíháni sen. Vraného pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (č. 4995/27 předs.) - (tisk 744)

Řeč zpravodaje sen. dr Baxy

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Hampla

Doslov zpravodaje sen. dr Baxy

Návrh výboru imunitního schválen

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdány naléhavé interpelace

Interpelacím pilnost nepřiznána

Dovolená

Návrh sen. dr Kloudy a druhů na svolání schůze 28. října t. r.

Návrh zamítnut

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání