Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 146. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 12. října a v sobotu dne 13. října 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 756) -(pokračování).

Řeč sen. Fahrnera.

Řeč sen. Pichla.

Řeč sen. Sehnalové.

Řeč sen. Volko.

Řeč sen. dr Herze.

Řeč sen. dr Törkölyho.

Řeč sen. Proška.

Řeč sen. Fijaly.

Řeč sen. Hubky.

Řeč sen. Zimáka.

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

Rozprava skončena.

Návrhy pozměňovací a doplňovací.

Návrhy resoluční.

Doslov zpravodaje výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění sen. Hrejsy.

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Procházky.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém v odchylném znění od usnesení poslanecké sněmovny, (když byly veškeré pozměňovací a doplňovací návrhy zamítnuty).

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla zpráva 1. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a staří (tisk 756).

Odůvodnění pilnosti.

Pilnost přiznána.

3. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 756).

Hlasování podle jmen.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém 72 hlasy proti 48 v odchylném znění od usnesení poslanecké sněmovny.

Hlasování o resolucích.

Prohlášení ministra veřejných prací, pronesené ve 144. schůzi senátu, schváleno.

4. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 737) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 1415) o vládním návrhu zákona (tisk senátu 527, 531, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (tisk 748).

Zpravodaj sen. dr Veselý opravuje tiskovou chybu.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno.

Naléhavé interpelaci sen. Habrmana a druhů pilnost nepřiznána.

Dovolená.

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Příloha.