(3) Pracuje-li zaměstnanec zpravidla méně než 6 dní v týdnu anebo není-li při omezeném provozu po celé týdenní anebo měsíční období plně (zaměstnán, dlužno za denní výdělek považovati šestinu výdělku dosaženého v týdnu, anebo 25. díl výdělku dosaženého za měsíc.

(4) Není-li pracovní výdělek stanoven podle času, nýbrž jinak (mzda od kusu, skupinová mzda, výkony třetích osob a pod.), stanoví se třída podle obnosů, jenž zaměstnanci pravděpodobně přísluší jako průměrná mzda za týden nebo za měsíc nebo za jiné smluvené období, které však nesmí býti delší nežli čtvrt roku.

(5) Učedníci (volontéři, praktikanti), kteří nemají výdělku v hotovosti, zařaděni buďtež do I. třídy.

(6) Pro invalidní a starobní pojištění shrnuji se vždy v jednu třídu

třídy I., II. a III. jako třída a),

třídy IV. a V. jako třída b),

třídy VI. a VII. jako třída c),

třídy VIII. až XI. jako třída d)".

5. Eventuální návrh pro případ zamítnutí návrhu na doplnění §u 12 zák. 221/1924:

Škrtnuty buďtež v ostrově v X. mzdové třídě číslice 37.50 denně, 225.- týdně a 937.50 měsíčně.

Za číslice 34.50, 207 a 862.50 budiž dáno slovo "nad".

6. V §u 13 zák. 221/1924 má zníti:

Odst. 1.: "Každá změna vždy má za následek okamžité přeřadění do příslušné mzdové třídy. Přechodné změny, které patrně nepotrvají déle nežli 4 týdny, zůstanou však nepovšimnuty."

Odst. 2: "Obdrží-li pojištěný doplatek mzdy, zařadí ho pojišťovna dodatečně do dotyčné třídy, vyměří doplatek pojistného příspěvku a doplatí po případě oprávněnému dávky."

7. K §u 8 osnovy:

§ 15, odst. l zák. 221/1924 doplňuje se odstavcem:

"Zmocněnci pojišťovny jsou oprávněni pořizovati si opisy mzdových výtahů a jinakých dokladů a pomůcek, potřebných vyšetření příjmu, a použíti při tomto šetření spolupůsobení závodního výboru nebo důvěrníků."

Odst. 2 budiž škrtnut.

8. K §u 24 osnovy:

V §u 31 zák. 221/1924 škrtnuta buďtež slova "d) vedoucí úředník".

9. K §§ 25 a 26 osnovy:

§ 32 zák. 221/1924 budiž ponechán ve svém dosavadním znění.

§ 26 osnovy budiž tudíž škrtnut.

10. V §u 33, odst. 1 zák. 221/1924 škrtnuta buďtež slova "pokud jsou" až "svého věku". Slova "povinně pojištěné" nahrazena buďtež slovem "pojištěné",

V odst. 2 vsunuta budiž věta: "Z toho vyjmuto jest odsouzení pro politické delikty".

V odst. 3 nahrazena buďtež slova "státní občan republiky Československé" slovem "pojištěnec", dále slovo "dvacátýšestý" slovem "dvacátýprvý".

Slova "jest aspoň" až "pojišťovny" buďtež škrtnuta.

11. K §u 32 osnovy:

V §u 56 lit. a) zák. 221/1924 nahrazena buďtež slova "osm členů" slovy "deset členů".

12. K §u 35 osnovy:

§ 59, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Představenstvo okresní nemocenské pojišťovny skládá se z 10 členů, které volí valná hromada delegátů".

13. § 61, odst. 2 zák. 221/1924 má zníti:

"Ústřední pojišťovna zbaví funkce člena představenstva, jenž nepatří více ke skupině zaměstnanecké. Na jeho místo nastoupí náhradník."

14. K §u 38 osnovy:

V §u 63, odst. 2 zák. 221/1924 škrtnuta buďtež slova "mimo úředníky uvedené v §u 69" a slova v "mezích" až "pojišťovna".

15. K §u 41 osnovy:

§ 67 a) (§ 41 osnovy) budiž škrtnut.

16. K §u 43 osnovy:

§ 69. odst. 1 zák. 221/1924 budiž doplněn takto:

"Okresní pojišťovny stanoví samy svůj jazyk jednací. Jsou však v každém případě povinny jednati s pojištěncem v jeho mateřském jazyce. Styk s Ústřední pojišťovnou děje se v jednací řeči okresní pojišťovny".

17. K §u 44 osnovy:

§ 70 zák. 221/1924 budiž škrtnut.

18. K §u 45 osnovy:

§ 71 budiž ponechán ve znění zákona 221/1924.

19. K §u 46 osnovy:

§ 72 budiž ponechán ve znění zákona 221/1924.

20. V §u 76 zák. 221/1924 škrtnuta budiž lit. c).

21. K §u 48 osnovy:

§ 77 zák. 221/1924 má pozměněn zníti takto:

"Výbor Ústřední sociální pojišťovny skládá se ze 40 členů, z nich tři čtvrtiny volí pojištěnci a jednu čtvrtinu zaměstnavatelé. Členové, které do výboru vysílají zaměstnavatelé, volí se současně se členy dozorčích, výborů okresních nemocenských pojišťoven, které volí zaměstnavatelé, při čemž se obdobně použije ustanovení §§ 33 až 55 se zřením k úchylkám obsaženým v §u 64, odst. 3".

22. K §u 49 osnovy:

§ 78, odst. 1, zák. 221/1924 má zníti: "Výbor volí ze svého středu předsedu na dobu 4 roků."

V odst. 3 budiž poslední věta škrtnuta.

Odst. 4 budiž škrtnut.

Odst. 6 má zníti:

"Výbor volí ze svého středu potřebný počet náměstků předsedových; činí-li menšina výboru alespoň 6 členů alespoň 2 dny přede dnem volby nárok na místo náměstka předsedova, má ho zvoliti ze svého středu. Při zaneprázdnění předsedy přecházejí jeho funkce na náměstka,

kterého určí. Předseda a jeho náměstkové zúčastňují se hlasování. Při rovnosti hlasů dlužno považovati návrh za zamítnutý."

23. § 79, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Členové výboru volí se přímou volbou pojištěnců na základě poměrného zastoupení."

V odst. 3, lit. b) budiž nahrazena ustanovením:

"Protokoly sepsané u okresních pojišťoven o výsledku volby zaslány buďtež volební komisi u "Ústřední pojišťovny zřízené."

Lit. c) má zníti:

"Komise uvedená v lit. b) uveřejní kandidátní listiny alespoň 15 dní přede dnem volby a zašle jednotlivým okresním pojišťovnám potřebný počet kandidátních listin jako lístky hlasovací."

V odst. 3 buďtež lit. d) a e) škrtnuty.

Odst. 4 budiž škrtnut.

Odst. 5 má zníti:

"Zvolený člen ze skupiny zaměstnanců pozbývá své funkce, přestane-li býti zaměstnancem. Na jeho místo nastupuje náhradník."

24. K §u 50 osnovy:

V §u 80 zák. 221/1924 má lit. a) zníti:

"a) voliti předsedu a jeho náměstky, členy představenstva a jmenovati členy ředitelstva".

V lit. e) odstavce 2. a 3. buďtež škrtnuty.

Lit. h) budiž škrtnuta.

V odst. 2 nahrazeno budiž slovo "dvakráte" slovem "šestkráte".

25. K §u 51 osnovy: § 81, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Představenstvo Ústřední pojišťovny skládá se z předsedy, z náměstků předsedových a ze 12 členů, z nichž 9 náleží skupině pojištěnců a 3 skupině zaměstnavatelů."

Odst. 2 má zníti:

"Členy představenstva z obou zpředu uvedených skupin volí skupiny odděleně podle zásady poměrnosti za svého středu. Sdružování jest přípustno. Za každého člena jest zároveň zvoliti náhradníka".

Odst. 3 budiž škrtnut.

26. K §u 54 osnovy:

§ 86, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti: "Ústřední pojišťovna jest dozorčím orgánem nad nemocenskými pojišťovnami, pokud tyto obstarávají agendu invalidního a starobního pojištění. V této funkci jest oprávněna žádati, aby orgánům, které nejmenuje, předloženy byly knihy a doklady a podána byla vysvětlení potřebná k provádění revise. Jako dozorčí orgány nad nemocenskými pojišťovnami, pokud tyto obstarávají agendu nemocenského pojištění, fungují svazy nemocenských pojišťoven (§ 93)."

V odst. 2 buďtež po slovech "Ústřední sociální pojišťovna" vsunuta slova "v dohodě s příslušným svazem nemocenských pojišťoven".

Poslední věta má zníti:

"Říditi tyto schůze náleží zástupci, kterého Ústřední pojišťovna ustanoví v dohodě s příslušným svazem nemocenských pojišťoven".

V odst. 3 buďtež po slovech "Zdráhá-li se orgán nemocenské pojišťovny" vsunuta slova "ve věcech invalidního a starobního pojištění"

V odst. 4 buďtež po slovech "Ústřední sociální pojišťovna" vsunuta slova "v dohodě s příslušným svazem nemocenské pojišťovny".

27. K §u 55 osnovy:

§ 86 a) (§ 55 osnovy) budiž škrtnut.

28. K §u 56 osnovy:

§ 88, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Ústřední sociální pojišťovna může rozpustiti představenstvo nemocenské pojišťovny:

a) nedbá-li představenstvo při svých usneseních opětovně a přes napomenutí ustanovení zákona, nařízení nebo stanov;

b) je-li správa zřejmě na úkor nemocenské pojišťovny a jejích úkolů a zpečuje-li se představenstvo trvale vyhověti příkazům Ústřední sociální pojišťovny anebo příslušného svazu nemocenských pojišťoven na odstranění nepořádků.

Rozhodnutí o rozpuštění představenstva staniž se v dohodě s příslušným svazem nemocenských pojišťoven. K provisornímu vedení správy jmenováno budiž představenstvo, které nemocenskou pojišťovnu spravuje až do doby, kdy nově zvolené představenstvo nastoupí svůj úřad".

V odst. 2 budiž slovo "šesti" nahrazeno slovem "dvou".

V odst. 3 budiž po slovech "Ústřední sociální pojišťovna" vsunuto "v dohodě s příslušným svazem nemocenských pojišťoven".

29. K §u 57 osnovy:

§ 88 (§ 57 osnovy) budiž škrtnut.

30. V §u 92, odst. 2 zák. 221/1924 nahrazena buďtež slova "v šesti" slovy "ve dvou",

31. K §u 60 osnovy:

§ 93, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Nemocenské pojišťovny jsou povinny býti členy některého svazu nemocenských pojišťoven. O tom, ke kterému svazu nemocenských pojišťoven má nemocenská pojišťovna přistoupiti, rozhoduje valná hromada, která se musí sejíti do 4 neděl po provedené volbě delegátů. Nerozhodne-li se nemocenská pojišťovna do této lhůty, rozhodne Ústřední sociální pojišťovna, ke kterému svazu tato nemocenská pojišťovna patří. Svazy jsou dozorčími orgány nad nemocenskými pojišťovnami (§ 86), pokud tyto provádějí pojištění zaměstnanců pro případ nemoci. Svazům nemocenských pojišťoven přísluší co do revise ve věcech nemocenského pojištění táž práva, jaká má Ústřední sociální pojišťovna co do revise ve věcech invalidního a starobního pojištění,"

V odst. 2 mají počáteční slova zníti: "Svazy obstarávají dále úkoly všem nemocenským pojišťovnám společné, zvláště:"

Odst. 4 má zníti:

"Ústřední sociální pojišťovna může, vykonávajíc dozor nad nemocenskými pojišťovnami, postupovati společně s příslušným svazem".

K odst. 10 připojiti jest konečné ustanovení:

"Zvláště pokud jde o veřejnoprávní povahu svazu, svazový příspěvek a spolupůsobnost úřadů a veřejných institucí".

32. K §u 62 osnovy:

§ 95 zák. 221/1924 má zníti:

"Nemocenská pojišťovna jest povinna poskytovati:

I. Pomoc v nemoci, a to:

1. pojištěnci zdarma lékařskou pomoc, jakož i potřebná léčiva a jiné therapeutické pomůcky (nemocenské ošetřování). Nemocenské ošetřování poskytuje se od počátku nemoci (§ 97), nejdéle však jeden rok od počátku pracovní neschopnosti. Pojištěnec má dále nárok na nemocenské ošetřování příslušníků rodiny (§96);

2. pojištěnci, jenž jest neschopen práce pro nemoc, ode dne této neschopnosti, nejdéle jeden rok, toto denní nemocenské:

Ve mzdové třídě

I.

2.70

II.

5.30

III.

8.-

IV.

10.60

V.

13.30

VI.

16.-

VII.

18.-

VIII.

20.-

IX.

22.-

X.

24.-

XI.

27.-

XII.

30.-

XIII.

33.-

XIV.

36.-

II. Pomoc v mateřství a to:

1. zdarma pomoc porodní asistentky a, je-li toho třeba, pomoc lékařskou (pomoc při porodu);

2. peněžitou dávku ve výši nemocenského (I., č. 2) 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu, nemá-li pojištěnka bez toho nároku na nemocenské a nekoná-li námezdní práce. K době, po kterou pojištěnka požívá této dávky před porodem, nepřihlíží se při výpočtu ochranné lhůty podle § 97, odst. 4 a 5;

3. všem šestinedělkám tři soupravy dětského prádla;

4. mimo dávky uvedené pod č. 2 peněžitou dávku ve výši polovičního (nemocenského (I., č. 2) matkám, které své děti samy kojí (premie za kojení), nejdéle do uplynutí 26 týdnů po porodu;

5. dávky uvedené pod II., č. 1., 3. a 4., jest poskytovati také manželce anebo družce pojištěncově, a to i tenkráte, zemřel-li manžel (druh) v době devíti měsíců, počítaje zpět od porodu. Ustanovení č. 1 vztahuje se také na případy potratu.

III. Zaopatření v mateřství. Osoby, jichž příjem nepřesahuje 15.000 Kč ročně, mají také pro případ, že nekonají prací nebo služeb pojištěním povinných, v mateřství nárok na tytéž dávky, jaké jsou stanoveny pro manželku pojištěncovu. Tyto dávky poskytnuty buďtež na základě osvědčení, jež vydá příslušná obec. Stát je povinen nahraditi nemocenské pojišťovně náklad na tyto dávky.

IV. Pohřebné (náhradu potřebních výloh), a to:

1. ve výši třicetinásobné průměrné denní mzdy pojištěncovy, zemřel-li pojištěnec dříve, nežli uplynulo 6 měsíců ode dne, kdy vyčerpal svůj nárok na nemocenské. Pohřebné nesmí býti nižší než 200 Kč. Nárok na pohřebné mají také příslušníci rodiny, kteří vypravili pojištěnci pohřeb, anebo kteří pro prokazatelné hmotné poměry nemohli pohřeb vypraviti. Není-li příslušníků rodiny, jest použíti pohřebného až do výše pohřebních útrat k úhradě jich;

2. zemřel-li příslušník rodiny (§ 96) nejvýše dvouletý, stanoví se pohřebné, patřící pojištěnci, jenž vypravil pohřeb, na 60 Kč, jde-li o úmrtí příslušníka nepřekročivšího 14. rok, na 250 Kč, a jde-li o úmrtí osoby starší, na 400 Kč.

33. § 96, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Za příslušníky rodiny ve smyslu tohoto zákona pokládají se následující osoby, které žijí ve společné domácnosti s pojištěncem, výživou jsou odkázány na jeho mzdu a neberou pojistné dávky z vlastního pojištění".

Lit. a) doplněna budiž slovy "družka (druh)".

V lit. b) budiž slovo "sedmnáctého" nahrazeno slovem "osmnáctého".

34. K §u 63 osnovy:

§ 97. odst. 3 zák. 221/1924 má zníti:

"Pokud jde o nárok na dávky příslušníkům rodiny (rodinné pojištění), platí ustanovení o nároku pojištěncově obdobně."

35. K §u 65 osnovy:

§ 101. odst. 2 ve znění §u 65 osnovy budiž škrtnut.

36. K §u 67 osnovy:

§ 104 zák. 221/1924 budiž škrtnut.

37. K §u 68 osnovy:

§ 105, odst. 2 ve znění § 68 osnovy budiž škrtnut.

38. K §u 69 osnovy:

§ 106 má zníti:

"(1) Předmětem invalidního a starobního pojištění jest:

a) důchod invalidní a starobní,

b) důchod vdovský (vdovecký) a sirotčí,

c) výbavné,

d) odbytné,

e) nemocenské ošetření důchodců.)

(2) K poskytování dávek uvedených v odst. 1, lit. a) a d) povinna jest Ústřední sociální pojišťovna, dávku uvedenou pod lit. e) poskytuje příslušná nemocenská pojišťovna (§ 122 c).

39. K §u 70 osnovy:

§ 107 zák. 221/1924 má zníti:

"K nabytí nároků na dávky uvedené v § 106, lit. a) až c) jest zapotřebí uplynutí čekací lhůty 100 příspěvkových týdnů (§ 108). Příspěvkovou dobu získanou dobrovolným pojištěním však dlužno pro splnění čekací lhůty započítati jen z poloviny.

Dobu, po kterou pojištěnec bere nemocenské, započítati dlužno do čekací lhůty."

40. Eventuální návrh pro případ zamítnutí návrhu k §u 107 pův. zákona.

V §u 107, odst. 1, lit. b) ve znění osnovy škrtnuta buďtež slova "z nichž alespoň 13 týdnů musí spadati do povinného pojištění".

41. K §u 73 osnovy:

§ 109 zák. 221/1924 má zníti:

"Za invalidního podle tohoto zákona se považuje, kdo není schopen svého povolání, to jest kdo pro tělesnou vadu nebo pro slabost svých tělesných anebo duševních sil je trvale neschopen plniti povinnosti svého posledního povolání anebo vykonávati zaměstnání, které se zřením k jeho dosavadnímu zaměstnání, praktickému výcviku a předběžnému vzdělání spravedlivě od něho lze žádati. Nárok na invalidní důchod má také ten, kdo po vyčerpání nároku na nemocenské jest, byť nikoliv trvale, neschopen svého povolání, a to pro dobu této neschopnosti".

42. K §u 75 osnovy:

§ 111, odst. 2 zák. 221/1924 má zníti:

"Základní částka činí ročně 700 Kč".

Odst. 3 má zníti:

"Částky zvyšovací vyměří se jednou čtvrtinou pojistného, které vypadá na dobu pojištění".

Jako odst. 4 budiž připojeno:

"Potřebuje-li ten, kdo požívá důchodu invalidního, ošetření, zvýší se základní částka i částka zvyšovací o 50 procent."

43. K §u 76 osnovy:

§ 112 zák. 221/1924 má pozměněn zníti:

"Důchod invalidní přísluší pojištěnci bez ohledu na invaliditu jako důchod starobní, dokonal-li pojištěnec šedesátý rok, pojištěnka padesátýpátý rok věku svého,"

44. K §u 78 osnovy:

V §u 113, odst. 1 zák. 221/1924 budiž slovo "sedmnácti" nahrazeno slovem "osmnácti", dále slova "desetinu" slovem "pětinu".

V odst. 3 budiž slovo "sedmnácti" nahrazeno slovem "osmnácti".

Jako nový odst. 4 budiž připojeno:

"Dokonalo-li dítě sice 18. rok věku svého, avšak není-li pro své tělesné nebo duševní vlastnosti schopno vykonávati své povolání anebo je-li na studiích, budiž příplatek poskytován do dovršení 24. roku věku."

45. K §u 79 osnovy:

§ 114, odst. 1. zák. 221/1924 má zníti: "Nárok na vdovský důchod má vdova pojištěnce, který v době svého úmrtí požíval důchodu invalidního nebo starobního nebo když v době jeho úmrtí čekací doba již uplynula".

Odst. 2 budiž škrtnut.

V odst. 3 buďtež škrtnuta slova "je-li v době... až invalidity".

46. § 115, odst. 1 zák., 221/1924 má zníti;

"Nároku na důchod vdovský mění v těchto případech:

a) uzavřela-li pojištěnka teprve po dokonaném 60. roce věku manželství, leč by v době úmrtí pojištěnce uplynulo již 24 měsíců ode dne uzavření manželství,

b) brala-li pojištěnka v době uzavření manželství invalidní nebo starobní důchod podle tohoto zákona, leč by v době úmrtí pojištěnce uplynulo již 24 měsíců ode dne uzavření manželství.

c) bylo-li manželství v době úmrtí manžela výhradně z viny manželky soudně rozloučeno anebo rozvedeno nebo bylo-li prohlášeno za neplatné,

d) bylo-li rozsudkem trestního soudu uznáno právem, že vdova úmyslným jednáním zavinila nebo spoluzavinila smrt manželovu".

47. K §u 80 osnovy:

§ 116 budiž ponechán ve znění zákona 221/1924.

48. K §u 82 osnovy:

§ 118, odst. 1 zák. 221/1924 má zníti:

"Nárok na důchod sirotčí má dítě mladší osmnácti let v případě úmrtí pojištěného otce nebo pojištěné matky, požíval-li zemřelý rodič důchodu invalidního nebo starobního nebo měl-li na něj nárok. Nemanželské děti mají však nárok na sirotčí důchod zakládající se na pojištění jejich otce jen tehdy, bylo-li otcovství soudně zjištěno anebo za života otcova mimosoudně uznáno. Osvojenci mají jen tehdy nárok na sirotčí důchod po svých osvojitelích, když a pokud neberou sirotčího důchodu po svých vlastních rodičích, a bylo-li mimo to osvojení provedeno alespoň půl roku před nápadem důchodu osvojitelům nebo půl roku před jejich smrtí. Schovanci mají jen tehdy nárok na sirotčí důchod po svých pěstounech, když a pokud neberou sirotčího důchodu po rodičích tělesných, jestliže žili u pěstounů, kteří jejich vyživování bezplatně převzali, alespoň půl roku před nápadem důchodu jednomu z obou pěstounů anebo před jeho smrtí a svou výživou byli odkázáni na tohoto pěstouna."

Jako nový odst. 3 budiž vsunuto:

"(3) Zanechal-li pojištěnec nevlastní děti mladší osmnácti let, které svou výživou byly na něho odkázány, mají nárok na sirotčí důchod, nebéřou-li sirotčího důchodu po svých rodičích tělesných a není-li již přípustná nejvyšší hranice sirotčích důchodů vyčerpána dětmi uvedenými v odstavcích 1 a 2".

49. V §u 120, odst. 1 zák. 221/1924 buďtež slova "jednu pětinu" resp. "dvě pětiny" nahrazena slovy "jednu třetinu" resp. "dvě třetiny".

Odst. 2 budiž škrtnut.

50. K §u 83 osnovy:

V §u 120 a) (§ 83 osnovy) buďtež slova "může se zvýšiti" nahrazena slovy "jest zvýšiti".

51. K §u 84 osnovy:

V §u 121, odst. 4 (§ 84 osnovy) škrtnuto budiž slovo "převážně".

52. Jako nové paragrafy buďtež vsunuty:

"§ 122 a).

Je-li pojištěnec nebo důchodce nezvěstným déle než 1 rok, může býti přiznán vdovský (vdovecký) důchod a důchod sirotčí jakož i odbytné před uplynutím soudního řízení a před prohlášením za mrtvého, je-li podle okolností úmrtí pravděpodobným.

§ 122 b).

Pro pojištění osob, které do invalidního a starobního pojištění vstupují po dokonaném 60. roce věku po prvé, platí ustanovení tohoto zákona s těmito úchylkami:

a) nárok na starobní důchod vzniká po dovršení 250 příspěvkových týdnů,

b) základní částka invalidního důchodu činí o 100 Kč méně než uvedeno v §u, 111,

c) odbytné činí o 150 Kč méně než by činilo podle §u 121, odst. 1 a 2.

Nemocenské ošetřování důchodců.

§ 122 c).

(1) Důchodci podle tohoto zákona mají oproti příslušné nemocenské pojišťovně v případě onemocnění nárok na nemocenské ošetřování (§ 95 I., č. 1) a pomoc při porodu (§ 95 II., č. 1) s výjimkou ošetřování v ústavě; důchodci, kteří požívají invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, mají rovněž nárok na nemocenské ošetřování a pomoc při porodu pro své manželky a děti (§ 118).

(2) Ústřední sociální pojišťovna doručí také příslušné nemocenské pojišťovně opis výměru, kterým byl důchod přiznán nebo odepřen.

(3) Ústřední sociální pojišťovna nahradí za každého důchodce, pokud požívá invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, příslušné nemocenské pojišťovně z vlastních prostředků pojistný příspěvek 8 Kč měsíčně, počínaje měsícem, ve kterém byl výměr doručen. Za děti, které berou sirotčí důchod, platí Ústřední sociální pojišťovna paušální pojistný příspěvek 8 Kč měsíčně bez rozdílu na počet dětí, jen když matka béře vdovský důchod anebo jde-li o děti oboustranně osiřelé. Ústřední sociální pojišťovna ustanoví, jakým způsobem pojistný příspěvek nemocenským pojišťovnám dlužno účtovati a odváděti.

(4) Výše pojistného příspěvku, stanoveného v předcházejícím odstavci, lze nařízením po slyšení Ústředí sociální pojišťovny změniti.

(5) Nemocenskou pojišťovnou, příslušnou k poskytování nemocenského ošetřování důchodci (a jeho příslušníkům), jest pojišťovna, v jejímž obvodu má důchodce své bydliště, a to:

a) okresní nemocenská pojišťovna, patřil-li pojištěnec naposled před tím, když nastal případ pojištění, k okresní, závodní, společenstevní (gremiální), spolkové pojišťovně nebo zapsané pomocné pojišťovně;

b) zemědělská nemocenská pojišťovna, patřil-li pojištěnec naposled před tím, když nastal případ pojištění, k zemědělské nemocenské pojišťovně. Zdržuje-li se takový pojištěnec v obvodě, pro který není zřízena zemědělská pojišťovna, jest příslušnou okresní nemocenská pojišťovna jeho bydliště.

(6) Je-li několik nemocenských pojišťoven povinno poskytnouti nemocenské ošetřování osobám, které berou sirotčí důchod, rozdělí se úhrnná částka pojistného příspěvku mezi zúčastněné pojišťovny podle počtu těchto důchodců, jde-li o oboustranně osiřelé děti anebo o takové děti, jejichž matka nebere vdovského důchodu. V jinakých případech použije se obdobně ustanovení § 103".

53. V §u 123, odst. 1 nahrazena budiž částka 500 Kč částkou 800 Kč, částka 250 Kč částkou 400 Kč, částka 100 Kč částkou 200 Kč, částka 200 Kč částkou 400 Kč, a jako nový odstavec budiž připojeno:

"u příplatků na děti podle § 113 100 Kč za každé dítě".

Odst. 2 budiž škrtnut.

Dosavadní odst. 3 označí se jako odst. 2, odst. 4 jako odst. 3, při čemž slova "částku, prostou dámě z příjmu" nahrazena buďtež slovy "částku 15.000 Kč ročně".

Dosavadní odst. 5 budiž škrtnut.

Odst. 6 a 7 označí se jako odst. 4 a 5.

54. § 131 zák. 221/1924 má zníti:

"Vstoupí-li bývalý pojištěnec opět do pojištění dříve, nežli vznikla pro Ústřední sociální pojišťovnu povinnost vydati převodní částku podle §§ 240-242, započítá se mu doba jeho dřívějšího pojištění."

55. § 153 zák. 221/1924 má zníti:

"Po dobu, po kterou nemocenská pojišťovna nese náklad ošetřování v nemocnici anebo v některém jiném léčebném ústavě, budiž příslušníkům rodiny (§ 96) poskytována podpora alespoň ve výši poloviny nemocenského, nejvýše však ve výši celého nemocenského".

56. § 154 se pozměňuje a má zníti:

(1) Ústřední sociální pojišťovna může z moci úřední nebo k žádosti dotyčné osoby nebo příslušné nemocenské pojišťovny zavésti léčení, aby byla odvrácena nebo odsunuta invalidita pojištěnce, jeho manželky (manžela) anebo jeho vdovy (vdovce) anebo aby obnovena byla výdělečná schopnost důchodcova.

(2) Po dobu tohoto léčení nemá pojištěnec nároků na nemocenské; jde-li o důchodce, je nemocenská pojišťovna oprávněna zastaviti invalidní, starobní nebo vdovský důchod až do výše nákladů tohoto léčení.

Dosavadní odst. 2 označí se jako odst. 3.

Dosavadní odst. 3 označí se jako odst. 4 a bude zníti:

"(4) Ustanovení §§ 151 a 154 a) dlužno použíti obdobně."

Po §u 154 vloží se §§ 154 a) až 154 c).

57. § 154 a) má zníti:

"Dodá-li Ústřední sociální pojišťovna pojištěnce na léčení nebo v ošetřování do některé nemocnice anebo jiného léčebného ústavu, je nemocenská pojišťovna, jsou-li tu podmínky § 95, povinna po dobu tohoto ošetřování, nejdéle však po dobu jednoho roku od počátku ošetřování ústavního, poskytovati příslušníkům rodiny pojištěncovy podporu ve výši poloviny nemocenského. Nárok na tuto podporu může uplatňovati jen osoba, která vede domácnost pro oprávněné členy rodiny, žijící ve společné domácnosti."

58. § 154 b) má zníti:

"Ústřední sociální pojišťovna může nemocenské pojišťovně v určitém případě kdykoliv naříditi, aby nemocný byl dodán k ošetřování v nemocnici; Ústřední sociální pojišťovna jest však povinna nahraditi nemocenské pojišťovně zvýšený náklad, který tím byl způsoben,"

59. § 154 c) má zníti:

"Ústřední sociální pojišťovna může v rámci prostředků, určených pro léčebnou péči, podporovati všeobecná jakož i zvláštní opatření a zařízení, která směřují k tomu, aby odvrátila předčasnou invaliditu pojištěnců a příslušníků jejich rodin, k potírání lidových chorob (tuberkulosy, nervosity, pohlavních nemocí, alkoholismu, rakoviny a pod.) anebo ke

zvýšení zdravotního stavu pojištěnců a členů jejich rodin".

60. § 156 obdrží nový odst. 2:

"(2) Při udělování koncesí lékárenských pro uprázdněné lékárny, jakož i při povolování nových koncesí mají nemocenské pojišťovny a jejich svazy přednost před jinými uchazeči."

61. K §u 95 osnovy:

§ 159 má zníti:

"Výši pojistného pro nemocenské pojištění stanoví nemocenské pojišťovny tak, aby příspěvkem hrazeny byly dávky a správní výlohy, o kterých tento zákon jedná. Pojistné nesmí však přesahovati 8 procent průměrného denního výdělku."