144. § 129 osnovy se škrtá.

145. § 280 pův. zákona se zrušuje.

146. § 282, odst. 3 a 4 pův. zákona se mění a budou zníti:

(3) Rozhodčí soudy nemocenských pokladen zvolené před 1. červencem 1926 fungují dále, dokud nenastoupí úřad členové rozhodčích soudů zvolení podle ustanovení tohoto zákona.

(4) Totéž platí o rozhodčích soudech II. stolice v Bratislavě a Užhorodě.

147. Za § 288 pův. zákona připojuje se nová část, obsahující §§ 289 až 310 a čl. III. a IV, a upravující zaopatření osob ve stáří takto:

Část sedmá: O státní podpoře starobní.

§ 289.

Osoby, které § 6, lit. b) zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., vyloučil z povinného pojištění zaměstnanců, jakož i ty z osob samostatně hospodařících, které 1. července 1926 překročily 60. rok svého věku, mají právní nárok na starobní podporu z prostředků státních podle následujících ustanovení:

§ 290.

Nárok na starobní podporu nemají osoby:

a) jejichž úhrnný roční důchod převyšuje daně prosté existenční minimum,

b) jež postoupily svůj majetek neb svůj důchod beznáročně osobám třetím, neb se svého majetku jinak zbavily, či jej bez nutné potřeby zmenšily v úmyslu získati tím nárok na starobní podporu.

§ 291.

(1) Má-li osoba ke starobní podpoře oprávněná manželku (manžela) neb družku (druha), žijící s ní ve společné domácnosti, nemá tato vlastního nároku na starobní podporu, i když by jí jinak příslušela. Její úhrnný roční důchod připočítává se k důchodu hlavy domácnosti, při čemž se hranice, při nichž je podle §u 290, lit. a) nárok na starobní podporu vyloučen, zvyšuje o 3000 Kč.

(2) Má-li k starobní podpoře oprávněný nezaopatřené děti do 18 let, jež s ním žijí ve společné domácnosti, nebo o jichž výživu pečuje, zvyšuje se hranice stanovená v §u 290, lit. a) za každé dítě o 1000 Kč s tím, že celková výše ročního důchodu oprávněné osoby a jejích rodinných příslušníků nesmí v žádném případě převyšovati částku 12.000 Kč.

(3) Osiřelí vnukové do 18 let, jichž výživu oprávněný obstarává převážně ze svých prostředků, platí za děti ve smyslu předchozího odstavce.

§ 292.

(1) Starobní podpora se poskytuje pouze k žádosti oprávněné osoby nebo jejího zástupce.

(2) Žádost za starobní podporu nutno podati u obecního úřadu řádného bydliště oprávněného buď písemně či protokolárně a doložiti doklady, osvědčujícími nárok na podporu.

(3) Za řádné bydliště se považuje obec, v níž se oprávněný usídlí v úmyslu zůstati tam delší dobu nebo trvale.

§ 293.

(1) Stáří žadatele budiž osvědčeno výtahem z matriky.

(2) U důchodů budiž přesně udána jejich roční výše a veškeré prameny, z nichž plynou, a udání tato potvrzena místem, jež důchod vyplácí.

(3) Osvědčení tato jsou prosta všech poplatků.

§ 294.

(1) O žádostech rozhodují zvláštní komise pro přiznávání starobní podpory, zřízené při okresních nemocenských pojišťovnách a čítající šest členů, mimo předsedu.

(2) Tři členy komise volí představenstvo okresní nemocenské pojišťovny z osob, které § 6, lit. b) zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., vyloučil z povinného pojištění zaměstnanců pro případ invalidity a stáří, a druhé tři výbor obvodní úřadovny, zřízené podle zákona z 10. června 1925, č. 148 Sb. z. a n., z řad maloživnostníků a malorolníků, které úhrnný roční důchod podle §u 290, 292 a 293 nevylučuje z nároku na starobní podporu. Pokud nebudou obvodní úřadovny podle zákona z 10. června 1925, č. 148 Sb. z. a n., zřízeny, provede tuto volbu stejným způsobem představenstvo okresní nemocenské pojišťovny, v jejímž obvodě je komise zřízena.

(3) Předsedou komise je předseda okresní sociální pojišťovny, jeho náměstkem předseda obvodní úřadovny, zřízené podle zákona z 10. června 1925, č. 148 Sb. z. a n.; pokud nebudou tyto obvodní úřadovny zřízeny, rozhodne představenstvo okresní nemocenské pojišťovny, který ze zvolených členů ze řad maloživnostníků a malorolníků má funkci náměstka vykonávati.

§ 295.

Komise pro přiznávání starobní podpory provede před rozhodnutím o žádosti šetření o hospodářských poměrech žadatele za pomoci obecních, politických, berních, a jiných úřadů, přihlížejíc i k neanonymním sdělením osob třetích. Může též předvolati žadatele osobně, avšak přítomnost jeho nebo jeho zmocněnce není na závadu projednání žádosti. Komise může vyslýchati svodky a odborné znalce a vzíti je, jakož i žadatele do přísahy.

§ 296.

(1) Rozhodnutí komise doručí se žadateli výměrem.

(2) Proti rozhodnutí může žadatel neb jeho zástupce podati žalobu do 60 dnů ode dne doručení pojišťovacímu soudu příslušnému podle sídla okresní sociální pojišťovny, při níž je komise zřízena.

(3) Rozsudek pojišťovacího soudu jest konečný.

§ 297.

(1) Žádost na starobní podporu, jež byla pravoplatně zamítnuta, nemůže býti vznesena znovu před uplynutím jednoho roku ode dne podaní, leč že by se okolnosti, nárok žadatelův odůvodňující podstatně změnily.

(2) O rozkladech proti pravoplatným rozhodnutím komise pro přiznávání starobní podpory, pokud obsahují nové skutečnosti a důkazy, budiž znovu jednáno a rozhodováno.

§ 298.

(1) Komise podle tohoto zákona zřízené jsou veřejnými úřady. Usnášejí se prostou většinou hlasů, při čemž předseda hlasuje pouze při rovnosti hlasů. K platnosti usnesení jest zapotřebí, aby byla mimo předsedu přítomna aspoň polovice členů.

(2) Členové komisí vykonávají svůj úřad jako čestný; hotové výlohy, včetně ušlé mzdy, jest jim hraditi.

§ 299.

Přizná-li komise starobní podporu, vyměří ji v takové výši, aby úhrnný roční důchod oprávněné osoby a případně jejích rodinných příslušníků, dosáhl spolu s podporou částek stanovených v §§ 290. lit. a) a 291.

§ 300.

(1) Dojde-li komise pro přiznávání starobní podpory k názoru, že přiznáním peněžité podpory podle § 299 by nebylo dosaženo účelu, který tento zákon sleduje, může se souhlasem žadatele rozhodnouti, že mu má býti místo starobní podpory poskytnuto zaopatření v určitém pro něj vhodném ústavu (útulku pro invalidy neb starce, v chudobinci a pod.). Ústav takový má pak nárok na úhradu útrat se zaopatřením spojených až do výše starobní podpory, která v daném případě měla byti oprávněnému přiznána. Má-li žadatel manželku (družku) nebo nezaopatřené děti (§ 96), vyplácí se těmto rodinným příslušníkům po dobu umístění důchodce v ústavu polovice podpory.

(2) Totéž opatření může komise učiniti také na návrh žadatele.

§ 301.

(1) Je-li obava, že by oprávněný starobní podpory zneužil, může komise z vlastního podnětu nebo k návrhu osob třetích naříditi, že přiznaná starobní podpora má býti až do odvolání vyplácena osobě jiné, než které přísluší.

(2) Starobní podpora může býti se souhlasem oprávněného a po rozhodnutí komise poukazována též obci, jež poskytuje osobě k starobní podpoře oprávněné přiměřené chudinské zaopatření.

(3) Proti rozhodnutí komise může oprávněný podati do 60 dnů stížnost k příslušnému pojišťovacímu soudu (§ 220, odst. 2, 1. věta), jehož rozhodnutí je konečné.

§ 302.

(1) Požitek starobní podpory počíná prvním dnem onoho měsíce, v němž příznivě vyřízená žádost byla podána.

(2) Starobní podporu vyplácí na poukaz komise ji přiznavši a na účet státní pokladny okresní sociální pojišťovna, příslušná podle řádného bydliště oprávněné osoby (§ 292, odst. 3) ve lhůtách poloměsíčních, 1. a 16. každého měsíce předem. Je povinna doručiti ji oprávněnému do bytu.

(3) K tomu účelu mohou okresní sociální pojišťovny požadovati od finanční správy před každou půlměsíční výplatou zálohu ve výši úhrnné části starobní podpory, vyplacené za první polovinu předcházejícího měsíce.

§ 303.

Podporovaný jest povinen oznámiti prostřednictvím obecního úřadu komisi pro přiznávání starobní podpory neprodleně každou změnu ve svých hospodářských poměrech, jež by měla vliv na přiznání a výši starobní podpory.

§ 304.

(1) Komise pro přiznávání starobní podpory je kdykoliv oprávněna podrobiti z úřední moci novému zkoumání podmínky, jež vedly k přiznání starobní podpory a určení její výše. Obecní, politické, berní a jiné úřady jsou povinny ji v tom podporovati.

(2) Dojde-li komise na základě tohoto zkoumání k názoru, že podmínky, za nichž starobní podpora byla dosud vyplácena, se změnily, vydá usnesení, jímž se starobní podpora snižuje, zvyšuje nebo zastavuje. Před vydáním takového usnesení je komise povinna slyšeti oprávněného.

(3) Usnesení nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po doručení. Proti němu je možná žaloba k pojišťovacímu soudu, o níž platí ustanovení § 296. Žaloba nemá odkládacího účinku.

§ 305.

Pokud kdo pobíral starobní podporu neoprávněně, jest povinen ji vrátiti. Komise pro přiznání starobní podpory je oprávněna v případech zvláštního zřetele hodných vrácení podpory částečně neb úplně prominouti.

§ 306.

Za zvýšení starobní podpory musí oprávněný zvláště žádati a prokázati okolnosti zvýšení odůvodňující. O řízení platí obdobně ustanovení § 295.

§ 307.

Výplata starobní podpory se staví:

a) nastane-li případ § 134. odst. 1, lit. a); ustanovení § 134, odst. 2 a 3 platí pak obdobně;

b) pokud osoba oprávněná se zdržuje mimo hranice Československé republiky, při čemž platí o rodinných příslušnících totéž, co pod lit. a);

c) pokud se oprávněný, mimo případ § 301, nalézá v zaopatření v některém ústavu veřejném; ustanovení lit. a) o příslušnících rodiny platí obdobně.

§ 308.

(1) Nárok na starobní podporu nepřechází na dědice ani tehdy, když již byl uplatněn. Zažádá-li však v tomto případě manželka (družka) zemřelého za podporu, přísluší jí, pak-li že bude přiznána od prvního dne měsíce, v němž zemřelý její manžel (druh) svou žádost podal.

(2) Nárok na starobní podporu nelze zciziti třetí osobě postupem zastavením neb jiným právním jednáním; jednání taková jsou právně bezúčinná.

(3) Na starobní podporu nelze vésti exekuci a nelze ji postihnouti zajišťovacím opatřením.

§ 309.

(1) Ustanovení §§ 254 a 256 platí obdobně o státní podpoře starobní.

(2) Náklady cestovného spojené s osobním předvoláním žadatelů o starobní podporu neb jejich vyživovatelů se hradí z prostředků veřejných.

§ 310.

Zákonem mohou býti částky stanovené v §§ 290, lit. a) a 291 přiměřeně zvýšeny úměrně cenám životních potřeb. Dojde-li ke zvýšení daněprostého existenčního minima, zvýší se automaticky poměrně částky v těchto paragrafech stanovené.

Článek III.

Volby do okresních nemocenských pojišťoven, do Ústřední sociální pojišťovny, do rozhodčích a pojišťovacích soudů jakož i do vrchního pojišťovacího soudu musí býti vypsány do 2 měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona a skončeny nejpozději do uplynutí 3 měsíců od téhož dne.

Článek IV.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna. 1928. Provede jej ministr sociální péče.

VII. Návrhy sen. dr Housera a druhů:

1. K §u 1 osnovy:

Novelou navrhované připojení věty na konec odst. 1 v §u 2 zákona č. 221/1924 budiž škrtnuto.

2. K §u 3 osnovy:

Z navrhované změny §u 5 zákona č. 221/1924 budiž v písm. c) škrtnuta věta: "osob požívajících v republice Československé práva exteritoriality".

3. K §u 6 osnovy:

V §u 12 zákona č. 221/l924 buďtež v odst. 6, v prvé větě škrtnuta slova: "u deputátníků o 2 třídy, u pomocnic v domácnosti, čeledi hospodářské a učňů jen o 1 třídu (odst. 1)".

Dále budiž škrtnuta celá další věta druhá.

Navrhovaný odst. 3 budiž škrtnut.

4. K §u 7 osnovy:

V §u 14 zákona č. 221/1924 budiž v nově navrhovaném odst. 2 škrtnuto slovo "pravidla" a dále budiž číslice 3 zaměněna číslicí 2.

5. Eventuální návrh k §u 7 osnovy:

V §u 14 zák. č. 231/1924 budiž v odst. 2 vše nové škrtnuto a ponecháno ustanovení platného zákona.

6. K §u 8 osnovy:

V §u 15 zákona č. 221/1924 v odst. 2 buďtež škrtnuta konečná slova "které jsou jim označeny za důvěrné".

7. K §u 10 osnovy:

V §u 17 zákona č. 221/1924 budiž v odst. 1 při citaci v závorce škrtnuta číslice 29 a slovo "šestého" budiž zaměněno slovem "třetího".

8. K §u 12 osnovy:

§ 19 zákona č. 221/1924 nechť zůstane beze změny.

9. K §u 14 osnovy:

§ 21 zákona č. 221/1924 nechť zní jako dosud a znění to budiž označeno jako odst. 1.

Znění navrhované v osnově budiž označeno jako odst. 2.

10. K §u 18 osnovy:

Odst. 3. navrhovaný osnovou v §u 25 zákona č. 221/1924 se škrtá.

11. K §u 19 osnovy:

§ 27 zákona č. 221/1924 zůstaň beze změny.

12. K §u 20 osnovy:

§ 28 zákona č. 221/1924 nechť zůstane ve znění dosud platném.

13. Eventuální návrh k §u 21:

§ 29 zákona č. 221/1924 budiž ponechán ve starém znění.

14. K §u 22 osnovy:

Nově navrhovaný § 30 a) budiž škrtnut.

15. K §u 26 osnovy:

V odst. 3. navrhovaném osnovou k §u 32 zákona č. 221/1924 budiž číslice 80 zaměněna číslicí 150.

16. K §u 27 osnovy:

Odst. 3. §u 36 zákona č. 221/1924 zůstaň beze změny.

17. K §u 35 osnovy:

V §u 59 zákona č. 22.1/1924 buďtež v osnovou navrhovaném odst. 3 slova "musí se dostati" nahrazena slovy "má se dbáti toho, aby".

18. K §u 37 osnovy:

V §u 62 zákona č. 221/1924 v odst. 1, věta druhá budiž slovo "užší" zaměněno slovem "druhou" a slova: "kteří obdrželi nejvíce hlasů" buďtež škrtnuta.

Věta druhá a další nechť znějí:

"Neobdrží-li při první volbě nikdo většiny, je konati užší volbu mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Zvolen je ten, kdo soustředil na sebe největší počet platných hlasů. Soustředí-li se i při druhé volbě ona oba kandidáty stejný počet hlasů, rozhodne mezi nimi los".

19. K §u 39 osnovy:

V §u 64 zákona č. 221/1924 budiž v navrhovaném odst. 3, lit. a) škrtnuto slovo "osobně".

V odst. 3, lit. e) budiž slovo: "voleni" nahrazeno slovem "voleny".

V navrhovaném odst. 5 k §u 64 zákona č. 221/1924 nechť prvá věta počíná:

"U okresních nemocenských pojišťoven, jež mají také aspoň dvanáctinu pojištěnců ze zaměstnanců zemědělských a lesních (§ 25, odst. 2 ve znění této novely) má se dbáti toho, aby se dostalo zaměstnavatelům těchto pojištěnců" atd.

20. K §u 40 osnovy:

Ke znění navrhovaného §u 66 zákona č. 221/1924 budiž jako odst. 3 připojen dosuď platný odst. 2.

21. K §u 41 osnovy:

V §u 67 zákona č. 221/1924 budiž v odst. 1, lit. f) slovo "slušný" nahrazeno slovem "plný".

Lit. g) nechť počíná "vydati všeobecné instrukce".

22. K §u 43 osnovy:

Na konci navrhovaného znění odst. 4. v §u 69 zákona č. 221/1924 budiž zaměněno slovo "slušný" slovem "plný".

23. K §u 50 osnovy:

Navrhovaný doplněk v odst. 3. v §u 80 zákona č. 221/1924 budiž škrtnut.

24. K §u 58 osnovy:

V §u 89 odst. 1. zákona č. 221/1924 buďtež slova "určitá opatření" zaměněna slovy "zákonná opatření".

25. K §§ 60 a 61 osnovy:

Navrhované změny § 93 zákona č. 221/1924 buďtež všechny škrtnuty a ponecháno znění platného zákona.

26. K §u 62 osnovy:

V §u 95 zákona č. 321/1924 buďtež provedeny změny:

V oddílu A I 1 nechť druhá věta zní jako dosud: "Nemocenské ošetřování poskytuje se od počátku nemoci (§ 97) dokud nemoc trvá, nejdéle však jeden rok od počátku pracovní neschopnosti".

Další věta budiž škrtnuta.

V oddílu A I 2 budiž stupnice požitků podle tříd ponechána tak, jak je v platném zákoně.

V předposledním odstavci nechť první věta počíná takto:

"Doba nemoci, po kterou je poskytováno pouze" atd.

Poslední odstavec tohoto oddílu budiž škrtnut.

V oddílu C v navrhovaném novém odstavci budiž za slova "peněžité dávky" vsunuto "tedy i peníze za kojení". V oddílu D III, č. 1 buďtež slova "kdy mu byla pravoplatně zastavena výplata nemocenského" nahrazena slovy "kdy vyčerpal nárok na nemocenské". Tamtéž v poslední větě buďtež za slova "před dětmi" vsunuta slova "pokud o ně pečuje".

27. K §u 64 osnovy:

V navrhovaném znění §u 100 zákona č. 221/1924 ve druhé větě budiž slovo "může" zaměněno slovem "musí".

28. K §u 66 osnovy:

V navrhovaném znění §u 102 zákona č. 221/1924 ve druhé větě budiž slovo "může" nahrazeno slovem "musí".

29. K §u 68 osnovy:

V §u 105 zákona č. 221/1924 nechť navrhované písm. i) zní:

"Pojišťovna poskytne pomocné prostředky při nebezpečí znetvoření a zmrzačení nebo proti nim. Těch, kdož trpí úrazem nebo jeho následky, se to netýká."

30. K §u 69 osnovy:

V §u 106 zákona č. 221/1924 budiž jako písm. b) uvedeno:

"Příplatky na děti".

Další výčet poskytovaných dávek budiž označen po řadě c), d), e), f).

Jako písm. g) budiž připojeno: "nemocenské ošetření důchodce".

31. K §u 70 osnovy:

V §u 107 zákona č. 221/1924 budiž v odst. 1, lit. b) druhá věta změněna takto:

"Čekací doba činí 100 týdnů příspěvkových".

V navrhovaném odst. 2 budiž škrtnuta poslední věta.

32. K §u 73 osnovy:

Navrhovaný odst. 3. §u 109 zákona č. 221/1924 budiž škrtnut jako zbytečný.

33. K §u 74 osnovy:

Navrhovaný doplněk k odst. 1. v §u 110 zákona č. 221/1924 budiž jako zbytečný škrtnut.

34. Eventuální návrh k §u 75 osnovy:

V §u 111 zákona č. 221/1924 buďtež v odst. 3. v tabulce pevných sazeb v jednotlivých třídách uvedeny tyto dosud platné číslice:

V třídě Ab 0.86 Kč, v třídě B 1.15 Kč, v třídě C 1.42 Kč, v třídě D 1.76 Kč.

35. K §u 83 osnovy:

V nově navrhovaném §u 120 a) budiž slovo "může" zaměněno slovem "musí".

36. Za § 122 vsunují se nové § 122 a) a § 122 b) tohoto znění:

"§ 122 a).

Je-li pojištěnec nebo důchodce déle jednoho roku nezvěstný, lze přiznati vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod, jakož i odbytné před ukončením soudního řízení a prohlášením za mrtva, činí-li okolnosti úmrtí pravděpodobným."

Nemocenské ošetření důchodců.

(1) Důchodci podle tohoto zákona mají v případě onemocnění nárok vůči příslušné nemocenské pojišťovně na nemocenské ošetřování (§ 95, I, č. 1) a pomoc při porodu (§ 95; II. č. 1) mimo ústavní zaopatření, pokud již nejsou pro případ nemoci povinně pojištěni, důchodci požívající důchodu invalidního nebo starobního, mají též nárok na nemocenské ošetření a pomoc při porodu pro manželku a děti (§ 118).

(2) Ústřední sociální pojišťovna zašle opis výměru, jímž byl přiznán nebo odňat důchod, současně příslušné nemocenské pojišťovně.

(3) Ústřední sociální pojišťovna hradí za každého důchodce, pokud používá důchodu invalidního, starobního nebo vdovského, příslušné nemocenské pojišťovně ze svého pojistného Kč 8.- měsíčně počínaje měsícem, v němž byl výměr doručen. Za děti požívající sirotčího důchodu po témže pojištěnci hradí Ústřední sociální pojišťovna úhrnné pojistné Kč 8.- měsíčně bez ohledu na počet dětí pouze tehdy, nepožívá-li matka vdovského důchodu, anebo jde-li o oboustranné sirotky. Ústřední sociální pojišťovna určí, jak má býti pojistné nemocenským pojišťovnám účtováno a odváděno.

(4) Výše pojistného stanovena v předchozím odstavci může býti měněna nařízením po slyšení Ústřední sociální pojišťovny.

(5) Pojišťovnou příslušnou k poskytování nemocenského ošetření důchodců (a jich příslušníků) jest nemocenská pojišťovna, v jejímž obvodě má důchodce bydliště, a to:

a) okresní nemocenská pojišťovna, příslušel-li pojištěnec naposledy před vznikem pojistného případu k okresní, závodní, společenstevní (gremiální), spolkové nebo zapsané nemocenské pojišťovně.

b) zemědělská nemocenská pojišťovna, příslušel-li pojištěnec naposledy před vznikem pojistného případu k zemědělské nemocenské pojišťovně.

Zdržuje-li se takový důchodce v obvodě, pro nějž není zřízena pojišťovna zemědělská, je příslušnou okresní nemocenská pojišťovna jeho bydliště.

(6) Je-li více nemocenských pojišťoven příslušných k poskytování nemocenského ošetření důchodcům, požívajícím důchodu sirotčího, rozdělí se úhrnná částka pojistného mezi zúčastněné pojišťovny podle počtu těchto důchodců, jde-li o děti oboustranně osiřelé, anebo nepožívá-li jejich matka důchodu vdovského. Jinak jest použíti obdobně ustanovení §u 103."

37. K §u 95 osnovy:

V §u 159 zákona č. 221/1924 v odst. 1 nechť druhá věta zní: "Toto pojistné nemá zpravidla přesahovati za den 5 procent středního denního výdělku (§ 12)".

Jako odst. 2. budiž vsunuta věta: "Ukáže-li se toho potřeba, může Ústřední sociální pojišťovna povoliti k úhradě povinných dávek výjimečně na přechodnou dobu zvýšení tohoto pojistného na 4.8%".

Další navrhované odst. 2. a 3. buďtež přečíslovány na odst. 3. a 4.

38. Eventuální návrh k §u 102 osnovy:

V §u 180 zákona č. 221/1924 nechť v odst. 3, navrhovaná doplňovací věta zní: " Vláda může tuto mez snížiti. U Ústřední sociální pojišťovny snižuje se poměrná částka, která musí býti uložena ve státních papírech o ještě neumořenou část zápůjčky, poskytnuté silničnímu fondu podle §u 4 zákona ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n."

39. K §u 106 osnovy:

V §u 185 zákona č. 221/1924 budiž navrhovaný odst. 2 škrtnut a odst. 3 budiž přečíslován na odst. 2.

40. K §u 123 osnovy:

V §u 248 zákona č. 221/1924 budiž v odst. 1 poslední věta od slov "Vládním nařízením" až do konce škrtnuta.

Navrhované odst. 2 a 3 buďtež škrtnuty a další odstavce po řadě přečíslovány na odst. 3, 4, 5 a 6.

41. K §u 125 osnovy:

V §u 253 zákona č. 221/1924 nechť v odst. 1 poslední věta zní: "Z tohoto peníze uhradí se pojistné pro uvedené osoby, a to každému v té třídě, v níž byl před vstupem do presenční služby zařaděn, všem ostatním pak ve třídě Ab".

42. K §u 128 osnovy:

§ 277 zákona č. 221/1924 zůstává v platnosti.

43. K §u 131 osnovy:

V odst. 1. buďtež za slova "řádných voleb" vsunuta slova; "které musí býti vykonány do 30. dubna 1929".

44. K §u 151 osnovy:

Odst. 1. nechť zní:

"§§ 131 až 134 a § 136 nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona, ostatní jeho ustanovení dnem 1. ledna 1929".

45. K §u 136 osnovy:

Navrhované znění budiž změněno takto:

"Vrácení pojistného, jež bylo splatno za dobu až do 30. června 1927" atd. podle osnovy.

VIII. Návrhy sen. Jarolima a soudr.:

1. K §u 1 osnovy:

V §u 2, odst. 1. zák. 221/1924 škrtnuty buďtež konečné řádky "a nevykonává jich jako vedlejší, zaměstnání nebo příležitostně".

V §u 1 osnovy škrtnuta. budiž věta: "Činnost" až "pracovního".

2. V §u 4 osnovy škrtnut budiž odstavec "f) osoby, které nepřekročily 16. roku svého věku".

5. K §u 5 osnovy:

§ 7, odst. 1. zákona č. 224/1924 má zníti:

"Pojištění pro případ nemoci, invalidity a stáří počíná dnem, kterého osoba pojištěním povinná vstoupila do zaměstnání, které zakládá pojistnou povinnost."

Odst. 2. zák. 221/1924 budiž škrtnut.

4. K §u 6 osnovy:

§ 12 zák. 221/1924 se mění, doplňuje, a má zníti takto:

"(1) Pojištěnci zařadí se podle pracovního výdělku takto do mzdových tříd:

Pracovní výdělek Kč

 

Přes

Do

Přes

Do

Přes

Do

Jako průměrný denní výdělek platí Kč

I.

-.-

6.-

-.-

36.-

-.-

150.-

4.-

II.

6.-

10.-

36.-

60.-

150.-

250.-

8.-

III.

10.-

14.-

60.-

84.-

250.-

350.-

12.-

IV.

14.-

18.-

84.-

108.-

350.-

450.-

16.-

V.

18.-

22.-

108.-

132.-

450.-

550.-

20.-

VI.

22.-

25.50

132.-

153.-

550.-

637.50

24.-

VII.

25.50

28.50

153.-

171.-

637.50

712.50

27.-

VIII.

28.50

31.50

171.-

189.-

712.50

787.50

30.-

IX.

31.50

34.50

189.-

207.-

787.50

862.50

33.-

X.

34.50

37.50

207.-

225.-

862.50

937.50

36.-

XI.

37.50

40.50

225.-

243.-

937.50

1012.50

39.-

XII.

40.50

43.50

243.-

261.-

1012.50

1087.50

42.-

XIII.

43.50

46.50

261.-

279.-

1087.50

1162.50

45.-

XIV.

46.50

-.-

279.-

-.-

1162.50

-.-

48.-

(2) Pro zařadění do tříd je směrodatným pracovní výdělek pojištěného, kterého bylo dosaženo v určitém období (den, týden, měsíc).