17. K §u 11 osnovy:

§ 18, odst. l, lit. a) pův. zákona se mění a bude zníti:

a) jméno a příjmení zaměstnavatelovo i pojištěncovo, druh zaměstnání a postavení pojištěncovo v něm, den, od kterého počal působiti pracovní, služební neb učňovský (volontérský, praktikantský a pod.) poměr, údaje, jichž je třeba pro určení mzdové třídy, konečně podpis zaměstnavatele neb jeho zástupce (§ 9) a zaměstnance neb zástupce závodního výboru (rady), po případě, kde ho není závodního důvěrníka.

Odst. 3 se mění a bude zníti:

(3) Odhláška obsahujž udání potřebná k tomu, aby byla zjištěna totožnost odhlašované osoby a den, ke kterému pojistná povinnost končí. O podpisech platí totéž, co o podpisech přihlášky (odst. 1.).

18. K §u 12 osnovy:

§ 19 pův. zákona se mění a bude zníti:

Zaměstnavatel je dále povinen nejpozději třetího dne oznámiti každou změnu okolností uvedených v § 18, odst. l, lit. a), zejména každou změnu ve mzdě zaměstnancově. O podpisech oznámení tohoto platí totéž, co o podpisech přihlášky (§ 18).

19. K §u 13 osnovy:

V §u 20 pův. zákona:

v odst. l se vypouští celá druhá věta; v odst. 2 se připojuje na konec tato věta:

"Pro posouzení této povinnosti zaměstnavatelovy je otázka zavinění jeho právně nerozhodná."

20. § 14 osnovy budiž škrtnut.

21. § 15 osnovy nechť zní:

Za § 21 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. vsunuje se nové ustanovení jako § 21 a) tohoto znění:

(1) Ústřední soc. pojišťovna je povinna vydati na svůj náklad pro každého pojištěnce zcela bezplatně, bez kolku a bez jakéhokoliv poplatku průkazky (legitimace), do kterých příslušná pojišťovna při každé změně pracovního místa, zejména ke konci každého roku potvrdí počet a třídu zaplacených týdenních příspěvku starobního a invalidního pojištění.

(2) Tyto legitimace jsou osobním majetkem pojištěnce a slouží jen za průkaz k dosažení nároků starobního a invalidního pojištění, nikoliv jako průkaz o zaměstnanosti oproti zaměstnavateli.

(3) Průkazy (legitimace) mají z toho důvodu obsahovati jen osobní data, nikoliv místo zaměstnání a pod.

(4) Žádati výkazu legitimace třetí osoby k jakémukoliv účelu je nepřípustno a trestá se.

(5) Zápisy o placených příspěvcích a třídách provádí jen příslušná nemocenská pojišťovna.

(6) Průkazy (legitimace) se vydají se zpětnou platností od 1. července 1926.

22. K §u 16 osnovy:

§ 23 pův. zákona se mění a bude zníti.

(1) Pojištění nemocenské podle tohoto zákona provádějí okresní nemocenské pojišťovny, zřízené zpravidla v sídle a pro obvod okresní politické správy.

(2) Ústřední sociální pojišťovna může pro dokonalejší a snadnější provádění pojištění obvod působnosti okresní nemocenské pojišťovny a sídlo její stanoviti jinak, vyslechnuvši zúčastněné pojišťovny a jejich příslušné svazy.

(3) Okresní nemocenské pojišťovny jsou právnickými osobami; mohou svým jménem nabývati práv a zavazovati se, mohou žalovati a býti žalovány.

(4) U okresní nemocenské pojišťovny jsou pojištění zaměstnanci, kteří v jejím obvodě vykonávají své zaměstnání pojištěním povinné. Děje-li se tak v obvodech různých pojišťoven, je k pojištění příslušná pojišťovna, v jejímž obvodě se nachází sídlo podniku neb pobočného závodu zaměstnavatelova, jenž zaměstnanci vyplácí mzdu. Totéž platí, je-li zaměstnanec zaměstnavatelem vyslán do obvodu jiné nemocenské pojišťovny k vykonání prací předem stanovených a co do času omezených na dobu kratší 4 týdnů.

23. §§ 24 až 30 pův. zákona se zrušují.

24. K §u 26 osnovy:

K §u 32 pův. zákona:

V odst. l se nahrazují slova: "na dobu čtyř let" slovy: "na dobu tří let".

Odst. 2 téhož paragrafu se mění a bude zníti:

(2) Stane-li se delegát osobou samostatně hospodařící, pozbývá své funkce; na jeho místo nastoupí náhradník.

V odst. 4 se nahrazují slova "stejný počet" slovy "dvojnásobný počet náhradníků".

25. V §u 33 pův. zákona se mění odst. 1 a 3 a budou zníti:

(1) Volební právo mají všechny osoby, jež prvního dne v měsíci předcházejícím vypsání volby (rozhodný den) byly u pojišťovny pojištěny, pokud nejsou z něho vyloučeny podle ustanovení následujícího odstavce.

(3) Volitelnou jest každá pojištěná osoba, která v roce volby překročila neb dokoná 18. rok svého věku a není výslovně vyloučena z volebního práva (odstavec 2) nebo z volitelnosti.

26. § 34, odst. 1 pův. zák. se mění a bude zníti:

(1) Volbu vyhlásí představenstvo nemocenské pojišťovny vyhláškou, kterou jest uveřejniti v "Úředním listě" politického úřadu I. stolice a vyvěsiti na obecním úřadě sídla pojišťovny, jakož i na veřejně přípustných a obcí pro veřejná oznámení určených místech, dále pak na veřejně přístupných místech v úřadovnách pojišťovny. Volební vyhlášku jest dále doručiti do všech závodů a dílen a o doručení uvědomiti závodní výbory (rady) neb důvěrníky zaměstnanců s tím, aby se postarali o vyvěšení vyhlášky na místě zaměstnancům všeobecně přístupném.

27. K §u 27 osnovy:

§ 36, odst. 2 pův. zákona se mění a bude zníti:

(2) Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů přítomných.

28. K §u 28 osnovy:

V §u 37, odst. 4 pův. zákona se nahrazuje slovo: "osmi" slovem "patnácti" a v odst. 6 výraz "v osmi dnech" výrazem "do patnácti dnů od vyložení voličského seznamu". Za odst. 7 se připojuje nový odst. 8 tohoto znění:

(8) Opravené voličské seznamy buďtež znovu po 8 dnů až do dne volby vyloženy k veřejnému nahlédnutí způsobem v odst. 4 vyznačeným. Dřívější odst. 8 se označí jako odst. 9.

29. K §u 30 osnovy:

V §u 42 pův. zákona se nahrazují slova: "8 členů jeho a 8 náhradníků" slovy "deset členů jeho a dvacet náhradníků."

30. § 44 pův. zákona se mění a bude zníti:

Je-li nutno voliti, dá volební komise všechny kandidátní listiny pospolu vyvěsiti na obecním úřadě sídla pojišťovny, jakož i na veřejně přístupných místech jejich úřadoven a zašle je do všech obcí obvodu pojišťovny se žádostí, aby tam byly aspoň 8 dnů před volbou vyvěšeny na obecní tabuli, případně na všech místech obcí pro veřejná oznámení určených.

31. § 53 pův. zákona se mění a bude zníti:

Komise vyhlásí výsledek volby ve třech dnech stejným způsobem, jako vypsání volby (§ 34, odst. 1).

32. § 55 pův. zákona se mění a bude zníti:

Podrobnosti volebního řízení upraví vláda v dohodě se Svazy nemocenských pojišťoven a ústřednami odborových organisací zaměstnaneckých nařízením, jež musí býti vydáno do měsíce ode dne vyhlášení tohoto zákona.

33. K §u 32 osnovy:

§ 56 pův. zákona se mění a bude zníti:

V působnost valné hromady delegátů patří:

a) Voliti 10 členů představenstva, 10 členů dozorčího výboru a týž počet náhradníků, jakož i členů rozhodčího soudu z pojištěnců.

b) Usnášeti se na výroční zprávě představenstva a propuštění představenstva z odpovědnosti na základě zprávy dozorčího výboru.

c) Usnášeti se o vymáhání nároků, které vznikly pojišťovně proti členům představenstva nebo dozorčího výboru z jejich úřadování; zmocněnce pro vymáhání těchto nároků jmenuje Ústřední sociální pojišťovna.

d) Usnášeti se k návrhu představenstva na všech věcech a opatřeních přesahujíc rámec obyčejného hospodaření, zejména o tom, má-li býti nabyto nemovitostí, mají-li býti nemovitosti zatíženy nebo zcizeny, mimo nabytí jich řízením exekučním a konkursním od vrácení škody.

e) Stanoviti náhradu pro funkcionáře nemocenské pojišťovny v rámci směrnic, vydaných Ústřední sociální pojišťovnou.

34. K §u 33 osnovy:

§ 57 pův. zákona se mění a bude zníti:

Valnou hromadu svolává představenstvo jednou za půl roku; je však povinno ji svolati nejpozději do jednoho měsíce, žádá-li za svolání jedna pětina delegátů, uvádějíc důvody.

35. K §u 35 osnovy:

§ 59 pův. zákona se mění a bude zníti:

(1)Představenstvo okresní nemocenské pojišťovny se skládá z 10 členů volených valnou hromadou delegátů. Volitelným jest každý pojištěnec, mající právo býti zvolen za delegáta valné hromady, dále pak funkcionáři a zaměstnanci organisací zaměstnaneckých, i když nejsou pojištěni podle tohoto zákona, pokud jsou starší 18 let, mají v obvodu okresní nemocenské pojišťovny své bydliště, nenastaly-li u nich okolnosti vylučující pojištěnce z práva volebního (§ 33, odst. 2) a volitelnosti (§ 33, odst. 4).

(2) Za každého člena představenstva jest voliti současně dva náhradníky, jež jest pořadem povolati, kdykoliv člen představenstva třebas i přechodně nemůže zastávati funkci.

36. K §u 36 osnovy:

§ 60, lit. d) pův. zákona se mění a bude zníti:

"Námitky do voleb má právo podati každý pojištěnec, který má právo volební."

37. V §u 61, odst. 1 pův. zákona se nahrazují slova: "čtyři roky" slovy: "dva roky".

Odst. 2 se mění a bude zníti:

(2) Člen představenstva, který přestane býti zaměstnancem nebo funkcionářem neb zaměstnancem organisace zaměstnanecké (§ 59, odst. 1), přestává býti členem představenstva. Na jeho místo nastoupí náhradník.

38. K §u 37 osnovy:

V §u 62, odst. l pův. zákona se nahrazuje vyraz "na čtyři roky" výrazem "na dva roky".

V odst. 2 se pak připojují tyto dvě věty:

"Této volby se účastní pouze členové menšiny. Žádost nutno předložiti před volbou předsedy."

39. K §u 38 osnovy:

§ 63, odst. 2. pův. zákona se mění a bude zníti:

"Zejména přísluší představenstvu ujednávati smlouvu s lékaři, porodními asistentkami a léčebnými ústavy, přijímati a propouštěti úředníky a zřízence mimo úředníky uvedené v §u 69, a sjednávati s nimi smlouvy služební v mezích služebního řádu, jejž vydá Ústřední soc. pojišťovna, vyslechnuvši svazy nemocenských pojišťoven a organisace zaměstnanců pojišťoven."

40. K §u 39 osnovy:

§ 64 pův. zákona se mění a bude zníti:

"Dozorčí výbor nemocenské pojišťovny čítá 10 členů a týž počet náhradníků, které volí valná hromada delegátů ze řad pojištěnců."

41. § 41 osnovy budiž škrtnut.

42. K §u 43 osnovy:

V §u 69 pův. zákona:

Vypouštějí se v odst. 1 slova "jejichž jmenování vyžaduje schválení ministerstva sociální péče."

V odst. 4 v poslední větě buďtež slova: "podléhají schválení ministra soc. péče a ministra financí" nahrazena slovy: "podléhají schválení Ústřední soc. pojišťovně".

43. K §u 44 osnovy:

V §u 70, odst. 2 pův. zákona se připojuje tato věta: "Při návrzích na přijímání a propouštění zaměstnanců pojišťovny jest správce vázán usnesením personální komise zaměstnanců a platnou kolektivní smlouvou".

Odst. 4 se zrušuje.

44. K §u 45 osnovy:

§ 71, odst. 2 pův. zákona se mění a bude zníti:

Nemocenská pojišťovna jest povinna ohlásiti změnu stanov, na níž by se usnesla valná hromada delegátů, Ústřední soc. pojišťovně. Tato může ve lhůtě 30 dnů zakázati změnu stanov, má-li za to, že změna není v souladu anebo že by mohla ohroziti účely, pro něž nemocenská pojišťovna byla zřízena.

45. K §u 47 osnovy:

§ 73 se zrušuje.

46. § 76 pův. zákona se mění a bude zníti:

Orgány Ústřední sociální pojišťovny jsou:

a) výbor,

b) představenstvo,

c) rozhodčí výbor,

d) ředitelství,

47. K §u 48 osnovy:

§ 77 pův. zákona se mění a bude zníti:

Výbor Ústřední sociální pojišťovny se skládá ze 40 členů. Jeho funkční doba činí tři roky.

48. K §u 49 osnovy:

§ 78 pův. zákona, odst. l se mění a bude zníti:

(1) Předsedu Ústřední sociální pojišťovny volí výbor ze svého středu nadpoloviční většinou přítomných.

Odst. 4 se zrušuje.

Odst. 6 se mění a bude zníti: "Výbor volí dále ze svého středu náměstka předsedy. K žádosti menšiny, čítající aspoň 10 členů, jest zvoliti náměstka předsedova z této menšiny; této volby se účastní pouze členové menšiny. Při zaneprázdnění předsedy přechází jeho funkce na náměstka.

49. § 79 pův. zákona odst. 1 a 2 se mění a budou zníti:

(1) Ze 40 členů výboru Ústřední sociální pojišťovny náleží 30 skupině pojištěnců a 10 skupině odborníků.

(2) Členy výboru ze skupiny pojištěnců volí zaměstnanci pojištění pro případ invalidity a stáří, na základě kandidátních listin volbou přímou a tajnou podle zásady poměrnosti. Současně se volí dvojnásobný počet náhradníků.

Odst. 3, lit. c) se mění a bude zníti:

c) kandidátní listiny uveřejní Ústřední sociální pojišťovna aspoň 15 dnů před volbou a v téže lhůtě je rozešle okresním nemocenským pojišťovnám v dostatečném počtu pro každého hlasujícího voliče

Odst. 4 a 5 se mění a budou zníti:

(4) Členy výboru, patřící do skupiny odborníků, jmenují ústředny odborových organisací zaměstnaneckých, čítající alespoň 50.000 členů, podle poměru počtu svého členstva z odborníků v otázkách ochranného zákonodárství dělnického. Tito členové nemusí býti pojištěnci ve smyslu tohoto zákona, mohou jimi však býti.

(5) Přestane-li volený člen výboru býti zaměstnancem, ztrácí svou funkci. Na jeho místo nastoupí náhradník v pořadí, jak byl zvolen.

50. K §u 50 osnovy:

§ 80 pův. zákona, odst. 1, lit. a) se mění a bude zníti:

a) voliti předsedu Ústřední sociální pojišťovny a jeho náměstka jakož i členy představenstva, jmenovati členy ředitelství, vydati pro ně instrukce a služební řád pro úředníky a zřízence:

v lit. e) téhož odstavce se vypouští druhá a třetí věta;

v odst. 2 téhož paragrafu se nahrazuje výraz "dvakráte do roka" vyrazem "čtyřikráte do roka";

v odst. 3 téhož paragrafu se mění první věta a bude zníti: "Výbor je schopen se usnášeti, je-li i s předsedajícím přítomna alespoň polovice členů."

51. K §u 51 osnovy:

V §u 81 pův. zákona se mění odst. 1 a 2 a budou zníti:

(1) Představenstvo Ústřední sociální pojišťovny se skládá z 10 členů, z nichž 6 náleží skupině pojištěnců a 4 skupině odborníků v otázkách ochranného zákonodárství dělnického (§ 79, odst. 4). Představenstvu musí náležeti předseda Ústřední sociální pojišťovny a jeho náměstek.

(2) Členy představenstva volí ze sebe výbor podle zásady poměrnosti volebními listinami oddělenými pro obě skupiny. Za každého člena jest zároveň zvoliti dva náhradníky.

52. Za § 81 se vkládá nový paragraf 81 a) tohoto znění:

Dozorčí výbor.

§ 81 a).

(1) Dozorčí výbor se skládá z 10 členů, které volí zaměstnanci pojištění pro případ invalidity a stáří, podle obdoby § 79; polovina jich musí býti pojištěnci, druhá polovina osoby znalé účetnictví, jež pojištěnci býti nemusí.

(2) O působnosti dozorčího výboru platí ustanovení § 66, odst. 1.

53. K §u 52 osnovy:

V §u 82 pův. zákona se mění odst. 1 a 4 a budou zníti:

(1) Výkonným orgánem správy Ústřední sociální pojišťovny jest ředitelství, jehož členy přijímá a propouští výbor.

(4) Právní postavení úředníků a zřízenců Ústřední sociální pojišťovny, podmínky jejich přijetí a propuštění, jakož i služební a zaopatřovací požitky budou upraveny služebním řádem, který vydá výbor pojišťovny v dohodě s organisacemi zaměstnanců sociálně-pojišťovacích ústavů.

54. § 53 osnovy budiž škrtnut.

55. V §u 83, odst. 1 pův. zákona se vypouští druhá věta.

56. § 54 osnovy budiž škrtnut.

57. § 55 osnovy budiž škrtnut.

58. K §u 56 osnovy:

§ 88, odst. 4 pův. zákona se zrušuje.

59. § 57 osnovy budiž škrtnut.

60. K §u 58 osnovy:

§§ 89 až 92 pův. zákona se zrušují.

61. K §u 60 osnovy:

§ 93 pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Nemocenské pojišťovny jsou členy ústředního svazu nemocenských pojišťoven, aby plnily úkoly jim společné.

(2) Ústřední svaz nemocenských pojišťoven je právnickou osobou, může nabývati práv i jmění a zavazovati se k majetkovým plněním, může žalovati a býti žalován. Jeho úkoly jsou zvláště:

1. Organisovati spolupráci nemocenských pojišťoven tak, aby mohly poskytnouti pojištěncům v léčebné péči více, než mohou poskytnouti samy, vésti za mě vše, co je k tomuto účelu třeba, přejímati od nich i z jiných zdrojů peněžní prostředky k tomuto účelu a zpracovati je.

2. Hájiti a zastupovati zájmy nemocenských pojišťoven vůči osobám třetím, nositelům jiného odvětví sociálního pojištění, léčebným ústavům a pod.

3. Působiti k jednotnému postupu a k jednotné praksi všech nemocenských pojišťoven při provádění nemocenského pojištění.

4. Sjednávati a uzavírati společné smlouvy s lékaři, zubními techniky, porodními asistentkami, lékárníky, nemocnicemi a j. léčebnými ústavy.

5. Opatřovati léčebné pomůcky a pomocné prostředky pro nemocné, jež poskytují nemocenské pojišťovny nad svoji povinnost.

6. Obstarávati péči o rekonvalescenty a společný dozor nad nemocnými.

7. Opatřovati, čeho je třeba ke společnému zamezování nemocí, zejména k ochraně proti tuberkulose, alkoholismu, pohlavním nemocem a potírání nakažlivých chorob vůbec.

8. Zakládati a provozovati společné léčebny, ozdravovny, lázně a lékárny (§ 156).

9. Prováděti retaxaci receptů a revisi odebraných léků.

10. Opatřovati pro nemocenské pojišťovny kancelářské administrativní pomůcky, tiskopisy a pod.

11. Obstarávati informační službu nemocenských pojišťoven, pořádati odborné přednášky z oboru sociálního pojištění a veřejného zdravotnictví, vydávati tiskoviny a pod.

(3) Orgány ústředního svazu nemocenských pojišťoven jsou:

a) sjezd delegátů nemocenských pojišťoven;

b) výbor správní;

c) představenstvo;

d) dozorčí výbor.

(4) Delegáty na sjezd delegátů nemocenských pojišťoven volí nemocenské pojišťovny na svých valných hromadách delegátů podle zásad poměrného zastoupení a to do 5.000 pojištěnců 1 delegáta a na každých dalších 5.000 pojištěnců delegáta dalšího, při čemž na zbytek větší než 2500 pojištěnců připadá rovněž 1 delegát. Současně se volí týž počet náhradníků.

Sjezd delegátů nemocenských pojišťoven se koná nejméně jednou do roka anebo tehdy, usnese-li se na tom správní nebo dozorčí výbor anebo požádá-li o to jedna třetina nemocenských pojišťoven. Sjezdu delegátů přísluší:

a) Přijímati a měniti stanovy ústředního svazu nemocenských pojišťoven.

b) Voliti podle zásad poměrného zastoupení třicetičlenný výbor správní a desetičlenný výbor dozorčí a týž počet náhradníků.

c) Schvalovati po vyslechnutí zprávy dozorčího výboru anebo zamítati činnost výboru správního.

(5) Správní výbor volí ze svého středu předsedu většinou hlasů. Objeví-li se při volbě jeho menšina, čítající alespoň 10 členů výboru, zvolí tato menšina místopředsedu. V jiném případě se volí také místopředseda prostou většinou hlasů. Správní výbor je schopen usnášení, je-li s předsedajícím přítomna alespoň polovice jeho členů. Koná schůze jednou měsíčně a svolává jej představenstvo.

Funkční období správního výboru je dvouleté.

(6) Správní výbor volí ze sebe na celé nové funkční období 10členné představenstvo podle zásad poměrného zastoupení. Představenstvo vede běžné záležitosti ústředního svazu v rámci stanov, usnesení sjezdu delegátů a správního výboru. Koná schůze nejméně dvakráte do měsíce, podává zprávy o všech svých opatřeních správnímu výboru a připojuje pro něj návrhy v těch věcech, které stanovy vyhradí rozhodování správního výboru.

(7) Dozorčímu výboru náleží vésti dozor nad hospodářstvím i celou činností ústředního svazu nemocenských pojišťoven a podávati o tom zprávy sjezdu delegátů nemocenských pojišťoven. Má právo kdykoliv upozorniti správní výbor na nedostatky a nebo nesprávnosti v hospodářství nebo v činnosti ústředního výboru a jemu podřízených orgánů a nezjedná-li správní výbor nápravu, má právo usnésti se na svolání sjezdu delegátů, který musí býti pak svolán správním výborem do 6 týdnů.

(8) Stanovy ústředního svazu musí obsahovati ustanovení oboru působnosti, správě, úřadování a zastupování svazu, o opatřování prostředků pro svazové účely, o urovnání sporů mezi nemocenskými pojišťovnami a sporů, vznikajících ze svazového poměru.

Ústřední svaz může býti rozpuštěn pouze novým zákonem a jmění rozpuštěného svazu nesmí býti použito k jiným účelům než k účelům péče o nemocné.

62. § 59 osnovy budiž škrtnut.

63. § 61 osnovy se škrtá.

64. K §u 62 osnovy:

§ 95 pův. zákona se mění a bude zníti:

Nemocenská pojišťovna jest povinna poskytovati: I. pomoc v nemoci, a to:

1. pojištěnci zdarma lékařskou pomoc, jakož i potřebná léčiva a jiné therapeutické pomůcky (nemocenské ošetřování). Nemocenské ošetřování se poskytuje od počátku nemoci (§ 97), dokud nemoc trvá. Pojištěnec má dále nárok na nemocenské ošetřování příslušníků rodiny (§ 96);

2. pojištěnci, jenž je pro nemoc neschopen práce, ode dne této neschopnosti, dokud nemoc trvá, nejdéle 11/2 roku, toto denní nemocenské:

ve mzdové třídě

I.

4.-

II.

8.-

III.

11.40

IV.

15.20

V.

18.-

VI.

21.60

VII.

22.95

VIII.

25.50

IX.

26.40

X.

28.80

XI.

29.25

XII.

31.50

Bude-li měněno zařadění do nových tříd mzdových podle § 12, odst. 6, budiž také nově upraveno nemocenské.

II. a) Pomoc v mateřství pojištěnkám, a to:

1. Zdarma pomoc porodní asistentky a - je-li toho třeba - pomoc lékařskou (pomoc při porodu);

2. peněžitou dávku rovnou nemocenskému (I, č. 2) osm týdnů před porodem a osm týdnů po porodu, nemá-li pojištěnka bez toho nároku na nemocenské a nekoná-li námezdní práce;

Náleží-li těhotné ženě dávka 8 týdnů před porodem, tvoří další dávky (výbavné pro děti, podpora v šestinedělích, premie za kojení) s touto dávkou těhotných jednotný nárok;

3. jednorázovou dávku za každé narozené dítě v obnosu 300 Kč (výbavné pro děti);

4. vedle dávky, uvedené pod č. 2 peněžitou dávku rovnou polovičnímu nemocenskému (I, č. 2) matkám, které své děti samy kojí nebo uměle živí (příspěvek na kojení), po celou dobu kojení nebo umělého živení, nejdéle však 26 týdnů po porodu, v nejmenší výměře 4 Kč denně.

Dávky uvedené pod II, č. 1, 3 a 4 jest poskytovati také nepojištěné manželce nebo družce (§ 96) pojištěncově, a to i tenkráte, když manžel (druh) zemřel v době devíti měsíců, počítaje zpět od porodu.

Ustanovení pod II, č. 1 vztahuje se také na případy potratu.

II. b) Zaopatření v mateřství.

Potřebným matkám, bydlícím v tuzemsku, náležejí, i když nejsou pojištěnkami nebo manželkami (družkami) pojištěnců stejné dávky jako manželce (družce) pojištěncově. Tyto dávky poskytují okresní nemocenské pojišťovny na náklad státu.

III. Pohřebné (náhradu pohřebních výloh) a to:

1. ve výši 30násobné střední denní mzdy pojištěncovy, zemřel-li pojištěnec dříve, nežli uplynulo 6 měsíců ode dne, kdy zaniklo pojištění, nebo ode dne, kdy vyčerpal nárok na nemocenské. Pohřebné nesmí býti nižší než 150 Kč. Nárok na pohřebné mají osiřelé děti. Vdova nebo vdovec (ovdovělá družka, ovdovělý druh) pouze tehdy, není-li osiřelých dětí a je-li příslušníkem rodiny zemřelého pojištěnce ve smyslu § 96. Není-li tomu tak, mají nárok na pohřebné příslušníci rodiny, kteří vypravili pojištěnci pohřeb. Není-li ani jich, jest použíti pohřebného až do výše útrat pohřbu k úhradě jich;

2. zemřel-li příslušník rodiny (§ 96) nejvýše dvouletý pohřebné patřící pojištěnci, jenž vypravil pohřeb, stanoví se na 60 Kč, jde-li o úmrtí příslušníka nepřekročivšího 14 let, na 180 Kč a jde-li o úmrtí osoby starší, na 300 Kč.

65. § 96, odst. 1 pův. zákona se mění a bude zníti:

Za příslušníky rodiny podle tohoto zákona se pokládají tyto osoby, které, žijíce ve společné domácnosti s pojištěncem, jsou odkázány výživou na jeho mzdu a nemají nároku na pojistné dávky z vlastního pojištění:

a) manželka (manžel): dále družka (druh), která s pojištěncem žije aspoň tři měsíce, počítajíce zpět ode dne, kdy nastal pojistný případ;

b) děti manželské i nemanželské, nevlastní, osvojenci a schovanci do dokonaného 18. roku;

c) starší děti, vnuci, dále sourozenci, rodiče, děd a bába, tchán a tchyně, kteří s pojištěncem žili ve společné domácnosti aspoň tři měsíce, nežli nastal pojistný případ.

66. § 99 pův. zákona se mění a bude zníti:

Změny ve mzdě, které nastanou v době čtyř týdnů před událostí, zakládající nárok, nebo v době, kdy již dávky se poskytují, mají vliv na jejich výměru jen tehdy, prokáže-li se změna mzdy výplatní listinou, po případě i jiným věrohodným způsobem. Totéž platí o změně ve mzdě při opětném vstupu do zaměstnání u téhož zaměstnavatele. Naproti tomu je beze všeho přihlížeti ke mzdovým změnám, způsobeným tím, že pojištěnci dostalo se po ukončení učňovského poměru (§12, odst. 4) vyšší mzdy, nebo tím, že pojištěnec změnil zaměstnavatele.

67. V §u 103 pův. zákona se poslední věta zrušuje.

68. K §u 67 osnovy:

§ 104 pův. zákona se zrušuje.

69. K §u 68 osnovy:

§ 105, odst. 1, lit. c) a f) pův. zákona se mění a budou zníti:

c) nemocenské se zvyšuje o 10% pojištěncům ženatým (vdaným) nebo žijícím ve společné domácnosti s družkou (druhem), až o 20% pojištěncům pečujícím o čtyřčlenou rodinu, a až o 30% pojištěncům pečujícím o rodinu ještě větší; v tomto případě jest za člena rodiny pokládati jenom manželku (manžela), družku (druha) a děti (§ 96) do dokonaného 18 roku;

f) příspěvek za kojení poskytuje se také po uplynutí 26 týdnů, po celou další dobu kojení nebo umělého živení, a to i rodinným příslušnicím ve výši čtvrtiny nemocenského, jehož pojištěnec požíval nebo na něž by měl nárok, nejméně však ve výši 2 Kč denně.

70. K §u 69 osnovy:

§ 106 pův. zákona se mění a bude zníti:

Ústřední sociální pojišťovna jest povinna poskytovati:

a) důchod nemocenský,

b) důchod invalidní a starobní,

c) příplatky vychovávací k důchodu invalidnímu a starobnímu,

d) důchod vdovský a vdovecký,

e) důchod sirotčí,

f) odbytné,

g) pomoc v nemoci a v mateřství důchodcům a členům jejich rodin.

71. K §u 70 osnovy:

§ 107 pův. zákona se mění a bude zníti: