(4) Výše pojistného, stanovená v předchozím odstavci, může býti měněna nařízením po slyšení Ústřední sociální pojišťovny.

(5) Pojišťovnou příslušnou poskytování nemocenského ošetření důchodců (a jich příslušníků) jest nemocenská pojišťovna, v jejímž obvodě má důchodce bydliště a to: a) okresní nemocenská pojišťovna, příslušel-li pojištěnec naposled před vznikem pojistného případu k okresní, závodní, společenstevní (gremiálni), spolkové nebo zapsané nemocenské pojišťovně,

b) zemědělská nemocenská pojišťovna, příslušel-li pojištěnec naposledy před vznikem pojistného případu k zemědělské nemocenské pojišťovně. Zdržuje-li se takový důchodce v obvodě, pro nějž není zřízena pojišťovna zemědělská, je příslušnou okresní nemocenská pojišťovna jeho bydliště.

(6) Je-li více nemocenských pojišťoven příslušných k poskytování nemocenského ošetření důchodcům, požívajícím důchodu sirotčího, rozdělí se úhrnná částka pojistného mezi zúčastněné pojišťovny podle počtu těchto důchodců, jde-li o dětí oboustranně osiřelé, anebo nepožívá-li jejich matka důchodu vdovského. Jinak jest použíti obdobně ustanovení §u 103."

68. § 123 pův. zákona se mění a bude zníti takto:

Důchody podle tohoto zákona se zvyšují o státní příspěvek; tento příspěvek vyměřuje se podle třídy, ve které byl pojištěnec zařazen v době, kdy nastal pojistný případ, a činí pro důchod invalidní (starobní) ve třídě:

Aa

700 Kč

Ab

600 Kč

B

550 Kč

C

500 Kč

D

450 Kč

E

450 Kč

69. Za § 87 osnovy budiž zařazen nový § 87 a) následujícího znění:

"V § 128 zák. č. 221/1924 na místě dosavadního odstavce 1. a 2. jest vsunouti jako první odstavec ustanovení tohoto znění:

1. Ústřední sociální pojišťovna může pojistiti:

a) osoby povinně pojištěné v pojištění invalidním a starobním nebo dobrovolně v tomto pojištění pokračující, na dávky uvedené v §§ 106-122 ve vyšší výměře nebo i za jiných podmínek, po případě spojené též s pohřebným,

b) skupiny osob výdělečně činných, nepodléhajících pojistné povinnosti podle tohoto zákona na dávky uvedené v §§ 106-122, anebo způsobem uvedeným pod písmenem a).

Jako odst. 2. zařazen budiž dosavadní odst. 3.

Jako odst. 3, zařazen budiž dosavadní odst. 4., v němž slovo "pro" budiž nahrazeno slovem "za".

Jako odst. 5. zařazen budiž dosavadní odst. 6.

Jako odst. 6. zařazen budiž dosavadní odst. 7. v tomto upraveném znění:

"Na pojištění, podle odst. 1. písm. b) nevztahují se ustanovení § 254, odst. 1.-3."

70. K §u 95 osnovy:

V odst. 3 §u 159 zákona č. 221/1924 budiž slovo "dvouhaléře" nahrazeno slovem "pětihaléře".

71. K §u 96 osnovy:

Odst. l §u 160 zákona č. 221/1924 se mění takto:

"(1) Pojistné jest platiti ode dne vstupu do zaměstnání tak dlouho, dokud nedojde k řádnému odhlášení (§ 17), nejdéle však do 6 týdnů po skončení pracovního poměru, zakládajícího pojistnou povinnost."

72. K §u 96 osnovy:

V odst. (3) za slova "jiným zaměstnavatelem" připojena buďtež slova "u téže pojišťovny."

73. K §u 99 osnovy:

K odst. (2) buďtež připojena slova "a za učně".

74. K §u 104 osnovy:

V §u 104 odst. (2) buďtež škrtnuta slova "po schválení ministerstva sociální péče v dohodě s ministerstvem financí."

75. K §u 106 osnovy:

§ 106 osnovy budiž škrtnut.

76. K §u 122 osnovy:

Odst. l §u 244 zák. 221/1924 se mění takto:

"Poskytuje-li obec nebo jiná korporace nebo nadace, zavázané zákonem nebo stanovami k chudinskému zaopatření osobě, mající podle tohoto zákona nárok na důchod, toto zaopatření, je přípustný postup (§ 139) tohoto důchodu i se státním příspěvkem příslušnému nositeli chudinského zaopatření až do výše poskytnuté chudinské podpory a dosáhne-li podpora nároku nebo převýší-li jej, tedy cele."

77. K §u 123 osnovy:

§ 123 osnovy budiž škrtnut.

78. K §u 123 osnovy:

§ 248 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. se nemění a zůstává v platnosti v dosavadním znění.

79. K §u 123 osnovy:

V odst. 1. lit. d), al. 2 budiž škrtnuta věta:

"Vládním nařízením může býti také stanoveno, že se osoby, jmenované písm. a), c) a d) vyjímají z pojistné povinnosti, jestliže její výdělek v určitém časovém období nedosahuje určité nejmenší částky tímto vládním nařízením současně stanovené."

V odst. 3 budiž připojena na konci věta:

"Vládní nařízení, které je vydati po slyšení Ústřední sociální pojišťovny, obsahuje zejména, že osvobození těchto osob z pojistné povinnosti může se státi pouze na jejich žádost a na průkaz, že nezískaly starobním a invalidním pojištěním dosud 100 příspěvkových týdnů."

80. K §u 123 osnovy: Odst. (3) budiž celý škrtnut.

81. K §u 125 osnovy:

V odst. (1) buďtež, slova "třídy Aa" nahrazena slovy "třídy Ab".

82. K §u 125 osnovy:

K odstavci 1 §u 253 zák. č. 221/1924 budiž připojena věta: "Úhrnkový peníz jest splatný koncem každého roku: od 1. ledna následujícího roku jest pak třeba jej zúročiti 5 procenty za rok."

83. K §u 126 osnovy:

V odst. 2 buďtež slova "při vybírání pojistného svými zaměstnanci doručovati příslušné platební výměry" nahrazena slovy: "svými zaměstnanci doručovati svoji korespondenci".

84. K §u 127 osnovy:

§ 127 osnovy budiž škrtnut.

85. K §u 129 osnovy:

§ 129 budiž škrtnut, takže § 278 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n., zůstane beze změny.

86. K §u 131 osnovy:

Odst. (1) budiž nahrazen zněním:

"(1) Volby představenstev a dozorčích výborů nemocenských pojišťoven buďtež provedeny nejdéle do 6 měsíců."

Odst. (2) až (4) buďtež škrtnuty.

87. K §u 131 osnovy:

§ 131 budiž změněn a znějž následovně:

"(1) Pro dobu přechodnou, dokud neujmou se úřadu funkcionáři, vyšlí z prvých řádných voleb, jmenuje Ústřední sociální pojišťovna, přihlížejíc jak co do členů, tak i co do náhradníků k ustanovením §§ 59 a 64 zákona ve znění této novely.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje na nemocenské pojišťovny bez rozdílu, zda jsou již, či teprve budou zřízeny.

(3) Jmenované představenstvo nemocenské pojišťovny vykonává též působnost sboru delegátů.

88. K §u 134 osnovy:

§ 134 osnovy budiž škrtnut.

89. K §u 136 osnovy:

§ 136 osnovy budiž změněn takto:

"Pojistné neprávem přijaté za sedmý den v týdnu v době od 1. července 1926 do 30. června 1927 za pojištěnce, pracující 6 dnů v týdnu, pokud nárok na jeho vrácení nebyl uplatněn ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení příslušného platebního výměru, nelze podle §u 174 zákona zpět požadovati. Uzavřela-li nemocenská pojišťovna s pojištěnci nebo zaměstnavateli dohodu o vrácení takového neprávem přijatého pojistného, zůstává tato dohoda tímto ustanovením nedotčena."

90. K §u 138 osnovy:

V §u 138 budiž odst. (1) nahrazen zněním:

"(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 1929."

IV. Návrhy sen. Modráčka a soudr.:

1. K §u 75 osnovy:

V odst. (3) buďtež slova "z pojistného zaplaceného" a slova "za něž zaplaceno bylo pojistné" nahrazena slovy: "z pojistného splatného" a "za něž bylo splatno pojistné".

2. K §u 133 osnovy:

Odst. 2 budiž škrtnut.

V. Návrhy sen. Klečáka, Pánka, Plamínkové a druhů:

1. K §u l osnovy:

Doplnění v §u 2, odst. 1 se zamítá a odstavec tento budiž ponechán ve znění zákona č. 221/1924.

2. K §u 4 osnovy:

Navrhované doplnění k §u 6, odst. 1 ustanovením pod písm. f) se zamítá.

3. K §u 5 osnovy:

V §u 7 nechť odst. 1 zní:

"Pojištění pro nemoc vzniká dnem, kdy pojištěnec vstoupil do zaměstnání, zakládajícího pojistnou povinnost."

Odst. 3, první věta nechť zní:

"Pojištění zaniká, vystoupil-li pojištěnec ze zaměstnání, zakládajícího pojistnou povinnost" (atd. podle znění zákona).

4. K §u 6 osnovy:

V §u 12, odst. l bude za mzdovou třídou X. následovati XI. třída. Mzda bude činiti nad 37.50 Kč, týdně nad 225 Kč, měsíčně nad 937.50 Kč. Za střední denní mzdu platí 39 Kč.

Odst. 6 zůstává ve znění pův. zákona.

V odst. 7 pozmění se římská číslice X. na římskou číslici XI.

5. K §u 10 osnovy:

V §u 17 pův. zákona nechť odst. l zní:

"Zaměstnavatel je povinen přihlásiti u příslušně nemocenské pojišťovny (§§ 24 až 29) osoby u něho zaměstnané, jež podléhají pojistné povinnosti, nejpozději třetího dne ode dne, kdy pojištěnec vstoupil do zaměstnání, zakládajícího pojistnou povinnost a odhlásiti je v téže lhůtě ode dne, kdy pojištěnec ze zaměstnání vystoupil."

6. § 27 zůstává ve znění pův. zákona.

7. Eventuální návrh k §u 19 osnovy:

V §u 27 pův. zákona odst. 2 v první větě slova: "po vyslechnutí hromad pomocnických, pokud byly do 1. července 1928 ustanoveny" se zaměňují slovy: "spolu s hromadami pomocnickým".

V poslední větě odst. 5 se slova: "po vyslechnutí hromad pomocnických, pokud byly do 1. července 1928 ustanoveny" zaměňují slovy: "a hromady pomocnické".

8. K §u 21 osnovy:

K §u 29 zákona č. 221/1924 navrhovaný odst. 3 budiž zamítnut.

9. § 30 zákona č. 221/1924 se zrušuje.

10. § 22 osnovy se škrtá.

11. Eventuální návrh k §u 22 osnovy:

V navrhovaném novém § 30 a) nechť odst. l zní:

(1) Zajišťovací pokladna pracovnic v domácnosti, zapsaná pokladna pomocná v Praze, může pojišťovati pomocnice, zaměstnané v obvodu Velké Prahy, pokud tyto v tomto obvodu pojistné povinnosti ještě nepodléhaly, pro případ nemoci s účinkem (atd. podle znění novely).

12. K §u 32 osnovy:

V §u 56 zákona zůstává ustanovení pod písm. a) ve znění pův. zákona:

13. K §u 35 osnovy:

V §u 59 nechť odst. l zní:

(1) Představenstvo nemocenské pojišťovny skládá se z 10 členů, z nichž 8 volí sbor delegátů z pojištěnců, majících právo volitelnosti (§ 33, odst. 3), 2 pak volí zaměstnavatelé".

§ 59 budiž doplněn dalším odst. (4) tohoto znění:

(4) "Při tom musí býti dbáno přiměřeného zastoupení pojištěnek."

14. K §u 39 osnovy:

§ 64 pův. zákona zůstává ve znění zákona.

15. K §u 41 osnovy:

Navrhovaný nový § 67 a) se škrtá.

16. K §u 43 osnovy:

V §u 69 zákona č. 221/1924 v odst. 1, řádka 12 škrtnou se slova "jejíž jmenování vyžaduje schválení ministerstva sociální péče",

v odst. 4 bude závěr zníti:

"Právní postavení zaměstnanců, jsoucích již v zaměstnání pojišťoven před provedením zákona čís. 221 ze dne 1. července 1926, nikterak nebude dotčeno." Slova: "při úpravě požitků úředníků posléze zmíněných jest míti slušný zřetel k jejich dosavadním nárokům" se ruší.

17. K §u 50 osnovy:

K §u 80 zákona navrhovaný doplněk v odst. 3 se škrtá.

18. K §u 54 osnovy:

Navrhované znění §u 86 se škrtá.

19. K §u 55 osnovy:

Dosavadní § 86 pův. zákona zůstává bez přečíslování.

20. K §u 57 osnovy:

Nově navrhovaný § 88 a) se škrtá.

21. § 58 osnovy se škrtá a dosavadní § 89 zákona zůstává beze změny.

22. § 60 osnovy se škrtá a dosavadní § 93 pův. zákona zůstává beze změny.

23. § 61 zprávy obsahující nově navrhované §§ 93 a), 93 b), 93 c) a 93 d) se škrtá.

24. K §u 62 osnovy:

§ 95 zákona č. 221/1924 v odst. 2 bude míti XI. třídu s denním nemocenským ve výši 26 Kč.

25. K §u 65 osnovy:

§ 101 pův. zákona nechť zní:

"Zaměstnavatel má nárok, aby po dobu, po kterou svému zaměstnanci poskytuje v době nemoci plnou peněžitou mzdu a bezplatné naturální zaopatření, bylo jemu se souhlasem pojištěncovým vyplaceno nemocenské, které by jinak náleželo pojištěnci."

26. K §u 84 osnovy:

§ 121 zák. č. 221/1924 se v odst. 4 za slovy:

"výživou převážně odkázáni" doplní větou: "Jedná-li se o člena rodiny, který ve svazku rodiny bydlel nejméně tři měsíce před úmrtím, vstupuje v platnost odst. 3 § 121 v plném znění".

27. K §u 85 osnovy:

Za § 122 pův. zákona zařazuje se nový paragraf tohoto znění:

Nemocenské ošetření důchodců.

§ 122 a).

(1) Důchodci podle tohoto zákona mají v případě onemocnění nárok proti příslušné nemocenské pojišťovně na nemocenské ošetřování (§ 95, odst. I., č. 1) a pomoc při porodu (§ 95, II, č. 1) mimo ústavní zaopatření; důchodci požívající důchodu invalidního nebo starobního nebo vdovského mají též nárok na nemocenské ošetření a pomoc při porodu pro manželku a děti (§ 118).

(2) Ústřední sociální pojišťovna doručí opis výměru, jímž byl přiznán nebo odňat důchod, současně příslušné nemocenské pojišťovně.

(3) Ústřední sociální pojišťovna hradí za každého důchodce, pokud požívá důchodu invalidního, starobního nebo vdovského, příslušné nemocenské pojišťovně ze svého pojistné Kč 8.- měsíčně, počínaje měsícem, v němž byl výměr doručen. Za děti, požívající důchodu sirotčího, hradí Ústřední sociální pojišťovna úhrnné pojistné Kč 8.- měsíčně bez ohledu na počet dětí pouze tehdy, nepožívá-li matka vdovského důchodu, anebo jde-li o oboustranné sirotky. Ústřední sociální pojišťovna určí, jak má býti pojistné nemocenským pojišťovnám účtováno a odváděno.

(4) Výše pojistného stanovená v předchozím odstavci může býti měněna nařízením po slyšení Ústřední sociální pojišťovny.

(5) Pojišťovnou příslušnou k poskytování nemocenského ošetření důchodců (a jich příslušníků) jest nemocenská pojišťovna, v jejímž obvodě má důchodce bydliště, a to:

a) okresní nemocenská pojišťovna, příslušel-li pojištěnec naposledy před vznikem pojistného případu k okresní, závodní, společenstevní (gremiální), spolkové nebo zapsané nemocenské pojišťovně,

b) zemědělská nemocenská pojišťovna, příslušel-li pojištěnec, naposledy před vznikem pojistného případu k zemědělské nemocenské pojišťovně. Zdržuje-li se takový pojištěnec v obvodě, pro nějž není zřízena pojišťovna zemědělská, je příslušnou okresní nemocenská pojišťovna jeho bydliště.

(6) Je-li více nemocenských pojišťoven příslušných k poskytování nemocenského ošetření důchodcům, požívajícím důchodu sirotčího, rozdělí se úhrnná částka pojistného mezi zúčastněné pojišťovny podle počtu těchto důchodců, jde-li o děti oboustranně osiřelé, anebo požívali jejich matka důchodu vdovského. Jinak jest použíti obdobně ustanovení §u 103.

28. K §u 95 osnovy:

V §u 159 zákona č. 221/1924, v odst. l mění se číslice 4.3% na číslici 5%.

Odst. 2 bude zníti:

"Ukáže-li se, že ani pojistné 5% středního denního výdělku nestačí k úhradě povinných dávek (§ 95), může Ústřední sociální pojišťovna jednotlivým nemocenským pojišťovnám povoliti výjimečně a na přechodnou dobu zvýšení nad 5% středního denního výdělku."

29. K §u 96 osnovy:

V §u 160 pův. zákona nechť odst. l zní:

"(1) Pojistné jest platiti za dobu, po kterou pojištěnec byl v zaměstnání, zakládajícím pojistnou povinnost, a to za 7 dní za jednotýdenní pracovní období."

30. K §u 104 osnovy:

V §u 181 zákona navrhovaný nový odstavec (2) nechť zní:

"(2) Nemovitosti nemocenských pojišťoven mohou býti zatíženy přes polovinu obecné ceny jen výjimečně a se souhlasem Ústřední sociální pojišťovny."

31. K §u 122 osnovy:

§ 244 pův. zákona se zrušuje.

32. § 125 osnovy se škrtá a dosavadní § 248 zákona zůstává nezměněn.

33. K §u 124 osnovy:

Nově navrhovaný § 250 a) se zamítá.

34. K §u 125 osnovy:

§ 253, odst. l pův. zákona znějž:

"(1) Za dobu zákonité presenční služby (12 nedělní vojenský výcvik, periodická vojenská cvičení) osob uvedených v §u 108 a) zaplatí stát ročně úhrnný peníz, jenž se určí na podkladě pojistné třídy A b) se zřetelem na poměr počtu branců k počtu všech mužů nesamostatně výdělečně činných ve věkové skupině 20 až 24 let, zjištěného podle úředně vyhlášených výsledků sčítání lidu. Z tohoto peníze uhradí se pojistné pro uvedené osoby, a to ve třídě A b) na základě průkazu, který předloží pojištěnec, uplatňující nárok na započtení zákonité doby presenční služby (12 nedělního vojenského výcviku, periodických vojenských cvičení). Podrobné předpisy budou vydány nařízením."

35. K §u 126 osnovy:

Nově navrhovaný § 254 a) zní:

"§ 254 a).

Pojišťovny, zřízené podle tohoto zákona, mohou v obvodu své působnosti doručovati svá sdělení stranám svými zaměstnanci."

36. § 127 osnovy se škrtá a tím nově navrhovaný § 259 a) se odmítá.

37. § 129 osnovy se škrtá a dosavadní § 278 zákona zůstává beze změny.

38. § 131 osnovy nechť zní:

"(1) Ministerstvo sociální péče nařídí ve lhůtě nejdéle 3 měsíců po vyhlášení tohoto zákona volby do nemocenských pojišťoven."

39. Eventuální návrh:

§ 131 osnovy nechť zní:

(1) Pro dobu přechodnou, dokud neujmou se úřadu funkcionáři, vyšlí z prvních řádných voleb, jmenuje Ústřední sociální pojišťovna, po vyslechnutí odborových organisací zaměstnaneckých, představenstva a dozorčí výbory nemocenských pojišťoven, přihlížejíc jak co do členů, tak i co do náhradníků k ustanovení §§ 59 a 64 zákona.

40. Nově navrhovaný § 133 osnovy se škrtá.

VI. Návrhy sen. Koutného a druhů:

1. § l pův. zákona se mění a bude zníti:

Tento zákon upravuje

1. pojištění zaměstnanců

a) nemoc,

b) invaliditu a stáří;

2. zaopatření potřebných osob

a) v mateřství,

b) ve stáří.

2. K §u l osnovy:

§ 2, odst. 1 pův. zákona se mění a bude zníti:

Pojištěním povinen a podle tohoto zákona jest pojištěn, kdo v republice Československé jest zaměstnán na základě smluvního poměru pracovního, služebního neb učňovského (volontérského, praktikantského a pod.), pokud toto jeho zaměstnání není zaměstnáním vedlejším nebo příležitostným. Pojistné povinnosti není však na závadu, nevykazuje-li poměr pracovní, služební či učňovský (volontérský, praktikantský a pod.) náležitostí předepsaných zákony, poměry tyto upravujícími.

Poslední věta §u l osnovy budiž škrtnuta.

3. K §u 3 pův. zákona se připojuje tato věta:

"Toto ustanovení platí o všech osobách, které vykonávají domáckou práci z povolání, zejména také o tovaryších, učednících a pomocných zaměstnancích, jakož i o všech příslušnících rodiny domáckého dělníka, kteří jsou v domácké práci trvale a pravidelně zaměstnáni."

4. K §u 3 osnovy:

§ 5, lit. a) pův. zákona se mění a bude zníti:

a) zaměstnanci státu a jiných nucených svazků územních (zemí, zemských, župních svazů, žup, okresů, obcí) nebo korporací, prohlášených jim za rovnocenné ministerstvem sociální péče v dohodě s příslušným odborným ministerstvem, jakož i jejich ústavů a podniků - čítajíc v to i zaměstnance státních drah, sloužících veřejné dopravě - kteří mají v případě nemoci nárok na služné aspoň po dobu jednoho roku anebo na dávky, jež jsou rovnocenné dávkám podle tohoto zákona; o tom, jsou-li dávky rovnocenné, rozhodne Ústřední sociální pojišťovna.

5. § 6, lit. b) pův. zákona se mění a bude zníti:

b) kdo požívá dávek ze zaopatření podle čl. II. tohoto zákona nebo jest z požitku jejich vyloučen.

Lit. d) se zrušuje.

6. K §u 4 osnovy:

Nově navrhované ustanovení, označené písm. f), budiž škrtnuto.

7. K §u 5 osnovy:

§ 7 pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Pojištění počíná dnem, kdy započal působiti pracovní služební neb učňovský (volontérský, praktikantský a pod.) poměr.

(2) Pojištění končí dnem, ke kterému byl zrušen tento poměr nebo nastala okolnost, vylučující zaměstnance z pojištění (§§ 5 a 6); vysazení z práce v důsledku omezení výroby neb provozu se však nepokládá za zrušení pracovního poměru. Pojištění invalidní a starobní končí také, nastal-li pojistný případ tohoto druhu pojištění.

Odst. 3 budiž škrtnut.

8. V §u 8, odst. 2 pův. zákona se vypouští výraz "a zprostředkovatelé (skladovní mistři, faktoři a pod.)" a připojuje se tato věta: "V poměrech domácké práce je zaměstnavatelem skutečný podnikatel, nikoliv domácký mistr (skladovní mistr a pod.)"

9. § 9, odst. l pův. zákona se mění a bude zníti:

Zaměstnavatel může nemocenské pojišťovně jmenovati osobu, která je odpovědna ze včasného podání oznámení uložených zaměstnavateli v tomto zákoně. Zaměstnavatel musí tak učiniti, nemá-li bydliště v sídle závodu nebo je-li osobou právnickou.

10. § 11 pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Hodnotu naturálních požitků jest započítati do mzdy podle průměru tržních cen v místě zaměstnání.

(2) Pojišťovací soud, vyslechna důvěrníky pojištěnců, zejména zástupce odborových organisací zaměstnaneckých, stanoví vyhláškou do konce ledna každého roku hodnotu naturálních požitků se závaznou a konečnou platností pro obvod své působnosti.

11. K §u 6 osnovy:

§ 12 pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Pojištěnci zařadí se podle své denní mzdy takto do mzdových tříd:

mzdová třída

denní mzda nad

Kč do

za střední denní mzdu platí Kč

I.

-.-

6.-

4-

II.

6.-

10.-

8.-

III.

10.-

14-

12.-

IV.

14-

18.-

16.-

V.

18.-

22.-

20.-

VI.

22.-

25.50

24-

VII.

25.50

28.50

27.-

VIII.

28.50

31.50

30.-

IX.

31.50

34.50

33 -

X.

34.50

37.50

36.-

XI.

37.50

40.50

39.-

XII.

40.50

-.-

42.-

(2) Je-li smluvena mzda týdenní, považuje se za denní mzdu šestý díl její; je-li smluvena mzda měsíční, považuje se za denní mzdu 25tý díl její. Omezení práce na určité dny v týdnu nebo snížení počtu denních pracovních hodin zůstává na zařazení do mzdových tříd bez vlivu.

(3) Smluví-li se mzda podle jiného měřítka (mzda kusová, úkolová, skupinová, dávky osob třetích), určí se mzdová třída podle částky, jež zaměstnanci přísluší pravděpodobně jako rozdá za týden nebo měsíc.

(4) Učně (volontéra, praktikanta a pod.), jenž nepožívá mzdy ani v penězích, ani v požitcích naturálních (§ 10), jest zařaditi do I. mzdové třídy.

(5) Pro pojištění invalidní a starobní shrnují se vždy v jednu třídu:

třídy I.-III. jako třída A,

třídy IV. a V. jako třída B,

třídy VI. a VII. jako třída C,

třídy VIII.-X. jato třída D,

třídy XI. a XII. jako třída E.

(6) Mzdové třídy mohou býti měněny usnesením dvoutřetinové většiny výboru Ústřední sociální pojišťovny po slyšení ústředen odborových organisací zaměstnaneckých.

12. § 13, odst. l pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) K přechodným změnám mzdy, které pravděpodobně nebudou trvati déle 4 týdnů, se nepřihlíží.

13. K §u 7 osnovy:

§ 14. pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni vésti záznamy, kterých je třeba, aby byly vyšetřeny požitky jednotlivých pojištěnců, a uschovávati je aspoň po dobu deseti let.

(2) Jak mají býti záznamy vedeny a uschovávány, stanoví Ústřední sociální pojišťovna.

14. K §u 8 osnovy:

§ 15 pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Pojišťovací ústavy mohou svými oprávněnými zmocněnci dáti nahlížeti do mzdových záznamů, pomocných zápisů a dokladů zaměstnavatelových (obchodních knih, osobních katastrů a pod.), které se vztahují k přihláškám a odhláškám zaměstnanců, jakož i do úředních povolení stavebních (plánů a pod.) u příslušných stavebních úřadů a činiti si z nich výpisy.

(2) Tyto úkony zmocněnců pojišťovacích ústavů musí se díti za přítomnosti zástupců závodního výboru neb, kde tohoto výboru není, zástupců zaměstnanců-pojištěnců, kteří mají právo žádati a podávati potřebná vysvětlení. Správa závodu je povinna vyrozuměti o příchodu zmocněnců pojišťovacího ústavu včas předsedu závodního výboru nebo jeho náměstka, případně, kde závodního výboru není, důvěrníka zaměstnanců.

15. § 16, odst. l pův. zákona se mění a bude zníti:

(1) Nevyhoví-li zaměstnavatel povinnosti vésti a uschovávati mzdové záznamy nebo plní-li ji jenom nedostatečně, takže mzda nemůže býti zjištěna, neb odepře-li zaměstnavatel předložiti záznamy a doklady v §u 15, odst. 1, jmenované zmocněncům pojišťovacích ústavů, je nemocenská pojišťovna oprávněna předepsati z úřední moci pojistné podle dat dřívějších příspěvkových období nebo na základě jiného vyšetření, vyslechneme dříve předsedu závodního výboru nebo jeho náměstka, po případě závodního důvěrníka.

16. K §u 10 osnovy:

§ l7 pův. zákona se mění a bude zníti:

Zaměstnavatel jest povinen přihlásiti písemně na předepsaných formulářích u příslušné nemocenské pojišťovny osoby u něho zaměstnané, jež podléhají pojistné povinnosti, nejpozději třetího dne ode dne, od kterého počal působiti pracovní služební neb učňovský (volontérský, praktikantský a pod.) poměr, a odhlásiti je v téže lhůtě ode dne, ke kterému byl tento poměr zrušen.