II. Návrhy sen. inž. Klimko, dr Kovalika, Zulegera, Luksche, dr Brabce, dr Němce, Böhra, dr Hilgenreinera, Thoře, Pastyříka, Prause, Donáta, Kroihera, dr Reyla, dr Procházky a spol.:

1. V §u 41 budiž uvozovací věta "Za § 67... výboru" upravena takto:

"Za § 67 zákona čís. 201/1924 Sb. z. a n. se vsunuje nové ustanovení jako § 67a) s nadpisem

"Společná schůze představenstva a dozorčího výboru, jež zní:

§ 67 a).

Další usnesení ve zprávě 756 zůstává nezměněno.

2. V §u 58 buďtež místo §§ 86 a 88 uvedeny §§ 86 a) a 88.

3. V §u 102 v odst. 1 budiž číslice "1., písm. d)" nahrazena číslicí "2., písm. d)".

4. V §u 124 budiž doprostřed pod nadpis, jímž za § 250 zákona čís. 221/1924 se vsunuje nový § 250 a), uveden § 250 a).

5. V §u 125 v 1. odst. budiž za slova "presenční služby" vložena slova "nebo 12nedělního vojenského výcviku", při čemž buďtež závorky u "(12nedělní vojenský výcvik)" a slova "(12nedělní vojenský výcvik)" vynechány; rovněž tak v témže odstavci na 3. řádce od dola za slova "presenční služby" budiž vloženo slovo "nebo", při čemž závorky u slov "(12nedělního vojenského výcviku)" buďtež vypuštěny.

Bude tudíž odstavec tento zníti:

"(1) Za dobu zákonité presenční služby nebo 12nedělního vojenského výcviku osob uvedených... uplatňující nárok na započtení zákonité doby presenční služby nebo 12nedělního vojenského výcviku. Podrobné předpisy budou vydány vládním nařízením."

6. V §u 129 budiž znění tohoto paragrafu upraveno takto:

§ 129.

§ 278 zákona čís. 221/1924 Sb. z. a n. mění a doplňuje se takto:

1. Odst. 4. zní:

(4) Vzorné stanovy (odst. 1.) a úprava stanov podle odst. 3. vyžadují schválení ministerstva sociální péče.

2. Za odst. 4. vkládá se nový odst. 5. tohoto znění:

(5) Dokud nebudou vydány vzorné stanovy, může se představenstvo nemocenské pojišťovny usnésti na nových stanovách nebo na změně dosavadních stanov; usnesení to vyžaduje schválení ministerstva sociální péče, jež ve věci vyslechne Ústřední sociální pojišťovnu. (Předseda dr Hruban ujímá se předsednictví.)

III. Návrhy sen. Jaroše, Dundra a soudr.:

1. K §u l osnovy:

V odst. 1. §u 2 zákona čís. 221/1924 budiž škrtnuta věta: "Činnost spolupracujících dětí v podniku (hospodářství) rodičů nezakládá sama o sobě smluvního poměru pracovního."

Dosavadní znění odst. 3. §u 2 se nahrazuje novým odstavcem tohoto znění:

"Pojištěním povinní a podle tohoto zákona pojištění jsou zejména také domáčtí dělníci, t. j. osoby, které nejsouce živnostníky, vykonávají živnostenské práce na zakázku u jednoho neb několika zaměstnavatelů mimo dílnu zaměstnavatelovu a to i tenkráte, byla-li jim práce přidělena zprostředkovateli (skladovními mistry a pod.)."

2. K §u 4 osnovy:

§ 6 zákona č. 221/1924 se mění a bude zníti:

"Z pojistné povinnosti z pojištění invalidního a starobního podle tohoto zákona jsou vyňaty:

a) osoby uvedené v §u 5, písm. a), c), d) a e) vůbec, dále osoby uvedené v §u 5, písm. b), mají-li v případě invalidity a stáří normální, t. j. s místem jimi zastávaným spojené nároky, které jsou aspoň rovnocenné nárokům podle tohoto zákona. Vyňati jsou dále obdobně zaměstnanci zaměstnavatelů uvedených v §u 5 písm. b), kteří těchto nároků nabudou teprve po ukončení stanovené zkušební doby nebo stanoveného prozatímního postavení. O rovnocennosti nároků rozhoduje ministerstvo sociální péče po slyšení Ústřední sociální pojišťovny. Pro uznání rovnocennosti jest požadovati průkaz dostatečného zabezpečení úroků.

b) kdo požívá důchodu invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého podle tohoto zákona, nevzdá-li se ho.

c) osoby podléhající pojistné povinnosti podle právních předpisů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců, čítajíc v to i osoby uvedené v §u 2 zák. ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., pokud se týče vládního nařízení ze dne 19. ledna 1923, č. 16 Sb. z. a n., dále osoby uvedené v §u 9, č. 3, vládního nařízení ze dne 29. prosince 1921 č. 506 Sb. z. a n."

3. K §u 6 osnovy:

V odst. (1) budiž tabulka mzdových tříd i se všemi číselnými údaji nahrazena zněním:

"Pojištěnci zařadí se podle své denní mzdy takto do mzdových tříd:

mzdová

třída

denní

mzda nad

v Kč

do

za střední denní mzdu

platí Kč

I.

0

6.-

4. -

II.

6.-

10.-

8.-

III.

10.-

14.-

12.-

IV.

14.-

18.-

16.-

V.

18.-

22.-

20.-

VI.

22.-

22.50

24.-

VII.

25.50

28.50

27.-

VIII.

28.50

31.50

30.-

IX.

31.50

34.50

33. -

X.

34.50

37.50

36.-

XI.

57.50

40.50

39.-

XII.

40.50

43.50

42.-

XIII.

43.50

46.50

45.-

XIV.

46.50

49.50

48.-

XV.

49.50

-.-

50.-

V odst. (6) buďtež slova "u deputátníků o dvě třídy" až do konce odstavce "se zaměstnavatelem" škrtnuta.

V odst. (7) budiž za slova, jako třída D připojena věta: "třídy XII.-XV... jako třída E."

Odst. (8) znějící: "Mzdové třídy mohou býti měněny nařízením po návrhu Ústřední sociální pojišťovny" budiž škrtnut

4. Eventuální návrh k §u 6 osnovy:

V odst. 6 buďtež slova "u pomocnic v domácnosti" škrtnuta.

5. K §u 7 osnovy:

V odst. l místo slov "tří let" buďtež dána slova "deset let".

V odst. (2) buďtež slova "při čemž možno zprostiti této povinnosti zaměstnavatele, kteří nezaměstnávají zpravidla více než tři osoby, podléhající pojištění" škrtnuta.

6. Eventuální návrhy k §u 7 osnovy:

V odst. (1) místo slov "tří let" buďtež dána slova: "pět let".

V odst. (2) buďtež místo slov "tři osoby" dána slova "dvě osoby".

7. V §u 15 zákona č. 221/1924 se odst. 2 mění takto:

"Zmocněnci mohou býti ustanoveni pouze zaměstnanci uvedení v §§ 68 a 82," kteří jsou povinni zachovávati mlčenlivost o všech poměrech výrobních, obchodních a provozovacích, které při výkonu své služby seznají."

8. K §u 8 osnovy:

V odst. 1 buďtež škrtnuta slova "o skutečnostech rozhodných pro pojištění".

V odst. 2 buďtež za slova "82 zák." připojena slova "93 a 94".

9. K §u 10 osnovy:

V odst. (1) budiž místo slova "šestého" dáno slovo "třetího".

V odst. (2) budiž místo slova "šestého" dáno slovo "třetího".

10. K §u 12 osnovy:

Budiž místo slova "šestého" dáno slovo "třetího".

11. K §u 13 osnovy:

V §u 20 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. znějž odst. (2):

"Kromě toho zaměstnavatel je povinen nahraditi nemocenské pojišťovně náklad na dávky, jejž pojišťovna učinila podle ustanovení zákona nebo stanov, ačkoliv pojištěnec nebyl přihlášen buď vůbec, nebo nenáležitým způsobem [§ 18, odst. 1 písm. a)] nebo po uplynutí lhůty § 17 teprve, když nastal pojistný případ."

12. K §u 14 osnovy:

K §u 21 zák. čís. 221/1924 budiž připojen odst. 2 tohoto znění:

"Zaměstnavatel je povinen k žádosti nemocenské pojišťovny předložiti jí v obdobích, která nesmí býti kratší čtvrt roku, týdenní výkaz o zaměstnaných osobách a o mzdě, vyplacené každému jednotlivému zaměstnanci."

13. K §u 16 zákona:

§ 23 zák. čís. 221/1924 Sb. z. a n. budiž změněn a znějž:

"(1) Pojištění nemocenské podle tohoto zákona provádějí okresní nemocenské pojišťovny, zřízené zpravidla v sídle a pro obvod politické správy I. stolice.

(2) Ústřední sociální pojišťovna může stanoviti jinak obvody působnosti okresních nemocenských pojišťoven a sídla jejich, vyslechneme zúčastněné pojišťovny a jejich příslušné svazy.

(3) Okresní nemocenské pojišťovny jsou právnickými osobami. Mohou svým jménem nabývati práv a se zavazovati, mohou žalovati a býti žalovány.

(4) U okresní nemocenské pojišťovny jsou ode dne vstupu do zaměstnání pojištěny osoby, které v jejím obvodě jsou zaměstnány způsobem, zakládajícím pojistnou povinnost podle § 2. Děje-li se tak v obvodech různých pojišťoven, je k pojištění příslušna pojišťovna, v jejímž obvodě se nachází sídlo podniku nebo pobočného závodu zaměstnavatelova, jenž zaměstnanci vyplácí mzdu. Totéž platí, je-li zaměstnanec zaměstnavatelem vyslán do obvodu jiné nemocenské pojišťovny k vykonávání prací, omezených na dobu kratší 4 týdnů."

14. K §u 16 osnovy:

V odst. (3) buďtež slova "vůbec nezakazuje" nahrazena slovy "výslovně dovoluje".

15. § 24 zák. č. 221/1924 se zrušuje.

16. K §u 17 osnovy:

§ 24 zák. č. 221/1924 budiž nadále ponechán v dosavadním znění.

17. K §u 18 osnovy:

§ 25 zákona č. 221/1924 se zrušuje.

18. § 25 mějž toto nové znění:

(1) Pokud zákon připouští zřizovati nemocenské pojišťovny, zřizuje je Ústřední sociální pojišťovna, vyslechnouc zúčastněné pojišťovny a jejich svazy; rozhodnutí její nabývá platnosti jen, bylo-li schváleno ministerstvem sociální péče.

(2) Pro pojišťovnu takto zřízenou vydá stanovy ústřední sociální pojišťovna, která jmenuje její první představenstvo a dozorčí výbor, na nějž se obdobně vztahuje ustanovení § 88. Jmenovanému představenstvu přísluší také působnost valné hromady. Ústřední sociální pojišťovna jmenuje rovněž pro nově zřízenou pojišťovnu prvé přísedící rozhodčího soudu a jejich náhradníky."

19. První eventuální návrh k §u 18 osnovy:

§ 25 zák. č. 221/1924 ponechává se v dosavadním znění.

20. K §u 18 osnovy:

Nově navrhovaný odst. 3 k §u 25:

"(3) Vláda určí nařízením, koho sluší považovati za zaměstnance zemědělského nebo lesního, po rozumu tohoto zákona", budiž škrtnut.

21. Za § 18 budiž vsunut § 18 a) tohoto znění:

§ 18 a).

§ 26 zák. č. 221/1924 se zrušuje.

22. K §u 19 osnovy:

§ 27 zák. č. 221/1924 se zrušuje.

23. K §u 19 osnovy:

V §u 27 zákona č. 221/1924 budiž k odstavci 1. připojena věta:

"V obou případech do uvedeného počtu členů, zaměstnaných u povinných členů společenstva, není počítati osoby, které 1. ledna 1924 podléhaly pojistné povinnosti podle právních předpisů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců."

24. K §u 19 osnovy:

§ 27 zák. č. 221/1924 ponechává se v platnosti v dosavadním znění.

25. K §u 19 osnovy:

V odst. (2) buďtež slova "po vyslechnutí hromad pomocnických" nahrazena slovy: "spolu s hromadami pomocnickými".

V odst. (5) buďtež slova "po vyslechnutí hromad pomocnických" nahrazena slovy: "spolu s hromadami pomocnickými".

26. K §u 20 osnovy:

§ 28 zák. č. 221/1924 se zrušuje.

27. K §u 20 osnovy:

V §u 20 buďtež slova "2000 členů" škrtnuta a nahrazena slovy: "4000 členů".

28. K §u 21 osnovy:

§ 29 zák. č. 221/1924 se zrušuje.

29. K §u 21 osnovy:

V §u 29. odst. l na konci se připojuje věta: "Do uvedeného počtu členů povinně pojištěných pro případ nemoci není počítati osoby, které 1. ledna 1924 podléhaly pojistné povinnosti podle právních předpisů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců."

30. K §u 21 osnovy:

V odst. (1) buďtež slova "2000 členů" nahrazena slovy "4000 členů" a slova "1000 členů" nahrazena slovy "2000 členů."

31. K §u 22 osnovy:

§ 22 osnovy se škrtá.

32. K §u 23 osnovy:

V §u 23 buďtež slova ve třetí větě: "podle poměru poctu převzatých pojištěnců" nahrazena slovy: "v jakém převzetí pojištěnci přispěli k jeho nashromáždění."

33. K §u 27 osnovy:

Odst. 3 §u 36 zákona č. 221/1924 budiž škrtnut.

34. K §u 30 osnovy:

Slova "devět členů" buďtež nahrazena slovy: "osm členů" a slova "devět náhradníků" buďtež nahrazena slovy "osm náhradníků".

35. K §u 32 osnovy:

V lit. a) buďtež slova "devět členů" nahrazena slovy "osm členů" a slova "tři členy dozorčího výboru" buďtež nahrazena slovy "dva členy dozorčího výboru".

36. K §u 35 osnovy:

V odst. (1) buďtež slova "z dvanácti členů" nahrazena slovy "z deseti členů": slova "z nichž devět" nahrazena slovy "z nichž osm" a slova "3 pak" nahrazena slovy "2 pak".

Za odst. (1) budiž dán odst. (2) tohoto znění:

"(2) Členy představenstva za pojištěnce mohou býti zvoleny též osoby zastupující organisace pojištěnců, i když nejsou pojištěny podle tohoto zákona."

37. K §u 38 osnovy:

Budiž připojen nový odstavec tohoto znění:

"(2) Zejména přísluší představenstvu sjednávati smlouvy s lékaři, porodními asistentkami, lékárníky a léčebnými ústavy, přijímati a propouštěti úředníky a zřízence pojišťovny a sjednávati s nimi smlouvy služební v mezích vzorného služebního řádu, jež vydá Ústřední sociální pojišťovna, vyslechnuvši svazy nemocenských pojišťoven a organisace zaměstnanců pojišťoven."

38. K §u 39 osnovy:

V odst. (1) budiž slovo "dvanáct" nahrazeno slovem "deset".

V odst. (2) budiž slovo "tři" nahrazeno slovem "dva" a slovo "devět" slovem "osm".

39. K §u 41 osnovy:

§ 41 osnovy se škrtá.

40. První eventuální návrh k §u 41 osnovy:

V §u 41 budiž odstavec lit. f) celý škrtnut.

41. Druhý eventuální návrh k §u 41 osnovy:

V odst. lit. f) buďtež v předposlední větě slova: "jest míti slušný zřetel k jejich dosavadním nárokům" nahrazena těmito slovy: "jest dbáti nabytých práv podle dosud platných kolektivních smluv."

V poslední větě buďtež škrtnuta slova "byl-li návrh takový zamítnut, rozhodne o návrhu na jmenování nebo propuštění zaměstnance Ústřední sociální pojišťovna."

42. K §u 43 osnovy:

§ 43 osnovy se škrtá.

43. První eventuální návrh k §u 43 osnovy:

§ 69 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. zůstává v platnosti v dosavadním znění.

44. Druhý eventuální návrh k § 43 osnovy:

V odst. (1) buďtež škrtnuta ve druhé větě slova "jejichž jmenování vyžaduje schválení ministerstva sociální péče."

V odst. (4) buďtež v poslední větě slova: "jest míti slušný zřetel k jejich dosavadním nárokům" nahrazena slovy: "Jest dbáti nabytých práv podle platných kolektivních smluv."

Druhá věta, počínající slovy: "Tyto řády" a končící slovy: "dosavadním nárokům" budiž škrtnuta.

45. K §u 45 osnovy:

V odst. (1), lit. e) buďtež škrtnuta slova: "a společné schůze představenstva a dozorčího výboru".

V odst. (2) místo slov: "společná schůze představenstva a dozorčího výboru" buďtež dána slova: "sbor delegátů".

46. K §u 47 osnovy:

V odst. (1) buďtež slova "ve společné schůzi" nahrazena slovy: "v odděleném hlasování".

47. K §u 75 zák. č. 221/1924:

§ 75 zák. č. 221/1924 se mění a bude zníti takto:

(1) Pokud nemocenské pojišťovny jsou podle tohoto zákona výslovně povolány prováděti určité úkony invalidního a starobního pojištění, vykonávají je v zastoupení Ústřední sociální pojišťovny.

(2) Ústřední sociální pojišťovna může jednotlivé další úkony invalidního a starobního pojištění svěřiti nemocenským pojišťovnám a jejich svazům, nebo jiným sociálně pojišťovacím institucím. Nemocenské pojišťovny a jich svazy jsou povinny převzíti úkony, svěřené jim Ústřední sociální pojišťovnou.

(3) Nemocenské pojišťovny a jejich svazy, provádějíce úkony invalidního a starobního pojištění, jsou povinny říditi se pokyny Ústřední sociální pojišťovny."

48. K §u 50 osnovy:

Navrhovaný doplněk odst. (3) počínající slovy: "Ke schůzím výboru" až "v dohodě s ministerstvem financí" budiž škrtnut.

49. K §u 51 osnovy:

V odst. (1) škrtají se slova "Ustanovení § 80, odst. 3, věta 3. a 4. platí obdobně i pro schůze představenstva".

50. K §u 52 osnovy:

§ 82 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. mění se takto:

V odst. (4) druhá věta, znějící "Tento řád podléhá schválení ministra sociální péče a ministra financí" se škrtá.

51. K §u 54 osnovy:

V odst. 2 se škrtají slova "které může vydati pro provádění tohoto dozoru zvláštní směrnice".

52. K §u 57 osnovy:

Nový § 88 a) budiž škrtnut.

53. K §u 58 osnovy:

§ 58 osnovy budiž celý škrtnut.

54. K §u 60 osnovy:

§ 60 osnovy budiž škrtnut, takže § 93 zák. čís. 221/1924 Sb. z. a n. zůstává beze změny.

55. K §u 61 osnovy:

§ 61 osnovy budiž škrtnut, takže § 93 zák. čís. 221/1924 Sb. z. a n. zůstává nadále v platnosti beze změny.

56. K §u 61 osnovy:

K §u 61 osnovy budiž připojen další nový § 93 e)

"§ 93 e).

(1) Počátek působnosti zemských úřadoven stanoví nařízením ministerstvo sociální péče, nikoli však dříve, než 1. ledna 1936. Týmž datem budou zrušena ustanovení § 93 zák. čís. 221/1924 Sb. z. a n.

(2) Stanovy svazů a pozdější jejich změny, provedené až do 1. ledna 1936 vyžadují schválení Ústřední sociální pojišťovny."

57. K §u 62 osnovy:

V odst. 2 buďtež slova "ve třídě I. Kč 2.70..." až "XI. Kč 26.-" nahrazena slovy:

I.

2.70

II.

5.30

III.

8.-

IV.

10.60

V.

13.30

VI.

16.-

VII.

18.-

VIII.

20.-

IX.

22.-

X.

24.-

XI.

27.-

XII.

30.-

XIII.

33.-

XIV.

37.-

XV.

40.-

Slova "od třetího dne této neschopnosti, nejdéle jeden rok, toto denní nemocenské:" buďtež nahrazena slovy: "trvá-li nemoc déle tří dnů ode dne onemocnění, toto denní nemocenské:".

58. K §u 65 osnovy:

§ 65 osnovy budiž škrtnut.

59. K §u 67 osnovy:

K §u 104 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. připojuje se nový odstavec c), jenž zní:

"c) těhotným a šestinedělkám je poskytovati dávky podle §u 95, II., č. 2. a 3. jen tenkráte, byly-li za posledních 12 měsíců před porodem aspoň 6 měsíců buď povinně pojištěny nebo pokračovaly-li dobrovolně v pojištění podle §u 250".

60. K §u 67 osnovy:

Odst. (1) počínající slovy "v §u 104" a končící "zní takto" se škrtá.

61. K §u 69 osnovy budiž připojena další věta f) v tomto znění:

"f) nemocenské ošetřování důchodců."

62. K §u 70 osnovy:

§ 107 pův. zákona se mění a bude zníti:

"K nabytí nároku na dávky uvedené v § 106 písmena a) až d) je potřebí, aby uplynula doba čekací 100 příspěvkových týdnů (§ 108). Příspěvkovou dobu, získanou na základě dobrovolného pojištění jest však započísti pro dokonání čekací doby pouze polovinou."

63. K §u 72 osnovy:

V odst. druhém buďtež slova "dvanáct měsíců" nahrazena slovy "osmnáct měsíců".

Za druhý odstavec §u 108 budiž vsunuta věta:

"Příspěvkovou dobu je započísti ve třídě Ab). Nárok na její započtení je uplatniti do tří let po návratu z presenční služby".

64. K §u 75 osnovy:

§ 111 zák. č. 221/1924 se mění takto:

"2. Základní částka se určí podle třídy, v níž byl pojištěnec zařazen v době, kdy nastal pojistný případ. Základní částka činí:

ve třídě Aa

Kč 300.-

ve třídě Ab

Kč 400.-

ve třídě B

Kč 450.-

ve třídě C

Kč 500.-

ve třídě D

Kč 550.-

ve třídě E

Kč 600.-."

65. K §u 75 osnovy:

V odst. 3 buďtež slova "ve třídě Aa.... 0.60" až slova "ve třídě D... 1.75 Kč" nahrazena slovy:

"ve třídě Aa

Kč 0.70

ve třídě Ab

Kč 0.90

ve třídě B

Kč 1.20

ve třídě C

Kč 1.50

ve třídě D

Kč 1.80."

66. K §u 83 osnovy:

V navrhovaném §u 120 a) buďtež slova "může zvýšiti" nahrazena slovy: "zvýší se".

67. K §u 85 osnovy:

Za § 122 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. se vsunují nové §§ 122 a), 122 b) a 122 c) tohoto znění:

"§ 122 a).

Je-li pojištěnec nebo důchodce déle jednoho roku nezvěstným, lze přiznati vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, jakož i odbytné před ukončením soudního řízení s prohlášením za mrtva, činí-li okolnosti úmrtí pravděpodobným.

§ 122 b).

Pro pojištění osob, které po prvé vstupují do pojištění invalidního a starobního po dokonaném 60. roku svého věku, platí ustanovení tohoto zákona s těmito odchylkami:

a) Nárok na starobní důchod vzniká po dokonání 250 příspěvkových týdnů,

b) základní částka invalidního důchodu činí o Kč 100.- méně než uvedeno v §u 111,

c) odbytné činí o Kč 150.- méně, nežli by činilo podle §u 121, odstavec 1. a 2.

§ 122 c).

Nemocenské pojištění důchodců.

(1) Důchodci podle tohoto zákona mají v případě onemocnění nárok vůči příslušné nemocenské pojišťovně na nemocenské ošetřování (§ 95 I. č. 1.) a pomoc při porodu (§ 95 II. č. l.) mimo ústavní zaopatření, pokud již nejsou pro případ nemoci povinně pojištěni. Důchodci požívající důchodu invalidního nebo starobního, mají též nárok na nemocenské ošetření a pomoc při porodu pro manželku a děti (§ 118).

(2) Ústřední sociální pojišťovna zašle opis výměru, jímž byl přiznán nebo odňat důchod současně příslušné nemocenské pojišťovně.

(3) Ústřední sociální pojišťovna hradí za každého důchodce, pokud požívá důchodu invalidního, starobního nebo vdovského, příslušné nemocenské pojišťovně ze svého pojistné Kč 8.- měsíčně, počínaje měsícem, v němž byl výměr doručen. Za děti, požívající sirotčího důchodu po témže pojištěnci, hradí Ústřední sociální pojišťovna úhrnné pojistné Kč 8.- měsíčně bez ohledu na počet dětí pouze tehdy, nepožívá-li matka vdovského důchodu anebo jde-li o oboustranné sirotky. Ústřední sociální pojišťovna určí, jak má býti pojistné nemocenským pojišťovnám účtováno a odváděno.