Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 143. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 9. října 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Přesunutí jednacího pořadu.

Pořad jednání:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 701), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. června 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. června 1928, č. 89 Sb. z. a n., (tisk 733).

Schvalovací usnesení přijato ve člení druhém.

2. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Frýdlantě ze dne 19. května 1928, č. j. Nt 30/28/1, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Hampla pro přestupek podle §§ 2, 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., (čís. 6209/28 předs.) - (tisk 741).

Řeč zpravodaje sen. Wagnera.

Návrh výboru imunitního přijat.

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě se žádostí sedrie v Komárně ze dne 5. června 1928, č. j. Tk X 291/28/3, za souhlas k trestnímu stíhání sen. dr Franciscyho pro přečin podle §u 14, odst. 1. zákona č. 50/1923 na ochranu republiky (č. 6403/28 předs.) (tisk 742).

Řeč zpravodaje sen. dr Baxy.

Návrh výboru imunitního přijat.

4. Návrh poslanecké sněmovny, aby byla prodloužena lhůta daná §em 43 úst. listiny ku projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) - (tisk 649).

Lhůta prodloužena o dva měsíce.

5. Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 737) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 1415) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 527, 531, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (tisk 748).

Řeč zpravodaje sen. dr Veselého.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Průši.

Řečník volán k pořádku.

Řeč sen. Šťastného.

Řeč sen. Jarolima.

Řeč sen. Havleny.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Soustrastný projev předsedy dr Hrubana nad stavební katastrofou na Poříčí.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.