Schůze zahájena o 19 hodin 50 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Hruban.

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, Klofáč.

Zapisovatelé: Kalčok, Pastyřík.

115 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Černý, dr Mayr-Harting, inž. Novák.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Z předsednictva přikázáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výborům zahraničnímu a národohospodářskému:

Tisk 729. Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. června 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. července 1928, čís. 123 Sb. z. a n.

Tisk 730. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928.

Tisk 731. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. Dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgolucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 732. Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1927 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.

Tisk 736. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1603) o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby (tisk 1695).

Výboru ústavně-právnímu:

Tisk 735. Vládní návrh zákona o správním trestním právu a řízení.

Tisk 737. Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 1415) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 527, 551, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (tisk 1682).

Výborům národohospodářskému, živnostensko-obchodnímu a rozpočtovému:

Tisk 738. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1551), jímž se prodlužuje platnost zákona č. 58/1925 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 1708).

Výboru živnostensko-obchodnímu:

Tisk 739. Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Pekárka, Ostrého, Náprstka a druhů (tisk 1294) na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ l živn. řádu a § l živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi) - (tisk 1599).

Výborům pro otázky sociálního a starobního pojištění a rozpočtovému:

Tisk 740. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1225) zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, číslo 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáři (tisk 1777).

Konstatuji, že senát je způsobilý se usnášeti.

Navrhuji, aby bylo uloženo výborům, aby o usneseních poslanecké sněmovny č. t. 736, 737, 738, 739 podaly zprávu ve lhůtě osmidenní a o č. t. ve lhůtě devítidenní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, aby předsednictvo bylo zmocněno svolati příští schůzi senátu podle §u 40 jednacího řádu písemně nebo telegraficky a stanoviti pořad jednání. (Hluk. - Výkřiky.)

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.) Námitek není.

Zůstává při tom, co jsem prohlásil, a končím schůzi.

Konec schůze v 19 hodin 55 minut.