Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 141. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 25. září 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Z iniciativního výboru přikázáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 701), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. června 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. června 1928, č. 89 Sb. z. a n., (tisk 733).

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. dr Havelky.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Stržila.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. dr Hellera.

Řeč sen. Plamínkové.

Řeč sen. Sochora.

Řeč sen. Modráčka.

Řeč sen. Chlumeckého.

Rozprava skončena.

Doslov zpravodaje výboru zahraničního sen. dr Havelky.

Zpravodaj výboru národohospodářského sen. Stržil vzdal se slova.

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém.

Sdělení předsednictva:

Volby v Kontrolní komisi N. S. pro dávku z majetku a dávku z přírůstku na majetku.

Mezi schůzí tiskem rozdáno.

Změny ve výborech.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.