Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 140. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 12. července 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny(tisk 686) o vládním návrhu zákona, kterým se osvobozují věnovaní na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (tisk 714).

Řeč zpravodaje sen. dr Karasa.

Resoluční návrh sen. Wagnera, Pichla a druhů.

Vyjádření zpravodaje sen. dr Karasa.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

2. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 644) o veřejné stráži zemědělské (tisk 699).

3. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 645) o ochraně polního majetku (tisk 702).

Návrh na sloučení ke společnému projednání přijat.

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. Lukeše k osnově zákona č. t. 699.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Štolby k osnově zákona č. t. 699.

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. Lukeše k osnově zákona č. t. 702.

Řeč. Zpravodaje výboru národohospodářského sen. Hrejsy k osnově zákona č. t. 702.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. dr Macků.

Řeč sen. Kučery.

Řeč sen. Jarolima.

Řeč sen. Bodnara.

Řeč sen. dr Herze.

Řeč sen. Petříka.

Řeč sen. Millera.

Pozměňovací návrhy k č. t. 699.

Doslov zpravodaje sen. Lukeše.

Způsob hlasování.

Osnova zákona č. t. 699 přijata ve čtení prvém, (když byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty).

Pozměňovací a resoluční návrhy k č. t. 702.

Způsob hlasování.

Osnova zákona č. t. 702 přijata ve čtení prvém, (když byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty).

4. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu projednány byly řízením zkráceným osnovy zákonů:

a) kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trváni republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, tisk 714;

b) o veřejné stráži zemědělské, tisk 699;

c) o ochraně polního majetku, tisk 702.

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

Osnova zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, tisk 714, přijata ve čtení druhém.

Resoluce sen. Wagnera a druhů zamítnuta.

Zpravodaj sen. Lukeš opravuje tiskové chyby.

Osnova zákona o veřejné stráži zemědělské, tisk 699, přijata ve čtení druhém.

Resoluce výborové schváleny.

Zpravodaj sen. Lukeš opravuje tiskové chyby.

Osnova zákona ochraně polního majetku, tisk 702, přijata ve čtení druhém.

Resoluce sen. Millera a druhů schválena.

5. Druhé čtení zprávy výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 647), kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (tisk 683).

Zpravodaj sen. Kotrba opravuje tiskovou chybu.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce výborová přijata.

6. Druhé čtení zprávy výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 633) o cejchování vnitrozemských lodí(tisk 682).

Zpravodaj sen. Pavelka opravuje tiskové chyby.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

7. Druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 601) o úpravě některých organizačních otázek v oboru soudnictví (tisk 698).

Zpravodaj sen. dr Baxa opravuje tiskové chyby.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Výborové resoluce přijaty.

Resoluce sen. dr Hellera a soudr. zamítnuta.

8. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisk 516, 519, 616, 618, 619, 622, 623, 624,625, 626, 628, 641, 642, 643, 659, 664, 665, 666, 667, 670) - (tisk 709).

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Sáblíka.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. Hrubého.

Návrh výborů narodohospodářského a rozpočtového schválen.

Sdělení předsednictva:

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi podle §u 40 jedn. řádu písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Projev předsedy.

Příloha.