To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 10 až 14, nadpis zákona a jeho úvodní formule zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Tím byla přijata osnova zákona, jeho nadpis a jeho úvodní formule podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Byly mi podány dostatečně podporované pozměňovací a resoluční návrhy sen. dr Macků a druhů, sen. Kučery a druhů, sen. Petříka a soudr., sen. Dundra a soudr., sen. Jarolima a soudr. a sen. Millera a druhů k osnově zákona tisk 702.

Žádám pana tajemníka senátu, aby je přečetl.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte): Pozměňovací návrhy sen. dr Macků, Hubky a druhů k č. t. 702:

V §u 5, odst. 2 budiž vynechána poslední věta od slova >Ten< až po slova >vzat do slibu.< a nahrazena větou:

>Ve městech nad 10.000 obyvatel a kde daň pozemková je menší než polovina součtu daní výdělkových, vybere se úhrada na polní hlídače zvláštní přirážkou k výdělkové dani.<

V §u 8, odst. 1 budiž vynechána druhá věta.

V §u 8, odst. 2 řádek prvý nechť zní: >Propuštění vyžaduje.<

Pozměňovací návrhy sen. Kučery a druhů k č. t. 702:

V §u 2, odst. 1, budiž výraz >30 Kč< nahrazen výrazem >50 Kč<.

V §u 2, odst. 2, budiž ustanovení sub. lit. e) od slova >žne< až do konce škrtnuto a nahrazeno tímto ustanovením: >bezzemkům však je dovoleno žnouti nebo trhati trávu na cestách, polních mezích, v silničních příkopech a pod., pokud jest to zvyklostí v obci panující.<

V §u 2, odst. 2, lit. h) budiž před slovo >odstraní< vsunut výraz >ve zlém úmyslu<.

§ 2, odst. 2, lit. i) budiž škrtnuta.

V §u 2, odst. 2, lit. j) znějž: >j) Kdo úmyslně zažene dobytek, nebo drůbež na cizí obdělané pozemky<.

V §u 2, odst. 2, lit. 1) budiž výraz >jiný může míti škodu.< nahrazen výrazem >jinému vzešla škoda<.

V §u 3, odst. 2, buďtež slova >může úřad podrobněji stanoviti podmínky pastvy< nahrazena slovy >je obecní zastupitelstvo povinno vydati pastevní řád podle §u 9 zák. ze 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.< Zároveň budiž poslední věta tohoto odstavce škrtnuta.

V §u 4, odst. 3, buďtež slova >může úřad povoliti< nahrazena slovy >mohou se obce dohodnouti<.

V §u 4, odst. 4, první věta znějž: >Podle okolností může obecní zastupitelstvo rozhodnouti, že k zabezpečení polního majetku není třeba, aby byl polní hlídač pro cely obvod obce nebo její část obcí ustanoven.<

V §u 5, odst. 2, buďtež slova >ve znění doplněném podle< nahrazena slovy >při čemž, neplatí< a konec paragrafu od slov >nedojde-li k jiné dohodě< škrtnut.

V §u 5, odst. 3, druhá věta budiž slovo > úřad< nahrazeno slovy >okresní výbor<. Zároveň budiž na konci odstavce připojena tato věta: >Vyjmuti jsou majitelé pozemků, jichž katastrální výnos pro daň pozemkovou je menší než 12 Kč.<

§ 6 budiž škrtnut.

V §u 8, odst. 1, budiž od slov >jen se schválením úřadu< až do konce škrtnut a škrtnuté ustanovení nahrazeno slovy: >nevykonává-li svých povinností podle pokynů obecního úřadu<:

§ 9 budiž škrtnut.

V §u 10 buďtež slova >zbraň, kterou mu úřad povolí< nahrazena slovem >hůl< a konec paragrafu od slov >ze střelných zbraní< škrtnut.

V §u 11, odst. 1, budiž konec odstavce od slova >zabaviti< škrtnut a nahrazen slovy >zjistiti majitele dobytka<.

V §u 11, odst. 2, budiž druhá věta škrtnuta.

§ 14 budiž škrtnut.

V §u 15, odst. 1, budiž první věta škrtnuta a nahrazena tímto ustanovením: >Polní pych trestá obecní trestní senát podle sazeb, které určí obecní zastupitelstvo, ne výše však než od 1 do 50 Kč.<

§ 16 budiž škrtnut.

V §u 17, lit. b) budiž za slovo >snaží<, vloženo slovo >násilím<.

§ 17, lit. c) budiž škrtnuta.

V §u 18 buďtež slova >do pěti dnů< nahrazena slovy>24 hodin<.

§ 20, odst. 3. budiž škrtnut.

V §u 20, odst. 4. budiž slovo >úřad< nahrazeno slovy >obecní trestní senát<.

V §u 21, odst. 2, budiž věta počínající slovy >Oznámení o spáchaném polním pychu< škrtnuta.

V §u 21, odst, 4, budiž slovo >jen< nahrazeno slovem >i< a slovo >žádá-li< nahrazeno slovem >nežádá-li<.

V §u 21, odst. 5, budiž spojka >i< škrtnuta a poslední věta odstavce znějž takto: >Nedostaví-li se poškozeny, ztrácí nárok na náhradu škody a další řízení se provždy zastavuje<.

§ 21, odst. 8 znějž: (8) Neskončí-li řízení u starosty obce (odst. 3 a 6), rozhodne s konečnou platností jak o vině a výši trestu, tak i o náhradě škody trestní senát obecní.

V §u 22 odst. 1 budiž škrtnut.

V §u 22, odst. 2, buďtež na počátku slova >V ostatních< nahrazena slovy >Ve všech<, dále buďtež škrtnuta slova >dobré pověsti požívajících a< a věta počínající slovy >Totéž platí< a konečně budiž před slovo >úřadem< vloženo slovo >obecním<.

V §u 22, odst. 3, budiž slovo >může< nahrazeno slovem >budiž< a slovo >býti< při tom škrtnuto. Druhá věta odstavce znějž: >Sazby tyto určuje a vyhlásí obecní úřad podle usnesení obecního zastupitelstva<.

V §u 23, odst. 2, budiž slovo >ihned< nahrazeno slovy >po řádném vyšetření<; na konci budiž slovo >státu< navhrazeno slovem >obci<.

V §u 23, odst. 3, budiž slovo >úřadu< nahrazeno slovy >trestnímu senátu obecnímu<.

V §u 23, odst. 4, budiž na konci slovo >státu < nahrazeno slovem >obci<.

§ 28 znějž: Věci upravované tímto zákonem patří výhradně do pravomoci obcí.

V §u 29 odst. 1 znějž: Kde se v tomto zákonu mluví o úřadu, aniž se úřad ten blíže označuje, rozumí se tím obecní úřad.

V §u 29 odst. 2 budiž škrtnut.

§ 31 budiž škrtnut.

Pozměňovací návrhy sen. Petříka, Dundra, Havleny a soudr. k č t. 702:

V §u 1 z odstavce 3 buďtež vypuštěna slova: >polní cesty<, >pěšiny < a >stromy<.

V §u 3, odst. 2 buďtež na místo slova >úřad< vložena slova > obecní zastupitelstvo<.

V §u 8 poslední věta nechť zní takto: >Ten, pro kterého se vysloví většina účastníků, budiž za polního hlídače ustanoven, má-li náležitosti . . .<

V §u 23 poslední věta druhého odstavce budiž změněna takto: >Nevypátrá-li se vlastník do roka, připadnou stržené peníze obci.<

V odst. 4. budiž na místo slova >státu< dáno >obci<.

Pozměňovací návrhy sen. Dundra, Petříka, Havleny a soudr. k č. t. 702:

V §u 2 odstavec 1. budiž změněn takto:

>Kdo vědomě bezprávně a zúmyslně poškodí polní majetek atd.<

V témže odstavci budiž zvýšena číslice Kč 30.- na Kč 50.-.

Odstavec 2. §u 2 budiž změněn takto:

>Zejména budiž pro polní pych stíhán, kdo zúmyslně a bezprávně<.

Odst. d) §u 2, odst. (2) budiž změněn takto:

>Zorá nebo zkope polní cesty nebo pěšiny.<

V odstavci e) §u 2, odst. (2) buďtež vypuštěna slova:

>žne nebo trhá trávu, zejména i na cestách a mezích polních<.

Odst. j) §u 2, odst. (2) budiž změněn:

>Zaviní hrubou nedbalostí, že dobytek nebo drůbež zašla . . .<

V §u 5, odst. 3., budiž škrtnuto slovo >úřad< a nahrazeno slovu >Obecní zastupitelstvo.<

V §u 6, odst. 2., budiž škrtnuto slovo >úřad< a nahrazeno slovy >obecní zastupitelstvo<.

V §u 7, odst. 1., budiž změněna věta: >obec je povinna . . .< takto: >Obec může, šetříc ustanovení soukromého práva, propustiti polního hlídače ze služeb, požádá-li o to většina účastníků, určená podle §u 8, a označí-li zároveň jinou vhodnou osobu.<

V §u 11, odst. 2. budiž škrtnuta věta od slov >Zastřeliti může ji< až ke slovu >pozemku. <

V §u 11, odstavec 3. budiž škrtnut.

V §u 16 odstavec 2. budiž pozměněn takto:

>To platí též o tom, kdo opomenul dáti příkazu nebo nevykonal přiměřený dohled, k němuž byl povinou a hrubou nedbalostí způsobil nebo usnadnil . . .<

Pozměňovací návrhy sen. Jarolima a soudr. k č. t. 702:

V §u 2, odst. 1, obnos >30 Kč< nahraditi jest obnosem >50 Kč<.

V §u 4, odst. 4, poslední věta, počínající slovy >Pro část obvodu< . . ., budiž škrtnuta.

V §u 5, odst. 2, poslední věta počínající slovy >Ten, pro kterého se vysloví účastníci . . .< budiž škrtnuta.

V §u 8. odst. 1, poslední věta, počínající slovy >Obec je povinna . . .<, budiž škrtnuta.

§ 11, odst. 2, má zníti takto:

>Totéž platí, způsobí-li škodu cizí drůbež: nemůže-li ji však polní hlídač zabaviti, jest oprávněn ji usmrtiti.<

V §u 15, odst. 1, slovo >úřad< budiž nahrazeno slovem >se <.

Jako § 15, odst. 2, budiž vsunuto ustanovení:

>Trestní pravomoc vykonávají starosta obce a dva přísedící (členové obecního zastupitelstva) v přenesené působnosti.<

Dosavadní odstavec 2 budiž označen jako odstavec 3. V tomto odstavci škrtnuto budiž slovo >úřad<.

§ 19 budiž škrtnut.

§§ 20-31 buοte? označeny jako §§ 19-30.

V §u 21, odst. 2, poslední věta, počínající slovy >Není-li tu osoby . . .<, budiž škrtnuta.

V §u 21, odst. 5, věta třetí má zníti takto:

>Smír má týž účinek, jako kdyby byl učiněn před senátem, uvedeným v §u 15, odst. 2.<

V §u 21 odstavec 8 budiž škrtnut.

V §u 22, odst. 2, škrtnuta buďtež slova >dobré pověsti požívajících<.

Resoluce sen. Millera a druhů:

Vláda se vybízí, aby při opravě občanského zákoníka pamatováno bylo na ustanovení určitých pravidel při používání společných mezí, cest, břehů, hrází a příkopů.

Místopředseda dr Soukup: Přeje si pan zpravodaj doslov?

Zpravodaj sen. Lukeš: Nikoli.

Místopředseda dr Soukup: Budeme hlasovati.

Vzhledem k podaným pozměňovacím návrhům hodlám dáti hlasovati takto:

o §u 1 podle návrhu sen. Petříka a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 2 podle návrhů. sen. Kučery a druhů k odst. 1. a k odst. 2., lit. e), h), i), j), k), budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Dundra a soudr. k odst. 1. a k odst. 2. lit. d), e), j) budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 3 podle návrhu sen. Petříka a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 4 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 3. a 4., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 5 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 2. a 3. budu-li zamítnuty, podle návrhu sen. dr Macků a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Dundra a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 6 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Dundra a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 7 podle návrhu sen. Dundra a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 8 podle návrhu, sen. dr Macků a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu

sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Petříka a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 9 podle návrhu sen: Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 10 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 11 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 1. a 2., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhů sen. Dundra a soudr. k odst. 2. a 3., budou-li zamítnuty;

o §§ech 11 až 13 podle zprávy výborové;

o §u 14 podle návrhu sen Kučery a druhů, bude-li- zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 15 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhů sen. Jarolima a soudr. k odst. 1. a 2., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 16 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Dundra a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 17 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. b) a c), budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 18 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut podle zprávy výborové;

o §u 19 pádle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 20 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odstavci 3. a 4., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 21 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 2., 4., 5. a 8., budou-li zamítnuty, podle návrhů sen. Jarolima a soudr. k odst. 2. a 8., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 22 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 1., 2. a 3., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 23 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 2., 3. a 4, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Petříka a, soudr., bude-li zamítnut;

o §§ech 23 až 27 podle zprávy výborové;

o §u 28 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 29 podle návrhů sen Kučery a druhů k odst..1. a 2., budou-li zamítnuty, o §§ech 29 až 30 podle zprávy výborové;

o §u 31 podle návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, o §u 31, o nadpisu zákona a jeho úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tak postupovati a přikročujeme ke hlasování ve čtení prvém.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. Petříka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhů sen. Dundra a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle návrhu sen. Petříka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhu sen. dr. Macků a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhu sen. Dundra a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhu sen. Dundra a soudr., mechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle návrhu sen. Dundra a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle návrhu sen. dr Macků a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle návrhu sen. Petříka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby 8 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá. Kdo souhlasí, aby § 9 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá. Kdo souhlasí, aby § 9 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá. Kdo souhlasí, aby § 10 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 10 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá. Kdo souhlasí, aby § 11 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá. Kdo souhlasí, aby § 11 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá. Kdo souhlasí, aby § 11 zněl podle návrhů sen. Dundra a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy se zamítají. Kdo souhlasí, aby §§y 11 až 13 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrhy se přijímají.

Kdo souhlasí, aby § 14 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 14 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 15 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 15 zněl podle návrhů sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy se zamítají. Kdo souhlasí, aby y 15 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 16 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nech zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 16 zněl podle návrhu sen. Dundra a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 16 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 17 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy se zamítají.

Kdo souhlasí, aby § 17 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 18 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 18 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 19 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 19 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 20 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy se zamítají.

Kdo souhlasí, aby nechť 20 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 21 zněl podle návrhů sen. Kučery a drobů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy se zamítají.

Kdo souhlasí, aby § 21 zněl podle návrhů sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy se zamítají.

Kdo souhlasí, aby § 21 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby § 22 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se:)

To je menšina. Návrhy se zamítají.