Ty to dny byl vydán ve sněmovně náš soudruh posl. Koudelka pro urážku nu cti tiskem, ačkoli se dopustil daleko menšího deliktu, než je tu označen, a imunitní výbor odůvodnil vydání tím, že imunita nekryje poslance v případech, kdy někoho urazí na cti.

Pánové, toto stanovisko po mém soudu bylo zastáváno od počátku v poslanecké sněmovně. My jsme vydávali - já jsem byl členem imunitního výboru - každého, kdo se dopustil urážky na cti, poněvadž jsme si řekli: Pokud se týče urážky na cti, nemá to co činiti s činností poslaneckou a každý občan má právo hájiti svou čest, třeba i vůči poslanci nebo ministru. Já jsem jako člen výboru navrhl i jedno vydání ministra pro urážku na cti, poněvadž jsem si řekl, že poslanec nebo ministr není k tomu, aby v novinách někomu v vynadal a pak to nechtěl dokazovati. Kdo se bojí něco dokazovati, nechť nepíše hanlivé články, nebo ať nemluví hanlivé řeči. (Sen. dr Kovalik: Podoba to nepsal!) Když to nepsal, má soud právo to vyšetřiti. Pan senátor může jíti k soudu a říci: Já to nepsal a ten, kdo mě obvinil, je lhářem! To může říci, ale imunitní výbor není zde k tomu, aby někoho vyslýchal a pak na základě jednostranného výslechu prohlásil: My ho nevydáme. Takto byste zaváděli podivný právní stav do veřejnosti, pak by opravdu každý občan byl vůči senátoru nebo poslanci bezmocným, nemohl by hájiti svou čest. Když vy při znáte. že žalobce Beránek byl skutečně těžce uražen, že by mohlo býti proti němu zahájeno trestní řízení. kdyby to byla pravda, pak není pochyby, že je to případ, pro který se musí senátor, resp. poslanec vydati, aby před soudem buď odůvodnil to, co řekl o dotčeném žalobci, nebo aby prokázal, že to neřekl. Ale rozsuzovati to, co patří soudci není imunitní výbor oprávněn a já bych pro příště prosil, aby imunitní výbor zvykl si na parlamentární principy a posuzoval předložené věci tak, jak je posuzovati má, podle toho, jak mu to bylo uloženo a svěřeno. (Potlesk senátorů strany soc. demokratické.)

Místopředseda dr Brabec: Uděluji slovu panu zpravodaji sen. dr Baxovi k doslovu.

Zpravodaj sen. dr Baxa: Slavný senáte! Předem prohlašuji a doufám, že pánové s oposičních stran, kteří jsou členy imunitního výboru, mně dosvědčí, že nečiníme rozdílu mezi příslušníky vládních stran a stran oposičních. (Tak jest!) Zavedli jsme určitou praksi, totiž, pokud jde o t. zv. verbální delikty, že nejprve slyšíme obviněného, neboť imunitní výbor nerozhoduje jen otázku, vydá-li, se obviněný čili nic, nýbrž imunitní výbor rozhoduje také otázku po stránce politické, neboť imunita po té stránce není právo individuelní, nýbrž právo kolektivní. Imunita je práva kolektivní po té stránce, že rozhoduje vždycky sbor, vydá-li člena, ale nikoliv jednotlivec sám. Vydá-li sbor, dobře, nastupuje se trestní, resp. soudní cesta, nevydá-li, je trestní stíhání vyloučeno. Tak tomu bylo také v tomto případě. Já se opravdu divím panu kol. Modráčkovi, že najednou v tomto případě, a to způsobem dosti živým, vystupoval v této věci. Vždyť není tomu dávno, slavný senáte, co právě na základě mého referátu, který v mé nepřítomnosti přednášel kol. dr Havelka imunitní výbor na můj návrh nevydal sen. Klofáče na základě soukromé žaloby bývalého poslance Jiřího Stříbrného. A prosím, nikdo v celém tomto senátě nepovstal, aby řekl: Je to také urážka na ct. a proto by měl býti sen. Klofáč vydán . . . (Sen. Modráček: Je to nějaký důvod? Odůvodněte praksi imunitního výboru! - Místopředseda dr Brabec zvoní) . . . pane kolego, zde platí latinské přísloví: Si duo faciunt idem non est idem. - Zdá se, že vy a nikoliv my, vládní strany, chcete označovati, jde-li o senátora nebo poslance vládní strany, resp. strany oposiční. My zachováváme úplně stejné principy v těchto věcech, a není to pravý případ, co právě k žalobě Jiřího Stříbrného sen. Klofáč nebyl vydán. Už je to druhý nebo dokonce třetí případ při urážce na cti proto, že zde také byly důvody, pro které imunitní výbor uznal, že vydán býti nemá. (Sen. Modráček: Možná, že zde byly důvody politické!) Pardon, pane kolego, já jsem Vás také nepřerušoval.

Jinačí věc byla v případě kol. Roháčka, kdy tehdy ještě tu praksi jsme nezavedli a vydali jsme ho, aniž bychom ho byli slyšeli, a já jsem tehdy kol. Roháčkovi jako referent řekl: Prosím, když jste to nepsal, tedy my Vás pozveme před imunitní výbor. Kol. Roháček řekl: Já chci být vydán! Prosím, chce-li býti vydán, nemůže imunitní výbor jinak, než navrhnouti vydání.

Tedy, prosím, zde jest ustálená prakse a já doufám, že této prakse bude se držeti imunitní výbor i nadále, poněvadž tato prakse je stejná jak pro členy stran vládních, tak pro členy stran oposičních. (Sen. Modráček: Jaká prakse? Nevydati žádného, kdo učinil urážku na cti?) Ne, prosím. Při t. zv. verbálních deliktech je slyšen nejprve obviněný. Zde prohlásil sen. Podoba, že ten článek nepsal. Jakmile ten článek nepsal, nemůže býti souzen, a pak je zbytečné, vydávati ho před soud; (Výkřiky. - Místopředseda dr Brabec zvoní.) zejména když tím žalobci soukromému žádná újma se neděje proto, poněvadž tím se mu právní cesta neodnímá. A kdybyste byli, pánové, dávali pozor, již několikráte jsme slyšeli, že imunitní výbor odůvodní, že nevydává se sice senátor, ale zůstává to na odpovědném redaktoru, právě proto, že se tím právní cesta soukromému žalobci neodnímá. Soukromý žalobce má zde proti odpovědnému redaktoru právo jaksi svoji čest hájiti, resp. své právo uplatniti - přirozeně proti tomu, kdo věc psal a nikoliv proti tomu, kdo věc nepsal. (Sen. Modráček: My víme, kdo to psal! - Jestliže takto vypadá právo na Vaší universitě, pak děkuji pěkně!) Pane kolego, je na Vás viděti, že nejste právník, poněvadž kdybyste byl právník, tak byste tak nemluvil. (Sen. Modráček: Možná, že bych mluvil ostřeji!)

Dovolte, pánové, přijde-li mi senátor před imunitní výbor, a tento imunitní výbor je přece do určité míry také úřadem, a řekne-li: Nepsal jsem to, jsem pak povinen tomu věřiti a podle toho také své jednání zaříditi. Na základě toho, že sen. Podoba řekl: >Nepsal jsem ten článek,< nemohl jsem jinak než navrhnouti imunitnímu výboru, aby sen. Podoba nebyl vydán, a imunitní výbor - připomínám, kdybychom zde měli protokoly, bylo to přijato jednomyslně i zástupci oposičních stran - usnesl se navrhnouti senátu, aby sen. Podoba vydán nebyl. A dovolte, pane kolego, když to bylo přijato jednomyslně, tudíž i příslušníky oposičních stran, je mně velice divné, že Vy nyní s oposičních stran přimlouváte se za pravý opak.

Já nemohu jak, než znovu opakovati návrh imunitního výboru, aby sen. Podoba nebyl vydán, resp. abychom mluvili úřední úmluvou, aby nebyl dán souhlas k trestnímu stíhání. (Souhlas senátorů vládních stran.)

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Přikročíme k hlasování.

Je zde návrh podepsaný dostatečným počtem členu senátu, aby zpráva byla vrácena, imunitnímu výboru.

Dám hlasovati o tomto návrhu napřed.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Přikročuji ke hlasování o návrhu imunitního výboru.

Kdo souhlasí s návrhem imunitního výboru, aby sen. Podoba nebyl vydán k trestnímu stíhání, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh výboru imunitního se schvaluje.

Přikročujeme k dalšímu bodu denního pořadu, k bodu

8. Volba výboru inkompatibilitního.

Podotýkám, že nejsou volitelni členové předsednictva, dále že za každého člena bude volen současně první a druhý náhradník a že pro volbu sdružily se kluby senátorů německé strany národní a německé národně-socialistické strany dělnické, dále kluby senátorů strany republikánské zemědělského a malorolnického lidu a Hlinkovy slovenské strany ľudové.

Není-li námitek, provedeme volbu zdvižením ruky. (Námitky nebyly.)

Námitek není. Žádám pana tajemníka senátu, aby přečetl jména pánů senátorů, kteří jsou navrhováni jednak jako členové, jednak jako první nebo druzí náhradníci výboru.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Členem sen. Kroiher F. J.,

I. náhradníkem sen. Prošek Josef,

II. náhradníkem sem. Olejník F.;

členem sen. Lukeš J.,

I. náhradníkem sen. Sáblík Karel,

II. náhradníkem sen. Stržil Josef;

členem sen. Roháček Š.,

I. náhradníkem sen. Janík J.,

II. náhradníkem sen. Kalčok M.;

členem sen. Volko G.,

I. náhradníkem sen. Bobula Ed.,

II. náhradníkem sen. Podoba J.,

členem sen. Koutný J.,

I. náhradníkem sen. Průša J.,

II. náhradníkem sen. Hampl Vojtěch;

členem sen. dr. Houser V.,

I. náhradníkem sen. Skalák J.,

II. náhradníkem sen. Herlinger W.;

členem sen. dr Reyl Frant.,

I. náhradníkem sen. dr Karas J.,

II. náhrndníkem sen. Valoušek F.;

členem sen. dr Procházka Ad.,

I. náhradníkem sen. Novák Fr.,

II. náhradníkem sen. Kavan Ed.;

členem sen. dr Witt Z.,

I. náhradníkem sen. Novák Ant.,

II. náhradníkem sen. Pocisk J.;

členem sen. Zimák Fr.,

I. náhradníkem sen. Havlena J.,

II. náhradníkem sen. Časný Felix;

členem sen. dr Veselý F.,

I. náhradníkem sen. dr Krouský Ot.,

II. náhradníkem sen. Pichl J.;

členem sen. dr Macků B.,

I. náhradníkem sen. Wagner R.,

II. náhradníkem sen. Šolc Ant.;

členem sen. Křepek F.,

I. náhradníkem sen. Tschapek H.,

II. náhradníkem sen. Luksch J.;

členem sen. dr Heller K.,

I. náhradníkem sen. Niessner W.,

II. náhradníkem sen. Jokl H.;

členem sen. dr Ledebur-Wicheln Eug.,

I. náhradníkem sen. dr Hilbenreiner K.,

II. náhradníkem sen. dr Medinger W.;

členem sen. Dyk Viktor,

I. náhradníkem sen. dr Fáček Vl.,

II. náhradníkem sen. Miller J.,

členem sen. Trčka Em.,

I. náhradníkem sen. Kotrba J.,

II. náhradníkem sen. Pastyřík J.,

členem sen. dr Brunar H.,

I. náhradníkem sen. Teschner E.,

II. náhradníkem sen. Friedrich K.

Místopředseda dr Brabec: Budeme hlasovati.

Kdo s navrženými pány senátory souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržení jsou jako členové,případně jako první neb druzí náhradníci přijati.

Mezi schůzí bylo tiskem rozdáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Tisk 709. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisk 516, 519, 616, 618, 619, 623, 623, 624, 625, 626, 628, 641, 642, 643, 659, 664, 665, 666, 667, 670).

Tisk 714. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (tisk 686).

Místopředseda dr Brabec: Navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 12. července 1928 o 1/210. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 686) o vládním návrhu zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové. Tisk 714.

2. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 644) o veřejné stráži zemědělské. Tisk 699.

3. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 645) o ochraně polního majetku. Tisk 702.

4. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu projednány byly řízením zkrváceným osnovy zákonů:

a) kterým se osvobozují věnovaní na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, tisk 714;

b) o veřejné stráži zemědělské. tisk 699;

c) o ochraně polního majetku, tisk 702.

5. Druhé čtení zprávy výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 647), kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností. Tisk 683.

6. Druhé čtení zprávy technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 633) o cejchování vnitrozemských lodí. Tisk 682.

7. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 601.) o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví. Tisk 698.

8. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrzích (tisky 516, 519, 616, 618, 619, 622, 633. 624. 625, 626. 628, 641, 642, 643, 659, 664, 665, 666, 667, 670), na poskytnutí státní podpory poškozeny živelními pohromami. Tisk 709.

Jsou proti mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.) Není jich.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 21 hod. 28 min.