To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s event. návrhem sen. Beutela a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s nadpisem zákona, s očíslováním článků a s úvodní formulí osnovy zákona podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Tím jest osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí schválena souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny podle tisku čís. 685 ve čtení prvém.

Budeme pokračovati v jednání. Druhým bodem dnešního pořadu je:

2. Zpráva výboru sociálně politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče. Tisk 692.

Zpravodajem je pan sen. Roháček, dávám jemu slovo.

Zpravodaj sen. Roháček: Slávny senát! Nový zákon o mimoriadnych opatreniach bytovej péče je rázu administrativného a je vlastne len predržením zákonov a nariadení z minulých rokov. Zákon o mimoriadnej bytovej pečlivosti bol vydäný roku 1922 - 11. júla pod čís. 225 Sb. zák. a nar. a síce náslédkom zrušenia zákona čís. 100 z 11. brezna 1921 o zaberaní bytov obcami. Do tejto kategorie zákonov patril i zákon čís. 38 z roku 1919 a na Slov ensku platiace nariadenie, publikované pod čís. 76/3577 prez. v >Úradných Novinách< I. ročník čís. 13. z 30 apríla 1919. Mimoriadnu bytovú pečlivost nov elizoval už zákon 26. dubna 1923, čís. 87 Sb. zák. a nar. a novelizovanie tohoto samého zákona v roku 1927 - 17. prosinca čís. 183 Sb. zák. a nar. predľžov alo pôsobnosť jeho len do konca 30. června t. r. Platnosť tohoto zákona vyprší o niekoľko dní a dnes už k lepšiemu zmenené pomery bytové nútily vládu vydať nový návrh zákona o mimoriadnej bytovej pečlivosti, ktorý máme teraz pojednať. Táto nová osnova je rozvržená na 7 hláv a obsahuje 22 paragraiov. Osnova nového zákona zachováva v celku hlavné zásady zákona dosavádneho, len v jednotlivých prípadoch obsahuje podstatne zmeny. Platnosť tohoto zákona predržuje sa do konca roku 1930. Uzákoňujú sa v ňum, bárs aj v zmiernenej forme obmedzenia bytové, ale len v mestách s viac ako 10.000 obvvateľmi, kde i verejný záujem vyžaduje, aby bez dáležitých príčin sa byty nerušily a nepoužív alo sa ich k iným cieľom, než k obývaniu, aby jednotlivec nemal v tomto samom meste pre seba niekorko bytov, aby sa obývacie miestnosti nenechávaly zbytočne prázdne a neobydlené, aby sa prena jímaly byty ľudom len do obce patriacim, alebo v obci pracujúcim. Tiež v takýchto obciach podľa § 8, vyhláškami upozorňu jú sa majitelia, aby prázdne byty a zmeny bytové oznamovaly obecnému úradu, čoho nedordtžanie tresce sa okresný m úradom 2.000 Kč alebo 5 dní zátvorom. Mimo tohoto je v zákone postarané o zabezpečenie bytov pre štátnych zamestnancov nakorko bol byt pre stát, zamestnancov zrekvírovaný pred 19. augustom 1922. Táto osnova už nezabezpečuje byty súdom uvolnené a byty v domoch obecne prospešných stavebný ch sdružení, a hlavne nemožno zaistiť bytu tam, kde sám majiteľ potrebuje ho pre seba, alebo pre svojé ženaté deti.

Zabezpečovanie bytov pre štátnych žamestnancov bolo potrebné dľa 13. starej osnovy, o čom svedčí bohatá judikatúra Najvyššieho správného súdy; v tejto osnove jednajú presne o tom §§ 9 až 16.

Že ideálny stav ani touto osnovou zákona nebude zjednaný, je isté. Ale staly sa vzájomne veľké úľavy bytové, je jednak menej ľudí bez bytov i ceny bytov sú regulované stavebný m ruchom a majitelia si vydýchnu zpod tvrdostí predošlých zákonov.

Doporučám slávnemu senátu, aby táto osnova, ako ju prijala snemovňa, tiež bola prijatá naším senátom.

Předseda: Ke slovu jsou přihlášeni dámy a pánové: Pichl, Průša, Sehnalová, Löw, Modráček.

Dříve než udělím slovo prvnímu přihlášenému řečníkovi, navrhuji řečnickou lhůtu půl hodiny, není-li žádné námitky. (Nebylo.)

Námitky není. Tedy řečnická lhůta je stanovena půl hodiny.

Dávám slovo panu sen. Pichlovi.

Sen. Pichl: Slavný senáte! Právě projednávaná osnova o mimořádných opatřeních bytové péče je dalším článkem v pochybené bytové politice nynější vlády. Proto zapadá tak dobře k dřívějším osnovám vládou podaným, z oboru bytové péče. Je novým dokladem, že také bytovou otázku možno řešiti podle Vymazala - snadno a rychle. Není nic snazšího, než podat osnovu o mimořádných nějakých opatřeních. K tomu stačí opravdu důvtip průměrně talentovaných politiků, není to však žádným positivním příspěvkem k vyřízení tak složité otázky, jako je u nás bytová. K mimořádným opatřením sahá se vždy, není-li s dostatek vědomí o tom, co se má činiti, aby vskutku věc byla řešena a rozřešena.

Zcela zběžný pohled na osnovu přesvědčí nás o tom, že zde máme co činiti s něčím, co připomíná pověstné fortwurstlování z neblahé éry rakouské monarchie. Místo řádných opatření bytové péče předkládá vláda návrh na opatření mimořádná, a to ještě s takovým obsahem, že lze předem říci, že tato mimořádná opatření zůstanou mimořádným dokumentem naprosté nemohoucnosti a bezradnosti svých tvůrců, říci něco věcného k našim poměrům bytovým.

Podaná osnova nepřináší naprosto ničeho, co by mohlo aspoň trochu zmírniti bytovou nouzi. Jen tvůrci této osnovy snad se domnívají, že pomocí úředních. aktů přibude bytů. Věří-li tomu, pak máme zde co činiti s božskou naivitou, nevěří-li, je otázka jak může býti taková osnova předkládána zákonodárným sborům. A snad jen koaliční kázeň zabránila, že vážní lidé z koalice osnovu neodmítli. Osnovou ukládají se nové a můžeme říci, - že zbytečné práce úřadům státním a hlavně samosprávným. Zavádí se do bytového hospodářství opět neživotná vázanost, ale snad přece bylo by možno smířiti se s takovýmto opatřením, kdyby byla naděje, že bude míti praktický význam. Toho však čekati nelze. Okresní úřady budou mít opět o jednu agendu více, budou sepisovat, kde je nějaký byt volný, budou hlídat, aby ze dvou bytů nestal se jeden, nebo z bytů skladiště, povedou dozor nad nájemními smlouvami, ale z celé té práce nevznikne ani jediný nový byt. Jsme ochotni přiznati osnově i ten význam, že by mohla přinésti jistý prospěch českým státním zaměstnancům ve zněmčenem území, ale ustanovení osnovy v této příčině jsou tak opatrná, že ani zde nelze.čekati nic, co by stálo za zmínku, zejména známe-li, jaký kurs vládne dnes ve zněmčených obcích a jaký význačný vliv mají dnes Němci na státní správu. Je proto více než pravděpodobné, že celý význam osnovy, až se stane zákonem, bude spočívati v hromadění úředních spisů a v plýtvání silou beztak již přetížených úředníků nižších instancí. Že také soudy budou míti při spletitosti věci novou práci, je na bíledni.

Nejvíce je arci - jako vždy - obšťastněna samospráva. Přidává se jí nová práce. aniž by se mohlo říci, že tato práce bude míti takový účel, aby stála za zatěžovaní samosprávné administrativy. Jsme také přesvědčeni, že obce sotva se rozhodnou, k tomu, aby vzaly na sebe nové břemeno, vésti v evidenci byty, jestliže ustanovení osnovy jsou v tom směru jen fakultativní. Ale i to je pozoruhodné. Obcím za posledních několik let přibylo tolik nové agendy, vláda postarala se, aby obecní administrativa opravdu byla jen pomocným úřadem státním, který k tomu ještě stát nic nestojí, ale odměna, jíž obce za to vzaly v zákonu o samosprávných financích, je patrna na těžké finanční krisi, skoro všech obcí. Přesto ukládají se obcím břemena další. Jaký je v tom smysl? A jaký je vůbec smysl zákona, o kterém bezpečně lze říci, že bude bezúčelným, že jen přidá úřadům a obcím práce, v občanstvu vzbudí roztrpčení, ale za to nepostaví ani jedinou komůrku. To je ta koalice, která mluví o sobě, že má a chce zavést hospodárné metody ve správě věcí veřejných? Takovéhle osnovy dávají se na světlo boží jen tehdá, když nemáme nic světu říci a když si nevíme rady se svěřeným úkolem. Nynější vládní většina slibovala, že vypracuje plán, jak rozřešiti u nás bytovou otázku. Byl to sám pan ministr sociální péče msgr. Šrámek, který loni podával osnovu zákona a v důvodové zprávě sliboval programové řešení. Z řad vládní majority mnohokráte slyšeli jsme pyšná slova o jetím hospodářském programu a specielně o bytové otázce. Dnes nám týž pan ministr a táž koalice předkládá osnovu, která nemá vůbec smyslu a která by byla zbytečná, kdyby ministerstvo sociální péče vědělo si rady s problémem bydlení. Zdá se, že ještě dnes věří někteří vysocí páni, že lze dělati zázraky. Prozíravý hospodář staral by se o to, aby bylo více bytů a levných bytů a ministerstvo sociální péče pečovalo by o to, aby nemusili lidé, bydliti ve sklepích, ve vlhkých bytech, aby nebyli vykořisťováni bytovou lichvou. Byl by to příkaz křesťanské lásky a důkaz, že katolické strany u nás nehlásají solidarismus a křesťanské idee jen pro volební agitaci. Místo toho se nám předkládá osnova s titulem o mimořádných opatřeních bytové péče, ve skutečnosti osnova o mimořádném zatížení úřadů všeho druhu. Osnova vůbec neznamená zlevnění činží, ani nezaručuje žádnému státnímu zaměstnanci ani komukoliv jinému, že jeho příjmy stačí na zaplacení vysokých činží, dnes požadovaných. Proto je jen gestem, které může jen nekritické stoupence stran vládní koalice nadchnouti k víře, že vládni většina rozumí hospodářským věcem a že ministerstvo sociální péče o něco pečuje. My nevěříme. že lze pomocí úředního spisu poříditi více bytů a levných bytů, my také nevěříme, že tato osnova byla podána s přesvědčením, že je užitečná, že může vykonati něco dobrého, ale že zrovna tak. jako jiné osnovy, předkládá se zákonodárným sborům mírně řečeno z rozpaků. Také osnovy zákonů mohou vyrůst ze snahy po vnějších efektech, ne-li z demagogie.

Měl jsem příležitost s tohoto místa promluviti několikrát o naší bytové otázce. Naposled letos v březnu. Tehdy jsem ukázal jasně, kam povede ona politika, kterou dnešní vláda ve věcech bytových zahájila. Dnešní osnova je mi potvrzením toho, co jsem zde prohlásil. Chyba, jednou učiněná, nese ovoce v chybách nových. Již loni při jednání o zákoně o stavebním ruchu žádali jsme a s námi celá myslící veřejnost vydání řádného zákona, který by vyřešil nejen otázku stavebního ruchu, ale problém bydlení vůbec. žádali jsme programové, plánovité řešení v přesvědčení, že žádné provisorium, žádné záplatování zde pomoci nemůže. Letos znovu zdůraznil jsem nutnost takového plánu tím více, že letošní zákon o stavebním ruchu obsahoval tak hospodářsky nebezpečná ustanovení, že nikdo rozumný nemohl nimi souhlasiti.

Krátká doba účinnosti obou posledních zákonů o stavebním ruchu ukázala, že skutečnost je ještě horší, než bylo možno tušiti. Stavební spekulace rozmohla se takovou měrou, že nám hrozí krise, která může zastaviti stavební podnikání na řadu let. Ceny stavebních pozemků pohybují se v cifrách, nad nimiž měl by' se zamysliti státní zástupce, a ceny stavebních hmot dostoupily takové výše, že rentabilita staveb je ohrožena, ne-li znemožněna při nízké důchodové úrovni obyvatelstva, při vysokém stupni zdanění skoro všech potřeb životních a při třídní politice vládní většiny, které právě zájmy lidu na srdci neleží. Je lehce zjistitelno, kam takové poměry ve stavebnictví povedou. Za poměrně krátký čas, od letošního jara, stouply ceny stavebního materiálu tak, že dnes stavební náklady jsou vyšší o 25, 30 až 50 % a i více. A jen proto, že dnešní vládní většina odhlasovala bez domýšlení zákon, který zkrátil daňové výhody proti zákonu loňskému takovým způsobem, že stavebníci byli a jsou přímo doháněni, aby stavbu provedli do konce letošního roku, aby aspoň z části byli kryti před risikem které nese s sebou stavební činnost. Okleštění daňových výhod v letošním zákoně stalo se tak podporou stavební spekulace, podporou neužitečného mrhání peněz za křiklavě zdražený stavební materiál, jehož se objevil zejména v Praze nedostatek. Dnes má sice Praha a naše země snad největší stavební ruch v Evropě a jistě bude tu také dosti bytů, ze kterých však nikdo nebude moci platiti horentní činže, jaké jsou žádány. Byty budou prázdny. Je dnes už na sta bytů volných, které pronajmouti nelze. Výsledek této situace bude patrně ten, že mnozí ze stavebníků, kteří ukvapeně přehodnotili výhody zákona, odnesou tuto podporu, kterou jim vládní většina opatřila, ztrátou majetku.

A místo, aby vláda nahlédla. jakých chyb se dopustila a snažila se včas zjednat.nápravu, včas zachytiti vůli ke stavebnímu podnikání, která u nás je dnes nesporně silná, a pomoci stavebnímu podnikání do účelných kolejí, čili zabezpečiti zdravé stavební podnikání, přichází s osnovou o mimořádných opatřeních bytové péče. Jaké výhody si slibuje pak ministr sociální péče od toho, pověřuje-li okresní hejtmany hlídáním prázdných bytů, asistencí při jejich pronajímání, obce vedením seznamů prázdných bytů a jinými povinnostmi, když se nepostaral dříve o to, aby tyto byty byly dosažitelný mi důchodovým poměrům těch, kterým budou nabídnuty. Ke znemožnění nájmu stačí přece, bude-liz volného bytu požadováno takové nájemné, aby je žádný státní zaměstnanec nebo kdokoliv jiný zaplatiti nemohl. Bohatí lidé opatří si byt bez pomoci okresního hejtmana a nepotřebují, aby o ně pečoval pan ministr sociální péče. A chudý m tato péče nebude nic platná, nebudou-li míti dosti na činži. Osnova je proto jen ranou do vody, bezvýznamným počinem, který jen dokazuje, že ti, kdož podle ústavy mají pečovat o stavební ruch a věci bytové, nevědí kudy kam.

Je to přímo úžasný úpadek, v kterém jsme se ve věcech bytových ocitli. Místo hospodářského plánu jen opatření povahy policejní. Místo stavebního ruchu, stavební spekulace. Místo přiměřených činží, činže, jež si mohou dovoliti platiti jen bohatí. Taková je bilance činnosti ministerstva sociální péče ve věcech bytových za dva roky. V desátém roce republiky domnívali jsme se, že už nebude se přicházeti s mimořádnými opatřeními, ale s programem. Francouzská vláda v tyto dny podala sněmovně osnovu o plánu na stavbu bytů za 7 miliard franků, u náš ministerstvo se domnívá, že, stačí na zdoláni bytové nouze úřední spis a úřední zprostředkování. To je trochu smutná bilance, tím smutnější, že není nikde viděti, že by byla dobrá vůle poučiti se zkušeností a už jednou začíti ve věcech bytových s plánem a programem.

Žádná mimořádná opatření neopatří nám byty, ale jen řádný program vypracovaný odborníky. Všecko ostatní - mimo takovýto plán - jsou gesta, stačící snad uklidniti svědomí dnešní majority, ale nezdolají bytovou nouzi. Je nám trapno, musíme-li tyto samozřejmé věci zdůrazňovat, ale jak dokazuje projednávaná osnova, je to nutné. Je už nebezpečí v prodlení, a my bychom si nepřáli, aby bytová nouze v y ústila u nás v těžkou krisi stavební. Není toho ani potřebí, ježto zdárné řešení možné je. Proto musíme odmítnouti projednávanou osnovu a žádat, aby ministerstvo sociální péče o bytový problém, který do tohoto oboru spadá, také vskutku pečovalo. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Přerušuji jednání.

Sděluji, že jsem dal dovolenou na dnešní schůzi sen. Klečákovi a Křepkovi.

Dále sděluji, že

do výboru rozpočtového nastupuje místo sen. Klečáka sen. Wagner, místo sen. dr Hilgenreinera sen. Stolberg, místo sen. Hrubého sen. Stodola.

Navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 11. července 1928 o 15 hodině s tímto

Pořadem jednání:

1 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče. Tisk 692.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla zpráva výboru sociálně - politického o usneseni poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče. Tisk 692.

3. Druhé čtení zprávy I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 685) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců. Tisk 693.

4. Zpráva výboru živnostensko - obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 647), kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živnosti. Tisk 683.

5. Zpráva technicko-dopravního výboru o vládním. návrhu zákona (tisk 633) o cejchování vnitrozemských lodí. Tisk 682.

6. Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 601) o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví. Tisk 698.

7. Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 23. února 1928, č. j. T1 129/27-9, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Podoby pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II. čís. 1 zák. čl. XLI/1914 čís. 5675/28 předs.). Tisk 688.

8 Volba výboru inkompatibilitního.

Jsou nějaké námitky proti tomuto mému návrhu? (Námitek nebylo.)

Námitek není. Prohlašuji schůzi za skončenou.

Schůze skončena ve 20 hodin 12 minut.