Schůze zahájena ve 12 hodin 25 minut.

Přítomni:

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Krouský, Prause.

93 senátoři podle presenční listiny.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Zahajuji schůzi.

Prosím o přečtení, co bylo z předsednictva přikázáno.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Z předsednictva přikázáno:

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 684. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1585) zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 1617).

Výborům sociálně-politickému a rozpočtovému:

Tisk 685. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1575) zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 1619).

Místopředseda dr Brabec: Navrhuji, aby bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených usneseních poslanecké sněmovny podaly zprávu ve lhůtě osmidenní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, aby bylo předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi podle §u 40 jedn. řádu písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 12 hod. 27 minut.