Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 136. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 22. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Pořad jednání:

1. Druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o návrhu sen. Donáta, dr Reyla, dr Brabce, Thoře, dr Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. (tisk 673) na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. července 1927, čís. 125 S b. z. a n., (tisk 676).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce sen. dr Hellera a soudr. zamítnuta.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla usnesení poslanecké sněmovny:

a) k vládnímu návrhu zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného, tisk 671;

b) k vládnímu návrhu zákona o soustavě drobných mincí, tisk 672.

Odůvodnění pilnosti.

Pilnost přiznána.

3. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 671) k vládnímu návrhu zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (tisk 680).

Stanovení celkové doby k projednání a lhůty řečnické.

Řeč zpravodaje sen. dr Havelky.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

4. Zpráva rozpočtového výboru o usneseni poslanecké sněmovny (tisk 672) k vládnímu návrhu zákona o soustavě drobných mincí) (tisk 681).

Stanovení celkové doby k projednáni a lhůty řečnické.

Řeč zpravodaje sen. dr Procházky.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas ke stíhání sen. Fijaly pro přestupek podle §u 15 č. 4 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle §u 46 tr. z. př. uh. (čís. 2466/26 předs.) (tisk 660).

Řeč zpravodaje sen. Stržila.

Návrh výboru imunitního přijat.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Poděbradech ze dne 10. května 1928, č. j. 320/28, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra pro přestupek podle §§ 3, 4 a 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135. ř. z., (čís. 6160/28 předs.) (tisk 661).

Řeč zpravodaje sen. Šabaty.

Návrh výboru imunitního schválen.

7. Návrh poslanecké sněmovny, aby byla prodloužena lhůta daná § 43 úst. list. ku projednání usnesení senátu o osnovách zákona:

a) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67, a 79 úst. list., tisk 2016/I;

b) kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řadu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi. tisk 2245/I;

c) o zřízení nucených pracovních-kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva, tisk 476;

d) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku, tisk 541.

Lhůta prodloužena o 5 měsíců.

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech.


Stanoven pořad jednání příští schůze.