Především nutno tedy nahraditi dnešní pětikorunu menší mincí stříbrnou. Na to pak může nastoupiti nová stříbrná desetikoruna. Po skončení tohoto procesu bude naše soustava drobných vybudována od 5 h do 10. Kč.

Potřebě jubilejní mince pro rok 1928 bude vyhověno ražbou stříbrných desetikorun, které by nesloužily oběhu, nýbrž jen účelům památkovým, a vydány by byly jen v určitém množství. Na dosavadních mincích 5 h, 10 h, 20 h a 50 h, jakož i na koruně se naprosto ničeho nemění.

Nově budou raženy stříbrné pětikoruny a stříbrné desetikoruny.

Dnešní pětikoruny budou brány postupně z oběhu a nahradí se podle potřeby napřed novými stříbrnými 5 Kč a později i stříbrnými 10 Kč.

Dvouhaléře vezmou se z oběhu a nebudou jinými nahrazeny.

Výměna obou těchto mincí 5 Kč i 2 h bude se díti beze srážky a v době. dostatečně dlouhé, aby nikdo výměnou nebyl poškozen.

Pokud se týká dnešních kovových 5 Kč, nutno ještě uvésti:

5 Kč naraženo 30 mis. kusů

30 mis. kusů

- za 150 milionů Kč -,

v oběhu je

24 mil. kusů

- za 120 milionů Kč -,

zásoba

6 mil. kusů

- za 30 milionů Kč -.

Nelze říci, že by tato zásoba byla naražena zbytečně, neboť razilo se podle poptávky a zároveň několik druhů mincí; teprve po provedení celého procesu počalo se ukazovati, která mince zůstane v oběhu a která se bude vraceti, nebol jedna působí na druhou, takže dnešní stav jest jen výsledkem tohoto vývoje. Určitou zásobu nutno míti vždy, poněvadž potřeba peněz drobných není stejná. Stoupá zejména v obdobích stavebních, po žních, po vánočních trzích a podobně.

Mzdy dělnictva a platy úřednictva, vynaložené na ražbu těchto mincí a tvořící ústřední režii, musila by mincovna platiti, i kdyby se mince tyto nerazily, takže za skutečnou ztrátu možno považovati jen výlohy za jejich znehodnocení, t. j. vydání za elektrický proud a za opotřebení strojů. Znehodnocení toto při 25 kg mincí za 8 minut, tedy při 6 mil. kusů za 36 pracovních dní bude státi přibližně:

2 dělnické síly po 1500 Kč

3.000

Kč,

elektrický proud

5.000

>

opotřebení

2.000

>

Úhrnem

10.000

Kč.

Připojuji ještě, že jde o to, aby nastal přesun mezi oběživem papírovým a kovovým, nikoliv snad o to, aby byl oběh rozšířen. Tento přesun stane se tím způsobem, budou-li raženy desetikoruny a vydávány Národní bankou československou do oběhu na místě desetikorun papírových. Tak se oběh desetikorun papírových ztenčí postupně o tolik, kolik desetikorun kovových se dostane do oběhu. Tímto postupem nenastane žádná nouze o drobné desetikoruny a vyhoví požadavkům obyvatelstva po menších papírových penězích zásoba papírových 20ti- a 50tikorun. Mince rakousko-uherské nejsou nadále zákonným platidlem.

Stanoví se poměr kovové směsi mincí po 5, 10, 20 a 50 haléřích a mince korunové, počet mincí na kilogram mincovního kovu a jich úprava nezměněně, jak určeno je zákony č. 94/1921 a 195/1922 Sb. z. a n.

Dále stanoví se směs, zrno, váha, úchylka čistoty, průměr a zevní úprava nových stříbrných pěti- a desetikorun.

Stříbrné pětikoruny budou se raziti ze směsi v poměru - zrnu - 500 dílů stříbra ku 500 dílů mědi, stříbrné desetikoruny ze směsi v poměru - zrnu - 700 dílů stříbra ku 300 dílům mědi.

Hrubá váha - stříž - desetikoruny je 10 gramů, pětikoruny 7 gramů a čistost desetikoruny 7 gramů, pětikoruny 3,5 gramů.

Průměr desetikoruny je 30 mm, a pětikoruny 27 mm.

Všechny poštovní úřady jsou povinny, pokud tím vážně netrpí služba jejich, vyměňovati předložené druhy drobných mincí neopotřebovaných nebo jen oběhem opotřebovaných za druhy jiné.

Státní a jiné veřejné pokladny jsou povinny, pokud tím vážně netrpí služba jejich, přijímati všechny drobné mince bez obmezení.

Národní banka Československá je povinna vyměňovati drobné mince neopotřebované bez obmezení za jiná platidla a mince obyčejným oběhem opotřebované za platidla téhož i jiného druhu.

Tímto způsobem skutečná potřeba drobných mincí samočinně bude regulována.

Drobné mince, které jen obyčejným oběhem byly opotřebovány, přijímají státní a jiné veřejné pokladny a dávají je přemincovati.

Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati, a to:

pětníků a desetníků více než za 10 Kč,

dvacetníků a padesátníků více než za 20 Kč,

korun více než za 100 Kč,

stříbrných pětikorun více než za 250 Kč,

stříbrných desetikorun více než za 500 Kč.

Mince proděravěné, jinak než obyčejným oběhem zlehčené nebo poškozené, znehodnotí se a vrátí se straně bez náhrady.

Haléřové platy pěti nedělitelné, ať konají se hotově nebo jinak, je zaokrouhlovati a uznati tak, že zbytku 1 neb 2 haléřů se vůbec nedbá, kdežto za 3 nebo 4 se platí celých 5 haléřů.

Toto ustanovení o zaokrouhlování platů haléřových pěti nedělitelných, je důsledkem zrušení dvouhaléřů a to zase důsledkem stabilisace zněny na dnešní výši, následkem čehož náš 2 h proti předválečnému je téměř bezcenný.

Poněvadž zaokrouhlení bude se díti jednou dolů, podruhé nahoru, není potřebí obávati se u žádné strany nějakých značnějších ztrát. Zaokrouhlování toto vžije se brzo, ba už ve skutečnosti se i děje.

Ostatně týká se opatření toto jen platů, nikoliv účtování haléřů, na př. v bilancích, účtech, palmárech, cenících.

Ustanovení to vyžaduje však nezbytně, aby peněžní poukazy v poštovním styku a v poštovním řízení šekovém byly, pokud jde o částky haléřové, dovoleny jen v částkách pěti dělitelných. Neb jinak by došlo k nesrovnalostem mezi pokladním stavem a účetními zápisy.

Mincovní zisk z ražby drobných mincí použije se způsobem v zákoně blíže uvedeným k ražbě nových stříbrných mincí, případně ke splátce dluhu státovkového.

Ražbou nových stříbrných 5 a 10 korun zůstane rozpočet naprosto nedotčen, poněvadž výlohy s touto ražbou spojené budou hrazeny z mincovního zisku, nastřádaného při ražbě starých 5 korun penízem 133,5 milionů Kč.

Stojí totiž stříbrná 5 Kč ve váze 7 g a čistotě 1:1 - stříbra, mědi - asi 2,50 Kč a stříbrná 10 Kč při čistotě 7:10 ve váze 10 g asi 5 Kč, tedy obě mince budou míti vnitřní hodnotu 50 % ceny jmenovité.

Podle toho stačí na 150 milionů nomin. stříbrných mincí pouhých 75 milionů Kč ze zisků mincovních, takže zbývá z něho 133,5 - 75 = 58,5 milionu Kč.

Tento zbytek poplyne z polovice 58.5/2 = 29.25 milionů Kč přímo na umoření státovkového dluhu, to je v hotovosti, kdežto za druhou polovici 29.25 milionů Kč narazí se dalších mincí nominale 58.5 milionu Kč - 2 X 29.25 -.

Celkem tedy narazí se mincí z uspořeného fondu mincovního 150 + 58,5 = 208,5 milionů Kč a zaplatí se při tom na státovkovém dluhu 29,25 + 58,5 = 87,75 milionu Kč.

První ražba 150 milionů nomin. pohlcena bude ovšem výměnou za stažené staré 5 Kč, kterých je celkem 150 milionu Kč. Teprve tehdy, kdyby pro oběh nestačilo

5 Kč stříbrných za

120 mil. Kč

a 10 Kč stříbrných za

88.5 mil. Kč

 

208.5 mil. Kč

obou mincí, bude nutno vyšší potřebu hraditi rozpočtově.

To však nenastane ani letos ani na přes rok.

Dosavadní zákony o drobných se zrušují.

Výbor rozpočtový doporučuje senátu, aby přijal osnovu zákona nezměněně tak, jak na ní usnesla se poslanecká sněmovna, ve znění obsaženém v sen. tisku č. 672.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

O celé oslově zákona, jeho nadpisu, nadpisu jednotlivých jeho částí a úvodní formuli míním dáti hlasovati najednou.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.) Není námitek.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem, nadpisy jednotlivých jeho částí, jakož i s úvodní formulí podle zprávy výborové souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny tak, jak jest obsaženo v sen. tisku 672 ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s jeho nadpisem, nadpisy jednotlivých části, jakož i s úvodní formulí přijímá se v souhlasném znění s usnesením poslanecké sněmovny tisk 672 ve čtení prvém.

Ve smyslu přiznané pilnosti přikročíme ihned ke hlasování ve čtení druhém.

Táži se pana zpravodaje, zda navrhuje nějakou textovou změnu.

Zpravodaj sen. dr Procházka: Není textových změn.

Místopředseda dr Brabec: Kdo souhlasí a osnovou zákona, jeho nadpisem, nadpisy jednotlivých částí, jakož i s úvodní formulí tah, jak byla přijata ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s jeho nadpisem, nadpisy jednotlivých částí, jakož i s jeho úvodní formulí přijímá se v naznačeném znění také ve čtení druhém.

Přikročíme k dalšímu bodu pořadu, jímž je:

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas ke stíhání sen. Fijaly pro přestupek podle §u 15 č. 4 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle §u 46 tr. z. př. uh. (čís. 2466/26 předs.). Tisk. 660.

Zpravodajem je pan sen. Stržil. Dávám mu slovo.

Zpravodaj sen. Stržil: Slavný senáte! Vrchní státní zastupitelství v Bratislavě požádalo předsednictvo senátu Národního shromáždění za souhlas k trestnímu stíhání sen. Fijaly pro přestupek podle §u 15 čís. 4 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle §u 46 tr. z. př. uh.

Podle trestních spisů okresního soudu v Bratislavě konalo se na radnici v Bratislavě zasedání městské rady, kde se jednalo o otázce nezaměstnanosti. Výsledek tohoto jednání očekávalo před radnicí větší množství nezaměstnaných osob. Aby zabráněno bylo snad pouliční demonstraci, byla v okolí radnice zesílená policie, která dostala rozkaz zameziti každé shlukování nezaměstnaných. Bezpečnostní službu konající obvodní inspektor stráže A. Štěpnička a strážník Josef Vrátil zpozorovali v Kloboučnické ulici, že se tam seskupilo více osob. Odebrali se proto ihned na toto místo a marně vyzývali několikráte tento hlouček, aby se rozešel. Při tom prý osopil se později zjištěný komunistický senátor Fijala z Bratislavy na strážníka J. Vrátila a pokřikoval na něho, >aby šel rozháněti lumpy na korso< a na strážníkovo upozornění odsekl mu slovy: >s Vámi nebudu ani mluviti, co si myslíte, kdo já jsem< a kromě toho vybízel v hloučku stojící, aby se nerozcházeli, že strážník nemá na místě co poroučeti a že zde poroučí on sám - Fijala - a pod.

Teprve na zakročení revírního inspektora bezpečnostní stráže Miroslava Vosáhly, jemuž se až na druhé vyzvání sen. Fijala legitimoval, tento hlouček se rozešel a vzdálil.

V jednání tom spatřuje okresní soud v Bratislavě trestní čin, jehož se dopustil sen. Fijala jednak přestupkem podle 15 č. 4. zákona na ochranu republiky, jelikož vybízel veřejně k hromadnému páchání trestního činu, a pak přestupkem 46 tr. z. př. uh., ježto dotkl se urážlivými výroky zřízence vrchnosti při úředním konání.

Podle trestního oznámení dlužno posuzovati veškeré výroky jako výroky pronesené jen k intervenujícímu strážníku a nikoli k lidem před radnicí shromážděným, kteří čekali pouze na výsledek jednání obecního zastupitelstva, majíce na věci přirozený interes, a také není tvrzeno, že sen. Fijala slyšel vyzvání k rozchodu.

Proto navrhuje imunitní výbor, aby senátor Fijala pro přestupek § 15 č. 4 zákona na ochranu republiky vydán nebyl, ale aby byl dán jen souhlas k jeho stíhání pro přestupek § 46 tr. z. př. uh., nebol výroky, jak v trestním oznámení jsou uvedeny, mohly by skutkovou povahu § 46 zakládati.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen.

Přikročíme k hlasováni. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem výboru imunitního, aby sen. Fijala pro přestupek §u 15 č. 4 zákona na ochranu republiky vydán nebyl, ale aby byl dán jen souhlas k jeho stíhání pro přestupek §u 46 trestního zákona uherského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh výboru imunitního se přijímá.

Přikročíme k dalšímu programu, jímž je:

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Poděbradech ze dne 10. května 1928, č. j. 320/28, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra pro přestupek podle §§ 3, 4 a 19 zák. ze dne 15. liltopadu 1867, č. 135 ř. z. (čís. 6160/28 předl.). Tisk 661.

Zpravodajem je pan sen. Šabata: Dávám mu slovo.

Zpravodaj sen. Šabata: Slavný senáte! Okresní soud v Poděbradech žádá za vydání sen. Dundra pro přestupek zákona shromažďovacího. Záležitost, o níž jde, sběhla se takto:

Podle zprávy okresního soudu v Poděbradech řečnil sen. Dundr na náměstí v Poděbradech dne 30. března 1928 na táboru lidu, k němuž nebylo uděleno úřední povolení a přesto, že tábor byl úředním orgánem prohlášen za rozpuštěný, se nevzdálil, nýbrž mluvil dále.

Státní zastupitelství shledává v tomto počínání skutkovou povahu přestupku podle §§ 3, 4 a 19 zák. o právu shromažďovacím ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., a žádá proto okresní soud v Poděbradech, aby senát dal souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra pro uvedený přestupek konáním nedovoleného táboru lidu spáchaný.

Imunitní výbor navrhuje:

aby nebyl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra, neboť pokud jde o přestupek podle § 3 odst. 2. zák. ze dne 15. listopadu 186`7, č. 135 ř. z., není prokázáno, že by byl sen. Dundr nepovolený tábor uspořádal, jak toho vyžaduje zákon ke skutkové povaze tohoto přestupku, a pokud pak jde o přestupek podle § 4 téhož zákona, není zjištěno, že by sen. Dundr o úředním rozpuštění tábora byl věděl a proto shromaždiště ihned opustil" jak toho vyžaduje zákon shromažďovací.

Proto navrhuje imunitní výbor slavnému senátu, aby nebyl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Přikročíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem výboru imunitního, aby nebyl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh výboru imunitního se schvaluje.

Dalším bodem programu je:

7. Návrh poslanecké sněmovny, aby byla prodloužena lhůta daná § 43 ústavní listiny ku projednání usnesení senátu o osnovách zákona:

a) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. list., tisk 2016/I;

b) kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, tisk 2245/I;

c) o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva, tisk 476;

d) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku, tisk 541.

Jelikož nebylo možno poslanecké sněmovně, aby ve lhůtě stanovené §em 43 úst. list. projednala uvedená usnesení senátu, e navrhuji, aby lhůta k projednání těchto věcí prodloužena byla o dalších 5 měsíců.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Sděluji, že

do výboru ústavně-právního na místo sen. Stržila nastupuje sen. Sehnal,

do výboru národohospodářského za sen. Korinka sen. Zuleger,

do výboru sociálně-politického za sen. Koutného sen. Průša.

Navrhuji, aby se příští schůze konala za 5 minut po této

za účelem přikázání došlých spisů. Jsou námitky? (Námitek nebylo.) Námitek není.

Končím schůzi.

Schůze skončena ve 12 hod. 16 minut.