Pan der Heller má vždy za to, že je zástupcem dělníků, mluví o tom, jak jsou bohatí protěžováni a chudí potlačováni, a praví, že většina vládne proti dělníkům. Mám za to, že i jiné strany, strana lidová, německá strana křesťansko-sociální, strana národně-demokratická, republikánská, živnostenská, zkrátka všechny strany většinové vykazují mezi svými přívrženci více dělníků než strany oposiční, že nemohou tedy oposiční strany mluviti jménem dělnictva a že na straně tak zv. socialistických stran jsou též lidé, kteří jsou velikými boháči, milionáři, které nelze zrovna nazvati dělníky. (Sen. Dundr: Jsou ti vaši dělníci spokojeni?) Pane kolego, naši dělníci jsou spokojenější než vaši a my nemusíme vnášeti umělou nespokojenost do dělnictva, abychom agitovali pro svou stranu. Přání a požadavky může každý projevovati, jde jen o to, jak se kdo domáhá provedení těchto požadavků.

Pan sen. dr Heller kritisoval moji zprávu, kterou jsem podal a nazval ji povrchní, >schleiderhaft<. Kritisuje se lehce, ale musí se vždy uvažovati, použije-li se správného výrazu pro obsah určitého díla, může-li se právem užíti takového slova, jako je >zpráva povrchní - Schleiderhafter Bericht<. Mám za to, že pan dr Heller by lepší zprávy nepodal. Není nikde v jednacím řádě předepsáno, že zpravodaj musí reagovati na návrhy členů výborů a se o nich zmíniti. Mohlo by se státi, že by jednoduché zprávy vzrostly do ohromných rozměrů, kdyby se mělo reagovati a mluviti o všech návrzích, které bohužel často bývají podávány z důvodů obstrukčních. Pan dr Heller se zmínil také o censurování řeči pana sen. Hampla. Zde mám předpis jednacího řádu (ukazuje), který v §u 9, odst. m) praví, že předsednictvo usnáší se o vyloučení projevů hrubě urážejících mravnost, projevů velezrádných nebo bezpečnost státu ohrožujících z návrhů, dotazů, interpelací a zpráv těsnopisných. Předsednictvo vykonalo jen své právo, když zcensurovalo a nedalo vytisknouti celou řeč pana sen. Hampla, která byla tak sestavena, že musila býti censurována, neboť obsah její ohrožoval bezpečnost státu.

Pan sen. dr Witt zmínil se také o tom, že nebyl formální pořad v tom, jak zpráva došla senátu, resp. jak o ni začal jednati. Ovšem tu jsou možné různé názory. Pan sen. dr Witt jako právník odůvodňoval svůj návrh, my zase máme na celou věc jiný názor a trváme na výkladu §u 35 jedn. řádu tak, jak již to bylo řečeno p. sen. dr Baxou.

K tomu ještě dodávám, pokud se týče výkladu tohoto slova >podání<, že máme zde ustanovení §u 33 jedn. řádu, kde se mluví, že senátu přímo se mají podati ty zprávy, ve 2. odstavci zase se mluví, že zpráva se odevzdá kanceláři, ve 3. odstavci, že zpráva se rozdá. Výklad, že návrh je podán teprve tenkráte, když vejde ve známost senátu, zdá se mi býti správným.

Podotýkám kromě toho, že je zde také důležité to ustanovení - § 30, odst. 3 - že předmět může býti dán na jednací pořad i bez zprávy výborové a že jsou zde ustanovení §u 10, odst. 3., kdy předseda podle usnesení předsednictva navrhuje pořad jednání příští schůze, o námitkách proti tomu pak se rozhodne prostým hlasováním a dále je zde § 40, odst. 4., že senát rozhodne k návrhu předsedy prostým hlasováním, kdy a s jakým pořadem jednání je konati příští schůzi. - To se stalo, tedy je úplně správné, když jsme o tomto předmětu začali jednati.

Pan sen. dr Witt se mě též tázal, který zákon dovoluje zřízení komisí. Tu odpovídám, že je to § 100, odst, 3., zákona o reorganisaci politické správy, kde se výslovně praví, že ministr vnitra - jde-li o zemi - a zemský president - jde-li o okresy - může učiniti potřebná opatření k vedení správy, jestliže se zemské zastupitelstvo, resp. okresní výbor nebo okresní zastupitelstvo, okresní výbor nebo komise ještě neustanovily. Kromě toho zejména § 61, odst. 2., praví, bylo-li zemské zastupitelstvo rozpuštěno, že učiní ministerstvo vnitra vhodné opatření k vedení správy, zejména může v činnosti ponechati až do nového zastupitelstvo, zemský výbor a zemskou komisi, nebo místo nich ustanoviti orgány jiné. Obdobně jedná § 98, odst. 2. ohledně okresních zastupitelstev.

Bylo zde také se strany pánů oposičních řečníků mluveno o vážnosti senátu. Mám za to, že této vážnosti senátu páni senátoři z oposičních stran, zejména p. sen. dr Witt neposloužil, použil-li výrazu, že jsou zde eunuchové a použil-li výrazu o chvástání. Odmítám co nejrozhodněji toto snižování vážnosti senátu.

Navrhuji jinak, aby všechny pozměňovací návrhy byly zamítnuty, jelikož nejsou odůvodněny. (Souhlas.)

Místopředseda Donát (zvoní): Prosím pány, aby zaujali svá místa. (Děje se.) Budeme hlasovati.

O osnově zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli hodlám dáti hlasovati, a to vzhledem k podaným pozměňovacím návrhům takto:

O návrhu sen. dr Hellera a soudr., aby zrušen byl celý zákon čís. 125/1927, bude-li tento návrh zamítnut,

o návrhu sen. dr Hellera a soudr. k §u 9 zákona č. 125/1927, pak

o návrhu sen. dr Hellera a soudr. k §u 12 zákona č. 125/1927, pak

o návrhu sen. dr Hellera a soudr. k §u 24 zákona č. 125/1927, pak

o návrhu sen. dr Hellera a soudr. k §u 64 odst. 2. zákona č. 125/1927, pak

o návrhu sen. dr Hellera a soudr. k §u 72 zákona č. 125/1927, pak, bude-li zamítnut návrh sen. dr Hellera a soudr. na zrušení celého zákona čís. 125/1927,

o event. návrhu sen. dr Hellera a soudr. k odst. 1. a 2. hlavy II. zákona čís. 125/1927, pak

o návrhu sen. Zimáka a soudr. k odst. 2. hlavy II. zákona č. 125/1927, pak

o osnově zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli, týkající se odst. 1. hlavy II. zákona čís. 125/1927, podle zprávy výborové, pak

o návrhu sen. dr Hellera a soudr. na doplnění odst. 1. hlavy II. zákona čís. 125/1927 třetí větou.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.) Nejsou. Budeme tak postupovati.

Přikročujeme ke hlasování ve čtení prvém

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr., aby byl zrušen celý zákon čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá.se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr. k §u 9 zákona, čís. 125/1937, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr. k §u 12 zákona čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr. k §u 24 zákona čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr. k §u 64 zákona čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr. k §u 72 zákona čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s event. návrhem sen. dr Hellera a soudr. k ost. 1. a 2. hlavy II. zákona čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Zimáka a soudr. k odst. 2. hlavy II. zákona čís. 125/1927, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s předloženou osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí, týkající se odst. 1. hlavy II. zákona čís. 125/1927, a to podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Hellera a soudr., aby přijatý odst. 1. hlavy II. zákona čís. 125/1927 doplněn byl další třetí větou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Tím byla přijata osnova zákona, jeho nadpis a úvodní formule podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Přistoupíme k bodu dalšímu, jímž je:

2. Druhé čtení zprávy I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko obchodního, III. výboru rozpočtového, IV. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 563), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské. Tisk 595 a k tisku 595.

Zpravodaji jsou: za výbor technicko-dopravní sen. Štolba, za výbor živnostensko-obchodní sen. Prošek, za výbor rozpočtový sen. Stodola, za výbor ústavně-právní sen. dr Havelka.

Táži se pánů zpravodajů, zda navrhují nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. Štolba: Není změn.

Místopředseda Donát: Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s osnovou zákona, nadpisem a úvodní formulí tak, jak byla přijata ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Uvedená osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se v naznačeném znění také ve čtení druhém.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze a prosím o přečtení, co bylo mezi schůzí tiskem rozdáno.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Mezi schůzí tiskem rozdáno:

Tisk 680. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (tisk 671).

Tisk 668. Naléhavá interpelace sen. Ant. Nováka, Dundra a soudr. na vládu Československé republiky ve věci velkého neštěstí, jež stalo se v Praze na stavbě v Revoluční třídě.

Tisk 669. Naléhavá interpelace sen. dr Witta, Ant. Nováka, dr Soukupa a soudr. na pp. ministry sociální péče, veřejných prací, průmyslu, obchodu a živností, financí a spravedlnosti, aby co nejrychleji bylo čeleno strašlivým katastrofám na pražských stavbách, ohrožujících životy a bezpečnost dělnictva na stavbách zaměstnaného a obyvatelstva v blízkosti bydlícího a aby taktéž bylo náležitě šetřeno starých památností pražských a zabráněno spekulaci a lichvě se stavebními pozemky.

Tisk 681. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o soustavě drobných mincí (tisk 672).

Tisk 682. Zpráva technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona o cejchování vnitrozemských lodí (tisk 633).

Místopředseda Donát: Ve smyslu §u 68 jedn. řádu je senátu rozhodnouti prostým hlasováním, zda a kdy je zahájiti rozpravu o těchto naléhavých interpelacích:

sen. Ant. Nováka, Dundra a soudr. na vládu Československé republiky ve věci velkého neštěstí, jež stalo se v Praze na stavbě v Revoluční třídě, tisk 668 a

sen. dr Witta, Ant. Nováka, dr Soukupa a soudr. na pány ministry sociální péče, veřejných prací, průmyslu, obchodu a živností, financí a spravedlnosti, aby co nejrychleji bylo čeleno strašlivým katastrofám na pražských stavbách, ohrožujících životy a bezpečnost dělnictva na stavbách zaměstnaného a obyvatelstva v blízkosti bydlícího a aby taktéž bylo náležitě šetřeno starých památností pražských a zabráněno spekulaci a lichvě se stavebními pozemky, tisk 669.

Kdo souhlasí s tím, aby těmto naléhavým interpelacím přiznána byla pilnost, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Pilnost těmto interpelacím se nepřiznává.

Sděluji, že dal jsem dodatečně dovolenou pro úterní schůzi sen. Havlenovi, pro dnešní schůzi sen. Habrmanovi, pro dnešní a zítřejší schůzi sen. Vollayovi.

Dále sděluji, že

do výboru sociálně-politického na místo sen. dr Housera nastupuje sen. Sehnalová,

do výboru živnostensko-obchodního za sen. Adamovského sen. Koukal.

Navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 22. června 1928 o 11. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o návrhu sen. Donáta, dr Reyla, dr Brabce, Thoře, dr Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. (tisk 673) na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n. Tisk 676.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla usnesení poslanecké sněmovny:

a) o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného, tisk 671;

b) o soustavě drobných mincí. Tisk 672.

3. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 671) k vládnímu návrhu zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného. Tisk 680.

4. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 672) k vládnímu návrhu zákona o soustavě drobných mincí. Tisk 681.

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas ke stíhání sen. Fijaly pro přestupek podle §u 15, č. 4 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle §u 46 tr. z. př. uh. (čís. 2466/26 předs.). Tisk 660.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Poděbradech ze dne 10. května 1928, č. j. 320/28, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání sen. Dundra pro přestupek podle §§ 3, 4 a 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., (čís. 6160/28 předs.). Tisk 661.

7. Návrh poslanecké sněmovny, aby byla prodloužena lhůta daná § 43 úst. list. ku projednání usnesení senátu o osnovách zákonů:

a) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. list., tisk 2016/I;

b) kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a.§ 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, tisk 2245/I;

c) o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva, tisk 476;

d) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku, tisk 541.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.) Nejsou.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 22 hodin 35 minut.