Schůze zahájena v 10 hodin 55 minut.

Přítomni:

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, Klofáč, dr Soukup.

Zapisovatelé: Kalčok, Pastyřík.

95 senátorů podle presenční listiny. Zástupci vlády: ministr dr Gažík.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Zahajuji schůzi.

Sděluji, že dal jsem dovolenou na dnešní schůzi sen. Hrejsovi, Kavanovi a Tomíkovi.

Tiskem rozdáno:

Zástupce tajemníka senátu dr Trmal (čte):

Tisk 667. Návrh sen. Štolby a spol. na státní pomoc postiženým krupobitím na okrese nepomuckém.

Tisk 670. Návrh sen. Šturce, Skaláka, Toužila a soudr. na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Křivoklátsku, postiženým živelní pohromou.

Tisk 671. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1489) o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (tisk 1528).

Tisk 672. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1520) o soustavě drobných mincí (tisk 1576).

Zápisy o 130. až 132. schůzi senátu Národního shromáždění republiky československé vyloženy byly podle §u 72 jedn. řádu v senátní kanceláři k nahlédnutí.

Ježto nebyly v předepsané lhůtě žádným p. senátorem písemné námitky podány, pokládají se zápisy ty za správné a dají se do tisku.

Z předsednictva přikázáno:

Výboru iniciativnímu:

Tisk 667. Návrh sen. Štolby a spol. na státní pomoc postiženým krupobitím na okrese nepomuckém.

Tisk 670. Návrh sen. Šturce, Skaláka, Toužila a soudr. na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Křivoklátsku, postiženým živelní pohromou.

Výboru imunitnímu:

Žádost vrchního státního zastupitelství v Bratislavě se žádostí sedrie v Komárně za souhlas k stíhání sen. dr Franciscyho pro přečin podle §u 14 č. 1 zákona na ochranu republiky (6403).

Žádost vrchního státního zastupitelství v Bratislavě se žádostí sedrie v Nitře za souhlas k stíhání sen. Fijaly pro přečin podle §u 14 č. l zákona na ochranu republiky (6404).

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Přikročíme k projednávání pořadu dnešní schůze.

Prvním odstavcem je:

1. Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového, IV. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 563), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské. Tisk 595 a k tisku 595.

Zpravodaji jsou: za výbor technicko-dopravní pan sen. Štolba, za výbor živnostensko-obchodní pan sen. Prošek, za výbor rozpočtový pan sen. dr Karas (za omluveného sen. Stodolu), za výbor ústavně-právní pan sen. dr Havelka.

Dávám slovo zpravodaji za výbor technicko-dopravní panu sen. Štolbovi.

Zpravodaj sen. Štolba: Slavný senáte! Technicko-dopravní výbor projednal ve schůzi dne 17. února 1928 vládní návrh zákona tisk 563, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební společnosti Oderské.

Návrh zákona na změnu a doplnění některých ustanovení zákona o založení Československé plavební akciové společnosti Oderské, č. 64/1924 Sb. z. a n., vyvolán byl nově se utvářivšími společenskými poměry v této společnosti, z čehož nutně následovaly i určité přesuny kapitálové účasti původních zakladatelů.

Při založení společnosti náležely akcie kmenové 60% čsl. státní správě výhradně, ze 40% pak akcií prioritních převzala československá státní správa 12%, Vítkovické horní a hutní těžířstvo 17% a Báňská a hutní společnost 11%.

Mimo to vstoupila firma Baťa do akciové společnosti, hodlajíc převzíti 12% akcií.

Pro tuto kapitálovou účast bylo nezbytným předpokladem, že dostane se firmě T. a A. Baťa zastoupení ve správě společnosti, a to jak ve správní radě, tak i ve výkonném výboru a ve sboru revisním. Tím dotčena byla ona část zakladatelské smlouvy, jež obsahuje partii o smlouvě společenské. Po provedené změně stanov v důsledku nově se utvářivších poměrů ve společnosti je potřebí, aby nově upraven byl i zákonem poměr čsl. státní správy k Čsl. plavební akciové společnosti Oderské, při čemž se podotýká, že finančních závazků státní správa nepřejímá a že v zákoně zaručuje se i nadále, pokud by změny v účasti soukromých akcionářů nastati mohly, nebo musily, zachování československého rázu společnosti, jak na to ostatně důvodová zpráva zvlášť poukazuje.

Správa státní až dosud i nadále má zajištěnou většinu kapitálovou a také většinu ve správní radě, kde má členů 5 a společnost 4.

Oderská paroplavební akciová společnost má 11 parníků moderních a dobře a důkladně opravených. Největší zájem na dopravě mají Vítkovické závody a Báňská hutní společnost, kteréžto závody také poskytly značné levné zápůjčky akciové paroplavební společnosti. A je si jen přáti, aby vláda věnovala svou pozornost společnosti po stránce finanční, aby podnikání společnosti nebylo pasivní.

Technicko-dopravní výbor doporučuje slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona podle vládního návrhu s tou změnou, že v §u 1, odst. 2 vkládají se na místě slov >svolení státu< slova >svolení státní správy<.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Za výbor živnostensko-obchodní dávám slovo panu sen. Proškovi.

Prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj sen. Prošek: Slavný senáte! Zákonem ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., upravuje se poměr státu československého k Československé plavební akciové společnosti Oderské. Stát, který je do značné míry finančně angažován na tomto podniku, vyhradil si tímto zákonem podstatný vliv na správu téhož, a to do té míry, že nemohou býti pouhou dohodou stran smluvních měněna ustanovení této smlouvy, byť to bylo i ku prospěchu této společnosti. Každá změna musí býti provedena zákonem. Jelikož však takovéto změny - mají-li býti mnohdy účelné - musí býti provedeny rychle, dává se tímto zákonem vládě zmocnění, aby v těchto případech potřebnou dohodu sjednala. Ovšem je tato povinna o tom podati neprodleně zprávu Národnímu shromáždění.

Změny, o které by šlo, nesmějí býti na úkor československého rázu společnosti; nemohou se týkati závazku československého státu, že trvale podrží ve svém majetku veškeré kmenové akcie podniku, předkupního práva státu v případě prodeje akcií soukromých účastníků, jakož i zákazu prodeje akcií do ciziny bez svolení státní správy. Dále nemohou býti zrušena ustanovení čl. 8., jímž je vládě vyhrazeno potvrzovati volbu členů správní rady, kteří by nebyli československými státními občany, jakož i ustanovení téhož článku, že vedoucí ředitelé musí býti československými státními občany.

Jelikož je těmito omezeními vliv zákonodárných sborů při eventuelních změnách shora citované smlouvy dostatečně zabezpečen, navrhuje výbor živnostensko-obchodní přijetí vládního návrhu ve znění upraveném výborem technicko-dopravním.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Dále dávám slovo za výbor rozpočtový panu sen. dr Karasovi.

Zpravodaj sen. dr Karas: Slavný senáte! Pokud se jedná o změnu stanov této společnosti, neresultuje státu z toho žádné zatížení. Stát má dosud 12% prioritních akcií a novou smlouvou dovoluje se, aby stát z těchto 12% prodal Baťovi 5% a dále ještě si vyhrazuje, aby bylo možno přenechati mu 3%.

Tedy finance státní nejsou nikterak zatíženy, naopak stát může prodati svoje akcie, které dosud velikého zisku státu nepřinášely, a tudíž rozpočtový výbor nemá příčiny, aby k této smlouvě, doporučené výbory ostatními, nepřipojil svůj návrh na schválení.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Za výbor ústavně-právní dávám slovo p. sen. dr Havelkovi.

Zpravodaj sen. dr Havelka: Slavný senáte! Usnesením ze dne 15. března t. r. byl tento návrh přikázán k projednání také výboru ústavně-právnímu.

Navrženým zákonem zmocňuje se vláda ke změnám se soukromými účastníky, a to nejen k těm, jež jsou již nyní nutnými a o nichž se zmiňují předcházející této zprávě zprávy senátních výborů, nýbrž i ke změnám těm, jež v důsledku budoucích poměrů a vývoje mohou se státi nutnými. Zmocnění toto je přesně omezeno na změny určitých ustanovení a omezeno vyloučením změn ohrožujících zájem státu nebo československý ráz společnosti.

Toto zmocnění nevylučuje ústavní listina, obzvláště nikoli § 55 téže, neboť smlouva zakladatelská, obsahující ustanovení dispositivní, byla prohlášena součástí zákona - § l zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n. - a proto i změny její musí býti provedeny zákonem, jehož návrh právě se projednává.

Výbor ústavně-právní projednal ve svých schůzích dne 8. května a 12. června 1928 návrh zákona a usnesl se ve shodě s usneseními technicko-dopravního výboru, živnostensko-obchodního výboru a rozpočtového výboru navrhnouti senátu přijetí osnovy zákona ve znění otištěném v sen. tisku č. 595.

Místopředseda dr Brabec: Ke slovu není nikdo přihlášen, přikročíme k hlasování. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

O celé osnově zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli míním dáti hlasovati najednou.

Jsou námitky? (Námitek nebylo.) Námitek není.

Kdo souhlasí s uvedenou osnovou zákona. jejím nadpisem a úvodní formulí tak, jak jest otištěna ve zprávě výborové tisk 595, ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se podle znění zprávy výborové tisk 595 ve čtení prvém.

Přikročíme k bodu druhému, jímž je

2. Druhé čtení zprávy I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 646) o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem. Tisk 663.

Zpravodaji jsou: za výbor technicko-dopravní sen. Fr. Novák, za výbor rozpočtový sen. dr Karas.

Táži se pp. zpravodajů, zda navrhují textové změny?

Zpravodaj sen. dr Karas: Nemáme žádných pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu.

Místopředseda dr Brabec: Textových změn není, přikročíme k hlasování.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s uvedenou osnovou zákona, jejím nadpisem a úvodní formulí tak, jak byly přijaty ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Uvedená osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se v naznačeném znění také ve čtení druhém.

Přerušuji pořad jednání.

Před ukončením schůze učiním některá presidiální sdělení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Mezi schůzí tiskem rozdáno:

Tisk 673. Návrh sen. Donáta, dr Reyla, dr Brabce, Thoře, dr Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n.

Z předsednictva přikázáno:

Výboru iniciativnímu:

Tisk 673. Návrh sen. Donáta, dr Reyla, dr Brabce, Thoře, dr Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n.

Místopředseda dr Brabec: Sděluji, že do výboru ústavně-právního na místo sen. Millera nastupuje sen. dr Baxa.

Navrhuji, aby se příští schůze konala za půl hodiny po této s tímto

jednacím pořadem:

Pokračování v projednávání pořadu 133. schůze.

Jsou námitky? (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze v 11 hod. 12 min.