Místopředseda Böhr (zvoní): Slovo má pan sen. Roháček.

Sen. Roháček: Slávny senát! Pri tejto príležitosti chcem poukázať na istú bolesť slovenskú a preto ujímam sa slova, aby som zainteresoval naše kultúrne spolky do boja proti jednodeckému systému a tým aby tie spolky pozdvihli vývin riadnych rodín, a tiež napomáhali populácii hlavne na južnom Slovensku. Populácia na Slovensku sa umenšuje z jednej strany nezamestnanosťou a ďalej na južnom Slovensku v Novohrade a Honte jednodeckým systémom a hlavne i nedostatočným a často neodborným ošetrením ako rodičky tak aj novorozeňátka. Podľa štatistiky štatistického úradu vydanej r. 1926 vykazuje sa v čísliciach smutný stav úmrtnosti kojencov v republike vôbec a na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi zvlášte. My z 29 štátov v Evrope dostávame sa na vysoké miesto úmrtnosti detskej do jednoho roku a sme zaradení na 22 miesto a dvakráť vyššej pomerne v procentoch úmrtnosti než Spojené státy a Anglia. V republike na 100 živo narodených detí pripadá 13 prípadov úmrtia, kdežto na Slovensku a Podkarpatskej Rusi až 18 prípadov. Najvyššiu úmrtnosť detí do jednoho roku na Slovensku má okres myavský až do 26 prípadov. Preto tento zákon nutno nám vítať ako zákon sociálneho, národného, štátneho a hlavne rodinného šťastia. Kde nieni detí, neni radosti. Je to pole bez kvietkov. Porodné asistentky, dobre školené a svedomité su povolané umenšovať úmrtnosť kojencov. Obce i rodičia mali by sa k ním chovať blahovoľne, aby im ich služby obľahčovali. (Místopředseda Donát ujímá se předsednictví.) Na príčine umenšovania populácie je tiež čiastočne nezamestnanosť, ktorú snažia sa priemyselné a hospodárske kruhy umenšovať napomáhaním priemyslu, ba štát zrovna platením podpôr v nezamestnanosti a naša republika postavila sa podporou stavebného ruchu tiež do služieb sociálne slabších rodín. Horším hriechom je jednodeťský systém. (Sen. Hampl: Ten není v rodinách dělnických!) Tohoto stávajúceho zla sú manželia, ktorí z vypičítavosti čiasto preľahký život snáď z rozkošníctva a pre hromadenie majetku zplodia jedno dieťa. Najsmutnejšie je to, že hriech je rozšírený u pospolitého ľudu, u chudobných, a nie u t. zv. lepších. (Sen. Ant. Novák: To není pravda!) Presvečte sa. Na hranici nášho južného Slovenska sú obce, kde nieto skôr detského dorastu, kde školy zostávajú prázdne, nevidíte detských hier a zpevov, obce zejú prázdnotou. mladé ženy sú samá smrť. bledé, churavé, bez života, bez radosti, zvlášte vtedy, keď takýto jedináčok v nejakej detskej epidemii zomre. Tu potom vidia oba rodičia márnosť shonu za majetkom. Stáva sa často, že ani nevedia, pre koho hospodarili, pre koho šetrili, keď ich jediné dieťa ich naveky opustí. Proti tomuto hriechu bojuje sa u nás odo dávna, hlavne duchovenstvo a priateľia slovenského ľudu prednáškami a dobrými spisy a... (Sen. Ant. Novák: Duchovenstvo?) Čo sa vám to nepáčí?... číslicami proti tomuto hriechu z Maďarska k nám dovlečenému, kde dnes práve vynáša sa zákon o ochrane proti tomuto zhubnému systému, ktorý vlastne korení v Maďarsku. Mnoho tomuto zločinu napomáha uvoľnená válečná nemoráľnosť. Vyzývam všetkých dobrých ľudí a všetky naše kultúrne inštitúcie, aby si osvojily osvetou poslúžiť tomuto ľudu a odviedli ho od materializmu presprílišného a tým privádzali ho prirodzenému vývinu slovenskej rodiny. Aby sa tieto neblahé pomery v republike zlepšily, o to usiluje už zákon 236 z r. 1922 a i tento vládny návrh zákona o pomocnej praksi porodníckej ako aj o vzdelanie a výcviku porodných pomocníc a ako ony sa chcú nazývať porodných asistentiek. Nám síce nezáleží na tých tituloch, poneváč titul babičke aksi predstavoval samostatnosť a ak je niekto len asistentom, je len pomocníkom komusi. Ale ako hovorim, na týchto tituloch nám nezáleží.

Služba porodných pomocníc bola na Slovensku uspokojive tiež upravená madarskými zákonmi. Menovite na odľahlých miestach núdzovými babičkami na účet obcí, ktoré odmeňovaly porodné babičky v mnoha prípadoch bytom in natura a otopom. Dnes čiastočne takéto úľavy poskytujú i nemocenské pokladne. Prejednávaný návrh zákona má 13 paragrafov, ktorými sa unifikuje a upravuje služba porodnícka v republike. Dnes osoby, ktoré chcú provodzovať babictvo, musia mať skončenú alespoň meštiansku školu, musia mať istú vyššiu inteligenciu a musia byť plnoleté, aby svojim vekom nenarážaly na cit ľudu a musia mať s prospechom skončený desatimesačný kurz na štátnom ústave, kde nadobudnú diplom pre toto povolanie, alebo ako povedal pán referent, výúčenského listu. Nie je to žiadny diplom asistentský, ktorý by sa nemohol vtedy v páde zneužívania i odobrať. Zákon čís. 236 z r. 1922 určuje porodnú asistentku pre každú zdravotnú obec. Maďarský zákon predpisoval jednu porodnú babicu na 800 obyvateľov. Toto by sa malo jasne povedať v prevádzacom nariadení. ako aj iné veci, medzi inými vecmi i nútna pomoc od nebaby schopnej ženy v súrnych prípadoch, lebo není prenásledovaná ako fušerstvo. Bolo by dobré, keby v prevádzacom nariadení bolo uvedené, že inzercia, ktorou sa porodné baby núkajú k nedovoleným operaciam, potratom bola krute trestaná i odobratím diplomu navždy. Ak nevinne vypadá taká inzercia, vidíme v denných časopisoch. Čo sa honorovania týče, jednota porodných asistentiek v Prahe podala si na ministerstvo zdravotníctva tarif, ktorý ministerstvo vzalo na vedomie. Ministerstvo honorovanie neustálilo. Nedávno v istých slovenských novinách ľuďácky poslanec sa rozčuľoval na vládu, že vydala nejaký cenník, tarif, kde je vraj určený honorár za porod 600 Kč, čo však neodpovedá pravde. V tomto cenníku prichodi tých 600 Kč ako maximálny poplatok za deväťdennú opateru pri porodoch pre prvú triedu, to je najmajetnejšiu rodinu. Pri tom je označená v tarife i minimálna taxa 75 Kč a často len náhrada nemocenskej pokladne. Není dobré a dôstojné, keď sa tejto veci využívá demagogicky. Prajeme si, aby týmto novým unifikačným zákonom skutočne bolo odpomožené zastaralým úpravám a nové porodnické asistentky aby konaly svoju prácu s láskou k blížnemu. (Výborně! - Potlesk.)

Místopředseda Donát (zvoní): Dalším řečníkem je paní sen. Ecksteinová.

Sen Ecksteinová: Vážený senáte! Hora porodila myš a dočista po sedmnácti letech. 17 roků porodní asistentky podporované politickými lidovými stranami silou svojí organisace domáhají se úpravy poměrů porodnictví. Pro sebe, ale řekla bych, spíše pro ty široké vrstvy chudobných žen všech stavů, kterým své výkony s největší části darovaly a darují zdarma, protože čím dále tím méně jsou tyto vrstvy lidové schopny, aby platily za takové úkony. jako je pomoc porodnická. 17 roků po boku těchto žen, těchto porodních asistentek stojí nezodpověděno. Nejpoctivější a nejschopnější lékaři profesoři našich klinik, našich fakult tvrdí, že potřebuje-li a zasluhuje-li kdo, aby byly jeho výkony respektovány, je to v první řadě asistentka, a dokud nebude těmto asistentkám poskytnuto vyšší vzdělání, hospodářské zajištění právní, zákonná ochrana, do té doby nebudeme moci také mluviti o tom, že jsme splnili jako lidská společnost a jako stát svoji povinnost nejen k tomuto stavu, ale také k mateřství, také k těm širokým vrstvám lidových rodiček, jejichž mateřství znamená pro lidskou společnost, věčnost lidského rodu, věčnost zachování všech kulturních, vědeckých objevů, věčnost lidského pokolení. Prosím, tady slyšíme o jednodětském systému a snaží se nám pánové namluviti, že tento jednodětský systém je zaviněn tím, že naše porodní asistentky nekonají dobře svoji povinnost babickou. Nepřihlížejí docela k sociálním poměrům a na místě, kde by měli paradovati ohromnou zkušeností životní, když už ne vědeckými poznatky, opováží se tvrditi, že systém jednodětství zaviňuje pouze ochota porodních asistentek k provádění přečinu proti §u 144. Pánové ze Slovenska pane senátore Roháčku, Vy si stěžujete na jednodětský systém, který se bohužel na tom Slovensku dosud uplatňuje jednak mezi těmi tisíci vlastně vrchními desetitisíci bohatých lidí, a nevidíte, prosím, ty spousty těch malých dráteníčků, které vyháníte do světa za žebrotou, poněvadž se o ně postarati nechcete a neumíte, těch dráteníčků, kterým neposkytnete ani tu pomoc při jejich zrození, nad jejichž matkami nemáte slitování ani v nejtěžší hodině jejich života. Všechno jste si na tom Slovensku opatřili, co váš život činí bohatým, šťastným a plným, ale prosím, co jste udělali pro ty chudé, pro ty tisíce chudých z těch vašich žup, které nezaopatříte po stránce vůbec žádné? Hledejte příčinu toho jednodětského systému ve způsobu, jakým se staráte o své děti, o své rodiče, o přístřeší, o práci, o příjmy, o výdělek pro tyto statisíce chudého zemědělského slovenského lidu, který buď je vyhnán za žebrotou do ciziny, nebo bídně živoří doma ve svých chatách při práci, za kterou mu platíte také 70 haléřů za hodinu. (Sen. Kalčok: Za vaseho vladarenie sa odbúral priemysel na Slovensku a tak ste ich sami spravili žobrákmi!) My tam neděláme nic, to si vy tam děláte, a neděláte to teprve teď, dělali jste to již za Rakouska.

Tento jednodětský systém nejen na Slovenku, ale i u nás v Čechách a v celé Československé republice ovšem bude stoupati a nezachrání nás před tím ani úprava poměrů pro porodní asistentky, poněvadž veliké množství těch žen, které nemají tomu druhému dítěti co dáti jísti, i když všem asistentkám vezmete diplom, pozavíráte je, sáhne k jiným lidovým prostředkům, k těm, kterými si již před věky pomáhaly ženy v takové těžké situaci, do které byly uvedeny lehkomyslností svou i svých svůdců, sáhnou zase znovu k nim a budou to své zdraví ničiti ještě více, než ho ničí těmito umělými potraty. Pánové, ne potrestání potratů k odnětí diplomu, to nás před tím jednodětským systémem nezachrání, ale řádné rozdělení, řádná distribuce těch všech výrobních výsledků, které jsou právě prací rukou, mozků těch lidí, již k tomu prostředku jednodětskému sahají z bídy a nemožnosti uživiti druhé dítě, tedy správným rozdělením všeho toho bohatství, které hlavně dělnická třída, a myslím, pracovníci rukou i duchem vyrobili. Ale jestliže na jedné straně zvyšujete cla a zvyšujete výnosy svého polního hospodářství, nepovídejte nám o tom nic! Kde před 10 lety nebylo nic jiného nežli hromady špíny a hnoje, tam se dnes vypínají vaše přepychové vily a sady, miliony, které si dáváte odhlasovati na elektrisaci venkova, ty převážnou většinou neslouží ničemu jinému, než přepychovému osvětlení těch zámků, jež jste dostali se zabranými nebo zakoupenými zbytkovými statky. Vidíme to velmi často. Skvěle osvětlený statek, ale jen pokud se týká komnat hospodáře. Ve chlévech, stájích a za tím účelem, aby bylo ulehčeno těžké práci dělníků, to prosím vidíme velmi zřídka. Je potřebí vám to pánové říci, že to vidíme. A zatím co pro sebe uchvacujete všechno pohodlí a všechny výsledky lidské práce, zatím dělníkům utrhujete jejich mzdy a plat 6, 7 až 8 Kč denně bez jakéhokoliv deputátu, ba bez nejubožejší stravy, není žádnou vzácností u nás v Čechách, neřku-li na Slovensku. Můžete, prosím, začíti tu cestu od počátku až do konce celé Českomoravské vysočiny, můžete putovati dále kolem dokola naší republiky a přesvědčíte se o tom, že nezvětšuji, že nezkresluji, že mají 7 až 8 Kč denní mzdy bez jakékoliv stravy pracující zemědělští dělníci a dělnice na zemědělských objektech, jejichž výnosnost rok od roku se zvětšuje a jejichž výnosnost vám umožnila, že dnes vaše statky, vklady, banky, všechny vaše počiny vám dovolují, abyste si těch dětí udělali desatero-dvanácteronásobně - poněvadž máte i světnice, máte prostředky, máte chůvy, vaše ženy mají k tomu potřebný klid a čas. Tedy nemluvte o jednodětském systému, jako by se týkal, nebo vládl, nebo byl zaviňován dělnickou třídou. Ten jednodětský systém provádíte vy, a vy ho provádíte za pomoci vědy, jejích nejposlednějších výzkumů a nejposlednějších poznání vědeckých. Ovšem má-li člověk, má-li rodina 7 Kč denního příjmu, pak se divím, že má ještě odvahu míti to jedno dítě. Já na jejich místě bych neměla odvahy pražádné, poněvadž za 7 Kč nemůže býti člověk sám živ, neřku-li aby vychovával rodinu. Chcete děti, chcete rodinu, vidíte že jest ohrožena budoucnost nejen národa, ale i lidstva, ale vaše měšce jsou vám posvátnější nad nejposvátnější statky. (Sen. Roháček: Sociálne poistení ohrožuje existenci rolníka!) Jak to, prosím vás? (Sen. Havlena: Dostali jste daleko větší cenu za vaše produkty! Vaši synové budou všichni moci studovati! - Výkřiky sen. Toužila.) Pánové, abych domluvila tu kapitolu o mateřství, tedy chráníce stav porodních asistentek, chceme chrániti mateřství chudých žen, které při těch 7 Kč velmi často nemohou ani do těch 6 neděl před porodem dopracovati, vystupují z práce dříve, poněvadž... (Sen. Jarolim: V zemědělství mají ženy 29 dní podle spisů nemocenských pokladen!)... vystupují z práce mnohem dříve, takže do porodu ztrácejí nárok a velmi často nedostávají od pokladny nic proto, že nároku nemají, a mají-li nárok, myslíte, že podpora při porodu znamená něco pro výchovu dítěte, jehož útraty na výchovu často přes 20 let rodiče zatěžují? To je nejnutnější maličká pomoc v době, kdy žena i s dítětem by musila umříti, kdyby se jí nedostalo. Pravíte, že zemědělství nemocenské podpory zatěžují, a my pravíme, že je malá a že musí býti zvýšena do té míry, aby ten jednodětský systém mohl vymizeti, že musí býti výsledek té práce společné rozdělen tak, aby, když vy a vaše manželky chcete holdovati jednodětskému systému, ženy dělnické, jimž právě naopak dítě je nejvyšším statkem a nejkrásnější náplní života, měly takové příjmy, aby těch dětí mohly uživiti více. Všechna moc pochází z lidu a také věčnost národa a lidstva pochází z lidu, protože ty bohaté vrstvy zabíjí všechno svým požitkářstvím, svým mamonářstvím, svou bezcitností. Prosím vás, kde je vidět bohaté vrstvy při ušlechtilých činech lidstva, kolik na to kde dají, kolik je mecenášů jmenovitě dnes, kdy agrarismus zvítězil nade vším, kolik je mecenášů při ušlechtilých počinech lidstva? Vidíte-li, že se dávají, snášejí a shánějí k ušlechtilým účelům podpory a dary, vidíte vždy, že jsou to malé dárky malých lidí, ze kterých se hromadí sumy na podporu ušlechtilých snah lidského pokolení. Pan sen. Roháček tady zase vzýval zákon č. 236 o té povinnosti obcí, že mají se sdružovati a ustanovovati porodní asistentky. Prosím vás, na jedné straně uděláte zákon, který obcím něco ukládá, a hned na to uděláte zákon, který jim jakoukoliv možnost sociální péče bere. Mám za to, že toto celé zákonodárství, které je dnes zde sděláváno za takových okolností, jak na př. vidíme, že je sděláván tento zákon, že bude historií velice a velice přísně kritisováno. Porodní asistentky snaží se o to, aby se jim dostalo vyššího vzdělání, ony samy žádají, aby doba jejich vzdělání, jejich výcviku trvala dva roky a dá se jim 10 měsíců. Prosím, podívejte se, jak ohromné požadavky v ohledu zdravotnickém mohly by dnes býti uskutečněny a splněny těmito asistentkami, které by nemusily obstarávati jen ty porody, které by mohly býti přibírány k péči sociální ještě mimo to, které by ovšem musily dostávati státní podporu nebo zaplacení jejich práce, které by v jiném oboru sociálním vykonávaly. Dnes se říká: Tento zákon je pokrok, poněvadž zaručuje vyšší vzdělání. A při tom máme těch porodních asistentek čtyřikráte tolik, co jich potřebujeme, a následkem toho to vyšší vzdělání musí pro ně zůstati uzavřeno na tak dlouho, až jich ubude, abychom snesli nějaký nový přírůstek vyššího vzdělání porodních asistentek. Říká se: Je to značný pokrok, poněvadž tento zákon znamená - ... Co znamená? Znamená, že 150 roků starým předpisům dáváme nové datum, aniž bychom na nich něco opravili, (Sen. Jarolim [německy]: Zcela správně!) aniž bychom přihlíželi k potřebám doby, ke změněným poměrům a dali v tom směru zákon takový, který by době odpovídal. Místo tohoto opisujeme starý zákon, prosím r. 1740 jest jeho počátek, dáme tomu zákonu nové datum a změníme tam, že mají tyto výchovné kursy pro asistentky trvati ne 4 měsíce, ale 10 měsíců a přitom zde kolegyně Plamínková nebo Sehnalová říkaly, že na jednu porodní asistentku přijdou při jejich výcviku vykonati v ústavě sotva 4 porody. A mně zrovna pan odborový přednosta dr Kulhavý řekl, že na tu porodní asistentku připadne velice zhusta vykonati jen jeden porod v tom kursu samostatně. A teď si prosím, pánové, představte. Ty bohaté dámy, jakmile se dostaví prvé bolesti, nebo 3 dny před tím, mají kolem sebe lékaře, když ne profesora. Ale ty chudé ženy, které jsou častěji než ty bohaté vystaveny nebezpečí porodu s pochybenými polohami následkem toho, že do poslední chvíle těžce pracují, ty prosím jsou svěřeny nebo vydány rukám, kterým při vší chtivosti vzdělání neposkytl ústav možnost vyššího vzdělání praktického, než že samy provedly jeden porod. A těchto případů snad bude ještě v budoucnosti přibývati, totiž ty možnosti se budou v budoucnosti ještě krátiti, poněvadž porodů vůbec ubývá, a tak budoucím asistentkám, já nevím, kolik praktických porodů, kolik praktických vedení porodů na ně připadne.

V ohledu utvoření rayonu. Já to pokládám za největší hanbu a doufám, že poslanecká sněmovna s touto hanbou neodejde ze zdí své budovy, aby potvrdila a uzákonila to, na čem my se zde hodláme dnes usnésti, aby potvrdila, že nemá býti, prosím, zřízeno ani těch 100 rayonů, za které jsem tolik mluvila a plaidovala jak v sociálně-politickém výboru, tak v plenu.

Sociálně-politický výbor k mému návrhu přerušil jednání; vyjednávala jsem znovu již při zasedání sociálně-politického výboru s panem odborovým přednostou dr Kulhavým, upozorňovala jsem ho, žádala, aby provedl opravy, anebo aby vzal tento zákon zpátky; v plenu jsem způsobila, že ten zákon šel znovu do výboru, že se ho ujal ústavně-právní výbor - a výsledek toho je, že ten zákon zůstává tak, jak ho vláda předložila. A pánové, uvědomíme-li si krutý život těch malých lidí, těch dělnických a maloživnostenských žen a vidíme-li, jaké oběti tyto ženy musejí přinášeti, aby vám porodily a vychovaly novou armádu k novému vykořisťování, a vidím-li jak tady jedovaté, jizlivé a sarkastické úsměvy provázejí jednání o takovém zákoně, který, myslím, by měl pohnouti tady těmito lavicemi, jsem naplněna velikou hořkostí a hlubokým studem. O tyto věci slovy přímo plamennými musíme s úsilím bojovati ve výboru, ve sněmovně, musíme se dovolávati vašeho citu a vy, kteří máte dobře postaráno o své ženy a o své dcery, kteří jste všichni v poměrech, že je nemusíte vydati v hořké jejich hodině rukám nezkušeným, vy všichni skoro, kteří jste byli přítomni při řeči kol. Plamínkové i kol. Sehnalové, jste posupnými úsměvy provázeli jejich vývody, které byly tak výstižné a tak přiléhající.

Sto obvodů, jichž zřízení a vydržování by stalo jen asi 6 mil. Kč ročně republiku, a jimiž by ženy byly následkem toho zbaveny úzkosti a strachu před blížící se těžkou hodinou, těch 100 obvodů nemá býti zřízeno, nebylo to pojato do zákona, má se to žádati resolucí, jenom za tím účelem, aby republika nemusila vydati 6 mil. Kč. Prosím, kolik milionů - již to řekla kol. Sehnalová - dostala vaše prasata, vaši králíci, vaše klisny, vaši hřebci a neohlíželi jste se na to, zdali se republika zhroutí. Ale mají-li tyto asistentky dostati od republiky za pilnou práci v ohledu zdravotním a sociálním 6 mil. Kč, tedy prosím, je podle vašeho názoru lépe nechati je, aby si vydělávaly vedlejším zaměstnáním! Je otázka, zdali v takových obvodech, jako jsou zapomenuté, zaostalé horské kraje, kde komunikační prostředky jsou tak nedostatečné najdou vedlejší zaměstnání? Když tam přijde žena z Prahy, která se skoro celý život vedlejším zaměstnáním živila, nějakým šitím, vyšíváním atd., je otázka, zdali tam najde nějakého faktora, který by jí tu práci chtěl dáti nebo opatřovati. A na poli? Tak jako každé práci musí býti celý organismus přizpůsoben, tak také polní práci musí býti přizpůsobován tělesný organismus léta, než si navykne těm úkonům a pohybům, které jinak člověka učiní skoro neschopným výkonu jiného.

Mluvil tady o ingerenci úřední, mám za to, pan dr Baxa. Ale jestliže, prosím vás, v zákoně naleznete termíny, jako je »důvěryhodná«, nebo termíny, kterými se praví, že blahovůle rozhoduje o činu té které porodní asistentky, zkrátka, kterými občanstvo se vydává libovůli byrokracie, tedy prosím, za takovou ingerenci se vroucně poděkujeme. Ta vede jen k jednomu: k zbahnění celého veřejného života, protože, aby se takové libovůle dosáhlo, mnohý člověk dopouští se činů, které toho blahovolného pána svádějí k počinům, jež nejsou vždycky zdravé v zájmu občanstva a jež zpravidla bývají počátkem konců. Víte, jak to v takovém Rusku, kde všechno záleželo na blahovůli byrokracie, dopadlo, jaká pak nakonec ta byrokracie ve své blahovůli byla? Jen to tu přesně stanovme, za jakých podmínek a okolností mají býti porodní asistentky odsouzeny. Ale my tu nemáme odvahy říci přesně, kdy mají býti tyto asistentky odsouzeny, nebo kdy mají jim býti vzaty diplomy. Ne, my to neřekneme. My je vydáme blahovůli, a ony snad velmi často tu blahovůli si koupí za to, za co budou moci nakupovati. To, co by byl pro ně znamenal tento zákon 17 roků budovaný - od r. 1910 a 1911 jsme počali na tomto zákoně a na jeho dobývání pracovati - to, co by bylo učinilo tento zákon opravdu sympatickým všem lidovým vrstvám, co by ho bylo učinilo přijatelným porodním asistentkám, to jsme do něj nedostali. A to, co z něho zbylo, to opravdu nestojí za to, abychom jej prohlásili za pokrok a abychom prohlásili, že tento zákon znamená pro nás něco jiného než nic. Ne, neučinili jsme nic pro ochranu mateřství, protože ochraňujíce porodní asistentky, dávajíce jim možnost kulturního vzestupu a sociálního opatření, postarali bychom se tím způsobem, o mateřství jen chudých a velmi chudých žen. Protože však to jsme neučinili, poněvadž to jsme do něho nevložili, neděláme, hlasujíce pro tento zákon, nic jiného, než na výsměch doby, poznatkům, spravedlnosti, poznatkům lékařství, hygieny, zdravotnictví, na posměch vší spravedlnosti, stydíce se za zákon 150 roků starý, dáváme těmto zákonům nové datum, aby se zdály býti zákony nové doby, vyhovující požadavkům, které již doba se svými výzkumy v ohledu zdravotnictví a hygieny přinesla. Vždycky jsme si představovali, když zástupkyně porodních asistentek naléhaly na nás, aby tento zákon spatřil světlo světa, že učiníme zákon, kterým splatíme našim ženám, roditelkám, vychovatelkám a zachovatelkám lidského rodu svůj dávný těžký dluh, že ochraňujíce novým zákonem porodní asistentky, ochráníme, povzneseme a uznáme mateřství našich dělnických žen, že to bude dík, kterým projevíme těmto ženám svoji úctu a vděčnost za to, co pro zachování národa a lidství státu vykonaly.

Všechna moc pochází z lidu a všechen život pochází z lůna těchto chudičkých žen, které jsouce hospodyněmi, matkami, jsou ještě i dělnicemi, které vám vychovávají ty armády k novému vykořisťování, k novému vašemu pohodlí a k novému vašemu bohatnutí. A mám za to, že tyto ženy, jak již nyní si předkládají roditi děti přespočetné, i nadále budou vaši tvrdost porovnávati se svojí vůlí sloužiti vám i v tomto ohledu. Vy se přesvědčíte, že budete musit obrátiti i v tom ohledu své počínání, vy budete přinuceni ustoupiti ve své tvrdosti, vy budete přinuceni plody práce a ducha rozdávati a rozdělovati spravedlivějším způsobem. než to činíte dosud. To je, prosím, stanovisko mého klubu k této předloze a k jejímu projednání.

Jsme přesvědčeni, že tato předloha, jak má býti odhlasována, není pýchou senátní práce a senátních výborů, že obě tyto nejvyšší instituce ve státě měly k této předloze vlády a ministerstva zdravotnictví zaujmouti jiné stanovisko a říci jiné slovo.

Vážení pánové! Ještě v poslední chvíli vznáším k vám apel, abyste uvážili všechno to, co v tomto směru bylo zde předneseno, k čemuž i já se připojuji, a abyste této předloze svého souhlasu nedávali, abyste ji vrátili a od ministerstva zdravotnictví a vlády žádali, aby byla předložena předloha, která by zcela vyčerpávala tyto požadavky, které touto předlohou chtějí míti vyřízeny porodní asistentky a které chtějí míti vyřízeny také i matky, aby odškodněním, hospodářským zajištěním, vědeckým, odborným přizpůsobením byly zvýšeny možnosti lepších výkonů porodních asistentek, aby byly zřízeny rayony, aby byly na ně dosazeny schopné porodní asistentky, které by v těchto rayonech vykonávaly službu, která by zajišťovala chudým rodičkám pomoc v nejtěžších hodinách jejich života. Pokud není numerus clausus, jsou vrhány vlivem poměrů stále do veřejného života, nenalézají žádného zaměstnání, poněvadž není jim umožněno se uplatniti tam, kde by na základě nabytých zkušeností působiti mohly. Mám za to, jak jsem již prve řekla, že by to mohly učiniti v různých ústavech sociálních. Jestliže vrháte tyto ženy tak neodpovědně, bez milosti a lítosti do veřejného života s tím jejich diplomem, podívejte se, jak těžce byla nastřádána největší většinou jich ta suma peněz, kterou ke svému školení potřebovaly. Podívejte se, že to bylo kolikráte celé mládí takového děvčete, než ve službě nashromáždila dnes potřebných několik tisíc ke svému vyškolení. Děvče spotřebuje na ústavě těžce nashromážděné peníze, je vrženo ven a nemá zase zaměstnání žádného proto, máme-li čtyřikráte tolik porodních asistentek, kolik máme pro ně místa, že znamená to, že ty peníze těžce nashromážděné za cenu mládí a všech jeho radostí byly vyhozeny nazmar.

Je potřebí vložiti do tohoto zákona i požadavek »numeru klausu«, aby byla odstraněna nadprodukce, vyčerpávající národohospodářskou sílu - vždyť čím více se vyčerpává síla jednotlivce, tím více chudne i celý stát, že ano. Potřebujeme, aby numerus clausus byl do zákona pojat, aby porodní asistentky, vyšedše z kursu, na jehož absolvování obětují těžce nastřádané groše, našly také zaměstnání.

26 porodů připadá na každou za rok. To je ovšem nutí, že pak dělají zákroky, které vynášejí tolik, kolik k životu potřebují. Nechci říci, když bude jejich postavení zlepšeno, že nebudou ty zákroky dělati, protože to plyne z docela jiných příčin, motivů a poměrů, ale učiníme jedno, že budeme spravedliví a uspokojíme stav, kterému stále říkáme, že je důležitým. On důležitým stavem jest, a správně tu řekla kol. Plamínková, že náležitou úpravou by teprve velmi důležitým a užitečným stavem se státi mohl.

Pánové znovu vznáším k vám apel, abyste tuto předlohu odmítli a vrátili k novému úplnějšímu vypracování, k takovému, které by řešilo všechno to, co se tady řešiti opomenulo. Abyste pro tuto předlohu tak, jak je podána, nehlasovali proto, že nikoho neuspokojí, a k žádné cti nám nebude. (Potlesk senátorů soc.- demokratických.)

Místopředseda Donát (zvoní): Byly mně podány dostatečně podporované pozměňovací a resoluční návrhy sen. Plamínkové a druhů, sen. Ecksteinové a soudr., sen. dr Fáčka, Donáta, dr Reyla, inž. Klimko, Thoře, Zulegera, Böhra, Prause a druhů.

Žádám pana tajemníka senátu, aby je přečetl.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Pozměňovací návrhy sen. Plamínkové a druhů: V §u 6, v odst. 2 buďtež za slovo »nejvyšší« připojena slova »a nejnižší«.

Dále budiž k tomuto odstavci připojeno:

»Toto ustanovení budiž provedeno v dohodě s ústřední jednotou porodních asistentek; po zavedení komory nebo gremia porodních asistentek v dohodě s touto korporací.«

V §u 7, odst. (5) budiž za první větu vloženo:

... »s výjimkou, že přestala býti občankou republiky následkem sňatku.«

Z §u 7 budiž vypuštěn odstavec 1. c) a 2. d) a buďtež připojeny nové dva odstavce tohoto znění:

6. Stala-li se porodní asistentka podle úředního zjištění dočasně ať tělesně či duševně nezpůsobilou k výkonům pomocné prakse porodnické, odnímá se jí oprávnění k výkonu prakse na dobu nezpůsobilosti.

7. Stala-li se porodní asistentka podle úředního zjištění ať tělesně nebo duševně trvale nezpůsobilou k výkonu pomocné prakse porodnické, odnímá se jí oprávnění k výkonu této prakse trvale.

V §u 9 k odstavci (1) budiž připojeno za první větu:

»Při tom platí zásada, že předběžné vzdělání pro vstup do státního ústavu pro vzdělání a výcvik porodních asistentek nemá býti nižší, než jakého poskytuje úplná škola měšťanská.«

Pozměňovací návrhy sen. Ecksteinové, Jaroše a soudr.:

Navrhujeme, aby v §u 2 bylo škrtnuto písmeno b) »že jsou bezúhonné« a na místo toho aby bylo vloženo, »při čemž přihlíží se k dosavadnímu způsobu celého života kandidátek.«

V §u 6, odst. 2. buďtež za slova »aby stanovila nejvyšší« vložena slova »a nejnižší«.

V §u 7, odst. 2. budiž za slova »podle zákonů trestních« vloženo: »podmínečné odsouzení nemá nutně za následek odnětí diplomu nebo zákaz provozování porodnické prakse.«

V hlavě II, § 8, v odst. 1. budiž vloženo:

»Za účelem provozování pomocné prakse porodnické budiž zřízeno nejméně 100 porodnických rayonů ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy po dohodě s ministerstvem sociální péče a budiž přihlíženo k poměrům zdravotním, sociálním, komunikačním. Honorování porodních asistentek do těchto obvodů dosazených dějž se na účet státu a budiž přihlíženo k tomu, aby celkový příjem asistentky, plynoucí z vykonávání prakse porodnické, tvořilo nejméně existenční daňové minimum.«

K §u 8 navrhujeme nový odst. 3:

»Ke službě porodnické ve státních a jiných veřejných nemocnicích, ústavech porodnických, jakož i k péči o mládež, dozoru nad kojenci, mějtež porodní asistentky při stejné kvalifikaci při obsazování volných míst v těchto ústavech přednostní právo.«

V §u 9, odst. 5. za slova »a národní osvěty« budiž vloženo: »a po slyšení zástupkyň porodních asistentek, stavem porodních asistentek k tomu zmocněných.«

V §u 9 navrhujeme škrtnutí odstavce 6.

Dále navrhujeme nový paragraf 9 a) tohoto znění:

Zřízení gremií porodních asistentek.

V každém hlavním městě země bude zřízeno gremium porodních asistentek, jehož úkol bude spočívati v hájení hospodářských poměrů porodních asistentek, jakož i všech společných zájmů stavovských. Všechny porodní asistentky té které země republiky Československé mají povinnost státi se členy tohoto gremia a přispívati povinnými dávkami k jeho financování.

Gremium porodních asistentek je povoláno, aby podalo svá dobrozdání a vyjádření všem úřadům při řešení stavovských otázek. Všechny úřady mají právo uložit gremiu porodních asistentek dobu, do které je gremium k předloženým otázkám povinno podati své dobrozdání. Nedojde-li žádané vyjádření gremia v ustanovené lhůtě, zaniká povinnost úřadů vyžádané dobrozdání respektovati. Gremium porodních asistentek může v mezích své působnosti zaříditi také lidumilná opatření pro členy gremia, jakož i rodinné příslušníky členů. Bližší ustanovení o oboru působnosti, vedení gremia, účtování, zastoupení na venek, o právech a povinnostech gremiálních členů, gremiálních volbách výborů, při čemž musí býti vzat náležitý zřetel na poměrné zastoupení národnostní, bude vydáno příslušnými ministerstvy.

Pozměňovací návrh sen. dr Fáčka, Böhra, Thoře, Donáta, inž. Klimko, dr Reyla, Kahlera, Prause a druhů:

Podepsaní navrhují, aby odst. 2 §u 6 předložené osnovy zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek pozměněn byl takto:

Vláda se zmocňuje, aby stanovila sazby odměn za úkony porodních asistentek podle místních poměrů.

Resoluční návrhy sen. Plamínkové a druhů:

»Ministr zdravotnictví nechť nařídí vyšetřování všech okolností, jež by daly podklad rayonování porodnické pomoci a ustanovení numeri clausi; budiž pak ihned přikročeno k jejich provedení s ohledem na potřeby sociálně zdravotní i komunikační.«

»Vzhledem k faktu, že za více než 5 let nebyl prováděn zákon č. 236/1922, navrhujeme:

Vláda se vyzývá, aby naléhala na důsledné a urychlené provádění §§ 15, 16 a 17 (odst. 1 a 4) zákona č. 236/1922.«

»Ministerstvo zdravotnictví nechť vydá podrobné instrukce úředního šetření, na jehož základě má býti provedeno odnětí diplomu nebo odnětí oprávnění k výkonu porodnické prakse podle §u 7 tak, aby šetření bylo prováděno jednotně ve všech okresech a restrikce práv porodní asistentky aby nastoupila jen v případech naprosto nutných.«

»Vláda se vyzývá, aby pečovala o rychlé zavedení nemocenského, starobního a invalidního pojištění porodních asistentek.«

Místopředseda Donát (zvoní): Doslov pana referenta.

Zpravodaj sen. dr Fáček: Vážený senáte! V debatě namnoze způsobem dojemným byl lícen neutěšený stav odvětví zdravotní péče, které je předmětem dnešního našeho jednání. Je pravda, že bylo snad leccos líčeno v barvách příliš křiklavých. Také kol. Sehnalová nás nepřesvědčila, že v sovětském Rusku je o tyto potřeby lépe postaráno nežli u nás. Ale toho jsme si vědomi a s bolestí to cítíme, že jsou bohužel nedostatky v tomto oboru, které přinášejí veliké škody četným rodinám a jimiž trpí celý národ na svém zdraví. Ale nelze říci, že všechny ty politováníhodné případy, které zde byly ukázkou uváděny, pocházejí odtud, že se rodičkám nedostalo odborné péče. Velmi často asi se jim dostalo péče, ale nedostatečné, a to je právě smysl přítomného zákona, že lepším výcvikem chceme celou průměrnou úroveň této péče povznésti a zdokonaliti.

Otázky organisace služby jsou významu přece jenom vedlejšího až na tu jednu mezeru, kterou jsem již ve svém referátu uvedl, totiž že jsou zde jistá území, ve kterých skutečně takřka je nemožno, aby se řádná pomocnice k porodu usadila, poněvadž by tam nenalezla obživy. Ale uvedl jsem také, že máme v platném zákonodárství podklad, na základě kterého při dobré vůli a úsilí se strany vládních činitelů můžeme tento nedostatek napraviti. Zákon o finančním hospodářství obcí nepřekáží tomu, aby tyto obce nebraly do svého rozpočtu obnosy potřebné k těmto účelům, neboť tento účel jistě bude uznán za takový, aby odůvodňoval příspěvek pro obce ze zemských fondů, na jejichž zřízení zákon o úpravě finančního hospodářství pamatoval.

Také mezi resolucemi, které doporučují výbory senátní ke přijetí, jest jedna, která připomíná vládě, aby prováděla rychleji toto ustanovení starého zákona a aby umožnila peněžní podporou existenci porodním asistentkám tam, kde by bez této pomoci nemohly se uživit. Ta možnost zde je, a my doufáme, že jí bude použito. Naproti tom z důvodů zásadních, které jsem již také uvedl, musíme odmítnouti snahu o postátnění tohoto odboru zemské zdravotní služby a také proti jiným návrhům dalekosáhlým, jako t. zv. rayonování při kterém by měl býti prý zaveden numerus clausus, po případě monopol, pro jednu porodní asistentku v jednom obvodu. Také proti tomu jsou závažné věcné námitky. My neschvalujeme takovéto znásilňování poměrů, který přece jenom zůstane vždycky poměrem osobní důvěry.

To, co paní kol. Ecksteinová zamýšlela svým návrhem na zřízení malého počtu rayonů pro kraje, kde je nedostatek pomoci porodnické, to je myslím kryto tím, co resoluce navrhovaná výborem samým požaduje. Rayonování naprosté by bylo při dnešní přeplněnosti tohoto povolání krutým opatřením proti pomocnicím samým, když jich máme přes 10.000 a podle výpočtu bychom jich potřebovali 3.500. Těch 3.500 bychom umístili v rayonech, ale co s ostatními? Ty by byly zproletarisovány docela. A mimo to pořádání odborných kursů pro výcvik by musilo přestati, až se ten počet redukuje na číslo přiměřené.

Chtěl bych také vytknouti, že je tu jistý zásadní omyl, který vedl paní sen. Ecksteinovou k návrhu, aby tato sněmovna odmítla přijetí zákona v celku. Nesmíme se přece na věc dívati jen se stanoviska stavovského zájmu té skupiny, které se dotýká; vždyť tady je ve hře zájem veřejný, který káže, aby se zákon přijal, i když je to jen splátka na definitivní dokonalou úpravu, i když nás zákon plně neuspokojuje.

Také ještě upozorňuji, že druhému požadavku, aby bylo zřízeno gremium, je také vyhověno resolucí, kterou doporučuje senátní výbor k přijetí.

Znovu navrhuji, aby zákon přijat byl tak, jak je obsažen v poslední zprávě sociálně-politického výboru.

Místopředseda Donát (zvoní): Prosím pány, aby zaujali místa. (Děje se.)

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

Vzhledem k podaným pozměňovacím návrhům hodlám o osnově zákona dáti hlasovati takto:

o §u 1 podle zprávy výborové;

o §u 2 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 3 až o odst. 1. §u 6 podle zprávy výborové, o odst. 2. §u 6 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Fáčka a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 7 podle návrhů sen. Plamínkové a druhů, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Plamínkové a druhů;

o §u 8 podle zprávy výborové, pak o doplňujících návrzích sen. Ecksteinové a soudr,;

o §u 9 podle návrhů sen. Ecksteinové a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Plamínkové a druhů, pak o návrhu sen Ecksteinové a soudr. na vložení nového §u 9;

o §u 10 až 13, o nadpisu zákona, nadpisu jednotlivých částí zákona a o jeho úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou námitky. (Nebyly.) Nejsou.

Přikročujeme ke hlasování ve čtení prvém.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 až odst. 1. §u 6 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 6 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 6 zněl podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 6 zněl podle návrhu sen. dra Fáčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Tím odpadá hlasování podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle návrhů sen. Plamínkové a druhů k odst. 1. č. 1. c) a d), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 7 doplněn byl ve smyslu návrhu sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 8 doplněn byl ve smyslu návrhů sen Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 9 zněl podle návrhů sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 9 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 9 doplněn byl ve smyslu návrhu sen Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby přijat byl nový § 9 ve smyslu návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 10 až 13, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých jeho částí a jeho úvodní formule zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Tím byla přijata osnova zákona, jeho nadpis, nadpisy jednotlivých částí a jeho úvodní formule podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Přerušuji jednání.

Sděluji, že

do výboru sociálně-politického nastupuje za sen. Kučeru sen. Koutný, za sen. dr Karasa sen. Koukal, za sen. Sehnalovou sen. dr Houser,

do výboru kulturního za sen. Hartla sen. Hütter, za sen. dr Karasa sen. Kavan,

do výboru zahraničního za sen. Stodolu sen. dr Havelka, za sen. dr Krouského sen. Pánek,

do výboru rozpočtového za sen. Stodolu sen. Hrubý,

do výboru ústavně-právního za sen. Wagnera sen. Ant. Šolc,

do výboru národohospodářského za sen. Průšu sen. Kučera.

Navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 14. června 1928 o 15. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 629), jímž se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení vládní vyhláškou ze dne 29. března 1928, č. 47 Sb. z. a n., v prozatímní platnost uvedená dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. února 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. prosince 1926 v Praze (Sb. z. a n. č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928). Tisk 655.

2. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 636), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě dne 15. března 1928. Tisk 656.

3. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 635) zákona, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927. Tisk 654.

4. Zpráva 1. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 637) o návrhu posl. Bradáče, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, Mlčocha, dr Luschky, Windirsche, Stenzla, Rýpara, Špačka, Vencla a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů. Tisk 653.

5. Druhé čtení zprávy I. výboru ústavně-právního, II. výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (tisk 466 a 543). Tisk 649.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas, aby bylo zavedeno přípravné vyšetřování proti sen. Klofáčovi pro přečin proti bezpečnosti cti, jehož se podle trestního oznámení pp. Jiří Stříbrného a Jindřicha Trnobranského dopustil tím, že poskytl informace článku uveřejněnému v čísle 353 časopisu Národní Osvobození ze dne 25. prosince 1926 po nadpisem »Rozmluva se senátorem V. Klofáčem«, takže ho dlužno považovati za autora tohoto článku po rozumu odstavce 3., §u 1, zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. (č. 3986/27 předs.). Tisk 657.

7. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Ant. Šolce pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (č. 1679/26 předs.). Tisk 648.

8. Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Báňské Bystřici ze dne 9. února 1926, č. j. TI X. 45/25, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Roháčka pro přečin pomluvy tiskem podle §§ů 1, 3 odst. II., čís. 1. zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 619/26 předs.).Tisk 652.

Jsou námitky? (Námitek nebylo.) Námitek není.

Končím schůzi.

Schůze skončena ve 20 hodin 15 minut.