Schůze zahájena v 17 hodin 15 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Hruban.

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Procházka, Stržil.

118 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Černý, dr Mayr-Harting.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Oznamuji, že dal jsem dovolenou na dnešní schůzi sen. dr Ledeburovi, dr Medingerovi a inž. Oberleithnerovi.

Z předsednictva přikázáno a žádám, aby bylo sděleno.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výborům zahraničnímu a národohospodářskému:

Tisk 636. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě dne 15. března 1928.

Výboru národohospodářskému:

Tisk 644. Vládní návrh zákona o veřejné stráži zemědělské.

Tisk 645. Vládní návrh zákona o ochraně polního majetku.

Výborům technicko-dopravnímu a rozpočtovému:

Tisk 646. Vládní návrh zákona o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem.

Výboru živnostensko-obchodnímu:

Tisk 647. Vládní návrh zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností.

Předseda (zvoní): Pan sen. dr Heller navrhuje, aby vládní návrhy č. 644 a 645, které byly přečteny, byly přikázány také výboru ústavně-právnímu.

Dám o tomto návrhu pana sen. dr HeIlera hlasovati. - Račte se posaditi. (Děje se.)

Prosím, kdo souhlasí s návrhem pana sen. dr HeIlera, aby mnou naznačené dva vládní návrhy byly také přikázány ústavněprávnímu výboru, račte zvednouti ruku. (Děje se.).

To je většina. Návrh tento je přijat. Uvedené návrhy budou přikázány také výboru ústavně-právnímu.

Sděluji ještě, že

do výboru zahraničního za sen. Pánka a dr Kloudu nastupují sen. Plamínková a sen. dr Krouský.

Navrhuji dále, aby bylo předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi podle §u 40 jedn. řádu písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Žádných námitek proti mému návrhu není. Zůstává při tom a končím schůzi.

Konec schůze v 17 hod. 20 min.