Těsnopisecká zpráva

o 128. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 5. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad jednání:

1. Ústní zpráva ústavně-právního výboru o vládním nařízení čís. 51927, kterým se zrušuje úřad zplnomocněného komisaře rep. Čsl. pro Ratibořsko

Řeč zpravodaje sen. Lukeše

Vládní nařízení schváleno

2. Ústní zpráva sociálně-politického výboru o vládním nařízení č. 13/1926, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č.321/1920 upravující správu veřejnou mimo soudní správu rozšiřující působnost československých zákonů a nařízení v oboru oné správy na Hlučínsku

Řeč zpravodaje sen. Roháčka

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Stolberga

Resoluční návrh sen. Stolberga a druhů

Doslov sen. Roháčka

Vládní nařízení schváleno

Resoluce sen. Stolberga a druhů přijata

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Hampla pro přestupky podle §ů 2, 3, 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., (č. 5616 předs.) - (tisk 638)

Řeč zpravodaje sen. Wagnera

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Sochora

Návrh výboru imunitního na nevydání sen. Hampla přijat

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha