Těsnopisecká zpráva

o 127. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 24. května 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Z předsednictva přikázáno

Pořad jednání:

1. Pokračování v rozpravě o zprávě I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 577) k vládnímu návrhu zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě (tisk 634)

Řeč sen. Zimáka

Řeč sen. Petora

Řečník volán k pořádku

Řeč sen. Hubky

Řeč sen. Ant. Nováka

Řeč sen. Průši

Řeč sen. dr Mazance

Řeč sen. dr Fáčka

Pozměňovací a resoluční návrhy

Doslov zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Hrejsy

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Procházky

Způsob hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém, (když byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty)

2. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru technicko-dopravního, III. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk

599) zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze

dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře

elektrisace venkova (tisk 620)

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Štolby

Řeč zpravodaje výboru technicko-dopravního sen. Sáblíka

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Procházky

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Kučery

Řeč sen. Hampla

Rozprava skončena

Doslov zpravodaje výboru národohospodářského sen. Štolby

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

3. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě, tisk 634,

b) kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, tisk 620

Odůvodnění pilnosti osnovy zákona č. t. 634

Pilnost přiznána

Odůvodnění pilnosti osnovy zákona č. t. 620

Pilnost přiznána

Osnova zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě přijata ve čtení druhém

Hlasování o resolucích

Osnova zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, přijata ve čtení druhém

Resoluce výborová schválena

4 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 1 3. ledna 1928, č. j. T IX. 1341/26, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Löwa pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 5288 předs.) - (tisk 602)

Řeč zpravodaje sen. Wagnera

Návrh výboru imunitního na vydání sen. Löwa schválen

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 8. února 1928, č. j. Nt XII. 4/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen Fijaly pro přečin násilí proti orgánu vrchnosti podle §u 4 odst. Il. zák. čl. XL z r. 1914 (č. 5489 předs.) (tisk 604)

Řeč zpravodaje sen. Wagnera

Návrh imunitního výboru na vydání sen. Fijaly schválen

6. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná § 43 úst. list. ku projednání usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 578)

Lhůta prodloužena o 6 měsíců

Přerušení projednávání jednacího pořadu

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo

telegraficky a stanoviti její pořad jednání