Místopředseda dr Brabec (zvoní): Tím je listina řečníků vyčerpána.

Byly m i podány dostatečně podporované pozměňovací a resoluční návrhy, a to pánů senátorů: Sochora a druhů, Průši a druhů, Ecksteinové a soudr., dr Hellera a soudr., Hartla a druhů a Zimáka a soudr.

Žádám, aby byly přečteny.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Pozměňovací návrhy sen. Sochora, Průši a druhů:

§ 1 budiž nahrazen zněním:

»(1) Odpočivné a zaopatřovací požitky státních úředníků a soudců, státních učitelů a profesorů, státních zaměstnanců náležejících do kategorie zřízenců (podúředníků a zřízenců), příslušníkům četnictva, vojenským gážistům ve výslužbě, kteří odešli do výslužby nejpozději do 31. prosince 1925 a pozůstalým po těchto osobách zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě upraví se odpočivné a zaopatřovací požitky propočtením služební doby podle zásad zákonů ze dne 9 dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., nebo ze dne 1. července 1922, č. 231 Sb. z. a n., nebo ze dne 4. července 1923, č. 152 Sb. z. a n., na základě služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n

(2) Při stanovení nových odpočivných a zaopatřovacích požitků propočtením služební doby podle ustanovení zákonů v odst. 1 uvedených musí býti rovněž přihlíženo i k vyššímu zařadění kategorie, k níž zaměstnanec náležel v činné službě.

(3) K odpočivným (zaopatřovacím) požitkům stanoveným tímto zákonem náleží výchovné, dětské a drahotní přídavky, doplňovací přídavky a přídavek podle §u 161, odst. 1 až 4 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.

(4) Úprava odpočivných a zaopatřovacích požitků podle ustanovení §u 1 přiznává se těmto veřejným zaměstnancům ve výslužbě:

a) učitelům veřejných obecných a občanských škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

b) státním i nestátním učitelům veřejných obecných (lidových) a občanských škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

c) státním i nestátním dětským opatrovatelkám veřejných dětských opatroven na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

d) nestátním profesorům středních škol, učitelských ústavů a jiných vyšších učilišť na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i pozůstalým po uvedených osobách, zemřelých v činné službě neb ve výslužbě.

(5) Obecním a obvodním lékařům a pozůstalým po nich, kteří nabyli nároku na řádné odpočivné (zaopatřovací) požitky a jichž odpočivné a zaopatřovací požitky nedosahují nejnižší výměry, která platí pro obecní (městské) a obvodní lékaře a pozůstalé po nich podle zákona ze dne 24. června 1926, č. 105 Sb. z. a n., upraví se na tuto nejnižší výměru.

(6) Podle zásad tohoto zákona a s odchylkami, jichž bude vyžadovati zvláštní povaha požitků neb ohled na zvláštní předpisy, které byly kdysi rozhodnými pro vyměření požitků původních, upraví se příplatky a doplňky k řádným odpočivným a zaopatřovacím požitkům (provisijním požitkům) zaměstnanců státních úřadů, podniků, ústavů a fondů státních a státem spravovaných, jakož i učitelů placených podle norem platných pro státní učitele, kteří nespadají pod služební pragmatiku, jakož i pozůstalých po uvedených zaměstnancích, dále pensistů drah zestátněných, pozůstalých po nich a po bývalých zaměstnancích těchto drah.«

Nebude-li přijat náš návrh pozměňovací k §u 1, navrhujeme k §u 1:

V odst. 1, v řádce 4 za slovo »zřízencům« budiž do závorky vloženo slovo »sluhům«. V řádce 13 budiž část věty od slov »ve výslužbě« až ke slovu »požitkům« nahrazena slovy »přísluší jim zvýšení řádných odpočivných (zaopatřovacích) požitků.«

V odst. 3 budiž znění od výrazu »o 20%« až do konce nahrazeno zněním: »při kategoriích zřízenců, podúředníků a úředníků do VIII. hodnostní třídy o 50%, úředníkům v VII. hodnostní třídě o 40%, úředníkům v VI. hodnostní třídě o 30% a ostatním o 20%, při čemž však nejnižší výměra pense činí 7.200 Kč. Tímto současně upravují se minimální pense stanovené §em 155 zákona č. 103 ze dne 24. června 1926.«

V §u 2, odst. 1 slova »zvýšené o příplatek příslušející podle §u 1« až do slov »č. 103 Sb. z. a n.« buďtež nahrazena výrazem »nejméně 7.200 Kč.« Výraz »včetně« v řádce 6 budiž nahrazen výrazem »mimo«. V řádce 7 buďtež slova »právě uvedeného zákona« nahrazena slovy »výše uvedené«. V 10. řádce budiž výraz »včetně« nahrazen výrazem »mimo«.

Dále budiž první odstavec doplněn zněním:

»Tímto současně se upravuji minimální pense stanovené § 155 zákona č. 103 Sb. z. a n. z r. 1926.«

Bude-li zamítnut náš první pozměňovací návrh k §u 2, odst. 1, navrhujeme, aby v řádce 4 byl za § 155 vložen výraz »odst. 1 až 5«.

Bude-li zamítnut náš první eventuální pozměňovací návrh na změnu §u 2, odst. 1, navrhujeme, aby výraz »zvýšené o příplatek« byl nahrazen výrazem »bez zvýšení o příplatek«.

V §z 2, odst. 2 budiž za výraz »výměry« v řádce 9 vsunuto: »nejméně 4.800 Kč«. V řádce 10 budiž výraz »včetně« nahrazen výrazem »mimo«. Na konci budiž odst. 2 doplněn zněním: »Tímto současně upravují se minimální pense stanovené § 155 zák. č. 103 Sb. z. a n. z r. 1926«.

V §u 3, odst. 2 budiž v řádce 7 za slovo »normální« vloženo slovo »zvýšené« a slova »zvětšené o příplatek nebo doplněk« buďtež škrtnuta.

V §u 5, nechť odst. 2 zní:

»Nejnižší výměrou pense podle §u 2 rozumí se u učitelů s percentuelními platy a u jejich pozůstalých pense, kterou by měli, kdyby byli plně zaměstnáni; nejméně však ročně 9.200 Kč.«

Na katechety se toto ustanovení nevztahuje.

V §u 6, odst. 1, v řádce 15. až 16. navrhujeme toto znění: »Ustanovení §u 4 platí také pro běžné dary z milosti«... atd.

V §u 6 budiž odst. 2 nahrazen zněním:

»Analogicky podle tohoto zákona upraví se pensijní a zaopatřovací požitky všem zaměstnancům zemí, žup, okresů, obcí a podniků či fondů těmito spravovaných, jakož i pozůstalým po těchto zaměstnancích v činné službě ve výslužbě zemřelých.«

§ 8 budiž škrtnut.

Za § 9 budiž vsunut nový paragraf:

»Veškerá zákonná ustanovení omezující jakkoliv stěhovací volnost pensistů a jejich pozůstalých za hranice Československé republiky se zrušují.«

V §u 11 v řádce 2 budiž výraz »1928« nahrazen výrazem »1926«.

Pozměňovací návrhy sen. Ecksteinové, Zimáka, Havleny, Jaroše a soudr.:

Navrhujeme, aby u §u 2, odst. 1, který začíná slovy: »Nedosahují-li dosavadní celkové odpočivné neb zaopatřovací požitky« až »výměry včetně případného výchovného a přídavku na děti« byl škrtnut.

V §u 6. odstavec 1. budiž doplněn takto:

Za konečná slova první jeho věty »těchto drah« vloží se čárka a připojí se tento dodatek: ...dále zaměstnanců státních, báňských a hutnických závodů, členů ústřední bratrské pokladny a pozůstalých po nich.

Za poslední větu odst. 1. §u 6 vsunuta budiž tato další věta:

»Téhož ustanovení jest užíti i pro zaměstnance, kteří před přijetím do pensijního. případně provisijního fondu byli nuceni opustiti železniční služby pro neschopnost k této službě, pocházející z úrazu ve službě utrpěného; totéž platí i pro pozůstalé po takových zaměstnancích, i když smrt živitele nenastala přímo z utrpěného úrazu.«

Za § 8 budiž vsunut nový paragraf tohoto znění:

Odpočivné bývalých zaměstnanců samosprávných korporací (obcí, okresů a zemí) upraví se obdobně jako u státních zaměstnanců stejného stupně, přihlížeje k §u 212 platového zákona.

Pozměňovací návrhy sen. dr Hellera a soudr.:

§ 1 má zníti: »Všichni státní úředníci, soudcové, státní učitelé, profesoři a zaměstnanci náležející do kategorie zřízenců, příslušníci četnictva a vojenští gážisté. dále úředníci a zřízenci státních podniků, kteří byli dáni před 1. lednem 1926 na odpočinek, jakož i jejich pozůstalí obdrží odpočivné požitky nově a to tak vyměřené, jakoby zákon čís. 103/1926 byl platil již v době jejich aktivní služby a jejich pensionování.«

§ 5 má zníti: »Stejné výhody dostane se také těmto zaměstnancům a jejich pozůstalým:

a) učitelům veřejných obecných a občanských škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

b) státním i nestátním učitelům veřejných obecných a občanských škol na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

c) opatrovatelkám státních i nestátních dětských opatroven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

d) nestátním profesorům středních škol, učitelských ústavů a jiných učilišť na Slovensku a v Podkarpatské Rusi«.

§ 7 má zníti: »Odpočivné požitky obecních a obvodních lékařů resp. zaopatřovací požitky jejich pozůstalých buďtež vyměřeny nově a to tak, jakoby tito zaměstnanci byli bývali dáni na odpočinek v době platnosti zákona č. 105/1926«.

Jakožto § 8 a) budiž vsunuto: »Ustanovení tohoto zákona platí také pro pensisty žijící v cizině.«

Jakožto § 8 b) budiž vsunuto:

»Všechna ustanovení, nařízení a opatření, jež omezují pensistům volnost stěhování se zrušují.«

§ 9 má zníti: »Vyšší náklad, spojený s prováděním tohoto zákona, bude - pokud ho nelze krýti úhrnnými úsporami v rozpočtu vlastní státní správy po případě rozpočtovým přebytkem anebo vyššími volnými příjmy dosaženými v roce 1928 anebo přebytky z jednotlivých státních podniků - pojat jako řádná položka do rozpočtu státní správy a do rozpočtu státních podniků«.

Jakožto § 9 a) budiž vsunuto:

»Požitky pensistů samosprávných korporací upraveny buďtež podle ustanovení tohoto zákona«.

§ 11 má zníti: »Tento zákon nabude platnosti se zpětným účinkem ke dni 1. ledna 1927 a provedou jej zúčastnění členové vlády.«

Pozměňovací návrhy sen. Hartla a druhů:

V §u 1, odst. 1, slova »příslušejí roční příplatky... až... 288 Sb. z. a n.« nahrazena buďtež slovy »přísluší zvýšení pensijní základny o 20%«.

V §u 1, odst. 2 má zníti takto:

»Z nároku na toto zvýšení jsou však vyloučeni ti, jejichž odpočivné (zaopatřovací) požitky již nyní jsou vyměřeny podle vyššího služebního požitku (služného), nežli jaký by jim příslušel podle časového postupu v jejich kategorii; dále ty osoby a pozůstalí po takových osobách, které nebyly účastny propočtení služební doby podle zákonů a nařízení, uvedených v odstavci 1, jen z té příčiny, poněvadž nové anebo opětné přijetí d o služby nastalo teprve po 8. červnu 1922.«

V §u 1, odst. 3 má věta 1. a 2. zníti:

»Z pensijní základny, zvýšené podle odst. 1, vyměří se odpočivné (zaopatřovací) požitky percentuální výměrou a podle předpisů, platných pro vyměření odpočivných (zaopatřovacích) požitků.«

Věty 3. a 4. buďtež škrtnuty.

V §u 1, odst. 4, vsunuta buďtež po slovech »posuzují se i ti« slova: »kdož byli převzati na odpočinek před dosažením 60. roku věku a před dosažením 40 započitatelných služebních let bez superarbitračního řízení, bez ponechání své bývalé vojenské hodnosti, anebo kdož dodatečně teprve této hodnosti byli zbaveni (t. zv. vojenští pensisté); dále ti,...«

V §u 1. odst. 5 nahrazena buďtež slova »Stejné roční příplatky k řádným zaopatřovacím požitkům« slovy »Stejné roční zvýšení řádných zaopatřovacích požitků«.

V §u 2, odstavec 1 budiž změněn a nechť zní:

»Nedosáhnou-li dosavadní úhrnné odpočivné nebo zaopatřovací požitky po zvýšení ve smyslu §u 1 nejmenší výměry minimálních požitků, stanovených v §u 155 zák. z 24. července 1926, č. 103. čítaje v to po případě výchovné a přídavek na děti podle výměry uvedeného zákona, zvyšují se zaopatřovací požitky o více než 20%. aby nynější úhrnné požitky dosáhly uvedených minimálních sazeb čítaje v to po případě výchovné a přídavek na děti«.

V §u 2. odst. 2 nahrazeno budiž slovo »příplatek« slovem »zvýšení«.

V §u 2, odst. 3 nahrazeno budiž slovo »příplatku« slovem »zvýšení«, a slovo »příplatek« slovem »zvýšení«.

V §u 3, odst. 1 nahrazeno budiž slovo »Příplatky« slovem »Zvýšení«.

V §u 3, odst. 2 škrtnuta buďtez slova »zvětšené o« ... až... »tohoto zákona« a nahrazena buďtež slovy »zvýšené podle §u 1 a §u 2 tohoto zákona«.

Navržené znění §u 4 označeno budiž jako odstavec 1, ve kterém slovo »příplatky« nahrazeno budiž slovem »zvýšení«.

Jako odstavec 2 §u 4 připojeno budiž:

» (2) § 6 zák. z 22. prosince 1924, č. 287 a § 28 zák. z 22. prosince 1924, č. 288 o omezení volnosti stěhování pensistů a příslušníků jejich rodin se zrušují. aby státní pensisté v této příčině byli úplně na roveň postaveni ostatním státním občanům, jak to zaručují §§ 4. bod 1. §§ 106, 107 a 110 ústavní listiny zákon z 29. února 1920, č. 121 «.

V §u 5, odst. 1 nahrazeno budiž slovo »Příplatky« slovem »Zvýšení«.

V §u 6, odst. 1 nahrazeno budiž slovo »příplatky« slovem »zvýšení«, a v odst. 2 slovo »Příplatek« slovem »Zvýšení«.

V §u 9, odstavec 1 budiž pozměněn a má zníti takto:

» (1) a) Ustanovení §§ 17 a 18 zák. z 22. prosince 1924, č. 286. jakož i § 162 zákona z 20. června 1926, č. 103 se úplně zrušují.

b) Platnost ustanovení §§ 159 a 163 zákona č. 103/1926 vztahuje se také na pensisty (provisionisty), pokud se týče na pozůstalé po takových zaměstnancích, kteří dosud nepodléhali ustanovením uvedeného zákona.«

Odstavec (2) zůstává.

V §u 9 předlohy budiž odstavec 1 doplněn tímto dodatkem:

»Na tyto pensisty resp. pozůstalé nevztahuje se omezující ustanovení §u 153 zákona č. 103/1926.«

Návrhy resoluční:

Rezolúcia sen. inž. Klimku a druhů:

Na koľko cudzé vlády nástupnických štátov býv. rak.-uh. monarchie po štátnom prevrate už dávnejšie upravily všetky požitky štátnych penzistov a ohľadom úpravy penzie býv. rakúskych, bosenských a dvorných penzistov, príslušníkov to československého štátu, tiež už jestvúje t. zv. »rímská a viedenská konvencia«, z príčiny tejto vyzýva sa vláda, aby tým neprevzatým penzistom, ktorých odpočivné požitky tohoto času vyplácajú sa zálohou na účet jednotlivých cudzých štátov, v predpoklade, že tito percipienti sú našimi štátnými príslušníkmi, boly poskytnuté výhody, vyplývajúce z vládneho návrhu zákona o príplatkoch niektorým štátným a iným zamestnancom vo výslužbe a pozostalým po takovýchto zamestnancov, zomrelých v činnej službe alebo vo výslužbe.

Resoluce sen. Zimáka a soudr.:

Vládě se ukládá, aby co nejdříve předložila Národnímu shromáždění osnovu zákona, kterým by požitky všech staropensistů odešlých do pense před 1. lednem 1926 byly vyrovnány na míru pensí oněch pensistů, kteří pensionováni jsou ve smyslu ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a n.

Rezolúcia sen. Zimáka, Modráčka a súdr.:

Vláda se vyzýva, aby čím skor predložila osnovu zákona o zaopatrení prestárlých robotníkov a zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje zákon sociálne poisťujúci.

Resoluční návrh sen. Hartla a druhů:

Vládě se přikazuje, aby ještě během letošního jarního zasedání předložila osnovu zákona, kterým se odstraňuje dosavadní nerovnost požitků státních zaměstnanců a učitelů, kteří byli v různých časových obdobích dáni na odpočinek, resp. jejich pozůstalých, a kterým se zavádí materielní jejich postavení na roveň, a aby potřebné k tomu prostředky zařadila do státního rozpočtu na rok 1929.

Resoluční návrh sen. Hartla a druhů:

Vládě se přikazuje, aby neprodleně cestou zákona zařídila odstranění všech nařízení a zákonitých předpisů, jimiž se omezuje pensistům volnost stěhování, pokud jde o jejich dočasný pobyt v cizině.

Resoluční návrh sen. Hartla a druhů:

Vládě se přikazuje, aby těm pensistům, kteří teprve roku 1926 šli do výslužby, kteří však byli dáni do pense podle data vyrozumění, jež jim bylo zasláno v roce 1925 a které jim oznamovalo jejich nastávající pensionování, dodatečně vyměřila a vyplatila aktivní požitky spadající do roku 1926 a odpočivné požitky podle zákona č. 104/1926 se zpětnou účinností od 1. ledna 1926.

Resoluční návrh sen. Sochora, Průši a druhů:

Vládě se ukládá, aby nejdéle do 1. července 1928 podala senátu návrh zákona na novelisaci zákonů ze dne 24. června 1926, č. 103, 1 04 a 105 Sb. z. a n., jimiž by byly upraveny platové, služební a odpočivné i zaopatřovací požitky, a to tak, aby nejnižší služební plat zaměstnance v činné službě činil ročně 12.000 Kč mimo činovné, výchovné, doplňovací a jiné přídavky. Rovněž nejnižší výměra odpočivných a zaopatřovacích požitků budiž stanovena ročně 7.800 Kč mimo příslušné přídavky.

Resoluční návrh sen Sochora, Průši a druhů:

Vládě se ukládá, aby nejpozději do 1. července 1928 podala senátu návrh zákona, kterým by byly upraveny provise pensistům v báňském a horním průmyslu, a to nejméně podle tohoto zákona.

Resoluční návrh sen. Sochora, Průši a druhů:

Vládě se ukládá, aby nejpozději do 1. července 1928 podala senátu návrh zákona, kterým by se upravily pense staropensistům, dávané z milosti od státních báňských a horních závodů, a to nejméně podle tohoto zákona.

Resoluční návrh sen. Ecksteinové, Zimáka, Havleny, Jaroše a soudr.:

Zaopatřovací požitky zaměstnanců státních a báňských a hutnických závodů a pozůstalých po nich buďtež postaveny naroveň zaopatřovacím požitkům zaměstnanců ostatních státních závodů, podniků a drah. Vládě se ukládá provedení tohoto návrhu do doby 3 měsíců.

Resoluční návrh sen. Ecksteinové, Zimáka, Havleny, Jaroše a soudr.:

Drahotní přídavky k zaopatřovacím platům poskytované zaměstnancům státních báňských a hutnických závodů a pozůstalým po nich, vyplácené do 3 1. července 1926 a v druhé polovině téhož roku zastavené buď úplně nebo snížené na nepatrnou částku, buďtež od doby jejich zastavení doplaceny a nadále vypláceny ve výši poskytované do 31. července r. 1926.

Vládě se ukládá provedení tohoto návrhu do doby 2 měsíců.

Resoluční návrh sen. Ecksteinové, Zimáka, Havleny, Jaroše a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby vyšetřování ohledně poskytování darů z milosti i pro tak zvané čisté rentisty bylo prováděno s urychlením a blahovolně. Zvláště však, aby při posuzování případné majetnosti nebyl na závadu poskytnutí pense z milosti majetek, jehož čistý výnos pro uchazeče o pensi z milosti nerovná se požitkům nejvyšší pensijní základny té platové stupnice, ve které uchazeč byl před odchodem na odpočinek zařaděn.

Resoluční návrh sen. Ecksteinové, Zimáka, Havleny, Jaroše a soudr.:

Ježto v předloze o úpravě odpočivného staropensistů není postaráno o pensisty samosprávné, vyzývá se vláda, aby ihned předložila návrh zákona o úpravě odpočivného těchto pensistů.

Současně nechť vláda v zákoně tom provede novelisaci zákona čís. 77 z r. 1927 o finančním hospodářství územních svazků samosprávných, a to tak, aby samosprávné korporace mohly překročiti výši limitovaných přirážek pro účel úhrady nákladů, vzniklých úpravou odpočivného samosprávných staropensistů, ježto pro r. 1928 nemají žádné rozpočtové úhrady a výpůjčkami takové náklady krýti nesmějí.

Místopředseda dr Brabec: Prosím pány zpravodaje, přejí-li si doslov? Pan sen. Hrejsa má slovo.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Slavný senáte! Bylo zde prohlášeno jedním z pánů řečníků, že jeho strana bude hlasovati pro tento zákon, ale nikoliv s nadšením. Také my zajisté nebudeme hlasovati s nadšením, ale uznáváme jeho potřebu a nutnost rychlého přijetí. Staropensisté,- jak známo, umírají ve značném počtu a kdyby se měla tato věc ještě vrátiti poslanecké sněmovně a podrobiti novému jednání parlamentárnímu, mnoho staropensistů nedočkalo by se již úpravy svých chudých a nedostatečných pensí.

Proto raději odhlasujme tento zákon a pomozme alespoň poněkud těm, kteří na jeho uzákonění čekají. I zde platí do jisté míry: Qui cito dat, bis dat. Proto navrhuji tuto předlohu ku přijetí. (Souhlas.)

Místopředseda dr Brabec: Pan sen. dr Procházka.

Zpravodaj sen. dr Procházka: Slavný senáte! Byly zde podány různé návrhy pozměňovací a též resoluční, které by ovšem znamenaly značné zvýšení rozpočtových položek na úhradu. Kdyby jednotlivé návrhy byly přijaty, znamenalo by to ovšem vrácení věci poslanecké sněmovně, a mám pochybnosti, zdali by poslanecká sněmovna také na takové změny přistoupila, nehledě k tomu, že vůbec každé zvýšení položek s hlediska rozpočtového by naráželo na překážky, které jsou zajisté dobře známy i pánům z oposice. Taktéž různé resoluční návrhy, které mají za účel různá zlepšení, vyžadovaly by určitého nákladu a jsou proto podle mého názoru též ústavně neodůvodněny, jelikož nejen návrhy jednotlivé, nýbrž i resoluční návrhy vyžadují, aby také bylo pamatováno na úhradu. čehož zde však není.

Doporučuji slavnému senátu, aby osnovu zákona přijal nezměněně tak, jak byla přijata poslaneckou sněmovnou. (Předsednictví se ujal předseda dr Hruban.)

Předseda (zvoní): Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

Přikročíme ke hlasování ve čtení prvém.

Vzhledem k pozměňovacím návrhům míním dáti hlasovati takto:

Nejprve o návrhu sen. Sochora a druhů, na nahrazení §u 1 novým zněním, bude-li zamítnut,

o §u 1 podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., bude-li zamítnut, podle prvého event. návrhu sen. Sochora a -druhů, bude-li zamítnut, podle druhého event. návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 2 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, o odst. 1. §u 2 podle návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle prvého event. návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle druhého event. návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové; o odst. 2. §u 2 podle návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, o odst. 3. §u 2 podle zprávy výborové;

o §u 3 podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, o odst. 1. §u 3 podle zprávy výborové, o odst. 2. §u 3 podle návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 4 podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 5 podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o odst. 1. §u 6 podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

pak budeme hlasovati o doplňovacím návrhu sen. Ecksteinové a soudr. k tomuto odstavci 1.;

o odst. 2 §u 6 podle návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 7 podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 8 podle návrhu sen. Sochora a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. dr Hellera a soudr. na vložení nového paragrafu jako § 8 a), pak o návrhu téhož pana senátora na vložení dalšího paragrafu jako § 8 b), a posléze o návrhu sen. Ecksteinové a soudr. na vložení nového paragrafu dalšího;

o §u 9 podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Hartla a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. dr Hellera a soudr. na vložení nového paragrafu za § 9, bude-li zamítnut, o návrhu sen. Sochora a druhů na vložení nového paragrafu za § 9;

o §u 10 podle zprávy výborové;

o §u 11 podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., bude-li zamítnut, o návrhu sen. Sochora a druhů, bude-li zamítnut, o tomto paragrafu, o nadpisu zákona a jeho úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky proti tomuto návrhu? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tudíž hlasovati, jak jsem právě prohlásil.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. Hartla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle prvého event. návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle druhého event. pozměňovacího návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhu sen. Hartla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 2 zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle prvého event. návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle druhého event. návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 2 zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odstavec tento, jakož i odst. 3. §u 2 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle návrhu sen. Hartla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1 §u 3 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 3 zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle návrhu sen. Hartla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Hartla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je většina. Přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby odst.1 §u 6 zněl podle návrhu sen. Hartla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 6 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 6 zněl podle zprávy výborové, račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 1. §u 6 je schválen podle zprávy výborové.

Kdo nyní souhlasí, aby přijatý právě odst. 1. §u 6 byl doplněn podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 6 zněl podle návrhu sen. Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2 §u 6 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku (Děje se.)

To je většina. Přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle návrhu sen. dr Hellera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 8 byl škrtnut podle návrhu sen Sochora a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.