Příloha

k těsnopisecké zprávě o 126. schůzi senátu Národního shromáždění

republiky Československé v Praze ve středu dne 23. května 1928.

1. Řeč sen. dr Franciscyho (viz str. 292 těsnopisecké zprávy):

Tisztelt Szenátus! Annak a sok kérésnek és sürgetésnek, mely a régi nyugdíjasok érdekében a sajtóban és a törvényhozás elött is különösen a nemzeti kisebbségek oldaláról elhangzott, eredménye az elöttünk fekvö javaslat. Hogy ez a az eredmény ki nem elégitö, és hogy ez a javaslat is még messze van az igazságosság követleményeitöl, az nem a kérök és sürgetök hibája, hanem a kormányé, mely ezzel a javaslattal is csak félmunkát, helyesebben csak töredékmunkát végzett.

A kormány elismerte és többször ki is jelentette hogy a nyugdíjasok ügyét az egyenlö jog és igazság...(Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid!

Sen. dr Franciscy (pokračuje):...elve alapján kell rendezni, Igy 1926-ban a tisztviselöi illetményeketszabályozó törvény tárgyalásánál a pénzügyminiszter a költségvetési bizottságban szükségesnek mondotta a nyugdijügy általános rendezését, amire a parlament is egyenesen utasította a kormányt, midön az 1924. évi 287. számu nyugdíjtörvény tárgyalása alatt olyan értelmü határozatot hozott, hogy a kormány a nyugdíjügyet általános törvénykeretben és egységes elvek szerint rendezze és ilyen értelmü javaslatot terjesszen a parlament elé.

A törvényhozás felfogása a tekintetben ma is ugyanaz, ami a javaslatnak képviselöházi tárgyalása alatt tünt ki. Nemcsak az ellenzék, hanem a kormánypártok soraiból is nyomatékosan hangzott el a képviselöházban az a kivánság, hogy a régi nyugdíjasokat illetményeik tekintetében egyenlökké kell tenni az ujakkal, mert ök is olyan munkát végeztek, mint az ujak és hasonlóképen befizették törvényesen kivetett járulékaikat a nyugdíjalapba

De a kormány felfogása ma már más. Ez a javaslat azt mutatja, hogy a kormánynak belátható idön belül nem áll szándékában a nyugdíjasok ügyét igazságosan és véglegesen rendezni. E javaslattal, ha az törvényeröre emelkedik, megszaporodik a nyugdíjtörvények száma, a hivatalnokok munkája, nagyobb lesz a tájékozatlanság és a zavar a nyugdíjtörvények és rendeletek labirintusában, de csak nagyon jelentéktelen mérvben lesz kisebb a régi nyugdíjasok nyomora. Ezeknek a sorsüldözött embereknek kétségbe kellene esniök, ha nem tartaná bennök a lelket az a remény, hogy végre is nem az fog történni, amit a kormány akar, hanem amit a törvényhozás akar. A törvényhozás pedig akarja a nyugdíjasoknak teljes és kivételt nem ismerö egyenjoguságát.

Azt a hibát, amelyet a kormány azáltal követett el, hogy a teljes rendezés helyett csak 20%os pótlékkal javítja a nyugdíjasok helyzetét, nagyon súlyosbítja egyes kategóriáknak kihagyása a javaslatból. Ki vannak hagyva a megyei, járási és községi közigazgatási nyugdíjasok, az 1926 január 1.-e elött nyugdíjazott nem állami tanítók, közép és felsöiskolai tanárnyugdijasok közül azok, akikre a korábbi nyugdíjtörvények nem vonatkoznak. Tehát egy nagy rétege a csekély nyugdíjon tengödö tisztviselöknek még azt a szerény emelést sem kapja meg helyzetének javítására, melyet ez a javaslat olyan szükmarokkal juttat a többi nyugdíjasnak. Ezzel egy ujabb külömbség keletkezik a régi nyugdíjasok sorában, egy uj kategória támad, melyet a többitöl roszabb anyagi helyzet, nagyobb inség fog elválasztani.

Az állami törvénvhozásnak nem lehet a feladata az, hogy inségkategóriákat létesítsen, a törvényhozásnak az inséges viszonyok enyhítésére kell törekednie a megélhetés i külömbségek lehetö nivellálása által és a kormány a törvényhozás rendeltetése ellen vét, ha olyan javaslatokat terjeszt eléje, amelyek a törvényhozás segélynyújtó feladatainak teljesítését akadályozzak.

Egy része a javaslatból kihagyottaknak, a szlovenszkói nem állami tanítók kaptak ugyan igéretet a közoktatásügyi minisztérium tanügyi referensétöl, hogy nyugdíjügyüket külön törvényben fogják szabályozni, de vajjon mikor és minö mérvben, arról semmit sem hallottunk. lgéretekböl meg nem lehet élni és Csehszlovákországban a legjogosabb igénylöknek és a legbiztatóbb igéreteknek birtokában levö egyéneknek is nagyon alapos okuk van arra, hogy a kapott igéretekben túlságosan ne bizzanak. Egyébként a kormánynak az a törékvése, hogy a nyugdíjasok nyugdiját a hivatási ágak szerint rendezze és egyenként külön törvénnyel szabályozza az állami és nem állami tanitók, az állami és közigazgatási tisztviselök nyugdíjilletményét, szintén arra vall, hogy a kormány a jövöben sem szándékozik az általános és egyenlö elintézesnek az alapjára helyezkedni.

Nincsen semmi nyoma ebben a javaslatban annak, hogy a javaslat megszerkesztésénél meghallgatták a nyugdíjegyesületeket. Ezeknek meghallgatása mellett a javaslatot nem lehetett volna ilyen lényegbe vágó hibákkal a parlament elé terjeszteni. A nyugdíjegyesületek az általános rendezést kivánják és amellett vannak, hogy a rendezés a közigazgatási tisztviselökre, a nem állami tanítókra és a nyugdíj nélkül elbocsátott alkalmazotakra is kiterjesztessék. Ez utóbbiak az államfodulat óta a csúcspontján állanak annak a kálváriának, amelyet a kenyér nelkül maradt emberek ezreinek meg kellett járniok. Ezek közül is a legtöbben jogos igénnyel birnak nyugdíjra, vagy végkielegitésre, hiszen ök is szolgáltak és járulékokat a nyugdíjalapra befizettek. Egyszer valamikor csak el kell intézni ezeknek az ügyét is és minél késöbb intéztetik el ez az ügy, annál hátrányosabb az magára a csehszlovák államra nézve is, mert addig nem kerülhet sor a Magyarországgal kötendö nyugdíjegyezségre és a nyugdijalap felosztására.

A nyugdíjegyesületek kivánsága volt az is, hogy a nyugdíjemelés 1927 január 1.-étöl lépjen hatályba és ennek nem is lett volna akadálya. mert a fedezet az ezen javaslatban megállapított pótlékra már 1926-ban megvolt és a kormány is az ö nyilatkozataiban az emelés határidejéül 1927 január 1.-ét jelölte meg. Azzal, hogy a határidöt egy évvel hátrább tolták, a nyugdíjasok ujabb sérelmet szenvedtek.

A vagyontalan lelkészekre vonatkozó rendelkezés melynek értelmében azok évenként 3000 koronáig terjedö pótklékot kaphatnak, ebben a javaslatban is utat nyit annak az önkénynek, mellyel a kormány a lelkészek kongrua - ügyeit kezeli. Titkos besugók által informáltatja magát a kormány a lelkészek politikai pártállásáról és a szerint folyósitja, vagy megvonja a kongruát, minden tekintet nélkül arra, hogy a kongrua kifizetése nem kegyelmi ténye a kormánynak, hanem a törvény rendelkezése. A kormánynak nincs joga elvonni a kongruát a lelkészektöl amig azok valamely államellenes vétséget el nem követnek és bíróilag el nem itéltetnek.

Az 1926. évi 122. számu kongruatörvény imperatíve írja elö a kongrua kiutalását, ha a törvényben megállapított feltételek meg vannak. És Szlovenszkón mégis az történik, hogy a pozsonyi iskolai referátus teljesen önkényesen és minden indokolás nélkül egyes lelkészeknek. theológiai tanároknak is beszünteti a már kiutalt kongruát, úgyhogy az illetöknek fogalmuk sincs arról, hogy mit követtek el, ami a referátus szemében vétségszámba megy. Ha ez lehetséges ott, ahol a törvény kategórikusan állapítja meg a jogot a kongruára, mennyivel könnyebben lesz lehetséges foganatosítani ezt az önkényes eljárást a jelen javaslat keretében. mely csak fakultatíve ad jogot a lelkészeknek a megállapított potlékra.

A kongrua-beszüntetéssel üzött viszszaélések meggátlására és megszüntetésére követeljük, hogy a kormány a kongruatörvény végrehajtására vonatkozó rendeletet haladéktalanul adja ki.

Abban a szükkeblüségben melv a tárgyalás alatt levö javaslatot általában jellemzi, találjuk meg a magyarázatát annak is, hogy a sok kihagyott kategória mellett a kormány a nagybirtokok alkalmazottainak nyugdíjügyét is teljesen mellözte. Pedig az a memorandum, amit a szlovenszkói nagybirtokok tisztjeinek és alkalmazottainak egyesülete 1927 február 20.-án Ersekujvárott kiadott, a kormánynak és törvényhozásnak megküldött, eléggé fontos ahhoz, hogy azt a kormány és a törvényhozás figyelemre méltassa.

Az 1921. évi 130. számu törvény a nagybirtokok alkalmazottjainak illetményeit szabályozza, de távolról sem kielégítö módon. Egy uradalmi jószágigazgató 40 évi szolgálat után az összes pótlékokkal együtt 14.000 koronát, egy uradalmi föintézö 14 évi szolgálat után 4.600 koronát kap. (Sen. Fijala: A munkásnak még annyit sem adnak!) Elég hiba! Én a munkásnak is védöje és szószóloja vagyok minden esetben. Az élet gyokerében, a megélhetés lehetöségében követ el méltánytalanságot az idézett törvény a nagybirtokok alkalmazottjain, mert azt a lehetöséget erösen csökkenti, vagy egyenesen gátolja. Ezenkívül az idézett törvény a mezögazdasági alkalmazottak szerzett jogait is korlátozza, amennyiben úgy intézkedik, hogy azon esetre, ha a nyugdíj a nyugdíjas magán és egyéb jövedelmeivel együtt a 15.000 koronát meghaladja. a nyugdíj összege ezen külömbözet erejéig leszállítandó.

A nagybirtokok alkalmazottjai ezen sérelmes törvény módosítását és nyugdíjügyüknek emberségesebb rendezését kérik a memorandumukban kifejtett méltányos módon.

Orvoslást igényel az a jogsérelem is, hogy a régi nyugdíjasoknak, még ha 35 évig szolgáltak is, ha valamelv közhivatalban alkalmaztatnak az 1924. évi 286. számu törvény alapján vagy ezen mellékkeresetüknek, vagy nyugdíjuknak a fele levonatik. Az uj nyugdíjasok ezzel szemben nincsenek alávetve illetményeik ilyetén megnyirbálásának. Azok, ha 35 évi szolgálat után nyugdíjaztatnak és azután közhivatalt vállalnak, az 1926. évi 103. számu törvény alapján levonás nélkül kapják meg mellékkeresetüket és nyugdíjukat is.

Jellemzöen illusztrálja ez az állapot a régi nyugdíjasok helyzetét, akiket az érvényben levö rendelkezések kétféleképen sújtanak. Elöször sokkal kisebb nyugdíjban részesülnek. másodszor. ha közhivatalt vállalnak, mellékkeresetüket, vagy nyugdíjukat teljesen meg nem kaphatják. Erröl a pontról is tehát ujabb rendezés után kiált a nyugdíjügy.

A felsorolt hiányok és hibák ellenérc is a tárgyalás alatt levö javaslatot megszavazzuk, mert legalább valami keveset nyujt azoknak, akiken segiteni szoros állami kötelesség és sürgös feladat és akiknek ez a kevés is segitség. De az Országos Keresztény Szocialista Párt tovább is egész erejével fog dolgozni, és küzdeni, hogy a nyugdíjügy általánosan és egységesen oldassék meg az igazságosság, a jog és a humanizmus elveinek alapján.

2. Řeč sen. Hartla (viz str 300 těsnopisecké zprávy):

Hohes Haus! Es ist nicht leicht. zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zu sprechen, ohne der Empörung Ausdruck zugeben, die jeden rechtlich Denkenden angesichts der ungerechten, herzlosen und entwürdigenden Behandlung der Altpensionisten erfüllen muß. Was man an diesen wehrlosen, zum großen Teile am Rande des Grabes stehenden oder bereits dem Tode verfallenen Opfern einer einsichtlosen Gesetzgebung und Verwaltung gesündigt hat, bildet wahrhaftig kein Ehrenblatt in der jungen Geschichte der Republik, die diesen Schandfleck ihrer Innenpolitik in ihr Jubeljahr herübernimmt. Wohl hat sich die Regierung nach Jahren noch schlimmerer Vernachlässigung unter dem steten Drucke einer furchtbaren Teuerung dazu entschließen müssen, schrittweise die Ruhegenüsse der Altpensionisten ungefähr bis zum Zweieinhalbfachen der Vorkriegsbezüge zu erhöhen, was aber vollkommen ungenügend ist. da der Teuerungsindex für alle lebenswichtigen Bedarfswaren heute noch durchschnittlich mit mindestens 7.5 beziffert werden muß. In dieser Gegenüberstellung der Zahlen 7.5 und 2.5 drückt sich die erschütternde Tatsache aus, daß die Altpensionisten sich aus ihren Bezügen heute nur ein Drittel dessen zu beschaffen vermögen. was sie im alten Österreich an Kleidung, Nahrung und sonstigem Lebensbedarf erkaufen konnten.

Das Niveau ihrer schon vorher kargen Lebenshaltung ist also auf ein Drittel der früheren Höhe gesenkt, sie und ihre. Familien sind in bitterste Not gestoßen worden. Und was tut der Staat, was tut die Regierung? Sie leugnen nicht diese furchtbare Notlage. die zu offenkundig ist, als daß sie jemand leugnen könnte. Aber über die platonische Anerkennung dieser Not, über die Zubilligung der Berechtigung dieser Klagen und Bitten der darbenden. hungernden Altpensionisten hinaus hat sich die Regierung zu einer ernsten, ausreichenden Hilfeleistung nicht aufzuraffen vermocht. Und selbst die erbärmliche Aushilfe, welche die in Verhandlung stehende Vorlage bringen soll. wurde durch Jahre zurückgehalten. indem man die halb Verzweifelten mit leeren Vertröstungen und trügerischen Zusagen hin hielt und hinterging. Feierliche Zusagen, die doch unter anständigen Menschen eine innere Bindung bedeuten, über die man sich nicht hinwegsetzen kann, ohne an moralischem Kredit zu verlieren, wurden bedenkenlos gebrochen, und so kommt es, daß wir uns erst heute mit der Erfüllung eines von einem Jahre gegebenen Versprechens zu befassen haben, das den Altpensionisten die Auszahlung der Zulagen am 1. Juli 1927 zugesagt hatte, und daß inzwischen die Rückwirkung ab 1. Jänner 1927 aus dem Gesetzentwurfe eskamotiert wurde.

Das ist ein Vorgehen, das recht bedenklich an das Spiel der Katze mit der Maus erinnert. Und was bietet diese Vorlage der Altpensionisten? Eine Erhöhung ihrer Bezüge angeblich um 20%, in Wirklichkeit durchschnittlich um kaum 10% ihrer Pensionsgrundlage, während die noch in meiner Interpellation vom 22. Feber 1927 näher begründete Grundforderung nach Gleichstellung aller Pensionisten älteren und neueren Stils ad Kalendas graecas vertagt wurde.

Der Reichsverband der staatlichen Ruheständler hat ein Vereinsabzeichen, das eine nahezu abgelaufene Sanduhr darstellt. Man könnte darin den Ausdruck eines grimmen Humors erblicken, der in diesem Bilde das Vorgehen der Regierung kennzeichnen will. die jedesmal, wenn die von ihr selbst gestellte Frist für die wirkliche Regelung der Ruheständlerfrage fast abgelaufen ist, die Sanduhr einfach umkehrt, so daß diese nun lustig weiter läuft bis zum Ende der nächsten Frist, worauf sich das gleiche Spiel wiederholen kann.

Muß man da nicht der Vermutung Raum geben, daß dieses fortwährende Hinausschieben einer endgültigen gerechten Lösung auf der zwar sachlich zutreffenden, aber geradezu zynischen Überlegung beruht, daß man bei solchem Verfahren einen verläßlichen Helfer im Gevatter Tod besitzt, der ja unter den mangelhaft genährten Altpensionisten ziemlich rasch aufräumt und dadurch die geforderte durchgreifende Regelung der Altpensionisten von Jahr zu Jahr billiger gestaltet?

Nie hat die Regierung, nie auch die Gesetzgebung den ernsten Versuch gemacht. von Rechtsgrundsätzen ausgehend, das Altpensionistenproblem zu lösen, d. h. zuerst die berechtigten Ansprüche der Altpensionisten festzustellen und daraus das notwendige Gesetz abzuleiten und die zu seiner Durchführung nötigen finanziellen Maßnahmen zu treffen. Immer handelte es sich der Regierung nur darum, den Groll und die Verzweiflung der förmlich außerhalb des Beamtenrechtes Gestellten mit kleinlichen Zugeständnissen vorübergehend zu beschwichtigen, und so ist auch die gegenwärtige Regierungsvorlage gleich ihren Vorgängerinnen nur ein armseliges Flickwerk geworden. Zweieinhalbfache Bezüge der Altpensionisten bei einem Teuerungsindex von mindestens 7.5!

Von dieser Tatsache müßte ausgegangen werden. Freilich würde sie zur ethischen Forderung führen. die derzeitigen Bezüge der Altpensionisten zu verdreifachen, also um 200% zu erhöhen, um die frühere Lebenshaltung wieder herzustellen. Die Regierungsvorlage aber will statt dieser 200% der Gesamtbezüge bloß 20% der Pensionsgrundlage gewähren und auch diese nur mit solchen Einschränkungen und Verklausulierungen, daß dadurch ein großer Teil der Altpensionisten ganz oder teilweise von den »Wohltaten des Gesetzes« - so lautet die amtliche Lesart - ausgeschlossen wird. Ein solches Vorgehen ist nur einem ganz wehrlosen Stande gegenüber und in einer parlamentarischen Atmosphäre möglich, die durch die jahrelange Ausübung des Grundsatzes »Macht geht vor Recht« verdorben ist.

Wir fordern daher aufs neue, daß die Regierung unverzüglich einen Gesetzentwurf ausarbeitete und dem Parlamente vorlege, welcher die Gleichstellung aller Pensionisten verbürgt und ich empfehle dem hohen Hause im Gegensatze zu dem nichtssagenden Resolutionsantrag des Ausschusses alle darauf bezüglichen Anträge zur Annahme.

Freilich wird auch der Senat darauf achten müssen. daß die Regierung solche Aufforderungen seitens der gesetzgebenden Körperschaften auch respektiere. was sie bisher mit stillschweigender Duldung des Parlamentes nicht getan hat. Denn schon im § 3 des Gesetzes 286/1924 wurde die Regierung beauftragt, den Entwurf eines die Bezüge der Staatsbeamten regelnden Gesetzes vorzulegen. Unter den Bezügen eines Beamte aber sind sowohl seine Aktivbezüge, wie seine Pensionsgenüsse, die erst in ihrer Summe die vollständigen Bezüge darstellen, zu verstehen, und auch die Regierung hat, wie aus ihrer Antwort auf eine lnterpellation des Abgeordneten Simm hervorgeht, diese Auffassung nicht anzufechten versucht. Diese findet eine weitere Bekräftigung in der Kundgebung der deutschen Staatsangestelltenvereinigungen, welche in ihrer Verbandszeitschrift vom 10. Oktober 1927 erklärten: »Die Belange der Pensionisten sind auch unsere Belange, denn die aktiven Angestellten und die Ruheständler bilden ein einheitliches Ganze und als solche Einheit wollen wir auch von Seite der Regierung angesehen werden.«

Hat die Regierung jene gesetzliche Verpflichtung zur Regelung aller Bezüge der Staatsangestellten erfüllt? Nein! Sie hat lediglich die Aktivbezüge durch die Gesetze 103/1926, und 104/1926 aufgebessert, damit, wie es im Motivenbericht heißt, »die Beamten leben können«. - Die Pensionsbezüge aber ließ sie unverändert, unbekümmert darum wie die Altruheständler mit der Hälfte oder dem Drittel der den Aktiven nunmehr zukommenden Bezüge leben sollen. Damit wurde in offenkundiger. vielleicht auch bewußter Mißachtung des im Gesetze 286/1924 ausgesprochenen Auftrages die gleichzeitige Regelung der Ruhegenüsse mit den Aktivitätsbezügen unterlassen. und erst jetzt, nach fünfviertel Jahren sucht man mit kläglichen, nicht einmal gleichmäßigen Zuschüssen die Empörung der wieder einmal getäuschten. in ihren Erwartungen betrogenen Altpensionisten zu beschwichtigen.

Nach einer in der Bundeszeitung der staatlichen Ruheständler veröffentlichten Vergleichung werden selbst jene Ältestpensionisten. welche nach dem vorliegenden Gesetze wirklich eine 20%ige Zulage erhalten. mit dieser Zulage nicht mehr als 60 bis 70%. also durchschnittlich nur zwei Drittel dessen beziehen, was die Neupensionisten gleicher Kategorie und gleicher Vorbildung erhalten. Nun erweist sich aber auch die sogenannte 20%ige Zulage in den meisten Fällen als ein Trugbild, wofür folgendes Beispiel einen unwiderleglichen Beweis liefert.

Für einen ledigen Altpensionisten der VII. Rangsklasse der gewesenen Gruppe C gelten derzeit folgende Jahresbezüge: In den Gehaltsstufen 4, 3, 2, und 1 die Jahresbezüge von 20.879, 20.286, 18.888 und 17.490 Kč. Die 20%ige Erhöhung der Pensionsgrundlage beträgt in der 4. Gehaltsstufe 3.761 Kronen, in der 3. Gehaltsstufe 3.481 Kč. in der 2. Gehaltsstufe 3.202 Kč und in der 1. Gehaltsstufe 2.922 Kč. Da nun das Gesetz besagt, daß durch die Zulage die Bezüge der höchsten (4.) Gehaltsstufe nicht überschritten werden dürfen. so ergeben sich in Wirklichkeit nur folgende Zulagen: In der vierten Gehaltsstufe 0 Kč, in der dritten 593 Kč. In der zweiten 1.991 Kč und in der ersten 2.922 Kč. oder in Prozenten der Pensionszulage: In der vierten Gehaltsstufe 0%, in der dritten 3.4%. in der zweiten 12.4% und nur in ersten Gehaltsstufe die vollen 20%.

Wir gelangen daher zu folgenden Feststellungen:

a) Die Altpensionisten der 4. Gehaltsstufe sind allgemein von vornherein von jeder Erhöhung ihrer Bezüge ausgeschlossen.

b) Die Aufbesserung in der 3. Gehaltsstufe beträgt (in unserem Beispiele) nicht 20%, sondern nur 3.4% der Pensionsgrundlage.

c) Die Aufbesserung der 2. Gehaltsstufe beträgt nicht 20%, sondern bloß 12.4%.

d) Nur die erste Gehaltsstufe hat eine Aufbesserung von wirklich 20% der Pensionsgrundlage zu erwarten, weil damit die derzeitigen Bezüge der 4. Gehaltsstufe nicht überschritten werden.

Es bietet also in Wirklichkeit die Gesetzesvorlage nur 0%, 3.4%, 12.4% und 20%, also durchschnittlich 9% statt 20% der Pensionsgrundlage als Aufbesserung. Man kann daher mit vollem Rechte behaupten, daß die Ankündigung der Vorlage also 20%ige Erhöhung der Altpensionen eine grobe und bewußte Irreführung der Öffentlichkeit darstellt.

Nun darf aber nicht vergessen werden, daß auch die Altpensionisten ab 1. Jänner 1929 mit einer Steigerung der Wohnugsmiete um 40% der Grundmiete vom Jahre 1914 zu rechnen haben. Wenn beispielsweise diese Grundmiete wie man allgemein annehmen kann, 15% der damaligen Ruhegenüsse betrug, so ist dies 6% der jetzigen (2.5 fachen) Bezüge oder rund 7% der Pensionsgrundlage. Eine Mietzinssteigerung von 40% der Grundmiete wirkt also wie ein Ausfall in den Bezügen von 2.8% (40% von 7%) der Pensionsgrundlage. so daß sich in unserem Beispiele mit 1. Jänner 1929 die Lebenshaltung der Altpensionisten in der 4. Gehaltsstufe um 2.8% verschlechtern und in den anderen Gehaltsstufen nur um 0.6%, 9.6% und 17.2% verbessern wird. Der durchschnittliche Effekt des vorliegenden Gesetzes wird also nur n einer Erhöhung der jetzigen Bezüge um 6.2% statt 20% bestehen.

Hiezu kommt noch, daß mit der Reform der allgemeinen Pensionsversicherung eine wesentliche Erhöhung der Prämien. also eine größere Belastung auch der Unternehmer und als Folgewirkung davon eine empfindliche Verschärfung der Teuerung zu erwarten ist. Damit werden wohl auch die geringen Vorteile. die die Vorlage den Altpensionisten bieten soll. nahezu hinweggefegt werden. Es ist daher doppelte Pflicht der Regierung und der Gesetzgebung, mit aller Beschleunigung die durchgreifende Regelung der Pensionsbezüge für alle Kategorien der Ruheständler durchzuführen.

Man sollte glauben, daß diese traurigen Ergebnisse der rechnerischen Nachprüfung der Vorlage erschütternd genug sind, um vor weiteren Versuchen, die ohnehin bettelhaften Erhöhungen der Bezüge der Altpensionisten noch mehr zu beschneiden, abzuschrecken. Es scheint aber, daß man an zuständiger Stelle gegen solche Anwandlungen von Rechtsempfinden und Menschlichkeitsgefühl dreifach gepanzert ist und daß dort ein förmliches Studium darüber betrieben wird, wie man den wehrlosen

Altpensionisten doch noch einige hundert Kronen abzwicken könnte. Wenigstens habe ich von unterrichteter Seite gehört. daß man ernstlich da ran denkt, den Altpensionisten aus dem Stande der Gewerbeschulprofessoren die Pensionserhöhung nach dem vorliegenden Gesetze um 600 Kč jährlich zu - sagen wir höflich - zu beschneiden. Die Sache liegt so: Den genannten Lehrpersonen, soferne sie die VII. Rangsklasse erreicht haben, wurde zumeist eine Personalzulage von 600 Kč gewährt. deren Wesen durch folgenden Wortlaut eines der bezüglichen Verleihungsdekrete unzweideutig zu Tage tritt. Es heißt darin: »Das Ministerium für Schulwesen und Volkskultur hat Ihnen zufolge Erlasses vom 21. Nov. 1920, Z. 77.917 vom 1. Jänner 1920 an eine in die Pension anrechenbare Personalzulage jährlicher 600 Kč verliehen, welche bei Erhöhung der Bezüge unverändert bleibt.«

Der letzte Nebensatz erklärt expressis verbis, daß auch bei Vorrückung in die höheren Gehaltsstufen die Personalzulage unverkürzt verbleibt. Absatz 3 des § 1 der Regierungsvorlage setzt, wie schon bemerkt, eine Erhöhung der Ruhegenüsse um 20% der gegenwärtigen Pensionsgrundlage fest, beschränkt sie aber durch die Bestimmung. daß die erhöhten Bezüge die gesamten Ruhegenüsse, welche dem höchst erreichbaren Dienstbezuge durch Zeitvorrückung entsprechen, nicht übersteigen dürfen.

Nach dem Wortlaute des Dekrets ist es selbstverständlich, daß die Personalzulage sowohl bei Bestimmung der gegenwärtigen Pensionsgrundlage als auch bei Bemessung der Höchstgrenze eingerechnet werden muß. Es sei hier zum Überfluße noch der Wortlaut der Erlässe wiedergegeben, mit denen die Staatsgewerbeschul-Altpensionisten i. J. 1925 von der Neubemessung ihrer Bezüge verständigt wurden. Es heißt in einem solchen Erlasse: »Auf Grund des Gesetzes vom 22. Dezember 1924 Zl. 287 S. d. G. u. V. wird Ihnen von der politischen Landesverwaltung im Einvernehmen mit der Finanzlandesdirektion vom 1. Jänner 1925 an bemessen: 1. Die Pension jährlicher 23.010 Kč, das sind 100% der Pensionsgrundlage. (Pension 19.608 Kč, 50% der Ortszulage für Prag 2.802 Kč, Personalzulage 600 Kč) auf Lebensdauer. 2. Die einheitliche Teuerungszulage... bis auf Widerruf.«

Bei diesem ganz klaren Wortlaute, der die Personalzulage als einen integrirenden Teil der Pensionsgrundlage anführt, erscheint es als unglaublich, daß man mit dem Gedanken spielt. bei den Staatsgewerbeschul-. Altpensionisten die Personalzulage aus der Bestimmung der Höchstgrenze (Ruhegenüsse der höchsten Gehaltsstufe) auszuscheiden. Damit würde die Erhöhung für dic nächsten Gehaltsstufen, die ja nur die Aufbesserung bis zu jener Höchstgrenze erhalten, ganz willkürlich um 600 Kč geschmälert werden, was doch nur als eine gesetzwidrige Schädigung dieser Altpensionisten bezeichnet werden müßte. Und doch muß man an eine solche Absicht glauben, wenn man erfährt, daß einem Staatsgewerbeschul-Altpensionisten, der bei 20%iger Aufbesserung jährlich um 4.600 Kč mehr bekommen müßte, auf seine Anfrage. welche Zulage er zu erwarten habe, folgender Bescheid zuteil wurde: »Falls die Personalzulage per 600 Kč für das Maximum nach der IV. Gehaltsstufe in der VI. Rangsklasse einbezogen werden wird. würde die Pensionserhöhung 1.800 Kc jährlich, sonst nur 1.200 Kč betragen.«

Wie schon gezeigt, wär es schon dekretwürdig, wenn man die Pensionszuzulage überhaupt, d. h. in allen Gehaltsstufen, aus der Pensionsgrundlage ausscheiden und damit die 20%ige Zulage um 120 Kč kürzen wollte; sie aber nur aus der Pension der höchsten Gehaltsstufe herauszunehmen, um dadurch die Höchstgrenze für die erhöhten Bezüge und damit die Zulagen für die nächst niederen Gehaltsstufen um 600 Kč zu senken. ist schon mehr als ein abscheulicher Kniff, und es darf wohl erwartet werden, daß das Finanzministerium jeden derartigen Versuch rechtswidriger Benachteiligung einer bestimmten Kategorie von Altpensionisten entschieden zurückweisen wird.

Ich komme nun zu einer besonders verwerflichen Bestimmung unserer Gesetze über die Ruhegenüsse der staatlichen Ruheständler. Ich meine den § 17 des Gesetzes 286/1924. der die Kürzung der Ruhegenüsse für den Fall eines Nebeneinkommens der Pensionisten anordnet. Wohl hat das Gesetz 103/1926 im § 162 die Gültigkeit dieser Bestimmung für solche Pensionisten aufgehoben. die beim Übertritt in den Ruhestand bereits den Anspruch auf die Versetzung in den Ruhestand ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit besaßen und der neueingeführte § 9 des vorliegenden Gesetzentwurfes erstreckt scheinbar diese Aufhebung auch auf jene Ruheständler, die den Bestimmungen des Gesetzes 103/1926 nicht unterworfen wurden, also auf die ausgedienten Altpensionisten. Aber nur scheinbar! Denn der § 153 des Gesetzes 103/1926 verweigert von vornherein allen jenen Ruheständlern, die vor dem 1. Jänner 1926 pensioniert wurden, die Befreiung von der Pensionskürzung infolge Nebenverdienstes. Ruheständler. die im Jänner 1926 pensioniert wurden. verbleiben demnach im unbeschränktem Vollgenuße ihres Nebeneinkommens, während solche, die einen Monat früher n der Ruhestand traten. für alle Zukunft mit dem Fluche belastet bleiben, einen etwaigen Nebenverdienst zur Hälfte an den Staat abliefern zu müssen. Und von diesem Fluche werden gerade jene getroffen. die am elendsten gestellt sind. die Altpensionisten und die Abgebauten.

Zu welch furchtbaren Wirkungen dies in der Praxis führt. sein an einigen Beispielen aus dem engen Kreise meiner unmittelbaren Wahrnehmungen dargestellt: In Reichenberg lebt ein abgebauter Stationsaufseher mit der Frau und zwei unversorgten Kindern. Seine Ruhegenüsse wurden ihm insgesamt mit Kč 9.725, also Kč 810 monatlich, bemessen. Da er von diesem Einkommen seine Familie nicht ernähren konnte - für seine Wohnung, bestehend aus einem Zimmer und Küche muß er monatlich 250 Kronen bezahlen - trat er beim städtischen Bauamte als Taglöhner ein mit einem Stundenlohn von 3.31 Kč, wodurch er sich durchschnittlich 660 Kč im Monat verdiente.

Da das Gesetz 286/1924 von Aktivbezügen spricht, unter denen man doch nicht den Stundenlohn eines Taglöhners verstehen kann. glaubte der besagte Pensionist, der sein Nebeneinkommen vorschriftsmäßig gemeldet hatte, des ungekürzten Bezuges seiner Pension sicher zu sein. Sie können sich daher sein Entsetzen vorstellen. als er unter dem 7. Dezember 1927 verständigt wurde, daß mit Rücksicht auf sein Nebeneinkommen seine Pension um 3.975 Kronen jährlich, rückwirkend vom 1. Jänner 1927, herabgesetzt wird. Es werden ihm also seither monatlich 331 Kronen und außerdem die Rate für den nachträglich zu leistenden Abzug für 1927 (rund 4.000 Kronen) von seiner Pension in Abzug gebracht.

Wie läßt sich eine solche Maßnahme vom sittlichen Standpunkte rechtfertigen? Muß es nicht geradezu demoralisierend wirken. wenn ein Mann. der, um sich und seine Familie vor dem ärgsten Elend zu schützen. mit Aufbietung aller seiner Kräfte arbeitet, die Hälfte des dafür erhaltenen Lohnes dem Staate abliefern muß? Muß ein solches Vorgehen nicht die Arbeitslust ertöten und schwächere Naturen von der ehrlichen Arbeit zur Bettelei oder noch schlimmeren Dingen abdrängen? Und wie kann es gerechtfertigt werden. daß nur ein Arbeitseinkommen zur Pensionskürzung herangezogen wird. während ein Einkommen aus Kapitalsbesitz die Höhe der Pension in keiner Weise beeinflußt?

In einem anderen Falle in Reichenberg wurde einem seit Feber 1926 als Straßenkehrer beschäftigten pensionierten Verschubarbeiter von seiner Pension von 599 Kronen ein laufender Abzug von 261 Kronen und eine Rückzahlung von 5597 Kronen vorgeschrieben, die auf 38 Monate verteilt wird. Es verbleiben ihm daher durch mehr als 3 Jahre von einer staatlichen Pension (600 Kč) monatlich nur 187 Kronen 50 Heller. Auch in diesen Fällen liegt das Übel nicht im Gesetze selbst, sondern in seiner Auslegung. Der Stundenlohn eines Taglöhners bildet eben keinen »Aktivitätsbezug« im Sinne des Gesetzes, was auch daraus hervorgeht, daß in dem analogen Gesetz für die Gendarmeriepensionisten (§ 16 Gesetz 153/1923) ausdrücklich bestimmt ist. daß bei einem Nebenverdienste, der aus Tag- oder Wochenlohn oder Remuneration besteht. keine Kürzung der Pension stattzufinden hat. Daß diese Bestimmung nicht auch in das Gesetz 286/1924 aufgenommen wurde, hat offenbar seinen Grund darin. daß hier das (im Gendarmeriegesetz nicht vorkommende) Wort »Aktivitätsbezüge« als genügend erachtet wurde, Stunden- und Taglöhne auszuschließen.

Und nun ein weiteres Beispiel für die einsichtslose Behandlung der Pensionisten. Der Fachvorstand der Staatsgewerbeschule in Reichenberg, Professor B. trat am 1. Juli 1924 über Aufforderung in den dauernden Ruhestand. wurde aber von der Direktion ersucht. bis zur Regelung der Personalverhältnisse als Hilfslehrer wieder einzutreten. Es wurde ihm hiefür ein Honorar von 480 Kronen für je eine Jahresstunde angeboten, wobei zu bemerken ist. daß Überstunden der Aktiven mit 600 Kronen und Suplierungen durch außenstehende Fachmänner noch wesentlich höher honoriert werden. Der Fachvorstand ging auf das Angebot der Direktion ein und erhielt für den erteilten Unterricht für die Schuljahre 192/425 bis 1926/27 zusammen 21.270 Kronen ausbezahlt. Im Jahre 1926 wurde Professor B. von befreundeter Seite befragt. ob ihm seine Pension nicht gekürzt worden sei. Dies veranlaßte ihn, am 8. Oktober 1926 bei der Finanzlandesdirektion anzufragen. ob er eine solche Kürzung zu befürchten habe. in welchem Falle er den Unterricht niederlegen müßte. (Durch die Kürzung wäre nämlich auf eine Vortragsstunde im höheren Unterrichte. mit der mindestens eine Stunde Nebenarbeit verbunden ist, nur 6 Kronen entfallen, während ein Straßenkehrer für zwei Stunden 6.62 Kronen erhält.) Da er auf seine Anfrage keine Antwort bekam. glaubte er annehmen zu müssen. daß er keinen Abzug zu befürchten habe, und unterrichtete weiter. Zu seinem großen Schrecken erhielt er aber mit Erlaß der Finanzlandesdirektion vom 30. März 1928, also anderthalb Jahre nach seiner Anfrage, die Verständigung. daß ihm insgesamt infolge seines Nebenverdienstes 11.675 Kronen von seiner Pension in 10 Monatsraten abgezogen würden. Er hoffte nun, daß ihm im Sinne des § 162 des Gesetzes 103/1926 wenigstens für die Zeit nach dem Wirksamkeitsbeginn dieses Gesetzes, also ab 1. Jänner 1926 die ungekürzte Pension zugebilligt werden würde. Aber auf Grund des schon angeführten § 153 blieb es bei dem ihm auch für diese Zeit vorgeschriebenen Pensionsabzuge, der überdies um 1040 Kronen zu hoch bemessen wurde, nämlich mit 6437 Kronen. während der gesetzmäßige Abzug (Hälfte des Nebeneinkommens) nur 5397 Kronen beträgt. Dieses Plus ergab sich daraus. daß man einfach »annahm«. Professor B. habe auch im laufenden Jahre dasselbe Nebeneinkommen wie im Jahre 1927, woraus sich für die Monate Jänner bis einschließlich April ein Abzug von 4 mal 260. gleich 1040 Kronen ergab. Für den laufenden Monat Mai wurden ihm abermals 260 Kronen von der Pension abgezogen. In Wirklichkeit aber hat Professor B. im laufenden Schuljahr erst vom 1. Feber 1928 wieder Unterricht erteilt und zwar 4 Stunden, wofür er monatlich 96 Kronen Honorar bezog. Dafür wurden ihm monatlich 260 Kronen an seiner Pension abgezogen. noch dazu auch für solche Monate. in denen er gar keinen Unterricht erteilte.

Ist das nicht eine empörende Willkür? Es scheint wirklich. daß an der betreffenden Stelle jedes Gefühl dafür fehlt, daß man es nicht mit Holzklötzen oder Straßensteinen, sondern mit fühlenden und leidenden Menschen zu tun hat. Diese willkürliche Bemessung des Einkommens und des daraus abgeleiteten Pensionsabzuges erinnert mich an ein noch ärgeres Vorkommnis gleicher Art. Im März 1922 sind vom Rechnungsdepartement der Finanzlandesdirektion an Staatspensionisten. u. a. auch an mich. Postkarten folgenden Inhaltes versendet worden: »Wir ersuchen Sie, hiemit uns mitzuteilen, in welcher Höhe Sie den Kredit der staatlichen Bekleidungsaktion beansprucht haben. Das saldierte Fassungsbuch senden Sie uns postwendend ein. Gleichzeitig wurden Abzüge an ihren Pensionsbezügen veranlaßt.« Nun hatte ich mich von vornherein davon ferngehalten, im Wege der Bekleidungsaktion schlechte Ware für gutes Geld zu erwerben und infolgedessen hatte ich auch nie ein Fassungsbuch bezogen. Ich warf daher die Postkarte in den Papierkorb. Wie erstaunte ich aber, als mir am 1. April die Pension mit einem Abzug von 576 Kč ausbezahlt wurde und sogar noch am 1. Mai ein weiterer Abzug von 180 Kč erfolgte. Zeigt der ganze Vorgang nicht, daß man bei der Bekleidungsaktion überhaupt keine Aufzeichnungen über die gewährten Kredite hatte und daß man die Willkür soweit trieb, ganz beliebige, aus der Luft gegriffene Abzüge anzuordnen und einzutreiben? Das deutete darauf hin. daß offenbar gar keine Aufzeichnungen über die gewährten Kredite geführt wurden oder daß sie verloren gegangen waren. (Sen. dr Heller: Und das verlangt von den Bürgern Steuermoral!!) Es ist selbstverständlich. daß man mir die Abzüge rückersetzen mußte, aber die erfolgte Bloßstellung der Mißwirtschaft in der Bekleidungsaktion und des willkürlichen Gebahrens in der Pensionsauszahlung war einmal geschehen. Eine öffentliche Anfrage in dieser skandalösen Angelegenheit blieb unbeantwortet.

Das alles sind Beispiele dafür, welche Willkür und Rücksichtlosigkeit in der Durchführung der die Pensionisten betreffenden Gesetze zutage tritt und das Bedauerlichste ist, daß die gesetzgebenden Körperschaften solchen schon oft gerügten Mißständen ruhig zusehen. Das Parlament hat geschwiegen, als im November 1923 die Regierung durch Verlängerung und Abänderung der gesetzlich festgelegten Teuerungszulagen für die Kriegsverletzten einen flagranten Einbruch in die Gesetzgebung vollzog, es blieb stumm, als im Widerspruche zu den damaligen čechoslovakischen Gesetzen die Freizügigkeit der Pensionisten durch die berüchtigten Verordnungen vom Herbst 1923 verkümmert wurde, und das Parlament sieht widerspruchslos zur Seite, wenn die Administrative alle möglichen Kniffe erfindet, mit denen sie die Hungerpensionen unserer notleidenden Ruheständler, besonders aber die Altruheständler und der Abgebauten zu kürzen versucht.

In dieser Beleuchtung erscheinen die geschilderten Übelstände nicht mehr bloß als ein Elend der Pensionisten. sondern auch als eine selbstverschuldete Misere der Gesetzgebung und der gesetzgebenden Körperschaften.

Ein besonderes Kapitel in der erkünstelten Benachteiligung von Pensionisten bildet die Behandlung jener Lehrerpensionisten, welche im Jahre 1925 verständigt wurden. daß man sie zu pensionieren gedenke. welche aber tatsächlich erst im Jahre 1926 pensioniert wurden. Diesen würden sowohl die in das Jahr 1926 fallenden Aktivbezüge. wie auch die Ruhegebühren nicht nach dem mit 1. Jänner 1926 in Wirksamkeit getretenen Gesetze Nr. 104 ex 1926 bemessen. Durch einen ganz willkürlichen Akt der Administrative, nämlich durch die vorherige Verständigung von ihrer bevorstehenden Pensionierung sind die betreffenden Pensionisten sehr empfindlich und dauernd geschädigt worden. indem sie nicht nach dem Tage ihres wirklichen Übertrittes in den Ruhestand, sondern nach dem Datum einer ganz willkürlichen Verständigung pensioniert wurden. Auch diese rechtswidrige Benachteiligung verlangt gebieterisch eine Wiedergutmachung und ich empfehle Ihnen daher nachstehenden Resolutionsantrag zur Annahme.

»Die Regierung wird angewiesen. jenen Pensionisten, welche erst im Jahre 1926 in den Ruhestand getreten sind, aber nach dem Datum einer im Jahre 1925 an sie ergangenen, ihre bevorstehende Pensionierung ankündigenden Verständigung pensioniert wurden, nachträglich die in das Jahr 1926 fallenden Aktivbezüge und die Ruhegenüsse nach dem Gesetze 104/1926 rückwirkend vom 1. Jänner 1926 zu bemessen und anzuweisen.«

Nebenbei bemerkt, liegen Mitteilungen vor, daß in dieser Sache sehr ungleichmäßig vorgegangen wurde. Ich verweise in dieser Beziehung auf einen Aufsatz in der Freien Schulzeitung vom 20. Oktober 1927, nach welchem in Brünn in einzelnen Fällen die Pensionierung von Lehrpersonen vom Jahre 1925 in das Jahr 1926 umdatiert wurde. Mein Resolutionsantrag bezweckt nur, diesen dem Rechtsempfinden Genüge leistenden Vorgang zur allgemeinen Durchführung zu bringen und damit die verletzte Rechtsgleichheit wieder herzustellen.

Endlich möchte ich noch an die Reg.ierung appellieren, die Frage des Anspruches ohne Verschulden geschiedener Ehefrauen von Staatsbeamten auf eine Witwenpension ernstlich studieren zu lassen und einen bezüglichen Gesetzentwurf vorzubereiten.

Und nun komme ich zu dem schmählichsten Kapitel des Trauerspiels: »Pensionistenelend«. Die Regierung hat die Verweigerung auskömmlicher Ruhe- oder Versorgungsgenüsse bisher immer mit dem Mangel an den erforderlichen Mitteln zu rechtfertigen versucht. Sie verschweigt aber, daß es nur deshalb an Mitteln fehlt, weil die verfügbaren Gelder zunächst für alle anderen Zwecke bereit gestellt werden, so daß für die an letzte Stelle gereihten Forderungen der Pensionisten nichts mehr übrig bleibt. Wäre es wirklich so, daß der gute Wille, den Pensionisten zu helfen. vorhanden wäre und sich nur mangels der nötigen Bedeckung nicht in die Tat umsetzen ließe, so müßte die Regierung jede Gelegenheit ergreifen, den Pensionisten wenigstens dort, wo es kein Geld kostet, ihre freundliche Gesinnung zu zeigen und jede unnötige und unverdiente Rechtskränkung und Demütigung von ihnen fernzuhalten. Was aber ist in Wirklichkeit geschehen? Hat man die Pensionisten hinsichtlich ihrer Bezüge förmlich außerhalb des Beamtenrechtes gestellt, so ist man sogar soweit gegangen, ihnen auch allgemeingültige, verfassungsmäßig gewährleistete staatsbürgerliche Rechte abzusprechen. Sie wissen, was ich meine: Jene unerhörtem Regierungsverordnungen, welche im Herbst 1923 erlassen wurden und den Pensionisten, Witwen und Waisen verboten, ohne Bewilligung der zuständigen Zentralstelle auch nur auf kurze Zeit die Staatsgrenze zu überschreiten, Verordnungen, welche mit dem damaligen Stande der čechoslovakischen Gesetzgebung im vollsten Widerspruche standen. Denn diese Gesetze hatten nur für dauernd im Auslande wohnende Pensionisten oder deren Angehörige eine Kürzung ihrer Bezüge als zulässig erklärt, für einen zeitweiligen Aufenthalt im Ausland jedoch keinerlei Beschränkungen irgendwelcher Art vorgesehen. Die Regierung hat auch diesen Widerspruch ihrer Verordnungen mit den Gesetzen offenbar selbst erkannt, denn sie hat sich bewogen gefühlt, in dem Gesetze 287/1924 die bis dahin mangelnde gesetzliche Grundlage zu schaffen, indem sie im § 6 festlegen ließ, »daß die aus der Regelung nach diesem Gesetze entspringenden Bezüge Personen oder für Personen nicht zustehen, welche sich dauernd oder zeitweilig im Auslande aufhalten.« Mit diesen zwei Worten »oder zeitweilig« erschienen nun jene berüchtigten Verordnungen gesetzlich gedeckt. Durch dieselben wurde weiters bestimmt, daß dem Pensionisten, wenn er die erbetene Bewilligung zu einem vorübergehenden Aufenthalt im Auslande erhält, mit dem Tage des Antrittes der Reise seine Bezüge zur Gänze zurückbehalten werden, daß er von seiner Rückkehr unter Vorlage des Reisepasses Meldung zu erstatten habe, worauf ihm die zurückbehaltenen Bezüge abzüglich der Teuerungszulagen nachträglich ausbezahlt werden. Der Abzug der Teuerungszulagen kann auf Grund eines wohl motivierten besonderen Gesuches nachgesehen werden. Ein Grenzübertritt ohne vorher eingeholte Bewilligung kann mit vollständigem Entzug der Ruhe- und Versorgungsgenüsse geahndet werden.

Daß diese Bestimmung geradezu einen Eingriff in wohl erworbenes Eigentum bedeutet, ist klar, denn der Ruhegenuß ist ein Teil, ein aus eigenen Beiträgen gebildeter integrierender Teil der dem Beamten bei seinem Eintritt in den Staatsdienst bindend zugesicherten Gegenleistung des Staates für seine Dienste, ein Teil. oder ihm nur aus ganz besonderen Gründen in gesetzlich festgelegtem Verfahren entzogen werden kann. Trotzdem wurde auch diese gänzliche Einstellung praktiziert, in einem Falle sogar gegen einen früheren engeren Kollegen, einen pensionierten Konzeptsbeamten der Finanzlandesdirektion. Ich habe in diesem Hause wiederholt unter Vorführung konkreter Fälle die einsichtslose, oft geradezu unmenschliche Härte gebrandmarkt, mit welcher diese Verordnungen schon zu der Zeit, als sie in den čechoslovakischen Gesetzen noch keine Deckung fanden, von der zuständigen Stelle gehandhabt wurden. Und wenn ich auch gerne anerkenne, daß ich in solchen Fällen, wo ich gegen, nach meiner festen Überzeugung ungesetzliche derartige Quälereien notleidender hilfloser Ruhesändler Einspruch erhob, sowohl beim Herrn Finanzminister Dr Engliš, wie auch beim Herrn bevollmächtigten Minister Sektionschef Dr Vlasák und dem Herrn Präsidenten der Finanzlandesdirektion Minister a. D. Hanačik volles Verständnis fand und die Wiedergutmachung des verübten Unrechtes erzielte - die Quelle des Unrechtes aber wurde nicht verstopft.

Generell wurde nur eine einzige Milderung der unseligen Verordnungen zugestanden, indem das Finanzministerium im Juli 1924 verfügte, daß für einen höchstens 14tägigen Auslandsaufenthalt »die Folgen des unbewilligten Grenzübertrittes nachgesehen werden«, in welcher Fassung dieser Grenzübertritt ausdrücklich als ein Delikt bezeichnet wurde. Dagegen blieb es bei den übrigen Bestimmungen. von denen die, welche die Einstellung sämtlicher Bezüge bei Antritt der Auslandsreise festsetzt, in vielen Fällen die erteilte Bewilligung illusorisch macht. Stellen Sie sich doch einmal einen auf seine Pension angewiesenen Ruheständler vor, dem eine dringend nötige mehrwöchige Kur in einem ausländischen Badeort verordnet wurde. Was nützt ihm die Bewilligung, wenn man ihm gleichzeitig seine rechtmäßigen Bezüge einstellt. sodaß er die Reise mangels der erforderlichen Mittel unterlassen muß? Wir haben in dem Gesetz über den Heilfond festgestellt, daß einem erkrankten Ruheständler auf ärztlichen Antrag ein vierwöchiger Kuraufenthalt im Auslande bewilligt werden kann. Was nützt diese Bewilligung, wenn der Referent der Pensionsbehörde die Erlaubnis zur Ausreise verweigert, oder das Gesuch monatelang unerledigt liegen läßt? Man wird einmal verständnislos den Kopf schütteln über derartige unsinnige, aber für den Betroffenen unheilvolle Vorschriften und wird es nicht fassen können, daß sich die Gesetzgebung jahrelang der Beseitigung solch unwürdiger Verhältnisse verschließen konnte.