Dalším předmětem je:

6. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn.řádu projednány byly osnovy zákonů:

a) o stavebním ruchu, tisk 611;

b) o ochraně nájemníků, tisk 612;

c) o odkladu exekučního vyklizení místností, tisk 613

Jelikož jedná se o záležitosti, které s hlediska doby platnosti dosavadních zákonů vyhledávají, aby vyřízeny byly parlamentně v době co nejkratší, navrhuji, aby jejich projednání přiznána byla pilnost.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Pilnost se přiznává.

Ve smyslu přiznané pilnosti přikročíme ke hlasování ve čtení druhém.

Ad VI. a). Druhé čtení osnovy zákona o stavebním ruchu. Tisk 611.

Táži se p. zpravodajů sen. Roháčka a sen. dr Karasa, mají-li nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. Roháček: Nikoliv.

Zpravodaj sen. dr Karas: Nikoliv.

Předseda: Kdo souhlasí ve čtení druhém s osnovou zákona, jeho nadpisem, nadpisy v hlavách a s jeho úvodní formulí tak, jak byly přijaty ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Uvedená osnova podle naznačeného znění přijímá se také ve čtení druhém.

Přikročujeme ke hlasování o resolucích. Nejprve je tu resoluce sen. Zimáka, Pociska a súdr. Prosím o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Rezolúcia sen. Zimáka, Pociska a súdr.:

Ministerstvu sociálnej pečlivosti sa ukladá, aby zo štátnej záruky 150 milionov Kč neobmedzovala kvotu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus k pomeru daňovej poplatnosti, ale aby bláhovolne vybavovalo žiadosti so zretelom na mimoriadne ťažké pomery bytové.«

Zpravodaj sen. Roháček: Navrhujem, aby rezolúcia bola zamietnutá. (Hluk. - Bušení do pultů.)

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s navrženou resolucí sen. Zimáka, Pociska a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Resoluce sen. Jaroše, Ecksteinové a soudr. Prosím o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluční návrh sen. Jaroše, Ecksteinové a soudr.:

Vládě se ukládá, aby s zřetelem k stále stoupajícím cenám stavebních hmot umožnila levnější jejich cenu tím, že by se slevilo na dopravních tarifech železničních při dopravě stavebních hmot, zvláště cihel, kamene, dříví, cementu, vápna a písku.« (Hluk - Výkřiky. - Bušení do pultů.-Pískání.)

Zpravodaj sen. Roháček: Navrhujem zamietnuť rezolúciu.

(Sen. dr Heller [německy]: Pane předsedo! On má odůvodniti, proč navrhuje zamítnutí resoluce! To musí říci! - Trvalý hluk. - Pískání. - Sen. Skalák hází psací podložku na zpravodaje.)

Předseda (zvoní): Volám pana sen. Skaláka k pořádku! (Sen. Löw přistupuje ke zpravodaji a pronáší výkřiky.) -

Pane senátore, vy zde nemáte co dělati!

Volám Vás k pořádku! (Hluk. - Oposiční senátoři buší do ministerských lavic. - Sen. Ant. Novák: To je komediant!)

Volám Vás, pane sen. Ant. Nováku, k pořádku za tento neparlamentární výraz! (Sen. Petor chápe se ministerského křesla, aby je hodil po zpravodaji.)

Pánové, máme-li hlasovati, prosím, abyste se posadili. (Sen. Ant. Novák: To bylo ulicničtví!)

Já Vás volám k pořádku! Prosím, račte se posaditi. (Ohlušující hluk. - Výkřiky sen. Ant. Nováka, Löwa, Starka, Beutela, Polacha, Jokla a j.)

Pánové, má-li se hlasovati... (Sen. Ant. Novák ruší předsedu výkřiky.)

Já Vás volám k pořádku! (Sen. Ant. Novák pokračuje ve výkřicích. - Ohlušující hluk.)

Prosím račte se posaditi. (Sen. Stark »/německy]: Hanba! - Sen. Ant. Novák: Volejte zpravodaje k pořádku, aby se choval slušně, ať jde dolů! Takovou provokaci si nemůžeme dáti líbit!)

Prosím, abyste se posadili. (Hluk trvá. - Sen. Ant. Novák: Ať, se chová zpravodaj, jak se má chovat! - Výkřiky.)

Pan zpravodaj odůvodnil návrh na zamítnutí této resoluce.

Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Jaroše, Ecksteinové a soudr., račte zvednouti ruku. (Děje se. - Výkřiky sen. Ant. Nováka a komunistických senátorů.)

Prosím, račte se posaditi.

To je menšina. Je zamítnut.

Dávám čísti resoluční návrh sen. Reyzla, Löwa a soudr. (Hluk trvá.)

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluční návrh sen. Reyzla, Löwa a soudr.:

Vláda se vybízí, aby prováděcí nařízení k tomuto zákonu vydala nejdéle do 1 měsíce po vyhlášení zároveň v autentickém znění a v úředních překladech, a aby toto nařízení před jeho vydáním předložila sociálně-politickému výboru.«

Předseda: Táži se pana zpravodaje, co navrhuje.

Zpravodaj sen. Roháček: Navrhujem její zamietnutie. (Hluk. - Výkřiky. - Sen. Stark: Provokatér!)

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Reyzla, Löwa a soudr., račte zvednouti ruku. (Děje se. - Výkřiky.)

To je menšina. Je zamítnut. (Hluk trvá.)

Dále resoluční návrh sen. Plamínkové a druhů.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Plamínkové a druhů:

Budiž obnoven návrh zákona o stavební povinnosti, který v roce 1921 byl parlamentu předložen, ale pak odvolán.«

Zpravodaj sen. Roháček: Poneváč tento zákon bol teraz odhlasovaný,.je tento re-zolučný návrh zbytočný a navrhujem, aby bol zamietnutý.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Plamínkové a druhů, račte zvednout ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut. (Hluk. - Sen. Stark: Provokatér! - Sen. Beutel: Takového sprosťáctví zde ještě nebylo!)

Dále druhý resoluční návrh pí. sen. Plamínkové a druhů.

Prosím o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Plamínkové a druhů:

Vláda se vyzývá, aby v důsledku § 70 a § 71 předložila návrh zákona, který by provedl zásady v těchto paragrafech vyslovené.«

Zpravodaj sen. Roháček: Ponevác nový zákon tento návrh obsahuje, navrhujem preto tiež zamietnutie tejto rezolúcie. (Hluk. Výkřiky senátorů české i německé soc. dem. a komunistické strany, shromážděných před ministerskou lavicí.)

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem pí. sen. Plamínkové a druhů, prosím, račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Žádám o přečtení resolučního návrh u sen. Šťastného a druhů.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Šťastného a druhů:

Se zřetelem k soustavnému zvyšování cen stavebních materialií a rovněž soustavně a do nemožných číslic stoupající ceně stavebních pozemků vyzývá se vláda, aby učinila žádoucí opatření k zamezení této lichvy.«

Zpravodaj sen. Roháček: (Stále rušen výkřiky.) Navrhujeme podobne, aby táto rezolúcia, poneváč stavebný ruch bude prevodzovaný a následkom toho ceny materialií budú nižšie, bola zamietnuta.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Šťastného a druhů, račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Žádám o přečtení resolučního návrhu sen. dr Herze a druhů.

Prosím, pánové, račte se posaditi. (Děje se.)

Tajemník senát u dr Šafařovič (čte):

»Resoluční návrh sen. dr Herze a druhů:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o definitivní úpravě otázky stavební ho ruchu a otázky bytové, který by byl řízen těmito zásadami:

1) Ochrana sociálně slabých nájemníků před bezdůvodným rušením nájemní smlouvy majiteli domů budiž trvalá a její rozsah nechť se řídí potřebou bytů v místě a sociálním postavením nájemníků.

2) Nájemníci sociálně slabí buďtež trvale chráněni zákonem před bytovou lichvou.

3) Podpora staveb bytů pro nemajetné a chudé obyvatelstvo budiž trvalá a taková, aby chudí lidé nebyli nuceni bydliti v bytech příliš malých a zdravotně závadných.

4) Na úhradu těchto podpor staveb bytů pro lidi sociálně slabé budiž trvalému bytovému fondu přikázán monopol, obchodu stavebními pozemky, které budou pro fond vyvlastněny za cenu půdy zemědělské. Vedle toho nechť tomuto fondu náleží výnos dávky z bytů přepychových, výnos zvláštní dávky pro stavební fond zatěžující velké podniky průmyslové, obchodní a velké ústavy peněžní a částka rozpočtem každoročně vykazovaná.

5) V žádném případě nechť není zaváděna dávka postihující bydlení širokých vrstev lidových.«

Zpravodaj sen. Roháček: Poneváč táto rezolúcia padá do rozpočtu ministerstva financií, navrhujem tiež její zavrhnutie.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem p. sen. dr Herze a druhů, račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je menšina. Také tento resoluční návrh je zamítnut.

Nyní budeme hlasovati o další osnově.

Ad VI. b). Druhé čtení osnovy zákona o ochraně nájemníků. Tisk 612.

Táži se p. zpravodajů sen. dr Karasa za výbor sociálně-politický a sen. dr Fáčka za výbor rozpočtový, navrhují-li nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. dr Karas: Nikoli.

Zpravodaj sen. dr Fáček: Nikoli. (Potlesk luďáků. - Volání komunistických senátorů: Fuj!)

Předseda: Není žádných textových oprav.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, s nadpisem, nadpisy jednotlivých částí, jakož i s úvodní formulí tak, jak byly přijaty ve čtení prvém, také ve čtení druhém, račte zvednout ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona, nadpis, nadpisy jednotlivých částí a úvodní formule přijaty jsou v naznačeném znění také ve čtení druhém.

Nyní budeme hlasovati o resolucích, a to nejprve o resoluci otištěné ve zprávě výboru sociálně-politického

Kdo souhlasí s touto resolucí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce je schválena.

Nyní je resoluce sen. dr Němce a druhů.

Prosím, aby byla přečtena.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluční návrh sen. dr Němce. inž. Klimko, Donáta, dr Reyla, Zulegera, dr Hilgenreinera, Thoře, Prause a druhů:

Vláda se vyzývá, aby ještě před koncem tohoto roku na základě podrobného vyšetření účinku dosavadních příslušných zákonů, jakož i po slyšení zástupců interesentů a úvahách o poměrech v jiných státech evropských připravila a předložila Národnímu shromáždění návrhy zákonů týkajících se bytové nouze a stavebního ruchu, které by platily na dlouhou řadu let a směřovaly k definitivnímu rozřešení těchto otázek.«

Zpravodaj sen. dr Karas: Navrhuji přijetí resoluce.

Předseda: Kdo souhlasí s resolucí sen. dr Němce a druhů, račte zvednouti ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce je schválena.

Nyní je resoluce sen. Trčky a druhů.

Žádám, aby byla přečtena.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Trčky, inž. Klimko, Donáta, Zulegera, dr Brabce, dr Hilgenreinera, dr Reyla, Prause a druhů:

Bytová tíseň ve velkých městech republiky zmírnila by se pronikavě, kdyby stát uvolnil domy soukromníků, ve kterých zcela nevhodně jsou úřady státní umístěny.

Proto nechť vláda uloží příslušným resortům, jmenovitě však ministerstvům vnitra a financí, aby urychlenou stavbou úředních domů pro své úřady uvolnily tisíce levných bytů pro nebydlící, a podá co nejdříve senátu zprávu, co ve věci zařídila.«

Zpravodaj sen. dr Karas: Navrhuji přijetí resoluce.

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí sen. Trčky a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tato resoluce je schválena.

Nyní máme resoluci pí. sen. Ecksteinové a soudr.

Žádám, aby byla přečtena.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Ecksteinové, Jaroše a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby věnovala svými orgány zvláštní pozornost těm nešťastníkům, kteří následkem svého vyhoštění a následkem nemožnosti nalézti přiměřený byt, bydlí v tak zvaných vagonových koloniích a dřevěných baráčcích. Obci pražské tyto kolonie činí velké obtíže a vláda nepřispěla hlavnímu městu republiky žádným peněžitým příspěvkem, aby byla schopna vystavěti tolik bytů, by kolonie mohla odstraniti. Obec pražskou podobné kolonie v okolí Prahy stojí značné investice zaváděním pitné vody, světla a kanalisace. Budiž z prostředků státní bytové péče a z peněz státních pamatováno pokud možno největším obnosem na toto nejvýš potřebné a bytovou krisí postižené obyvatelstvo.«

Zpravodaj sen. dr Karas: Navrhuji zamítnutí resoluce. (Výkřiky: Proč?) Odůvodnění je to, že povinnost starati se o byty náleží obci a obec má zde možnost starati se o postavení domů na základě zákona o stavebním ruchu Prostředky dává ten zákon. (Odpor na levici.)

Předseda: Kdo souhlasí s resolucí pí. sen. Ecksteinové, Jaroše a soudr., ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Dále je resoluce sen. Löwa, Reyzla a soudr.

Prosím o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluční návrh sen. Löwa, Reyzla a soudr.:

Ministerstvo financí se vybízí, aby berním správám nařídilo, by zástupcům svazů pro ochranu nájemníků podávaly vysvětlení o základních činžích z roku 1914.«

Zpravodaj sen. dr Karas: Navrhuji zamítnutí této resoluce, neboť svazy nejsou podle zákona kompetentní, aby žádaly za sdělení činží.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Löwa, Reyzla a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh je zamítnut.

Resoluce sen. Fahrnera, Teschnera a druhů. Žádám o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Fahrnera, Teschnera a druhů:

Vláda se vybízí, aby příslušnými úřady dala co nejdříve vypracovati bytovou statistiku, která obsahuje tato data:

1. počet bytů v jednotlivých obcích,

2. počet obyvatelstva v těchto obcích,

3. počet rodin v těchto obcích,

4. počet hlav a rodin v jednotlivých bytech,

5. počet uprázdněných bytů v obcích,

6. počet obyvatelů a rodin, které nemají vlastního bytu.

Na základě této statistiky nechť ministerstvo sociální péče předloží co nejdříve jednotný stavební a bytový zákon, který by byl s to systematicky řešiti bytovou otázku v příštích letech.«

Zpravodaj sen. dr Karas: Zjištění těchto dat je předmětem sčítání obyvatelstva, proto je tento návrh bezpředmětný. Proto navrhuji zamítnutí této resoluce.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Fahrnera, Teschnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh je zamítnut.

Resoluční návrh sen. Pánka a druhů.

Prosím o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Pánka a druhů:

Vláda se vyzývá, aby v důsledku zvýšení nájemného zvýšila přiměřeně činovné státních zaměstnanců, po případě platy těch, kteří činovné nemají.«

Zpravodaj sen. dr Karas: To bylo by dvojité, různé zacházení s veřejnými zaměstnanci podle toho, kde a jak kdo bydlí. To jsou data velmi pohyblivá a proto navrhuji zamítnutí této resoluce. (Hlas: To je ten křesťanský solidarismus!) Právě solidarismus: všem stejně.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Pánka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh je zamítnut.

Resoluční návrh sen. Plamínkové, Pánka a druhů. Žádám o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Resoluce sen. Plamínkové. Pánka a druhů:

Vláda se vyzývá, aby dala provésti revisi činží v domech, které byly vystavěny anebo nástavbou nebo přestavbou opatřeny se státní zárukou, a aby nařízeno bylo snížení činží přiměřeně ke stavebním nákladům, prokázaným při jednání o státní záruku.«

Zpravodaj sen. dr Karas: Pokud domy ty nepodléhají ochraně nájemníků, nemá vláda práva nařizovat snížení činží a pokud ochraně nájemníků podléhají, nájemníci se sami postarají, aby zvýšení nebylo proti zákonu. Proto navrhuji zamítnutí této resoluce.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem sen. Plamínkové, Pánka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh je zamítnut.

Konečně budeme hlasovati o poslední předloze, totiž:

Ad VI. c). Druhé čtení osnovy zákona o odkladu exekučního vyklizení místností. Tisk 613.

Táži se-p zpravodaje sen. Hrejsy, má-li nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Nikoli.

Předseda: Není žádných návrhů ani korektur.

Kdo souhlasí ve čtení druhém s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí tak, jak byly přijaty ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona, jeho nadpis a úvodní formule přijímají se v naznačeném znění také ve čtení druhém.

Slavný senáte, musím vysloviti upřímné politování nad výstupy, které se zde odehrály. (Výkřiky komunistických senátorů. - Sen. Hampl: A my zase nad tím, co se zde odhlasovalo!) Tyto výstupy. ať byly jejich příčiny jakékoliv, nebyly důstojné senátu a jeho významu. (Potlesk senátorů stran většinových.) I když pochopím rozčilení. není důstojné, aby někteří členové senátu při nejmenším dopustili se pokusů o násilí. Proto také vyhražuji si pro předsednictvo, kterému to předložím, aby zaujalo eventuelní stanovisko. (Potlesk.)

Ve 123. schůzi byly tiskem rozdány:

naléhavá interpelace sen. Zimáka, Pociska, dr Macků, Reichstädterové, dr Soukupa, Habrmana, Jaroše a súdruhov na vládu Československej republiky v záležitosti pána miestopredsedu senátu N. S. dr Krčméryho, tisk 593 a

naléhavá interpelace sen. Dundra, Ant. Nováka, Filipínského. Pociska, a soudr. na vládu republiky Československé týkající se zhoršení zákona o sociálním pojištění, tisk 597.

Ve smyslu §u 68 jedn. řádu.je senátu rozhodnouti prostým hlasováním, zda a kdy jest o těchto interpelacích zahájiti rozpravu

Nyní budeme hlasovati o interpelaci sen. Zimáka a soudr., první, kterou jsem přečetl.

Poněvadž je podán návrh, aby byly sečteny hlasy, a návrh ten je dostatečně podporován, vyhovím mu a žádám pana zapisovatele sen. dr Krouského, aby sečetl hlasy na pravici, pana sen. Pastyříka ve středu a pana sen. Prauseho na levici a aby mi pak sdělili počet odevzdaných hlasů..

Kdo souhlasí tedy s interpelací sen. Zimáka a soudr., ať zvedne ruku. (Děje se)

(Po sečtení hlasů.)

Odevzdáno bylo 121 hlasů, pro pilnost vyslovilo se 51 hlasů, proti 70 hlasů, tedy pilnost přiznána nebyla.

Nyní budeme hlasovati o interpelaci sen. Dundra a soudr. (Sen. dr Soukup: To není konec věci? Pryč s Tukou! Hanba! Hanba! Hanba! Ať žije Československá republika! Ať žije Československá republika! Ať žije Československá republika!)

Prosím pana sen. dr Soukupa, aby se mírnil.

Kdo souhlasí, aby přiznána byla pilnost interpelaci sen. Dundra, Ant. Nováka, Filipínského, Pociska a soudr., račte zvednout ruku. (Děje se.)

To je menšina. Také této interpelaci se pilnost nepřiznává. (Výkřiky.)

Prosím o klid!

Byl mně podán podle §u 46 odst. 2. jedn. řádu návrh sen. Hampla a druhů. Žádám, aby byl přečten.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

»Senáte, račiž se usnésti: Senát vyzývá podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu ministra vnitra, aby se dostavil do dnešní schůze senátu a zodpovídal se z provokačního postupu policejního ředitelství v Praze, které opětovně zakazuje veřejné projevy pořádané Spolkem Československých nájemníků v Praze a Svazem nájemníků a podnájemníků v Československé republice.«

Předseda: Budeme hlasovati o tomto návrhu sen. Hampla a druhů, který byl právě přečten, aby se do dnešní schůze dostavil pan ministr vnitra který ovšem je přítomen.

Kdo souhlasí s tímto návrhem p. sen. Hampla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh tento se zamítá.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Mezi schůzí tiskem rozdáno:

Tisk 621. Zpráva ústavně - právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o cestovních pasech (tisk 617).

Sděluji, že

do výboru rozpočtového na místo sen. dr Krouského nastupuje sen. Klečák,.

na místo sen. Hrubého nastupuje sen. Stodola

Předseda: Navrhuji podle usnesení konference klubovních předsedů, aby se

příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 29. března 1928 o 10 1/2 hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 617) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o cestovních pasech. Tisk 621.

2. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu byla projednána osnova zákona o cestovních pasech. Tisk 621.

3. Zprava imunitního výboru o žádosti krajského soudu v.Jičíně ze dne 10. prosince 1927, č. j. Nt XIII.. 56/27, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Kučery pro přečin podle §u 14 ad 5 a pro zločin podle §u 15 ad 3 zákona na ochranu republiky (č. 5056 předs.). Tisk 603.

Je nějaká námitka? (Nebyla.)

Žádné námitky není. Zůstává při tomto pořadu jednání.

Končím schůzi.

Konec schůze v 19 hodin 10 min.