Návrhy sen. Fahrnera, Teschnera a druhů:

§ 8 má zníti: »Pokud jde o výši nájemného, platí dále ustanovení zákona č. 48/1925 Sb. z. a n.«

§ 9 budiž škrtnut,

§ 10 budiž škrtnut.

V §u 12 škrtnut budiž odstavec 1.

V § 12 na konci odstavce 6 má býti místo §u 9 uveden § 8.

§ 15 budiž škrtnut.

V §u 22 v odstavci 3 budiž místo §u 9 uveden § 8.

V §u 25 místo §§ 9 a 12 uveden budiž § 8.

V § 31 dodatek, na kterém se usnesly výbory k §u 31, podle něhož v obcích s méně než 2.000 obyvatelů obecní zastupitelstvo se má usnášeti o dalším trvání nebo zániku ochrany nájemníků, budiž škrtnut.

V §u 31 odstavec 3 doplněn budiž takto: »Ustanovení tohoto zákona nevztahují se rovněž na domy, které jsou ve vlastnictví organisace pro péči o mládež.«

V §u 31 odstavec 4 budiž škrtnut.

§ 36 má zníti takto: »Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1928 a pozbývá platnosti vydáním nového jednotného stavebního a bytového zákona.«

Návrhy sen. Löwa, Reyzla a soudr.:

V §u 1 místo odstavce 1, poslední věty a úvodní věty odstavce 2 vloženo budiž toto ustanovení: »Povolení k výpovědi uděliti lze jen z těchto důvodů.«

V §u 1, odst. 2, bod 2 před slovo »choti« vloženo budiž »bydlící v domácnosti«..

V §u 1, odst. 2, bod 3 má zníti takto: »Byl-li nájemník, který v bytě sám přebývá, vypovězen z území republiky Československé nebo vyhoštěn z obce«.

V §u 1, odst. 2, bod 5 doplněn budiž těmito slovy: »ze dne 11. července 1922 č. 122 Sb. z. a n.«

V §u 1, odst. 2, bod 6 škrtnuta buďtež slova »nebo způsobují-li... pohoršení« a slova »nebo způsobuje pohoršení«.

V §u 1, odst. 2, bod 11 budiž škrtnut.

V §u 1, odst. 2, bod 12 slovo »dostatečný« nahrazeno budiž slovem »přiměřený«.

V §u 1, odst. 2, bod 13 datum »31. prosince 1925« nahrazeno budiž datem »1. listopadu 1918«.

V §u 1, odst. 2, bod 14 datum »31. prosince 1925« nahrazeno budiž datem »1. listopadu 1918«.

V §u 1, odst. 2, bod 15 datum »30. dubnem 1926« nahrazeno budiž datem »30. dubnem 1924«.

V §u 1, odst. 2, bod 16 doplněn budiž slovy: »Nepřesahuje-li příjem nájemníkův podrobený dani důchodové 30.000 Kč ročně, jest majitel domu povinen vedle toho hraditi ještě stěhovací náklady.«

V §u 1, odst. 2, bod 17 budiž doplněn tímto ustanovením: »Tento důvod k výpovědi neplatí však na provozovny nebo obydlí, která souvisejí s provozovnami«.

V §u 1, odst. 2, bod 18 nahrazen budiž zněním bodu 17 ze zákona č. 85/1922.

V §u 1, odst. 2, bod 19 budiž škrtnut.

V §u 4, odst. 3 slova »může soud odepříti« nahrazena buďtež slovy »soud odepře«.

V §u 6, odstavec 1 obnoven budiž ve znění zákona nyní platného.

V §u 7, odst. 2 citace paragrafů 1-6 nahrazena budiž citací §§ů 1-12.

V §§ 8, 9, 11 a 12 ustanovení §§ 8, 9, 11 a 12 nahrazena buďtež tímto ustanovením: »Zvýšení nájemného nad míru přípustnou podle zákona č. 48/1925 Sb. z. a n. není dovoleno«.

§ 10 obnoven budiž zase ve znění zákona č. 48/1925 Sb. z. a n.

V §u 14, odstavec 3 (návrh zpravodajův) budiž škrtnut.

§ 20 budiž obnoven zase ve znění zákona č. 48/1925 Sb. z. a n.

V §u 22, odst. 2, poslední věta má zníti: »Přeplatek za dobu minulou lze žádati nazpět«.

V §u 23, odstavec 4 má zníti: »O útratách platí zásady sporného řízení«.

V §u 31, odst. 1 škrtnuty buďtež body 2-4 a bod 5 návrhu zpravodajova.

V §u 31, odst. 1, bod 4 škrtnuta buďtež slova od »dále na byty a místnosti« až »v obou případech«.

V §u 31, odstavec 2 budiž škrtnut.

§ 37 má zníti takto: »Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1928«.

Návrhy sen. Plamínkové a druhů:

V odstavci (1)

ad 1a) budiž místo 70% uvedeno 50%

ad 1b) » » 90% » 70%

ad 1c) » » 110% » 90%

ad 1d) » » 80% » 60%

90% » 70%

150% » 120%;

ad 2a) budiž místo 90% uvedeno 50%

ad 2b) » » 110% » 70%

ad 2c) » » 130% » 90%

ad 2d) » » 100% » 60%

110% » 70%

180% » 120%.

V odstavci (2)

ad 1a) místo 100% budiž uvedeno 80%

1b) » 120% » » 100%

130% » » 110%

ad 1c) » 90% » » 70%

100% » » 80%.

180% » » 150%

ad 2a) » 120% » » 80%

ad 2b) » 140% » » 100%

150% » » 110%

ad 2c) » 110% » » 70%

120% » » 80%

a 180% » » 150%.

Navrhujeme k §u 9:

Zvýšení nájemného tímto § 9 ustanovené plyne do státního bytového fondu, z něhož budou podporovány stavby s malými byty, a to půjčkami hypotekárními na 4%.

Navrhujeme k §u 31, (1):

l. K odstavci 1 (2): Budiž škrtnut celý tento odstavec, počínaje slovy »V obci s méně než 2.000 obyvateli...« až po slova »následujícího po schválení usnesení.«

II. V odstavci 4 budiž škrtnuta slova počínající na 4. řádce »dále na byty a místnosti, které se po vyhlášení tohoto zákona pronajímají novému nájemníkovi nebo podnájemníkovi, v obou případech«.

V §u 31, odst. 1, č. 6 navrhujeme tuto změnu první věty:

6. s účinností ode dne 1. října 1928 na byty nájemníků, kterým byla za poslední tři léta pravoplatně předepsána daň z příjmu (důchodková) průměrem z ročního příjmu nejméně 100.000 Kč.

Odstavec 2 §u 31 se škrtá.

Resoluční návrhy k osnově tisk 612:

Resoluční návrh sen. dr Němce inž. Klimko, Donáta, dr Reyla, Zulegera, dr Hilgenreinera, Thoře, Prause a druhů:

Vláda se vyzývá, aby ještě před koncem tohoto roku na základě podrobného vyšetření účinku dosavadních příslušných zákonů, jakož i po slyšení zástupců interesentů a úvahách o poměrech v jiných státech evropských připravila a předložila Národnímu shromáždění návrhy zákonů týkajících se bytové nouze a stavebního ruchu, které by platily na dlouhou řadu let a směřovaly k definitivnímu rozřešení těchto otázek.

Resoluce sen. Trčky, inž. Klimko, Donáta, Zulegera, dr Brabce, dr Hilgenreinera, dr Reyla, Prause a druhů:

Bytová tíseň ve velkých městech republiky zmírnila by se pronikavě, kdyby stát uvolnil domy soukromníků, ve kterých zcela nevhodně jsou úřady státní umístěny.

Proto nechť vláda uloží příslušným resortům jmenovitě však ministerstvům vnitra a financí, aby urychlenou stavbou úředních domů pro své úřady uvolnily tisíce levných bytů pro nebydlící, a podá co nejdříve senátu zprávu, co ve věci zařídila.

Resoluce sen. Ecksteinové,.Jaroše a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby věnovala svými orgány zvláštní pozornost těm nešťastníkům, kteří následkem svého vyhoštění a následkem nemožnosti nalézti přiměřený byt bydlí v tak zvaných vagonových koloniích a dřevěných baráčcích. Obci pražské tyto kolonie činí velké obtíže a vláda nepřispěla hlavnímu městu republiky žádným peněžitým příspěvkem, aby byla schopna vystavěti tolik bytů, aby kolonie mohla odstraniti. Obec pražskou podobné kolonie v okolí Prahy stojí značné investice zaváděním pitné vody, světla a kanalisace. Budiž z prostředků státní bytové péče a z peněz státních pamatováno pokud možno největším obnosem na toto nejvýš potřebné a bytovou krisí postižené obyvatelstvo.

Resoluční návrh sen. Löwa, Reyzla a soudr.:

Ministerstvo financí se vybízí, aby berním správám nařídilo, by zástupcům svazů pro ochranu nájemníků podávaly vysvětlení o základních činžích z roku 1914.

Resoluce sen. Fahrnera, Teschnera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby příslušnými úřady dala co nejdříve vypracovati bytovou statistiku, která obsahuje tato data: 1. počet bytů v jednotlivých obcích, 2. počet obyvatelstva v těchto obcích, 3. počet rodin v těchto obcích, 4. počet hlav a rodin v jednotlivých bytech, 5. počet uprázdněných bytů v obcích, 6. počet obyvatelů a rodin. které nemají vlastního bytu.

Na základě této statistiky nechť ministerstvo sociální péče předloží co nejdříve jednotný stavební a bytový zákon, který by byl s to systematicky řešiti bytovou otázku v příštích letech.

Resoluce sen. Pánka a druhů:

Vláda se vyzývá, aby v důsledku zvýšení nájemného, zvýšila přiměřeně činovné státních zaměstnanců, po případě platy těch, kteří činovné nemají

Resoluce sen. Plamínkové, Pánka a druhů:

Vláda se vyzývá, aby dala provésti revisi činží v domech, které byly vystavěny anebo nástavbou nebo přestavbou opatřeny se státní zárukou, a aby nařízeno bylo snížení činží přiměřeně ke stavebním nákladům, prokázaným při jednání o státní záruku

Návrhy k osnově tisk 613:

Návrh sen. Plamínkové a druhů:

Odstavec 3 §u 5 se škrtá.

Návrhy sen. Löwa, Reyzla a soudr.:

Navrhujeme, aby tato předloha byla přikázána ústavně-právnímu výboru

V §u 1, odst. 4 škrtnuta buďtež slova od »ještě jednou« až do slov »není potřebné náhrady« a buďtež nahrazena slovy »znovu odloženo«.

V §u 3, bod 6 budiž škrtnut

§ 4 má zníti: »Ustanovení tohoto zákona lze plně použíti také vůči osobám bydlícím v zemědělských podnicích.

V §u 5, odst. 1, poslední věta budiž škrtnuta.

Návrhy sen. Jaroše, Ecksteinové a soudr.:

V §u 5 druhá věta odstavce (1) budiž škrtnuta.

V §u 5 odstavec (3) budiž škrtnut.

Návrhy sen. Kučery, Hampla,Průši a druhů:

V §u 1 nechť odst. 4 zní:

»(4) Pokud trvají důvody odložení exekuce i po uplynutí lhůty, na kterou byl odklad povolen, může býti na návrh povinného vyklizení kolikrátkoliv odloženo znovu.«

§ 2 budiž škrtnut

Bude-li náš návrh na škrtnutí celého §u 2 zamítnut, navrhujeme k §u 2:

V odst.1 budiž výraz »osmi dnů« nahrazen výrazem »jednoho měsíce«.

Budiž připojen nový odst. 3:

»(3) Ustanovení předchozích odstavců neplatí, zjistí-li soud, že nájemník neplatil nájemného z důvodů nezaviněné nouze, nemoci neb nezaviněné nezaměstnanosti.«

§ 3 budiž škrtnut.

Bude-li zamítnut náš návrh na škrtnutí celého §u 3, navrhujeme:

V čís. 2 budiž citace »§ 1, odst. 2, č. 2 až 8« nahrazena citací »§ 1, odst.2, č. 4, 5, 7, 8«.

V čís. 3 budiž ustanovení ad a) škrtnuto od slov »neb jiného činu« až do konce a dále buďtež škrtnuta celá ustanovení ad c) a e).

Čís. 4 a 6 buďtež škrtnuta.

§ 4 budiž škrtnut.

Bude-li zamítnut náš návrh na škrtnutí celého §u 4, navrhujeme, aby v §u 4 na konci výraz »jednoho měsíce« byl nahrazen výrazem »jednoho čtvrtletí«.

V §u 5 v odstavci 1 budiž poslední věta škrtnuta.

V §u 5 odst. 3 budiž škrtnut.

V §u 6 v odst. 1 budiž konec věty od slov »a pozbude« škrtnut.

Odst. 2 budiž škrtnut.

V odst. 3 budiž výraz »tří měsíců« nahrazen výrazem »jednoho roku«.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Přikročíme k doslovu pánů zpravodajů. Dávám slovo panu zpravodaji sen. Roháčkovi k osnově zákona č. t. 611.

Zpravodaj sen. Roháček: Áno.

Slávny senát! Dochádzame práve k ukončeniu tejto dlhej debaty a dovolím sie v niekoľko slovách ešte niektoré veci vyvrátiť. Páni z opozičných strán vytýkali návrhu zákona o stavebnom ruchu hlavne, že je krátkodobý a že následkom toho spôsobil veľké zdraženie stavebných hmôt, tehál, dreva a iného materiálu a stavebných pozemkov, a ďalej, že doba daňového oslobodenia pri novostavbách bola proti poslednému zákonu snížená o 10 rokov. Vlaňajší zákon priznáva novostavbám domov s malými bytmi oslobodenie od dane na 35 rokov a ostatným na dobu 25 rokov. Domnievam sa, že nie jednoročná učinnosť posledného zákona o stavebnom ruchu, ale veľká dľžka daňového oslobodenia bola príčinou, že v niektorých obciach len vzrastol stavebný ruch r. 1927, zvlášte vo veľkých mestách, ako je to v Prahe, Brne, Bratislave, kde sa stavajú obchodné a iné veľké domy. Je veru príznačné, že daňové oslobodenie takých domov s veľkými bytmi alebo obchodnými a kancelárskymi miestnosťmi bolo proti vládnemu návrhu zvýšené posledným zákonom z 20 rokov na 25 rokov. Pre to všetko v dôvodovej zpráve ako vládného, tak i sociálno-politického výboru bolo jasne vyslovené, že príliš dlhé daňové oslobodenie ženie ke stúpaniu cien stavebných pozemkov a stavebných nákladov. Skutočnosť ukázala. že obavy tie boly odôvodnené a že je tu treba, a zároveň v záujme ozdravenia na stavebnom trhu, aby príliš dlhé daňové oslobodenie bolo v novom zákone zkrátené. To sa týka predovšetkým daňového oslobodenie stavieb domov s veľkými bytmi a obchodnými miestnosťmi.

S hľadiska bytovej pečlivosti musí nám záležať viac na stavbe domov s malými bytmi ako na stavbe obchodných palácov a iných podobných stavieb a preto nemôžem vo zkrátení daňového oslobodenia o 10 rokov pre takéto stavby domov s veľkými bytmi videť nejaké poškodenie alebo ohroženie stavebného ruchu, a to tým skôr, že v novom zákone je obsažené prechodné ustanovenie §u 49 odst. 2., podľa ktorého dlhšie daňové oslobodenie posledného zákona z r. 1927 môžu dostať i všetky tie byty, ktoré boly v r. 1928 všas začaté, ale bez viny stavebníka nemohly byť do konca roku 1928 dokončené, keď budú dokončené do konca júna 1929.

Páni z opozície tiež vytýkajú, že predošlé zákony o stavebnom ruchu z roku 1919-1924 boly hojne využité na stavanie nákladných víl pre boháčov a že boly márne vyhodené a vvužité milionové obnosy. Som presvedčený, že tomu tak nenie a verím prehláseniu zástupcom vlády opätovne urobenému že prevažná väčšina stavebníkov patrí robotníckym vrstvám obyvateľstva a že zámožnejší stavebníci budú regresne donútení, aby aspoň v čiastke svoje obohatenie spôsobené stavebnou podporou vrátili štátu. O márne vyhodených miliardách nemožno vôbec hovoriť preto, že za poskytnuté peniaze boly vybudované domy trvalej majetkovej hodnoty, ktorých hodnota stále stúpa stúpaním stavebných nákladov. Pri tom všetkom, i pri zhoršenom zákone stavebnom, ako si to opozicia predstavuje, stavia sa a bude sa stavať.

V Bratislave na pr. podľa dosiaľ podaných žiadostí o povolenie stavieb na mestskom úrade sľubuje byť stavebný ruch uspokojivý

Od nového roku bolo dané stavebné povolenie k postavení 329 bytov a 120 hotelových izieb. Jedná sa hlavne o stavby rodinných domov, pozostávajúcich z jednoho až 4 izieb a veľká časť domov s viac bytmi je už rozostavaná a viac stavieb v krátkej dobe bude hotové. Mesto sa chystá tiež postaviť 300 malých bytov, čo bude vyžadovať asi 6 mil. nákladu.

Jeden z pánov senátorov so Slovenska tvrdil, že zo stavebného ruchu rozmnožily sa samovraždy; je to natiahnuté pre ľudové s hromáždenie na vonkove. Priznávam, že často bytová núdza napomáha rodinný rozvrat. To sa ukázalo v mnoho a mnoho prípadoch, zvlášte u úradníkov, ktorí museli žiť odlúčene od svojich rodín, a - pravda - trpí tým i výchova detí. A práve zákon o stavebnom ruchu tieto biedy zmenšuje.

I dnes musíme dať možnosť uplatniť sa tomuto návrhu zákona, aby sme umenšili nezamestnanosť a poskytli čím skôr toľko bytov, aby bytovej nudze ubúdalo a vôbec aby zmizla, aby každý mohol dobre a zdravo bývať.

Mnoho síce opozícia zo strán socialistických žiada od majiteľov domov a stavebníkov, ale z cudzieho krv netečie. A keby tí, v mene ktorých tu hovoríte, žiadali od vás miesto slov a rozhorčenia skutky, totiž, abyste otvorili svoje domy a vačky pre nich, ináč by to dopadalo. (Předsednictví převzal místopředseda dr Soukup.)

Hovorím: len pracovitosťou a šetrením možno i biedu stavebnú umierniť. Republika Československá nie je socialistická a nie je ani agrárna. (Hluk. - Výkřiky.) A preto treba dobrých ľudí na oboch stranách, abysme žili vedľa seba v pokoji a napomáhali slabým a nenivočili dedictvo otcov, A pri dobrej vôli to pôjde.

Odporúčam návrh zákona prijať v snemovnom znení. (Výborně! - Potlesk.)

Místopředseda dr Soukup: Další slovo má zpravodaj pan sen. dr Karas k osnově zákona č. t. 611 a 612

Zpravodaj sen. dr Karas: Slavný senáte! Slyšeli jsme tolik výtek, ba přímo han na oba tyto dva zákony, že vlastně bych se měl styděti ještě po vyslechnutí jich hájiti tyto zákony.- Ale útěchou mi je, že přednesené stesky nejsou nové. Většina vad, které jsou dnes zákonům vytýkány, byla již dříve na zákonech. Zejména paní sen. Plamínková doznala, že dokud oni byli v koalici, a hlasovali pro tyto zákony, viděli, že je tam sice leccos, co se jim nelíbí, ale že je zákon výsledek kompromisu. (Předseda dr Hruban ujímá se předsednictví.)

I já při svém referátě na počátku kladl jsem důraz na to, že zákon je výsledkem kompromisu, že nemůže uspokojiti všechny protilehlé zájmy, touhy a přání, které jednotlivé strany do zákona vkládají. Nám se zejména také nelíbilo, že se při starých podporách více stavěly domácí vily, než aby obce byly stavěly činžovní domy a celé čtvrti městské, neboť by se laciněji byla pořídila komunikace, vodovod, kanalisace atd., než když jednotlivec staví si vilu se zahrádkou, kde je toto všechno drahé. Ale to jsou věci překonané. Zvláště jsme vítali prohlášení vlády ve výboru, že vláda pomýšlí na regres těm majitelům vilových domků, kteří s velikou podporou státní si domy postavili. Zejména bylo při jednání ve výboru hubováno na ty vydřiduchy, domácí pány, a zatím jsme zde slyšeli zástupce této kategorie. Ona také běduje, také není spokojena s tím zákonem, a kdo čte její časopis, který vydává, je přesvědčen, že je to vrstva, jíž se děje největší útisk ve státě. Vytýká se jim lichva s nájemným, ale ta je i na druhé straně. Vždyť i nájemníci provozují lichvu s najatým bytem, zejména na podnájemnících nebo spáčích, které na noc berou k přespání, takže často nájemník, nejen že dostane zaplaceno celé nájemné, které odvádí domácímu, nýbrž je z toho ještě i živ. Tedy lichva je na obou stranách.

- Oposice vytýkala, že prý vláda při sdělávání tohoto zákona neměla žádných odborníků. Tedy snad právě proto, že ta strana, která je dnes v oposici, se pokládá za odborníky, je vláda dnes bez odborníků. Ale na druhé straně bylo zase vytýkáno, že vláda má odborníky a přece že zákon dopadl tak špatně. Je viděti, že se ty výtky tak vážně nemyslily.

Zejména bylo vytýkáno další uvolnění ochrany nájemníků. Uvedl jsem na počátku, že je to zákon výjimečný, který má trvati jen po dobu výjimečných poválečných poměrů. Není pochyby, že musí přestati jeho působnost. Má-li přestati, bude méně cítiti potom konec této ochrany, když se bude pomalu odbourávati, než aby potom najednou měla ta guillotina spadnouti a udělati velký rozdíl. My se k tomu ideálu přibližujeme tím, že hledíme každou novelou řadu případů uvolniti a tím dojíti k tomu cíli, abychom se pozvolna dostali ke zrušení ochrany.

Poněvadž se poměry dnes již tak stabilisovaly, že je možno souditi, že bude možno na další dobu upraviti jak stavební ruch, tak ochranu nájemníků, vítáme prohlášení vlády, že pomýšlí na zákon, který bude projektován na delší dobu, nikoli na dobu tak krátkou.

S tímto prohlášením jsme úplně spokojeni a vzhledem k tomu, že zákon tento jako železná nutnost vyžaduje jednak ještě další ochrany nájemníků, jednak další podpory staveb a zase zlepšené poměry vyžadují v některém směru odbourávání toho, navrhuji jménem sociálně-politického výboru, aby osnova tato byla schválena. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo dalšímu zpravodaji, jímž je pan sen. Hrejsa, k osnově zákona č. t. 613.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Slavný senáte! V zákoně o ochraně nájemníků je v §u 1 uvedeno 19 důvodů, pro něž může býti nájemník nebo podnájemník vypovězen. Tyto důvody jsou i v §§ 2 a 3

Poslední pan řečník za debaty řekl: Tyto důvody, které zákon uvádí, jsou vlastně pro kočku, t. j. že v zákoně na papíře jsou, ale v praksi a ve skutečnosti že nemají velké ceny. Je tomu však prosím zpravidla tak, že soud nepovolí vyklizení bytu, za něž bylo žádáno majitelem domu, ale přece jsou případy, že soud uzná důvody majitele domu a nájemníka vypoví. V takových případech je nutno, aby nájemník nebo podnájemník byl chráněn, nemá-li náhradního bytu. Proto společně se zákonem o stavebním ruchu a o ochraně nájemníků byla podána předloha zákona o odkladu exekučního vyklizení místností. Na tom mají zájem všechny strany, nejen střední stavy, nýbrž i dělnictvo. Proto doufám, že i oposice bude hlasovati pro tento zákon. (Hlasy na levici: Ba ne!) Když ne, nebude žádné neštěstí. Proti obsahu tohoto zákona není celkem velkých námitek. Hlavně byly pronášeny námitky proti §u 5, který stanoví, že obec věci exekučně vyklizené po uplynutí roku, po který je povinna míti je v úschově, jestliže je nájemník nepřevezme, může exekučně prodati. Z toho bylo vyvozováno. že většina počíná si nesociálně proti malým lidem, že je chce takto násilně připraviti o jejich poslední majetek. To však není zajisté důkazem nesociálního cítění většiny. Jako se chrání zde malý člověk, nájemník a podnájemník, tak musí se také chrániti obce, aby nebylo zneužíváno tohoto ustanovení a aby obce po nekonečnou řadu let musily opatrovati mobilie nájemníků nebo podnájemníků. Proto je nutno, jak zde bylo zdůrazněno, aby ponenáhlu byla ne odbourávána - jak říkáme po německu - nýbrž pomalu rušena a odstraňována ta omezení, která zde zůstala ještě po vázaném hospodářství. Tato omezení zůstala jenom při bytech a domech, všude jinde jsme vázané hospodářství zrušili, a trvá pouze pokud se týče bytů. Je tedy potřebí, aby i tato ochrana byla vůbec zrušena a je nutno k tomu pracovati, aby ochrana také zrušena býti mohla.

Ustanovení §u 5 této předlohy také k tomuto cíli směřuje, aby ponenáhlu bylo připravováno zrušení tohoto výjimečného zákona, kterého ještě prozatím potřebujeme, poněvadž jsou ještě výjimečné poměry. Ale nemůže býti naším ideálem a cílem, aby takové výjimečné poměry trvaly na věky věkův, poněvadž to není ani v zájmu středního stavu, ani v zájmu dělnictva.

Navrhuji slavnému senátu, aby předloženou osnovu zákona o exekučním vyklizení bytů schválil v tom znění, jak ji přijala poslanecká sněmovna. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati.

O osnově zákona o stavebním ruchu tisk 611 hodlám dáti hlasovati takto:

o §u 1 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k nadpisu hlavy 1, a k §u 1, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 2 podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut, podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1. a 3., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 3 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst. 1., 3., 4. a 6., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. d r Herze a druhů na doplnění §u 3;

o §u 4 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst. 1., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudruhů k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové a pak o návrhu sen. Jaroše a soudr. na doplnění v odst. 2.;

o §u 5 podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst.2., 5. a 6., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 6 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst.1., 2., 3., 4. a 5., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst.1., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudruhů k odst. 5., bude-li zamítnut,

o §u 6 a 7 podle zprávy výborové;

o §u 8 podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1., 2. a 3., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 9 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst.2., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 10 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst. 1., bude-li zamítnut,

o §u 10 a 11 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. dr Herze a druhů na vložení nového §u 12;

o hlavě 2. to je o §u 12 až 27 podle návrhu sen. Löwa a soudr. na jich škrtnutí, bude-li zamítnut,

o §u 12 podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-,li zamítnut, podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 13 až 27 podle totožných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů na jich škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 14 podle totožných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudruhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o event. návrhu sen. Löwa a soudr. na doplnění odst. 1. §u 14;

o §§ 15 a 16 podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 17 podle souhlasných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudruhů, budou-li zamítnuty, podle event. návrhu sen. Löwa a soudr. k odstavci 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1.

o §§ 18 a 19 podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 20 podle souhlasných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudruhů, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §§ 21 a 22 podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Löwa a soudr. na vložení nového §u 22 lit. a);

o §§ 23 až 26 podle souhlasných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o § 27 podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, budou-li zamítnuty, podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 28 a 29 podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Löwa a soudr. k §u 29;

o §u 30 podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1., 2. a 3., budou-li zamítnuty, podle návrhů sen. Löwa a soudr. k odst. 2. a 3., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Jaroše a soudr. na doplnění odst. 1. přijatého §u 30;

o §u 31 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 32 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst. 1., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudruhů k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové a pak o návrhu sen. Löwa a soudr. na doplnění odst. 1. přijatého §u 32;

o §u 33 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 34 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst. 1. a k označení odstavců 1., 2. a 3., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové a pak o doplňovacím návrhu sen. Ecksteinové a soudr.;

o §u 35 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 36 podle návrhu sen. dr Herze a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhů sen. Ecksteinové a soudr. k odst.1., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 37 podle zprávy výborové, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr. na doplnění právě přijatého paragrafu;

o §u 38 podle zprávy výborové;

o §u 39 podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudruhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 40 podle návrhu sen. dr Herze a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr. k odst. 1., bude-li přijat návrh sen. Löwa a soudr. k §u 34, pak o návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 41 podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bud e-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 42 podle návrhu sen. dr Herze a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 43 podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst. 1., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Löwa a soudr. na doplnění §u 43 novým odstavcem 3.;

o §u 44 podle návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut, pak o návrhu sen. dr Herze a druhů k odstavci 2., bude-li zamítnut, pak podle zprávy výborové;

o §u 45 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 46 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 47 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 48 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Löwa a soudr.;

o §u 49 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1. a 2., budou-li zamítnuty, podle návrhů sen. Jaroše a soudr. k odst. 1. a 2., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 50 podle návrhu sen. dr Herze a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 51 podle návrhu sen. dr Herze a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 52 podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1. a 2., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Löwa a soudr;

o §u 53 podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1. a 2., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Herze a druhů k odst. 3., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrzích sen..Jaroše a soudr. na vložení nového odstavce a přečíslování 3. odstavce;

o §u 54 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 55 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr. k odst. 1., bude-li zamítnut,

o §u 55 a 56 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Löwa a soudr. na doplnění §u 56, pak o návrhu sen. Plamínkové a druhů na vložení nového §u 57;

o §u 57 až §u 74 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Ecksteinové a soudr., aby jako hlava VIII., vsunuty byly nové §§ 75 až 79 a o návrhu sen. Jaroše a soudr., aby hlava VIII. přečíslována byla na hlavu IX. a aby přečíslovány byly paragrafy v hlavě VIII. i v ustanoveních závěrečných obsažené;

o §u 75 podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst. 1.;

o §u 76 a 77 podle zprávy výborové;

o §u 78 a 79 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 80, pak o hlavách I. až VII., resp. jich číslování podle zprávy výborové;

o hlavě VIII., resp. jejím číslování podle návrhu sen. Jaroše a soudr.. bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o nadpisu v hlavě 1. podle návrhu sen. dr Herze a druhů, bude-li zamítnut, o nadpisech v hlavě I. až IV. podle zprávy výborové;

o nadpisu v hlavě V. podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, o nadpisech v hlavě V. až VIII. podle zprávy výborové;

o nadpisu zákona a jeho úvodní formuli podle zprávy výborové.

Není žádných námitek proti tomuto navrženému hlasování? (Námitky nebyly.)

Žádných námitek není. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě byl naznačil(Hluk. - Zvoní.)

Prosím o klid! (Výkřiky.) Prosím, abyste nerušili hlasování.