K §u 34 připojen budiž nový odstavec tohoto znění:

2. Nebo bez zaručení zápůjčky poskytne po dobu 25 let majiteli roční příspěvek na zúročení a úmor řádně zajištěného stavebního nákladu, a to tak, že:

Zavazuje se vlastníku stavby přispívati na zúročení a úmor stavebního nákladu po dobu 25 let, počítajíc od kalendářního čtvrtletí po udělení obývacího povolení. Příspěvek činí:

Po prvých 5 let 4%, po dalších 5 let 3 1/4%, po následujících 5 let 2 1/2%, po dalších 5 let 1 3/4%, po posledních 5 let 1%, nebo po všech 25 let ročně 2 a 3/4% stavebního nákladu řádně zjištěného a vyplácí se ve čtvrtletních kalendářních lhůtách pozadu.

V §u 36 slova »nejvýše 40% « buďtež nahrazena slovy »60% «.

V §u 36 místo »75% « budiž dáno »90% «.

§ 39 znějž:

»Záruka státu a roční příspěvek státu na zúročení a úmor mohou býti převzaty do úhrnné částky 500 milionů Kč.«

V §u 40 v odst. (1) v první větě za slova: »na zápůjčku z důvodů záruky« vložena buďtež slova »nebo ročního příspěvku na zúročení a úmor.«

V §u 46 za slova »podle ustanovení této hlavy« buďtež vložena slova »dokud není doručen výměr o poskytnutí příslibu podpory«.

V §u 48 za slova »Vládním nařízením« vložena buďtež slova »jež vydáno bude po dobrozdání odborových organisací«.

V §u 50 slova »na dobu 15 let« změněna buďtež slovy »na dobu 25 let«.

V §u 52 jako první věta odst. (1) před slova »převodu pozemků« vsunuta budiž věta »Osvobození převodů stavebních parcel uskutečněných v letech 1920 až 1923 od dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí zůstává v platnosti, bude-li jich použito v plné výměře podle rozhodnutí stavebního úřadu přípustné ku stavbám podle tohoto zákona podporovaným.«

V §u 54 za slova »na novostavby« vsunuta buďtež slova »přístavby, nástavby, částečné přestavby«.

V §u 55 v odst. (1) za slova »převádějí-li se stavby« vsunuta buďtež slova »přístavby, nástavby, úplné přestavby a částečné přestavby«-

Za hlavu sedmou budiž jako osmá hlava vsunuto ustanovení o cenových soudech následujícího znění:

Hlava osmá

Cenové soudy.

§ 76.

Pro stanovení stavebních hmot a úplaty za dopravu jich v živnostech stavebních a podnicích vyrábějících a dopravujících stavební hmoty, jakož i pro stanovení jednotkových cen stavebních rozpočtů zřizují se pro jednotlivé odbory cenové soudy, a to v sídlech obchodních a živnostenských komor,

§ 77.

Cenový soud svolává úředník jmenovaný přednostou jednotlivých zemských správ politických, jenž také soudu předsedá, a povolá do něho po jednom zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců dotyčného odboru, po jednom odborníkovi ze řad bývalých zaměstnanců a zaměstnavatelů téhož odboru, po jednom zástupci Svazu zaměstnavatelů stavebních, stavebních družstev obecně prospěšných a odborové dělnické ústředny.

§ 78.

Organisace vyzvané k zastoupení podle § 13 jsou povinny jmenovati zástupce ve lhůtě předsedou stanovené a předseda cenového soudu jest jejich návrhy vázán.

Do cenového soudu vysílá za přísedícího svého zástupce ministerstvo veřejných prací a ministerstvo pro zásobování lidu.

§ 79.

Cenový soud stanoví ceny na dobu jednoho roku..Je však povinen v případech všeobecných cenových změn nebo výrobních nákladů je i mezi rokem znovu přezkoumati, zejména žádá-li o to třetina členů v § 13 uvedených.

Návrhy sen. Jaroše, Ecksteinové a soudr.:

V §u 4 k odst. (2) připojena budiž tato věta:

»Pokud jde o obec, stačí, prokáže-li usnesení svých orgánů, že je zásadně schváleno vyvlastnění určité trati k zastavení.«

V §u 6 v odst. (1) za slova »přiměřená náhrada« připojena budiž další slova: »která nesmí převyšovati šestinásobek obecní ceny pozemku k 1. srpnu 1914 zjištěné průměrem cen pozemků v téže době zcizených.«

§ 20 znějž takto:

»Usnesením rozhodčího soudu mzdového může býti stranám uloženo, aby se k soudu dostavily, a to i v případě v § 13, odst. (3). Neučiní-li tak, může soud straně, jež se nedostaví, uložiti pokutu až 5.000 Kč.«

V §u 30 odstavec (1) doplněn budiž touto větou:

»Za stavby ve smyslu tohoto zákona považují se také přístavby, nástavby, úplné i částečné přestavby, získá-li se tím větší počet malých bytů pro méně zámožné vrstvy obyvatelstva.«

t V §u 34 odstavec (1) upraven budiž takto:

Podpora záleží v tom, že stát zastoupený ministerstvem sociální péče:

1 Zaručí se věřiteli za zápůjčku atd. podle osnovy

V §u 34 označení odstavců 1, 2 a 3 budiž změněno na označení a) b) c).

V §u 36 nechť jsou slova »nejvýše 40% a s připočtením zápůjček v pořadí předcházejících nejvýš 85%« zaměněna vložkou »budiž povolena státní záruka až do výše 90% «.

K §u 37 budiž připojen odstavec (2) v tomto znění:

»(2) Příspěvek státu v § 34, č. 2 uvedený zapíše se na list statkové podstaty jako reální právo a tvoří s nemovitostí ve vložce té zapsanou předmět zástavního práva pro hypotekární dluhy na nemovitosti vložené. První lhůta příspěvku jest splatná posledního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po knihovním zápisu.«

V §u 41 za slova »záruka státu« vložena buďtež slova »a roční příspěvek na zúročení a úmor.«

V §u 44 v odst. (1) slova »do výše 10%« buďtež změněna na slova »do výše 1% «.

V §u 49 v odst. (1), bod 1, buďtež za slovo »stavbám« vsunuta slova »přístavbám, nástavbám, úplným a částečným přestavbám«.

V §u 49 v odst. (2) za slovo »stavbám« buďtež vsunuta slova »jakož i přístavbám, nástavbám, úplným a částečným přestavbám«.

V §u 53 za odstavec (2) vsunuto budiž jako odstavec:

» (2) Jde-li o přístavbu, nástavbu nebo částečnou přestavbu, jest osvobozena ta část hodnoty celé budovy, o níž se prokáže, že připadá na tyto částečné stavby.«

V §u 53 odstavec (3) budiž přečíslován na odstavec (4).

§ 75 budiž přečíslován na § 79.

V odst. (1) připojena budiž věta:

»Kdo by v úmyslu, aby k úmluvám naznačeným došlo, něco podnikl, nebo úmluvu takovou uzavřel, dopouští se přestupku a potrestá se soudem vězením od 8 dnů do 3 měsíců.«

Stávající hlava osmá budiž přečíslována na hlavu devátou a paragrafy v ní obsažené přečíslovány na §§ 79, 80, 81, 82, 83, 84, takže § 75 vládního návrhu bude přečíslován na § 79 a § 76 na § 80 (Ustanovení všeobecná), v ustanoveních závěrečných § 77 bude přečíslován na § 81, § 78 na § 82, § 79 na § 83, § 80 na § 84.

Resoluční návrhy k osnově tisk 611:

Rezolúcia sen. Zimáka, Pociska a súdr.:

Ministerstvu sociálnej pečlivosti sa ukladá, aby zo štátne.j záruky 150 milionov Kč neobmedzovala kvotu pre Slovensko a Podkarpatsků Rus k pomeru daňovej poplatnosti, ale aby bláhovolne vybavovalo žiadosti so zretelom na mimoriadne ťažké pomery bytové.

Resoluční návrh sen. Jaroše, Ecksteinové a soudr:

Vládě se ukládá, aby se zřetelem ke stále stoupajícím cenám stavebních hmot umožnila levnější jejich cenu tím, že by se slevilo na dopravních tarifech železničních při dopravě stavebních hmot, zvláště cihel, kamene, dříví, cementu, vápna a písku

Resoluční návrh sen. Reyzla, Löwa a soudr:

Vláda se vybízí, aby prováděcí nařízení k tomuto zákonu vydala nejdéle do 1 měsíce po vyhlášení zároveň v autentickém znění a v úředních překladech, a aby toto nařízení před jeho vydáním předložila sociálně-politickému výboru.

Resoluce sen. Plamínkové a druhů:

Budiž obnoven návrh zákona o stavební povinnosti, který v roce 1921 byl parlamentu předložen, ale pak odvolán.

Resoluce sen. Plamínkové a druhů:

Vláda se vyzývá, aby v důsledku § 70 a § 71 předložila návrh zákona, který by provedl zásady v těchto §§ vyslovené.

Resoluce sen. Šťastného a druhů:

Se zřetelem k soustavnému zvyšování cen stavebních materiálií a rovněž soustavně a do nemožných číslic stoupající ceny stavebních pozemků vyzývá se vláda, aby učinila žádoucí opatření k zamezení této lichvy.

Resoluční návrh sen. dr Herze a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o definitivní úpravě otázky stavebního ruchu a otázky bytové, který by byl řízen těmito zásadami:

1. Ochrana sociálně slabých nájemníků před bezdůvodným rušením nájemní smlouvy majiteli domů budiž trvalá a její rozsah nechť se řídí potřebou bytů v místě a sociálním postavením nájemníků.

2. Nájemníci sociálně slabí buďtež trvale chráněni zákonem před bytovou lichvou.

3. Podpora staveb bytů pro nemajetné a chudé obyvatelstvo budiž trvalá a taková, aby chudí lidé nebyli nuceni bydliti v bytech příliš malých a zdravotně závadných.

4. Na úhradu těchto podpor staveb bytů pro lidi sociálně slabé budiž trvalému bytovému fondu přikázán monopol obchodu stavebními pozemky, které budou pro fond vyvlastněny za cenu půdy zemědělské. Vedle toho nechť tomuto fondu náleží výnos dávky z bytů přepychových, výnos zvláštní dávky pro stavební fond zatěžující velké podniky průmyslové, obchodní, a velké ústavy peněžní a částka rozpočtem každoročně vykazovaná.

5. V žádném případě nechť není zaváděna dávka postihující bydlení širokých vrstev lidových.

Pozměňovací návrhy k osnově tisk 612:

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte:)

Pozměňovací návrhy sen. Průši, Kučery, Hampla a druhů:

§ 1 nechť zní:

»(1) Pronajimatelé bytů mohou vypověděti smlouvu nájemní nebo podnájemní jen, prokáží-li souhlas důvěrníka nájemníků (výboru důvěrníků) a svolí-li k tomu okresní soud, v jehož obvodě jest byt.

(2) Svolení k výpovědi může dáti soud pouze z těchto důvodů:

1. nezaplatil-li nájemník smluveného nebo v přípustné míře zvýšeného nájemného, pokud jeho výše není sporná, byv po uplynutí obvyklé nebo ku placení nájemného ujednané lhůty upomenout, do konec lhůty, kterou mu pronajimatel alespoň na 8 dní od upomínky povolil. Svolení k výpovědi soud odepře, zaplatí-li nájemník nejpozději před skončením jednání dlužné nájemné, nebo zjistí-li soud, že nájemník neplatil nájemného z důvodů nezaviněné nouze, nemoci neb nezaviněné nezaměstnanosti;

2 byl-li nájemník, členové jeho domácnosti nebo osoby, jež nájemník přijal do bytu neb do svých služeb, potrestány soudem nebo jiným úřadem po druhé pro hrubé porušování pořádku v domě a pozůstává-li jim nebezpečí, že pořádek budou porušovati dále;

3. nebydlí-li nájemník trvale ve svém bytě;

4. prokáže-li pronajimatel úřední povolení k všeobecně užitečnější stavbě, zejména takové, kterou bude opatřeno více bytů, než je jich v domě, který má býti zbourán nebo přestavěn; nepočne-li pronajimatel se stavbou takovou do tří měsíců po odevzdání bytů a nepokračuje-li v ní nepřetržitě, je povinen pronajmouti nájemníkovi znovu jeho dřívější byt, zaplatiti mu útraty stěhovací a nahraditi mu veškerou jinou vzniklou škodu;

5. potřebuje-li pronajimatel bytu nutně sám pro sebe a utrpěl-li by značnější újmu, zůstala-li by nájemní smlouva v platnosti, nežli nájemník, byla-li by zrušena. Při tom se však nehledí k újmě, kterou si pronajimatel sám způsobil svým jednáním neb opominutím;

6. potřebuje-li pronajimatel bytu nutně pro své ženaté nebo vdané děti, ač nenabyl-li domu koupí nebo směnou po 1. listopadu 1918.

(3) V případech uvedených v předchozím odstavci pod číslem 4 až 6 jest pronajimatel povinen opatřiti nájemníkovi náhradní byt rovnocenný, zejména pokud jde o počet místností, výši nájemného, polohu a rozdělení bytů a jest povinen dále dbáti toho, aby nájemníkovi změnou bytu škoda nevzešla.

(4) Za místnosti obchodní a živnostenské budiž rovněž pronajimatelem opatřena rovnocenná náhrada.«

Bude-li zamítnut náš návrh na změnu celého §u 1, navrhujeme k §u 1:

V odst. 1 nechť poslední věta zní:

»Svolení k výpovědi může býti dáno pouze z těchto důvodů: «

Při tom budiž v odst. 2 škrtnuta věta: »Za důležitý důvod buď pokládáno zvláště: «

V odst. 2 buďtež provedeny tyto změny:

V čís. 1 budiž výraz »24 hodiny« nahrazen výrazem »8 dní«.

Čís. 2 a 3 buďtež škrtnuta.

Čís. 6 nechť zní:

»6. byl-li nájemník, členové jeho domácnosti nebo osoby, jež nájemník přijal do bytu nebo do svých služeb, potrestány soudem nebo jiným úřadem po druhé pro hrubé porušování pořádku v domě a pozůstává-li nebezpečí, že pořádek budou porušovati dále.«

V §u 1, odst. 2, č. 9 budiž výraz »dostatečný«, nahrazen slovy »rovnocenný«, zejména pokud jde o počet místností, výši nájemného, polohu a rozdělení bytu, a nahradí-li nájemníkovi škodu, která mu změnou bytu vzejde.«

Druhá věta v č. 9 znějž takto: »Rovněž za malé a střední živnostenské provozovny jest pronajimatel povinen dáti rovnocennou náhradu«.

V §u 1, odst. 2, č. 11 budiž škrtnuto.

V §u 1, odst. 2, č. 13 znějž:

»13. Potřebuje-li pronajimatel bytu nutně pro své ženaté nebo vdané děti, ač, nenabyl-li domu koupí nebo směnou po 1. listopadu 1918. Pronajimatel jest povinen opatřiti nájemníkovi náhradní byt rovnocenný, zejména pokud jde o počet místností, výši nájemného, polohu a rozdělení bytu, a jest povinen nahraditi nájemníkovi každou škodu vzešlou změnou bytu.«

V §u 1, odst. 2, č. 15 budiž škrtnuto.

V §u 1, odst. 2, č. 19 budiž škrtnuto.

§ 2 znějž:

»Smlouva nájemní nebo podnájemní, uzavřená na určitou dobu, prodlužuje se, neprohlásí-li nájemník v obvyklé lhůtě výpovědní, že ve smlouvě nehodlá pokračovati, na neurčitou dobu a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona s tím rozdílem, že před uplynutím smluvené doby nájemní může pronajimatel vypověděti smlouvu jen z důvodů § 1, odst. 2, č. 1, 5, 7, 8, 9 a § 3, odst. 2.«

V §u 4, odst. 1 budiž jako věta třetí zařazeno:

Mimo to jest v případech, ve kterých jest pronajimatel podle tohoto zákona povinen opatřiti nájemníkovi náhradní byt, uvésti, jakou náhradu ve smyslu tohoto zákona hodlá pronajimatel nájemníkovi poskytnouti.

V §u 4, odst. 3 budiž na konci připojena věta tohoto znění: »Totéž platí v případě, zjistil li soud, že nájemník neplatil nájemného z důvodů nezaviněné nouze, nemoci nebo nezaviněné nezaměstnanosti.«

Za § 7 vládního návrhu budiž vložena hlava II. »O výměně bytu« obsahující jeden paragraf tohoto znění:

Ȥ 8.

(1) Nájemníci, kteří hodlají svůj byt v téže nebo jiné obci za byt jiného nájemníka vyměniti, mohou tak učiniti pouze se svolením majitelů domů, jichž se výměna týká, při čemž scházející svolení jednoho nebo obou majitelů může býti nahrazeno rozhodnutím soudu.

(2) Odpírá-li vlastník domu dáti své svolení nebo rozhodnutí své neoznámí nájemníkovi do 8 dnů po dni, kdy nájemník jej žádal o svolení, má nájemník právo požádati okresní soud, v jehož obvodě leží byt, v němž nájemník požádavší o svolení k výměně bytu bydlí, za rozhodnutí, zda se výměna povoluje.

(3) Soud může svolení k výměně bytu odepříti jen tehdy, jestliže proti nájemníkovi, který se má do bytu nastěhovati, byla uplatněna - pokud se jeho dosavadního bytu týká - s výsledkem výpověď z důvodů uvedených v §u 1, odst. 1, č. 1, 4, 7, 9, 12, 13, 16 až 18.

(4) Soud jedná o žádosti za povolení výměny bytu podle ustanovení uvedených v §§ 3 a 4.«

V §u 8 budiž za odst. 4 vložen nový odst. 5:

»Výše základního nájemného prokazuje se přiznáním nájemného, vlastníkem domu na příslušné přiznávací období berní správě učiněným a berní správou úředně uznaným nebo upraveným.«

§ 9 nechť zní:

»Zvýšení nájemného nad hranici sta. novenou v §u 9 zákona z 26. března 1925, č. 48 Sb. z. a n., jen nepřípustné a trestné.«

§ 10 budiž škrtnut.

§ 12 budiž škrtnut.

Bude-li zamítnut nás návrh na škrtnutí §u 12, navrhujeme k §u 12:

Odst. 2 budiž škrtnut.

K odst. 4 budiž na konci připojen dodatek: » v kterémžto případě nelze jich na nájemníka přesunovati«.

Za § 12 vládního návrhu budiž vložen nový § 13:

» (1) Obce jsou povinny založiti a vésti seznam základního nájemného pro všechny byty v obci, na něž se tento zákon vztahuje.

(2) Do těchto seznamů budiž zapisováno také zvýšení, jež nastalo v důsledku:

a) všeobecně přípustného zvýšení nájemného,

b) zvýšení podle §u 12, odst. 2.

(3) Tyto seznamy sestaví a dále vedou obvodové komise, skládající se ze dvou zástupců vyslaných organisací nájemníků a ze dvou členů vyvolených obecním zastupitelstvem ze členů obecního zastupitelstva. Komise volí ze svého středu předsedu. Obecní zastupitelstvo rozvrhne obec na příslušný počet obvodů, z nichž každý spravuje zvláštní komise.

(4) Komise jsou povinny pozvati, jednajíce o sestavení, doplnění neb opravách seznamů důvěrníka nájemníků domu, o který jde. Důvěrník se účastní jednání komise s hlasem rozhodujícím.

(5) Seznamy tyto buďtež sestaveny do tří měsíců po vyhlášení tohoto zákona; mají název »Výkaz nájemného«, jsou veřejnými listinami a každému občanu jest volno do nich nahlížeti a dáti si z nich vyhotoviti od obce úřední výpis.

(6) Pronajimatel bytu jest povinen prokázati podnájemníkovi při pronájmu bytu výpisem, vydaným obcí (odst. 5), jaké základní nájemné jest pro příslušný byt ustanoveno a jaké zvýšení přípustno. Nesplnění tohoto příkazu jest trestné.

(7) Bližší předpisy budou vydány nařízením v dohodě s organisacemi nájemníků.«

§ 13 znějž:

» (1) Pronajímá-li se byt se zařízením, budiž o používání zařízení uzavřena zvláštní smlouva.

(2) Za užívání zařízení bytu daného v nájem a jiná smluvená plnění smí býti smluvena pouze přiměřená úplata.

(3) Za přiměřenou úplatu za používání zařízení považuje se amortisační kvota, kterou by se za dobu, po kterou zařízení bude pravděpodobně při obvyklém způsobu užívání upotřebitelným, umořil kapitál, jejž představuje pronajaté zařízení v den, kterým nájem počíná. Bližší předpisy o vypočítání této kvoty budou vydány nařízením v dohodě s organisacemi nájemníků.

(4) Nebyla-li zvláštní úmluva o používání zařízení učiněna, má každá strana právo žádati na straně druhé, aby se tak stalo dodatečně. Nedocílí-li se dohody, rozhodne o výši nájemného za používání zařízení okresní soud podle zásad uvedených v §§ 21-25.

(5) Smlouva o pronájmu zařízení končí pouze zároveň se zrušením pronájmu bytu, nebyla-li dříve zrušena dohodou stran.«

§ 14 budiž škrtnut.

V §u 15, odst. 1 budiž vypuštěna druhá část věty od slov: »... ač není-li...« až do konce.

V §u 16 budiž za odstavcem 1 vložen.odstavec 2 tohoto znění:

»Při stanovení této poměrné částky nájemného budiž hleděno nikoli pouze ku ploše části bytu dané do podnájmu, nýbrž i k její poloze a k účelu, pro-který jest nebo byla původně určena.«

V §u 16 budiž za odstavec 3 vloženo toto ustanovení:

»Za posluhu, praní prádla a jiné u příležitosti podnájmu smluvené plnění lze požadovati toliko obvyklou úplatu podle místních sazeb.«

Do §u 20 budiž jako odst. 1 zařazeno ustanovení:

» (1) Zvýšení nájemného nebo podnájemného s vedlejšími poplatky nebo jiné úplaty a plnění a dohody o nich proti ustanovením tohoto zákona jsou neplatné a trestné.«

Při tom buďtež odst. 1 a 2 osnovy výborové označeny jako odst. 2 a 3 a v dosavadním odst. 2 budiž výraz »6 měsíců« nahrazen výrazem »jednoho roku«.

Bude-li zamítnut náš první návrh na změnu §u 20, navrhujeme: V §u 20, odst. 2 budiž lhůta 6 měsíců změněna ve lhůtu jednoho roku.

V §u 21 odstavec 1 znějž:

» (1) O tom, je-li přípustno zvýšení nájemného nebo podnájemného, je-li úplata za užívání zařízení bytu a jiná smluvená plnění podle tohoto zákona, rozhoduje soud k písemnému nebo protokolárnímu návrhu pronajimatelovu, v němž budiž uvedeno dosavadní nájemné a odůvodněno podrobným výpočtem požadované zvýšení, nebo k návrhu nájemníka (podnájemníka).

Zároveň budiž odst. 2 škrtnut.«

V §u 22 odstavec 2 znějž:

» (2) Soud vyslechna strany a vyšetře věc, rozhodne, jaké nájemné nebo podnájemné jest podle tohoto zákona přípustno, ustanoví, jaké zvýšení základního nájemného podle § 9 a jaká jiná zvýšení podle § 12 povoluje, anebo ustanoví obnos podnájemného nebo náhradu za používání zařízení nebo úplatu za jiná plnění, rozhodne dále, od které doby a na kterou dobu jest stanovené nájemné (podnájemné) neb stanovenou úplatu platiti, zda byly nájemné (podnájemné) neb úplata přeplaceny a jaký obnos má býti nájemníkovi neb podnájemníkovi vrácen. Při tom se řídí ustanoveními tohoto zákona po případě zákonnými ustanoveními, platnými v době, kdy úmluva byla učiněna.«

První eventuální návrh:

.Bude-li zamítnut náš návrh na změnu odst. 2 §u 22, navrhujeme, aby tento odstavec zněl:

»Soud je pak oprávněn, vyslechna strany, podle výsledku šetření nájemné nebo podnájemné nebo úplatu za užívání zařízení bytu a jiná smluvená plnění upraviti s účinkem od nejbližšího nájemného období přiměřeně v mezích tohoto zákona a zákonných ustanovení platných v době, kdy úmluva byla učiněna.«

Druhý eventuální návrh:

Bude-li zamítnut náš první eventuální návrh na změnu § 22, odst. 2, navrhujeme, aby v §u 22, odst. 2, byla poslední věta škrtnuta.

V §u 23 nechť odst. 4 zní:

»(4) O útratách platí zásady řízení nesporného, vyjma případ, kdy rozhodnutí soudní vedlo k snížení dosud placeného nebo požadovaného nájemného (podnájemného), nebo ku snížení úplaty za užívání zařízení bytu nebo za jiná smluvená plnění, v kterýchžto případech hradí útraty řízení i právního zastoupení pronajimatel.«

V §u 24 nechť poslední věta zní:

»O dalších opravných prostředcích platí ustanovení řízení nesporného, při čemž v případech, kdy rozhodnutí soudní vedlo k snížení dosud placeného nebo požadovaného nájemného (podnájemného), nebo ke snížení úplaty za užívání zařízení bytů nebo za jiná smluvená plnění, hradí útraty řízení i právního zastoupení pronajimatel.«

Za § 30 budiž vsunut nový paragraf:

»Zákon tento se vztahuje i na byty domovníků, a to i tehdy, byl-li jejich služební poměr rozvázán výpovědí vlastníka domu.«

V §u 31, odst. 1 buďtež ustanovení pod č. 2, 3, 4, 6 škrtnuta a připojen odst. 2 tohoto znění:

»Nájemníci bydlící v domech, na něž se nevztahuje ustanovení č. 1, kterým byla za léta 1925 a 1926 pravoplatně předepsána daň z příjmu (důchodková) z ročního příjmu nejméně 100.000 Kč, jsou povinni se z těchto bytů do 1. července 1928 vystěhovati. Takto uvolněné byty jsou pod -kontrolou obcí, jež jsou povinny v nich ubytovati osoby, jichž roční příjem nepřesahuje 12.000 Kč a které žádného řádného bytu nemají. Bližší předpisy upraví nařízení, jež jest vydati v dohodě s organisacemi nájemníků do 15. dubna 1928.«

§ 36 budiž škrtnut.

§ 37 znějž:

d »Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1928.«

Návrhy s e n. Ecksteinové, Jaroše a s o u d r.:

Na místě vládního návrhu zákona o ochraně nájemníků, tisk 609. budiž přijato toto znění:

Zákon ze dne....... 1928.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Působnost zákona ze dne 26. března 1925, č. 48 Sb. z. a n., prodlužuje se na dalších 5 let.

V §u 1, odst. (2), čís. 9 za slova: »náhradní byt« budiž vsunut dodatek»jehož cena jest úměrná příjmu nájemníka«.

V §u 1, odst. (2), čís. 12 budiž doplněn slovy: »a jehož cena jest úměrná příjmu nájemníka.«

V §u 1, odst. 2, čís. 14 místo slov »po 31. prosinci 1925« navrhujeme slova »po 31. prosinci 1922«.

V §u 1, odst. 2. čís. 15 navrhujeme místo slov »před 30. dubnem 1926« slova »před 30. dubnem 1924«.

Obsah § 9 budiž škrtnut a zaměněn původní úpravou zákona o ochraně nájemníků č. 48/1925, této věci se týkající.

Bude-li tento návrh zamítnut, navrhujeme, aby zvýšeného nájemného bylo použito jakožto účelové dávky k založení fondu ku podpoře stavebního ruchu.

V §u 9 ad 2 lit. e) budiž zařazeno toto ustanovení:

»Toto zvýšení nájemného netýká se provozoven náležejících výtvarným umělcům.«

V §u 20 začátek odstavce (2) budiž upraven takto:

(2) Co bylo plněno proti ustanovení odstavce prvního a druhého, může... atd.

V §u 22 poslední věta odstavce (2) budiž škrtnuta.

V §u 31 odstavec (2) budiž škrtnut.

V §u 31, odst. 1, v bodu č. 3 v první větě buďtež škrtnuta slova: »stavebního sdružení, které ministerstvem sociální péče uznáno za obecně prospěšné.«

Návrhy s e n. Jaroše, Ecksteinové a s o u d r.:

V §u 1, odst. (2) v poslední řádce čís. 1 buďtež zaměněna slova »na 24 hodin« slovy »na 8 dnů.«

V §u 1, odst. (2), čís. 7 za slova »do podnájmu« budiž vsunuto slovo »trvale« atd.

V §u 1, odst. (2), čís. 13 za slova: »který soud uzná za přiměřený« vsunuta budiž vložka »a jehož cena je úměrná příjmu nájemníka«.

V §u 1, odst. 2, č. 13 místo slov »po 31. prosinci 1925« budiž dáno »po 31. prosinci 1922«.

V §u 1 navrhujeme škrtnutí čís. 16 a čís. 19 v odstavci (2).

K §u 6 navrhujeme, aby odst. (1) zněl takto:

(1) Po smrti nájemníkově vstupují v nájemní smlouvu příslušníci jeho rodiny, tj. předkové a potomci do třetího stupně a příbuzní v linii pobočné do třetího stupně, jakož i příbuzní sešvakření, bydlili-li v jeho bytě v době jeho smrti, nemajíce vlastního bytu.

K §u 20 navrhujeme, aby odst(1) zněl takto:

(1) Dohoda o nájemném neb o úplatě za užívání zařízení bytu a jiná smluvená plnění neb o podnájemném může býti platně učiněna jen potud, pokud smluvené nájemné nebo jiná úplata neodporují ustanovením tohoto zákona, nebo pokud nebudou jinak upraveny rozhodnutím soudu podle § 22.

V §u 20 odstavce (1) a (2) buďtež přečíslovány na (2) a (3).

§ 26 mějž toto znění:

(1) Obce jsou povinny zříditi bezplatnou kancelář pro zprostředkování bytů. Každý majitel domu jest povinen hlásiti této kanceláři uprázdněné místnosti ve svém domě.

(2) Soukromé bytové kanceláře se zrušují.

(3) K dohledu nad obecní zprostředkovatelnou bytů zřídí obecní zastupitelstvo zvláštní výbor složený rovnoprávně ze zástupců majitelů domů a nájemníků. Výboru předsedá předseda jmenovaný zastupitelstvem z řad obecních úředníků. Vedle předsedy volí si výbor dva náměstky z řad majitelů domů a nájemníků.

V §u 28 místo závěrečných slov »do státní pokladny« buďtež dána slova »ve prospěch bytového fondu nebo obecní zprostředkovatelny bytů, v jejímž místě byla pokuta uložena.«

V §u 31, odst. (1), čís. 3 za slova »nebo stavebního sdružení« vsunuta budiž slova: »spořitelen a všeužitečných společností podle zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., u které atd...«

V §u 31, odst. (1), v bodě čís. 4 budiž vypuštěna tato část textu: »dále na byty a místnosti, které se po vyhlášení tohoto zákona pronajímají novému nájemníkovi nebo podnájemníkovi v obou případech.«