Příloha

k těsnopisecké zprávě o 122. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 27. března 1928.

1. Řeč sen. dr Herze (viz str. 112 těsnopisecké zprávy):

Tisztelt Szenátus! A statisztikai Hivatal adatai szerint volt Csehszlovákiában a 20.000-nél több lakossal bíró városokban 1921-ben egyszobás lakás 105.274, kétszobás lakás 2.556, szobakonyhás lakás 195.052, két szoba konyhával 80.344, három szoba konyhával 38.206, négy és több szobás 20.125. Ezekbena lakásokban lakott: egyszobás lakásban 348.556, szoba - konyhában 852.524, két szoba-konyhában 159.514, két szoba - konyhában hozzávalóval 267.270, három szoba-konyhában 46.075, három szoba-konyhában hozzávalóval 180.720, négy és több szobában 186.100.

Átlag lakott: Prahában: egy szobában 3.1, szobakonyhában 3.9, két szobában 3.2, kétszoba-konyhában 4.3, kétszobakonyhában, hozzávalóval 4.1, háromszobakonyhában 4.7, négyszobában 5.2, ötszobában 6, hatszobában 7, Ašban: eg.yszobában 3.2, szoba-konyhában 3.8, kétszobában 3.8, kétszoba-konyhában, 4, kétszoba-konyhában hozzávalóval 3.9, háromszoba-konyhában 4.4, négyszobában 4.3, ötszobában 5.2, hátszobában 5.5, České Budějoviceban: egyszobában 2.9, szoba-konyhában 3.9, kézszobában 3.5, kétszoba-konyhában 4.2, kétszoba-konyhában hozzávalóval 4, háromszoba-konyhában 4.7, négyszobában 5.1, ötszobában 5.5, hátszobában 6.2, Kladnóban ugyanebben a sorrendben: 3.5, 4.2, 3.8, 4.4, 4.5, 4.5, 4.9, 5.2, 5.5, Plzeňben: 3.5, 4.1, 3.5, 4.7, 4.3, 5, 4.6, 5.3, 5.7, Ustí n. L.-ban 2.8, 3.8, 2.4, 4.1, 4.1, 4.4, 4.9, 5.4, 6.3, Brnoban: 2.5, 3.9, 3, 5, 4.4, 3.9, 5.4, 6.2, 7.3, Olomoucban: 2.9, 4, 2.9, 4.4, 4-2, 5, 5, 6, 6.9. Moravská Ostravában: 3.3, 4-6, 3.7, 5. 4.9, 5.1, 5.7, 6.4, 7, Bratislavában: 2.8, 4, 3.3, 4.8, 4.7, 5.4, 6.1, 6.7, 7.8, Košicéban: 3, 4, 3.4, 5, 4.8, 5.6, 6.1, 7, 7.9, Nitrában: 3.2, 4.1, 3.8, 4.8, 5, 4.9, 5.76, 7.3, Nové Zámkyban: 3.3, 4.2, 3.6, 5.4, 5.3, 5.7, 6-8, 6.9, 7.9, Berehovóban: 3.4, 4.4. 3.8, 5.4, 5.4, 5.8, 6.2, 7.1, 7.3, Mukačevóban: 3.6, 4.6, 4.4, 5.9, 5.8, 6.4, 6.9, 7.7, 8.4, Užhorodon: 3.3, 4.4, 4.1, 5.4, 5.5, 6, 6.8, 7.3, 8.

A lakásínség különbsége ebből is kiviláglik Szlovenszkó meg Podkarpatszka Rusz és a történelmi országok között. Általában az egyszobás lakásokban átlag közel négyen, szoba-konyhás lakásban négyen felül, kétszoba-konyhás lakásban öten, sőt öten felül is, háromszobásban öten-hatan, négyszobásban 5-6-an, ötszobásban hatan, hatszobásban átlag heten laknak. A négy szobán felüli lakások ezek szerint nincsenek túlzsúfolva.

Ha ezt az arányt, vagyis egy lakóval több, mint a szobák száma, vesszük alapul a többi lakásokra, ami higiénikus szempontból a legkisebb követelmény, akkor, túlzsúfoltságot, vagyis lakáshiányt találunk az egyszobás lakásoknál, mert 105.274 lakásra 348.556 lakó jut, a hiány tehát 138.008 lakás. A szoba-konyhás lakásoknál: 195.052 lakásra 852.524 lakó jut, hiány 462.420 lakás. A kétszoba-konyhásnál: 80.344 lakásra 267.270 lakó jut, a hiány 106.582 lakás. Ezek szerint a háromszobásnál kisebb lakásoknál a lakáshiány 1921-ben 707.010-et tesz ki. Es a szám egyáltalában nem túlzott, de ha ennek csak a felét vesszük is, akkor is kitett a lakáshiány a 20.000-nél több lakossal bíró városokban 353.505-öt. Ezzel szemben 1921 június 1-től 1926, december 31.-ig állami támogatással a hivatalos statisztikai adatok alapján 26.265 ház épült 56.664 lakással.

Ezen építkezésekre kérvényeztek 4.479,824.797 koronát, engedélyezve lett azonban csak 3.278,661.326 korona, 1927 év folyamán mindössze 95 ház 122 lakással kapott szubvenciót 3,047.000 korona összegben. Kétségtelen, hogy sokkal-több lakás épült 1927-ben is. az előző években is, és bár adatok nem állanak rendelkezésemre, hogy mennyi épült, bizonyos, hogy a lakásínség egyáltalában nem enyhült. Évről-évre az uj családalapítások tömege van folyamatban, amint ezt a házasságkötések száma bizonyítja.

Házasság köttetett: 1922-ben 146.105, 1923-ban 129.415, 1924-ben 125.905, 1925-ben 130.753, 1926-ban 130.818. Ezek az uj házasok mind uj lakást is igényelnek. A lakáshiány tehát 1921 óta 662.996-al nőtt meg. Ha tekintetbe vesszük is az elhalálozás folytán felszabadult lakásokat, bizonyos, hogy az uj lakások építése eddig egyáltalában nem tartott lépést az évente újonnan felmerülő szükséglettel, amiből következik, hogy - mert hiszen lakni kell - a túlzsúfolt lakások száma, az egészségtelen, a közegészségre veszélyes lakások száma évről-évre nő.

És most jön a kormány ezzel a javaslattal, amely a lakók védelmét leépítés amely a dolgozók vállaira újabb súlyos terheket tok azzal, hogy megengedi a lakbér újabb felemelését 20-20%-al. Uraim. Önök veszedelmes játékot űznek. Önök csak zsebérdekeiket tekintik és nincsenek semmi egyébre tekintettel. Ez a korlátoltság veszedelmes következményeket fog maga után vonni, aminek levét Önök is megisszák.

Abban a mértékben, ahogy a burzsoázia a szociáldemokrata vezérek áruló viselkedése folytán megerősödött, abban a mértékben nőtt meg a burzsoázia szarva, a burzsoázia merészsége és arcátlansága a dolgozókkal szemben. A munkabérek leszállítása, a munkaidő meghosszabbítása, a sajtó-és gyülekezési szabadság korlátozása, a rendtörvény, a szükségleti cikkek megdrágítása, a vasutak megdrágítása, az élelmiszerek megdrágítása a gabonavámok utján, a termelés koncentrációja és racionalizálása és ennek következtében az ipar leépítése, aminek folytán újabb és újabb munkástömegek tízezreinek nyomorba döntése, a lakók védelmének csökkentése, egy-egy állomása és sorozatos támadása a burzsoáziának a dolgozók existenciája ellen. A burzsoázia meghősödött, de a nép nyomorának szörnyű fokozásával.

A kormány kénytelen volt megállapítani, hogy a létminimum határát fel kell emelni 6000 koronáról 7000 koronára, mert a múlthoz képest emelkedtek a közszükségleti cikkek árai, az átlagos munkabérek azonban mélyen alatta vannak a létminimumnak és még a havi 400 koronát sem érik el. Ennek a népellenes, gyilkos politikának hatása meglátszik, ha vizsgáljuk, miképpen fejlődtek a Csehszlovák köztársaságban az egészségügvi viszonyok. Nézzük ezeket a hivatalos statisztika alapján. Születtek: 1921-ben 405.502-en, 29.68‰, 1922-ben 395.874-en, 28.72‰, 1923-ban 388.650-en, 27.94‰, 1924-ben 372.333-an 26.5‰, 1925-ben 362.882-en, 25.68‰, 1926-ban 359.001-en, 25.11‰. Amint látjuk tehát a születések száma évről-évre csökkent és hat év alatt 46.500 a csökkenés (Sen. Janík: Maga orvos, magának tudni kell miért csökken!) Majd megmondom miért csökkent. Miért nem csökken Oroszország ban?

Ezzel szemben a halálozás aránya a következő: meghaltak: 1923-ban 242.612-en, 17.6‰, 1924-ben 208.834-en, 15.01‰, 1925-ben 215.766-an, 15.22‰, 1926-ban 222.368-an, 15.55‰. Feltűnő, mint követi a születés és halálozási arány a munkásság életszínvonalát, 1922-ben még magasak a munkabérc, a megélhetési viszonyok tűrhetők. 1923-tól azonban rohamosan csökkennek a munkabérek, csökken a munkalehetőség, csökken az életszínvonal, csökken a születések száma, de nő a halálozási arány. Még feltűnőbb a dolog, ha tekintetbe vesszük a gyermekhalandóságot. Egy éven aluli korban meghal Csehországban 1924-ben 140.2‰, 1925-ben 134.7‰, 1926-ban 136.9‰. Ugyanezen években Morvaországban 131.7, 138.8, 132.6.‰, Sziléziában 149.9, 134.4, 148.3‰, Szlovenszkón 161.0, 167.8, 180.2‰, Podkarpatszká Ruszban 175.7, 173.8 és 198.1‰.

Ez valóban kultúrszégyen. Feltűnő a különbség a gazdasági és közegészségi tekintetben visszamaradt Szlovenszkó és Podkarpatszka Rusz gyermekhalandósága a történelmi országokéhoz képest. De ezeken a területeken is felötlő a gyermekhalandóság növekedése.

A nyomor növekedésével lépést tart a tuberkulózis, a rák, a szívbetegségek miatti halálozások növekedése. 1923-ban tuberkulózis folytan 26.736-an, 1927-ben 26.772-en haltak meg, rákbetegség következtében 1923-ban 12.620-an, 1924-ben 13.608-an, szívbetegségek folytán 1923-ban 15.495-en, 1924-ben 17.154-en.

Hasonlóképen óriási a számuk a ragályos betegségben elhaltaknak. Öngyilkosságot követtek el: 1924-ben 3.397-en, 1925-ben 3.605-en, és 1926-ban 4.015-en.

Íme Uraim, ez az Önök gazdálkodásának szégyenteljes képe. A tudomány és a technika mai magas színvonala mellett a ragályos és fertőző betegségek megfelelő óvintézkedések igénybevételével megszüntethetők volnának, ennek dacára is közel 30.000 ember pusztul el évente tuberkulózisban, több mint 10.000 rák miatt, több mint 8.000 egyéb ragályos betegség miatt és ezek a halólokok évről-évre a nyomor növekedése arányában nőnek. És van bátorságuk, van merészségük idehozni ezt a törvényjavaslatot, amelynek segítségével - a dolgozóknak legszegényebbjeire a lakbérek újabb 20-40%-os felemelésének meg. engedésével újabb elviselhetetlen terheket raknak.

Ez a gyilkos rendszer megérett a pusztulásra. Ez a rendszer gyilkol háborúban, gyilkol békében és nincs semmi másra tekintettel, mint a burzsoázia zsebérdekeire. Nem hivatkozhatnak ma többé Önök, hogy nem lehet máskép, hogy természeti törvény következménye az, hogy legyen munkáltatóaik a munkát adja és legyenek munkások, akik dolgoznak, hogy a munkáltatok a munkásokat kizsákmányolják és kiuzsorázzák hosszú munkaidővel és olcsó munkabérekkel és zsebrevágják a minél magasabb értékértéktöbbletet, a profitot. Erre már nem lehet hivatkozni.

Mert már tiz éve épül az uj rendszer a földkerekség hatodrészén 150 millió ember segítségével a kommunista párt vezetése és irányítása mellett. Ott, Szovjetunióban gondoskodás töténik a dolgozók anyagi, kulturális és egészségügyi színvonalak az emeléséről. (Sen. Janík: Akasztófával!) Hiába mosolyog, ez így van. (Sen. Janík: Bizonyakasztófával!) Akármivel, de segítettek. Szovjetunióban a munkabérek állandóan emelkednek, a szükségleti cikkek ára esik, a lakásínség esik, a lakásínség megszüntetése céljából nagyarány építkezési akció van folyamatban az állam hozzájárulásával, a lakbérek a dolgozók részére olcsók. munkanélküliek részére még olcsóbbak. A kulturszükségletek kielégítésére és fejlesztésére is nagyarányú gondoskodás történik. Legjobban megvilágítja a különbséget Szovjetunió népének életszínvonala és Csehszlovákia népének életszínvonala között a következő statisztika:

Dr Kollár, aki cseh és nem kommunista, kutatásai alapján megállapítja, hogy Csehszlovákiában a háború előtti viszonyokhoz képest csökkent a húsfogyasztás 29%-al, a füstöltáru fogyasztás 49%-al, a sütemény, tej és sörfogyasztás 27%-al. Ezzel szemben nőtt a kenyér és lisztfogyasztás 50%-al, a krumpli fogyasztás 71%-al és a cukorfogyasztás 27%-al.

Ezzel szemben Szovjetunióban a táplálkozási viszonyok ma a háború előtti időkhöz képest a következők: A rozsliszt fogyasztása csökkent 5%-al, ellenben nőtt a búzaliszt fogyasztása 64%-al. A halfogyasztás csökkent 36%-al, de nőtt a húsfogyasztás teljes 50%-al. A növény zsír fogyasztása csökkent 3%-al, míg a vajfogyasztás megnőtt 26%-al. A ruhanemű, fehérnemű és cipőfogyasztás 15%-al növekedett, vagyis Szovjetunióban a nép a háború elüti időkhöz képest, a kapitalista kizsákmányolás idejéhez képest, sokkal óbban él ma. Ennek megfelelőheg az egészségi viszonyok is tetemesen megjavultak. ami abból is kiviláglik, hogy a halálozási arán az 1909 évi, 29.4‰-röl 1924-ben 21.7‰-re csökkent. (Sen Janík: Hiszen éhenhalnak ott százezren!) Ez volt valamikor! (Sen. Janík: Miért nem mennek hát oda?) Mert itt akarjuk, itt fogjuk megcsinálni a szovjetrendszert.

Szovjetunióban a nép életszínvonala nő. ellenben nálunk egyre mélyebbre sülied. Ha a szociáldemokrata vezérek a forradalom idején nem árulak volna el a proletariátust és nem mentették volna meg a burzsoáziát. ma már általános jólétben élne itt is a nép.

A lakók védelmét illetöleg a szocialdemokrata vezérek büne, hogy hozzájárultak leépítéséhez. amiko kormányon voltak. Mostani álellenzékieskedésükkel nem fog sikerülni ezt elfelejtetni. Ök az okai annak. hogy a biróságok a hurzsoázia. a háziurak szolgálatában nvakra-före kilakoltatják a lakóka tekintet nelkül arra. hogy el tudnak-e helyezkedni más lakásban vagy sem.

Van-e Önöknek fogalmuk arról. mit jelen az. ha az embert családostul. bútorostul kiteszik az utcára a rideg paragrafusok szerint történt bírósági végzés alapján. még arra való tekintettel sem, hogy tél van-e vagy nyár, esik-e az eső, süt-e a nap és hogy. min megy ökre a szegény ember egyetlen kis vagyonkája. amit keservesen összekuporgatott. szájától elvont pénzen vásárolt, részletfizetésre. A szegény ember vagyonát nem védi meg senki. őreá nem vonatkozik a magántulajdon szentsége.

Az a mohóság amellyel Önök ávetik magukat a dolgozókra. hogy minél alaposabban kifosszák és az a kegyetlenség, amellyel gúzsba akarják köbi fokozott elnyomással a rohamosan növő számú elégedetlenkedőket. csak az Önök pusztulását foga siettetni. Önök vagyoni és hatalmi pozícióikat már csak fokozott elnyomással és fokozott kizsákmányolással dák megaratni. Sokszor mar nem is ártják szükségesnek leplezni diktatúrájukat a demokrácia frázisaival. Mindez csak az bizonyítja. hogy a kapitalizmus korszaka túlélte magát, pusztulnia kell és át kell engednie terét a magasabb fokú termelési rendszernek. a kommunizmusnak. Hasztalan minden erőlködésük hatalmuk fenntárása érdekében. Hasztalan az a törekvésük is, hogy a dolgozók államát akár háborús intervencióval, akár a szovjetuniói ipar dezorganizálásával megsemmisítsék.

A proletariátus résen áll és kész minden pillanatban megvédeni a dolgozók államát a burzsoázza minden gonosz szándékai ellen. Mi megmutattuk és be. bizonyítottuk. hogy béke akarunk. Szovjetunió kormánya nem ült fel semmiféle háborús provokációnak, mert szüksége van békére. hogy a dolgozók jólétét fejlessze. hogy a szocializmus felépítse. A szovjetdelegáció genfi leszerelési ajánlata is ezt bizonyítja. De a kapitalista országok kormányainak nem kell a leszerelés. nem kell a béke, bár még oly édeskés pacifista frázisokkal zengjenek is. Nem kell a leszerelés a szocialistáknak sem. akik a burzsoázia szolgálatában a legaljasabb uszítást végzik a dolgozók állama ellen. Szovjetunió ellen. hogy ily módon előkészítsék a háborús hangulatot a népek között Szovjetunió ellen. amikor elérkezettnek látja a burzsoázia az időt arra. hogy a dolgozók állama ellen megindítsa az irtó hadjáratot. De a népek ma már látnak. Ládák az a veszedelme. amelybe Önök a népeket belesodorják és látták a fejlődés a dolgozók államában miden téren a kommunista párt vezetése alatt.

Az Önök gonosz szándékai meg fognak törni minden állam dolgozói vasakaratán. a dolgozók meg fogják védeni Szovjetuniót és egységes frontba tömörülve. végét fogják vetni az Önök gonosz népgyilkos uralmának.

Tíz éve áll fenn Szovjetunió és tiz éve áll fenn Csehszlovákia. A szociáldemokraták segítségével stablízált polgári államokban. tehát Csehszlovákiában is nő a szegénység. nő a lakásínség. nő a munkanélküliség, nő a munkaidő, a dolgozók elnyomása nő a halálozás és csikken a kultúra erjedése és fejlesztése. Ezzel szemben a burzsoáziától megszabadult Szovjetunióban a kommunista párt rányitása mellett nő a dolgozók anyagi és kulturális jóléte, nő a termelés, nő a dolgozók politikai hatalma, de csökken a munkaidő, csökken a lakásínség, csökkennek a betegségek, csökken a gyermekhalandóság és csökken a munkanélküliség.

Nem kétséges, hogy a dolgozók egységes frontba tömörülve, mihamar végét fogják vetni az Önök uralmának is.

Tiltakozunk a lakók védelmének csökkentése ellen, tiltakozunk a lakbérek felemelése ellen. (Potlesk komunistických senátorů.)

2. Řeč sen. Reyzla (viz str. 133 těsnopisecké zprávy):

Hoher Senat! Wir erleben bei dieser Gesetzesnovelle wiederum dasselbe, worüber wir uns schon so oft beschwert haben, daß nämlich die Vorlagen zu spät in unsere Hände kommen und daß auf uns wie immer auch diesmal ein Druck in der Richtung ausgeübt wird, daß die Vorlage in einigen wenigen Tagen erledigt sein muß, weil sonst ein Vakuum eintreten würde und überhaupt keine gesetzlichen Bestimmungen über den Mieterschutz bestehen würden. Trotz unserer diesbezüglichen Beschwerden erleben wir jetzt wieder genau dasselbe. Wir werden deshalb eine Resolution einbringen, welche sich gegen diese Vorgangsweise verwahrt und die Regierung auffordert, auch uns im Senate genügend Zeit und Gelegenheit zu geben, Gesetze in Ruhe durch längere Zeit zu behandeln und daß uns nicht immer sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt wird, daß das Gesetz in allerkürzester Frist erledigt sein muß.

Die Novelle, die uns heute vorliegt, betrifft die Verlängerung des Mieterschutzgesetzes. Wir deutschen Sozialdemokraten halten die Novellisierung dieses Gesetzes ebenfalls für dringend notwendig, nur geht unsere Forderung in umgekehrter Richtung, als diese Vorlage hier sie einschlägt. Wir verlangen, daß der Mieterschutz auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre ausgebaut wird, weil wir wissen, daß die Zeit des Abbaues des Mieterschutzes durchaus nicht gekommen ist, daß er vielmehr noch weiter ausgebaut werden sollte. Unwillkürlich drängt sich einem die Frage auf, ob eigentlich die breiten Massen der Mieter durch das bisherige Mieterschutzgesetz zufrieden gestellt wurden oder nicht. Und auf die Massen der Mieter kommt es doch, glaube ich, in diesem Falle vor allem an. Erst in zweiter Linie kann die Frage aufgeworfen werden, ob auch die Hauseigentümer zufrieden gestellt sind. Wir wissen ja und geben ohne weiters zu, daß auch die Hauseigentümer Vieles an diesem Mieterschutz auszusetzen haben. Aber wir wissen auch, daß die Hausbesitzer eine Klasse sind, die aus den Wirrnissen des Krieges, aus der ungeheueren Drangsal, in der wir alle steckten, von allen Schichten der Bevölkerung doch mit der heilsten Haut davon gekommen sind. Und weil wir das wissen, sind wir der Ansicht, daß man in erster Linie darauf bedacht sein muß, die Schäden wieder gutzumachen, die jenen Schichten entstanden sind, welche nicht so gut weggekommen sind, wie die Hausbesitzer und daß man sie also nicht einmal die volle Last fühlen lassen, sondern auf sie Rücksicht nehmen soll. Nur ein Beispiel, meine Herren! Wenn ein bessergestellter Arbeiter vor dem Kriege sich einige tausend Kronen in der Sparkassa zurückgelegt hatte, so weiß jeder, daß er in der Inflationszeit um diese Ersparnisse gekommen ist. Ein drastischer Beispiel dafür ist folgender Fall: Ein Werkmeister, von Beruf Metallarbeiter, hatte sich aus seinem Lohn in Linz 3.000 K erspart und angelegt, ein ganz schönes Vermögen, wenn man es nach der Friedenszeit bewertet. Als er während des Krieges entlassen wurde, hat er alles Mögliche getan, um die Ersparnisse nicht angreifen zu müssen. Es kam der Zusammenbruch. Jetzt war er gezwungen, das Geld zu beheben und er bekam für diese 3.000 Friedenskronen, als er über die Grenze herüber ging, gerade soviel, um sich einen halben Liter Bier kaufen zu können. Das sind Verluste an Ersparnissen, an Volksvermögen, für die es tausend Beispiele gib. Der Hausbesitzer dagegen hat durch den Krieg nichts verloren, vielmehr wurde gerade der Hausbesitz nicht getroffen, sondern hat nach dem Kriege und auch heute noch durch den Hausbesitz gewonnen. Selbst wenn man die Valorisierung vollkommen in Anwendung bringt, finden wir, daß auch heute noch der Hausbesitz keinen Verlust zu verzeichnen hat. Ist es da nicht recht und billig, wenn man verlangt, daß eher als auf die Schicht der Hausbesitzer, die am wenigsten während des Krieges verloren hat, auf die großen Massen Rücksicht genommen wird, die so unendlich viel während des Krieges und nach ihm zu leiden hatten? Deswegen sind wir der Ansicht, daß der Mieterschutz so ausgebaut wird, daß die große Masse der Mieter nicht in noch größeres Elend gestürzt wird.

Dieses Gesetz aber ist, wie ich schon sagte, darauf berechnet, diese Frage nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Man verlangt die Verlängerung dieses Gesetzes immer nur auf ein Jahr, und durch diese kurze Befristung wird nur bewirkt, daß die Verhältnisse sich nicht stabilisieren können, weil kein Mensch weiß, was nach dem 1. April des nächsten Jahres gelten wird und daher niemand sich in irgendwelche Pläne einlassen kann, die vielleicht im großen und ganzen eine Erleichterung für die Mieter bedeuten würden. Dieses Mieterschutzgesetz ist also mangelhaft, weil es die Mieter nicht genügend schützt; und wenn man einzelne Fälle wegrechnet, es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme - mit denen immer wieder unter den großen Massen der Bevölkerung hausieren gegangen wird, wo man erklärt, daß es eine unhaltbare Sache sei, daß ein Hausherr kein Recht haben soll, einen Mieter, der renitent ist und seinen Hausherrn sekiert, aus der Wohnung herauszubringen, so sind diese einzelnen Fälle nicht zu vergleichen mit den zehntausenden Fällen, wo die Mieter von den Hausherren unberechtigterweise sekiert werden. Hier findet sich niemand vom Regierungstisch, der besorgt wäre, daß diese Mieter gegen die wirtschaftlich stärkeren Hausherren geschützt werden. Deswegen glauben wir, daß eine Novellierung des Mieterschutzes in der Richtung notwendig wäre, daß gerade die Mieter geschützt würden, nicht aber daß man den Mieterschutz abbaut, und der wirtschaftlich stärkeren Schicht der Hausbesitzer eine höhere Profitrate zuschanzt. Ohnedies ist es heute in allen Fragen des öffentlichen Lebens so, daß der wirtschaftlich Stärkere über den wirtschaftlich Schwächeren ein bedeutendes Übergewicht hat. Vor dem Gesetze soll jeder gleich sein. Gehen Sie auf das letzte Amt, auf das kleinste Bezirksgericht, so werden sie den Unterschied sehen, wie dort ein Arbeiter und ein Bürger oder Hausbesitzer behandelt werden. Genau so wirkt sich das im Mieterschutz aus. Selbst wenn man annähme, daß die Mieter die Nackensteife aufbringen würden, das Gesetz, soweit es für sie günstig ist, gegen die Hausherren in Anwendung zu bringen, muß es doch jedem einsichtigen Menschen klar sein, daß sich das in der Praxis infolge der wirtschaftlichen Schwäche des Arbeiters gar nicht so auswirken kann. Warum? Weil der Mieter ohnedies weiß, daß er sich mit seinem Hausherren nicht verfeinden darf, denn wie er sich mit dem Hausherrn verfeindet, hat dieser schon auf Grund der jetzt bestehenden 16 Kündigungsgründe soviel Möglichkeit, den Mieter irgendwie zu provozieren, daß er einen Kündigungsgrund findet und diesen Mieter herausbringt. Es gibt solche Fälle, die so gemacht werden. Wir erleben aber bei dieser Novellierung nicht, daß hier vielleicht Bestimmungen in das Mieterschutzgesetz hineinkommen, welche diese Willkür der Hausherren einschränken, sondern das Gegenteil. Man fügt zu den 16 Kündigungsgründen noch 3 dazu, damit der Mieter vollkommen der Willkür des Hausbesitzers ausgeliefert ist. Ich will Sie hier mit vielen Beispielen nicht belästigen, aber eines ist notwendig hier anzuführen, um zu zeigen, wie es heute mit dem Mieterschutz beschaffen ist und wie die Mieter schon jetzt bei dem bestehenden Gesetz der Willkür der Hausbesitzer bezüglich der Mietzinshöhe ausgeliefert sind. Die Mieten dürfen nur auf Grund der Mieten des Jahres 1914 erhöht werden. Das ist nun 4 Jahre her. Heute ist kein Mensch imstande nachzuforschen, welche Mieten damals gezahlt worden sind. Die früheren Steuereinbekenntnisse der Hausherren sind kein verläßliches Material, das wissen auch die Behörden und infolgedessen ist der Zustand eingerissen, daß niemand mehr weiß, welche Mieten im Jahre 1914 gezahlt worden sind. Wenn man aber so allgemein annimmt, in welcher Höhe diese Mieten damals gewesen sind und sie mit den Mieten vergleicht, welche in den kleinsten Nestern gezahlt werden, so sehen wir, daß der zulässige Prozentsatz, wie ihn das Gesetz bewilligt, doppelt und dreifach überschritten wird nur auf Grund der Tatsache, weil die Mieter gegen die Macht des Hausherren nicht aufzumucken getrauten, weil sie in der Furcht leben müssen, daß der Hausherr Mittel und Wege findet, sie hinauszubringen. Ein Fall aus der letzen Zeit zeigt deutlich, wie das gemacht wird, und charakterisiert die Einstellung der Leute, die sich christlich nennen, die schon fast am Rande des Grabes stehen. Es handelt sich um einen Hausherrn, der 75 Jahre alt ist; bei seinem l laus steht auch ein Kreuz, vor dem läßt er Tag und Nacht das ewige Licht brennen, damit er nur ja in die ewige Seeligkeit hinüberkommt. Dieser Mann hatte eine Wohnung vermietet, bestehend ans zwei Zimmern, Küche und Werkstätte. Dafür verlangte er 800 Kronen, schon auf Grund der zulässigen Erhöhungen. Weil in den neugebauten Häusern hohe Mieten sind, ist es ihm eingefallen, den Mieter zu steigern, er hat von ihm 1200 Kronen Miete verlangt. Wie schlecht die Wohnung sein muß, erkennen Sie daraus, daß dieser Mieter, der ein Wagenbauer ist, sich gesagt hat: Nein, für diese Löcher zahle ich keine 1200 Kronen, sie sind dieses Geld nicht wert, sondern ich nehme einen Kredit auf und kaufe irgendwo ein Häuschen, was er auch wirklich tat. Die Werkstätte bei dieser Wohnung ist für eine Werkstätte zu schlecht, sie hat steinerne Mauern, sie ist niedrig und feucht, so daß sogar das Holz verdorben ist. Nun machte dieser Hausherr aus der Wohnung drei Wohnräume, einmal Zimmer und Küche, dann ein Zimmer und Bodenkammer, und auch die Werkstätte hat er einem Arbeiter vermietet. Für diese zwei Wohnungen bekommt er je 200 Kronen, weil Wohnungsnot herrscht, für die Werkstätte 800 Kronen, so daß der Hausherr für dieselben Wohnräume jetzt 3.200 Kronen einnimmt. Dabei mußte sich der Mieter der Werkstätte selbst eine Wand einbauen selbst den Ofen einbauen und vor der Tür selbst einen Windfang aufstellen. Als wir diese Sache in der Zeitung annagelten, hat sich der Arbeiter sogar noch den Mund über uns ausgeleert und über die Sozialdemokraten geschimpft: »Die Sozialdemokraten nageln so etwas an und wollen mich um die Wohnung bringen, damit ich keine habe.« Aus die sehr Tatsache sehen Sie, welche große Not besteht, und in Anbetracht dessen wäre es notwendig, den Schutz der Mieter, namentlich der kleinen Mieter, besser auszubauen, statt ihn zu verschlechtern. Wenn man agitieren geht mit dem Argument, daß die kleinen Hausbesitzer geschützt werden müssen, daß sie das Recht haben müssen, von den Inhabern der Wohnung mehr Miete einzuheben, so sind wir dagegen der Meinung, daß man schon andere Mittel und Wege finden müßte, wenn man den guten Willen hätte, den kleinen Hausbesitzer zu schützen. Wenn man in einer und derselben Parlamentsperiode Gesetze beschließt, die auch den kleinen Hausbesitzer in seinem Haushalt unendlich belasten - ich erinnere da an die Zollgesetze, Steuergesetze u. s. w. - dann ist dieser Wille bei der Mehrheit nicht vorhanden Man lädt den kleinen Hausbesitzern zuerst ungeheuere Lasten auf und dann beschließt man ein Gesetz im Interesse der großen Hausbesitzer und tut so, als ob man das Interesse der kleinen Hausbesitzer schützen wollte. Mit diesem Argument geht man hausieren von Ort zu Ort, in den Hausbesitzer vereinen und hat es glücklich soweit gebracht, daß manche kleine Hausbesitzer wirklich glauben, daß ihnen mit dieser Novellierung des Mieterschutzgesetzes geholfen sein wird. Die Bestimmung der Novelle, daß die 40%ige Erhöhung von allen Abgaben befreit sein soll, ist auch wieder so ein Mittel. Man wird von hintenherum dem kleinen Hausbesitzer seitens der Steuerbehörde auf andere Art und Weise das wieder abnehmen, was man ihm scheinbar hier schenkt, indem man es nicht besteuert. Den größten Sturm der Entrüstung in den Mieterkreisen hat ausgelöst die Bestimmung daß man sich anschickt, für ganze Teile der Republik den Mieterschutz überhaupt aufzuheben. Die Bestimmung, daß in Gemeinden unter 2.000 Einwohnern die Gemeindevertretung durch einfachen Mehrheitsbeschluß den Mieterschutz aufheben kann, ist geradezu ungeheuerlich, und ich werde mir erlauben Ihnen vorzulesen, was die Mieterorganisationen dazu sagen und welche Meinung sie dazu haben. Man hat nicht etwa statuiert, daß für so einen Beschluß vielleicht eine 3/5 oder eine 3/4 Mehrheit notwendig ist, sondern man hat sich absichtlich mit der einfachen Mehrheit begnügt. Wissen Sie warum? Damit in den Industriegemeinden, wo die sozialistischen Parteien knapp an die Mehrheit heranrücken, es den bürgerlichen Parteien noch möglich ist, den Mieterschutz aufzuheben. Fast die Hälfte der Industriebevölkerung eines derartigen Industriedorfes ist der Willkür der Hausbesitzer ausgeliefert. Es ist ein ganz schwacher Trost, wenn Koll. Dr Havelka, der Vertreter der Hausbesitzer im Budgetausschuß, erklärt, und wie ich es auch im Motivenbericht gefunden habe, daß man nicht plant, diese Beschlüsse der Gemeindevertretungen so mir nichts dir nichts von der politischen Landesstelle genehmigen zu lassen, daß man die Verhältnisse im ganzen Wirtschaftsgebiete berücksichtigen und im Auge behalten und es so machen wird, daß der Mieterschutz in Wirklichkeit hier nicht durchbrochen wird. In der Praxis aber wird es doch so sein, daß man sich Über griffe erlauben und die politische Landesverwaltung nur zugunsten der Hausbesitzer entscheiden wird, wo Interessen der Hausbesitzer in Frage kommen. Das ist für uns klar.

Gestatten Sie mir, daß ich über diese Sache noch ein paar Worte verliere. Herr Koll. Dr Havelka hat im Budgetausschusse auch etwas sehr Heiteres zum Besten gegeben. Er hat erklärt, daß es die größte Demagogie sei, wenn man den 40%, um die der Hausherr die Mieten zu erhöhen berechtigt sein wird, gegenüber hält die 5%, die die Bergarbeiter in schwerem Kampfe errungen haben und er hat errechnet, daß die Erhöhung nach dem jetzigen Gesetzentwurfe in Wirklichkeit so minimal sein werde, daß sie nicht einmal der Rede wert sei. Er hat ausgerechnet, was diese 40%tige Erhöhung bei einer Wohnung in Weinberge ausmachen werde und herausgefunden, daß diese Erhöhung sage und schreibe einen Friedensheller pro Tag ausmacht, und wegen eines Friedenshellers mache man ein so ungeheueres Geschrei, man wolle die Sache so darstellen, als ob man den Bergarbeitern, denen es gelungen ist, eine 5%ige Lohnerhöhung zu erreichen, nun auf einmal 40% wieder vom Erreichten wegnehmen wolle. Herr Koll. Dr Havelka hat hier sicherlich eine Rechnung nach seinem Sinn gemacht. Wir wissen es besser, was die Erhöhung der Mieten von 40 Prozent bedeutet. Wir wissen auch, was die Bestimmung in diesem Gesetze bedeutet, wonach andere Ausgaben, die im Gesetze direkt angeführt sind, auf die Mieter überwälzt werden können. Ausgaben, die tatsächlich jetzt schon vom Hausbesitzer einbegriffen im Mietzins eingehoben worden sind, werden jetzt neuerdings eingehoben werden und sie machen ungefähr 20% des Mietzinses - niedrig errechnet - aus, so daß wir mit einer faktischen Erhöhung von 60 Prozent rechnen können. Wer die Praxis am Lande kennt, der weiß, daß sich der Hausbesitzer, der sich nach dieser neuen Novelle richten wird, sich den Teufel um den Grundmietzins von 1914 scheren, sondern rundweg von den Zinsen, die jetzt gezahlt werden, die Erhöhung vornehmen wird. So ist das bis jetzt gemacht worden, man spekuliert darauf - und hat nicht falsch spekuliert daß sich der Mieter nicht zu rühren getrauen, daß er sich alles gefallen lassen wird. Und damit liefern Sie die Mieter der Habsucht der Vermieter vollkommen aus.

Ich habe schon erwähnt, daß die Kündigungsgründe um drei vermehrt worden sind. Schon die 16 Kündigungsgründe, die wir bis jetzt hatten, waren so hinterhältiger Natur, daß jeder Hausbesitzer, der halbwegs die Schlechtigkeit besaß, imstande war, seinen Mieter aus der Wohnung zu bringen. Mir ist ein Fall bekannt, wo ein Hausbesitzer den Mieter folgendermaßen provoziert hat: Der Mieter wohnt oben im ersten Stock, der Hausherr unten im Parterre.

Eines Tages lief die Wasserleitung unten im Erdgeschoß und der Hausherr behauptete, jemand vom Mieter hätte die Wasserleitung aufgedreht. Der Mieter war natürlich über diese Beschuldigung empört, er läßt sich zu paar unvorsichtigen Worten hinreißen, ein Wort gibt das andere, der Hausherr beginnt den Mieter zu schieben, der Mieter schiebt zurück, der Hausherr zeigt es an, es ist ein Kündigungsgrund, der Mieter wurde herausgesetzt. So hat man es gemacht, wenn man Mieter herausbringen wollte. Aber Fälle, wo sich der Mieter wirklich nicht so benommen hat, wie er sich benehmen soll - solche Fälle hat es immer gegeben - wo er die Wohnung versaut hat, kann man nicht als Vorwand nehmen, um den Mieterschutz abzubauen. Das ist aber leider geschehen.

Die Kündigungsgründe sind noch um drei vermehrt worden, dazu sind die bereits stehenden Gründe anders formuliert worden, so daß sie noch ungünstiger für den Mieter ausgelegt werden können. Wenn sich der Mieter zusammennimmt, ist es möglich, daß er auf Grund dieser Kündigungsgründe nicht so leicht herausgebracht werden kann.

Daß man aber auch die Bestimmung aus dem alten Gesetze geändert hat, wonach die Gemeinden die Einrichtungsgegenstände von delogierten Parteien aufheben müssen, ist sehr stark. Diese Einrichtungsgegenstände sind schlecht eingeräumt gewesen; ich weiß Fälle, wo der Hausrat einer armen Familie, die paar Betten und Kästen, woran sie das ganze Leben gespart hat, in Schupfen gestellt worden sind, in die es hineingeregnet und geschneit hat, so daß der Hausrat verdorben ist. Heute hat uns ein Redner weiß machen wollen, daß die Gemeinden sogar geschützt werden müssen, weil es Mieter gegeben hat, die diese Bestimmung des Gesetzes mißbraucht und die Einrichtungsstücke jahrelang bei der Gemeinde haben stehen lassen. Die Möglichkeit, die Mieter herauszuwerfen, wird vergrößert, und dazu schafft man auch die Bestimmung, daß die Gemeinden berechtigt sein sollen, nach einem Jahre Aufbewahrung diesen armseligen Hausrat zu versteigern. Haben Sie nicht überlegt, was Sie damit machen, daß Sie damit die Existenz dieser Familien ganz zerstören, daß Sie dadurch, daß Sie den kleinen Hausrat, den sich diese Familie durch Jahre mühselig erspart hat, versteigern lassen, die Leute direkt darum bringen, die Familien für immer zerstören? Der Arbeiter ist heute nicht imstande, wenn er wieder eine Wohnung findet, sich den Hausrat neu anzuschaffen.

Die Bestimmung, die ich schon erwähnte, daß in Orten unter 2.000 Einwohnern die Gemeindevertretung berechtigt ist, mit Mehrheitsbeschluß den Mieterschutz aufzuheben, wird zu unabsehbaren Konsequenzen führen. Überlegen Sie nur. Selbst wenn dies der Fall sein soll und das Versprechen im Motivenbericht eingehalten und auf die Situation im ganzen Wirtschaftsgebiete Rücksieht genommen werden sollte: Durch die Bestimmung, daß die Gemeinden nur verpflichtet sind, den Hausrat nur ein Jahr aufzubewahren, kommt es, daß heute Tausende und Tausende von Hausbesitzern nur auf den Moment lauern, ihre Parteien herauszubringen. Und wenn sie uns vielleicht weismachen wollen, mit welchem Argument auch immer hausieren gegangen wird, daß der Mieterschutz abgebaut werden muß, damit die Bautätigkeit besser einsetzt, damit das Privatkapital mehr Lust zum Bauen bekomme, so wissen Sie ganz genau selbst, daß das nicht der Fall ist. Die Hausbesitzer haben heute gar kein Interesse daran, daß Wohnungen gebaut werden, weil jeder Hausherr weiß: Je weniger Wohnungen gebaut werden, desto besser ist für ihn die Konjunktur, desto mehr Miete kann er verlangen. Deshalb darf man nie erwarten, daß durch die Aufhebung des Mieterschutzes eine regere Bautätigkeit einsetzt. Eine regere Bautätigkeit wäre nur möglich durch eine ganz andere, viel gesündere Wohnungsbaupolitik als wir hier haben, die in Wirklichkeit nichts anderes ist, als das Zusammentragen von Bestimmungen, welche das Bauen unmöglich machen sollen. Das nennt sich bei uns Bauförderung.

Uns deutsche Sozialdemokraten interessiert in erster Linie, wie sich unsere deutschbürgerlichen Regierungsparteien zu diesem Gesetze stellen. Wenn sich schon die čechischen bürgerlichen Parteien vielleicht bemüssigt fühlen, für dieses Gesetz zu stimmen, so kann man das vielleicht begreiflich finden, weil in den čechischen Gegenden mehr gebaut worden ist. Man braucht nur die Bahnstrecken von Prag wegzufahren, so sieht man, was alles gebaut worden ist. Wir halten es aber fast für unmöglich, daß eine deutsche Partei, die es ernst meint mit der Vertretung der Interessen der Bevölkerung, für dieses Gesetz stimmen kann. Obwohl in den deutschen Randgebieten fast gar nichts gebaut worden ist die ganzen Jahre, obwohl die Wohnungsnot ärger ist als früher, stimmen auch die deutschen Parteien für dieses Gesetz, welches den Mieterschutz verschlechtert. Dazu sind es noch Parteien, die angeblich auch die Interessen der Mieter, die Interessen der Ärmsten vertreten. Und der Herr Senator Kollege Böhr, unser Herr Vizepräsident, hat sich bemüßigt gefühlt, auf meine Rede im Senat zu antworten in einer Art und Weise, wie man sie von einem Jesuiten nicht anders erwarten kann. Er hat erklärt, daß bei uns die Bautätigkeit schon deshalb nicht einsetzen könne, weil Mangel an Maurern besteht. Er erklärte, daß bei uns im deutschen Randgebiete draußen keine Maurer aufzutreiben seien, weil die paar Maurer, die wir dort haben, nach Deutschland hinausgehen, wo sie bedeutend besser bezahlt werden. Auf meinen Zwischenruf, warum denn die Maurer in Deutschland besser bezahlt werden, weil durch unsere Regierungspolitik die Lebenshaltung der Arbeiter bei uns von Tag zu Tag schlechter wird, wußte er keine Antwort, hat aber in seinem guten christlichen Sinn Folgendes erklärt: Die heutige Gesellschaft setzt sich zusammen aus Reichen und Armen und ganz Wohnungslosen; und wir müssen halt, wenn wir gerecht sein wollen, auf die Einwendungen aus allen drei Lagern hören. Es ist sonderbar, daß die Partei des Herrn Kollegen Böhr nur auf Einflüsterungen und Einwendungen aus dem Lager der Reichen hört und nicht aus dem Lager der anderen, für die sie als gute Christen in Wirklichkeit eintreten sollte. Als sich die Mieter darüber beschweren, daß der Mieterschutz so lax gehandhabt werde, daß sich die wirtschaftlich Schwächeren gar nicht trauen, aufzumucken gegen die Hausherren, hat Kollege Böhr einfach erklärt: Da nützen sowieso die schönsten Bestimmungen über den Mieterschutz nicht, wenn die Mieter nicht die Kurage aufbringen, sich selbst zu wehren. Sie sehen, wie die christlichsoziale Volkspartei, die angeblich auch die Mieter vertritt, in der Frage des Mieterschutzgesetzes denkt und vorgeht. Wir sind aber überzeugt davon, daß diese Sünde dieser Partei von der Bevölkerung wirklich gut angerechnet werden wird. Den schönsten Ausspruch aber hat sich Kollege Böhr geleistet, als er das Gesetz mit folgenden Worten verteidigte: »Das heute vorliegende Gesetz ist der mildeste Übergang, den wir überhaupt finden konnten auf dem Wege zur gänzlichen Aufhebung des Mieterschutzgesetzes.« Der Kollege Böhr findet es also ganz in Ordnung, daß der Mieterschutz aufgehoben werde in Gemeinden bis 2.000 Einwohnern und daß überall dort, wo Parteien nach Verkündigung dieses Gesetzes ausziehen werden, der Hausherr machen kann, was er will. Meine Herren, diese gefährliche Bestimmung in dem Gesetze werden wir uns etwas näher ansehen und wenn man erst hört, was die Mieterschutzvereine dazu sagen, ermißt man die ganze abgrundtiefe Niederträchtigkeit, die hier begangen wird durch die Bestimmung, daß der Hausherr über jede Wohnung, die im Hause leer wird, so verfügen kann, als wenn kein Mieterschutzgesetz bestünde. Man vermutet mit Rech, daß die Hausherren durch Schiebungen im Hause selbst die Wohnungen nacheinander durch Umzug der Parteien der machen werden und daß der Hausherr mit der Zeit alle Wohnungen in seinem Haus vom Mieterschutz befreien kann, wenn er auch nur eine einzige Partei hinauswirft.

Köstlich, wirklich köstlich, weil fast unglaublich ist die Stellung einer der deutschbürgerlichen Parteien in der Regierung, nämlich der deutschen Gewerbepartei. Wenn ich ein Wort darüber verliere, weiß ich mich eins mit der großen Masse der Schichte der Gewerbetreibenden, welche mit dieser Politik der deutschen Gewerbepartei nicht einverstanden sind. Es ist Tatsache, daß gerade unter der Bestimmung, daß die nach der Kundmachung dieses Gesetzes neuvermieteten Wohnungen nicht mehr unter dem Mieterschutz stehen, am meisten die Gewerbetreibenden leiden werden, denn heute ist gerade nach Läden und Werkstätten der größte Drang vorhanden und die Hausherren suchen, diese Räume leer zu bekommen. Das spüren wir an unseren Filialen der Konsumvereine und das wissen wir auch von den vielen Kleingewerbetreibenden, die keine Häuser haben und malträtiert werden, weil für die schlechteste Werkstätte oder Hausherr ungeheuere Mietzinse verlangen kann. Nun liefert die Mehrheit mit dieser Bestimmung alle Kleingewerbe treibenden den Schikanen der Hausbesitzer aus und die Gewerbepartei wird ihre blauen Wunder erleben, welcher Sturm der Entrüstung gerade in den Reihen der kleinen Gewerbetreibenden aufbrausen wird, bis diese Gesetzesmaßnahme in Kraft treten wird. Wir werden dafür sorgen, daß der Bevölkerung der wahre Charakter der Gewerbepartei enthalt werde.

Meine Herren, es ist daher fast unglaublich, daß Vertreter, die sich die Vertreter des Kleingewerbes nennen, für dieses Gesetz stimmen können. Die čechischen Mieterschutzvereine, die auf einer großen Tagung zu der ganzen Frage Stellung genommen haben und die zu ihren Mitgliedern auch die großen Massen der Gewerbetreibenden zählen, sprachen noch vor Behandlung des Mieterschutzgesetzes die ganz bestimmte Erwartung aus, daß das Parlament, wenn es nur halbwegs einen Funken Mitgefühl habe für diese ärmeren Schichten, diese Bestimmung nicht Gesetz werden lassen könne. Ja diese armen Mieter wissen nicht, wie unser Parlament eingestellt ist und sie werden sich daher in ihrer Erwartung enttäuscht sehen, auch bei uns im Senat, der angeblich dazu da ist, das zu korrigieren, was das Abgeordnetenhaus schlecht macht. Aber auch der Senat wird das Gesetz genau so schlucken, wie es im Abgeordnetenhaus beschlossen worden ist. Wir bringen zu dem Gesetze eine ganze Reihe von Anträgen. Wir wissen, daß es nichts nützt, daß die Anträge abgelehnt werden, wir wollen aber die Mehrheit stigmatisieren und der Öffentlichkeit Gelegenheit geben, zu sehen, daß unsere Anträge, die halbwegs eine Verbesserung dieser schlechten Vorlage bringen könnten, vor den Augen der Öffentlichkeit abgelehnt werden. Und wenn die Mehrheit das und wird, wissen wir mit Bestimmtheit, daß sie sich dadurch wieder eines großen Teiles des Vertrauens, welches sie bei ihren Wählern besaß, begeben wird. Diese Tatsache wird sich äußern bei allen politischen Kämpfen, welche die Wählerschaft zu entscheiden haben wird, ob die heutige Mehrheit die Interessen der Wählerschaft oder die Interessen des Kapitals vertreten hat.

Meine Herren, ich habe Ihnen versprochen, Ihnen einige Bemerkungen aus dem Gutachten, die die Mieterschutzvereine abgegeben haben, zur Kenntnis zu bringen. Vorher möchte ich aber noch aufzeigen, wie bei uns Gesetze gemacht werden. Kollege Modráček hat uns im Budgetausschuß etwas Heiteres erzählt, nämlich den Umstand, daß auch die Mehrheit im Parlamente bei der Abstimmung über den § 49 des Baugesetzes der Meinung war, daß die Steuerbefreiung auf 20 und 30 Jahre bestimmt ist und erst wie der gedruckte Bericht zu uns in den Senat herübergekommen ist, haben Sie gesehen, daß diese Bestimmung auf 15 und 25 Jahr lautet. Ich weiß nicht, wie weit dies auf Richtigkeit beruht, aber Tatsache ist, daß im Budgetausschuß niemand dem Kollegen Modráček widersprochen hat, sondern daß bloß die Bemerkung gefallen ist, an der Sache seien die Kommunisten schuld, weil sie einen derartigen Krawall gemacht haben, daß kein Mensch wußte, worüber abgestimmt wurde. Man sieht aber hieraus, mit welcher Leichtfertigkeit bei uns Gesetze gemacht werden und mit welcher Nonchalance man darüber hinweggeht.

Die čechoslovakischen Mieterschutzvereine haben ein Memorandum herausgegeben, das auch Sie alle bekommen haben werden und in dem sie sich bezüglich des § 31 Abs. b) folgendermaßen äußern - ich führe nur an, was sie über die Wirkung der Bestimmungen bezüglich der kleinen Gewerbetreibenden und Handelskreise sagen, denn das, was ich über die Mieter zu sagen hatte, ist hier genau so enthalten, ich will mich aber nicht wiederholen. Um Ihnen aber zu beweisen, daß auch die Mieterschutzvereine, die zum großen Teile Gewerbetreibende zu ihren Mitgliedern zählen, derselben Meinung sind, wie ich, will ich Ihnen das vorlesen; es handelt sich hier um die Bestimmung, nach welcher die neu zu vermietenden Wohnungen nicht mehr unter dem Mieterschutz stehen sollen: »Noch viel schlechter sind nach der Annahme dieser Bestimmung die Gewerbetreibenden und Handelsleute daran, weil die Hauseigentümer durch den Drang nach hohen Mietzinsen um jeden Preis sic mit allen Mitteln, auch mit sehr drastischen, bemühen werden, dieselben aus den Häusern herauszubringen. Wir können uns gar nicht vorstellen, daß diese Bestimmung in der Vorlage von der gesetzgebenden Versammlung angenommen werden könnte.« Hieraus ersehen Sie also, daß die Mieterschutzvereine bestimmt damit gerechnet haben, daß beide Häuser unseres Parlaments nicht so reaktionär sein werden eine solche Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen.

Ein anderer Punkt, gegen den sich die Mieterschutzvereine wenden, ist der, welcher es nach der neuen Novelle unmöglich macht, daß man vom Hausherrn nach einem halben Jahr die zu viel gezahlten Beträge zurückverlangen kann. Ich glaube, daß die heutige Mehrheit ganz gut gewußt hat, in wessen Interesse sie dies gemacht hat. Es kommt doch manchmal vor, daß Mieter mit Rücksicht darauf, daß sie die Wohnung nicht verlieren, sich Überzahlungen gefallen ließen Aber wenn sie schließlich und endlich den Mut aufbrachten, sie zurückzuverlangen, so mußte der Hausherr nach den Bestimmungen des Gesetzes sie wieder zurückzahlen. Daß Sie diese Bestimmungändern, ist ein Zeichen dafür, daß Sie nur das Interesse des Hausherrn im Auge haben. Nach dem neuen Wortlaut des § 22, Abs. 2 wird es nicht mehr möglich sein, einen Hausherrn nach längerer Zeit als nach einem halben Jahr zu veranlassen, diese zu viel gezahlten Beträge zurückzuerstatten. Die Mieterschutzvereine erklären dazu: »Im § 22 ist eine neue Bestimmung, daß Überzahlungen für eine verflossene Zeit nicht zurückverlangt werden können. Diese Bestimmung liefert die Mieter mit einer friedlicheren Einstellung vollkommen der Willkür des Hauseigentümers aus, weil dieser, befreit von der Befürchtung, eine eingehobene unberechtigt hohe Miete rückzahlen zu müssen, immer bestrebt sein wird, eine möglichst hohe Miete, und wenn auch nur auf ei ne bestimmte Zeit zu erzielen.«

Aus diesem Gutachten, das die Mieterschutzvereine abgegeben haben, ersehen Sie, daß sie sich dessen vollkommen bewußt sind, was diese Bestimmungen in der Praxis bedeuten werden.

Ich möchte noch etwas erwähnen. Sie haben soviel Wesens daraus gemacht, daß endlich einmal die Pensionsbezüge der pensionierten Staatsangestellten geregelt werden. Das sind sehr magere Früchte, die Sie ihren Wählern in ihren Versammlungen draußen bringen, aber Sie prahlen damit und glauben, weiß Gott was damit gemacht zu haben. Auch darauf nehmen die Mieterschutzvereine Bezug und erklären: »Diese Bemitleidenswerten - die Pensionisten - haben nach langem Warten, vielen Mühen und Bitten eine Erhöhung ihrer bettelhaften Pensionen um 20% erreicht und nun wird ihnen mit einem neuen Gesetze der Mietzins um 40% erhöht.« Wenn Sie die Bezüge der Pensionisten mit den Mieten vergleichen, die heute schon gezahlt werden, so kann man ruhig sagen, daß den Pensionisten durch dieses Gesetz mehr genommen wurde, als der Staat ihnen durch diese Novelle gegeben hat.

Zum Schluße möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was allerdings mit der uns vorliegenden Novelle nicht zusammenhängt, was aber ein sehr klares Bild auf die Einstellung einer Partei wirft, die mit eine der wichtigsten Rollen in unserer Regierungsmehrheit spielt, das ist die čechisch-klerikale Partei. Die gewerkschaftlich organisiertenten Mitglieder dieser Partei hielten dieser Tage in Prag ihren Kongreß ab. Bei diesem Kongreß waren auch Abgeordnete dieser Partei und selbstverständlich auch der stellvertretende Herr Ministerpräsident Dr Šrámek anwesend. (Sen. Dr Heller: Hier zeigt er sich aber nicht!) Dort hat der Ab. Petr ich kenne diesen Abgeordneten nicht, vermute aber, daß er irgendein Abgeordneter der čechisch-klerikalen Partei ist und sich den Titel eines christlichsozialen Arbeitervertreters beilegt - Folgendes Über die Tätigkeit der čechischen Volkspartei in gesetzgebender Hinsicht erklärt: »In sozialpolitischer Hinsicht, sagte Abg. Petr, sei es gerade den Bemühungen der čechoslovakischen Volkspartei gelungen, alle reaktionären Pläne abzuschlagen und die Arbeitergesetzgebung, ihre Rechte und Errungenschaften bis zum letzten Buchstaben zu verteidigen. Kein einziges, dem arbeitenden Volke günstiges Gesetz sei verschlechtert worden und deshalb sei auch das Reden von sozialer Reaktion nur unbegründetes Hetzen. Jedes Organisationsmitglied könne ruhig sein, denn niemals werde die Volkspartei einer Schädigung der breiten Volksschichten in sozialer Hinsicht ihre Zustimmung geben. Gäbe es nicht die čechoslovakische Volkspartei, heute, wo die Sozialisten in Opposition stehen, dann lägen die Dinge sehr schlecht. Die Volkspartei schütze und werde durch ihre Anteilnahme an der Regierung die Rechte und Forderungen des gesamten arbeitenden Volkes schützen.« Meine Herren, das bringt die »Prager Presse«, das von der Regierung ausgehaltene Blatt, welches dies natürlich bringen muß, weil die Politik der Regierungsmehrheit im großen Maße vor der Bevölkerung beschönigt werden muß. Aber es gibt keine ärgere Verhöhnung der christlichsozialen Arbeiter, als diese Rede des Abg. Petr auf dieser Tagung und wir bedauern nur die Schäfchen, die sich dort diese Rede des christlichsozialen Abgeordneten angehört haben. Diese müssen tatsächlich von der Politik in diesem Staate nichts hören, nichts lesen und nichts wissen, denn sonst hätten sie diesen Menschen von der Tribune herunterreißen und ihn hinauswerfen müssen. Wenn sich eine Partei wie die čechoslovakische Volkspartei genau so wie die deutsche christlichsoziale Volkspartei auf Grund der Politik, die sie geführt hat, seit sie in der Regierung ist, noch heute anmaßt zu erklären, daß sie die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertritt, so ist das der größte Schwindel, den es geben kann, und auch für diesen Schwindel wird der Lohn seitens der Bevölkerung draußen nicht ausbleiben. Wir Sozialisten werden dafür sorgen, daß in die großen Massen der Bevölkerung die entsprechende Aufklärung getragen wird und daß die nächsten Wahlen ein Volksgericht über Ihre reaktionäre Politik sein werden. (Souhlas něm. soc. demokratických senátorů.)