Těsnopisecká zpráva

o 122. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 27. března 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Pořad jednání:

1. Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 569) k vládnímu návrhu zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (tisk 606)

Řeč zpravodaje sen. Lukeše

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Kučery

Doslov zpravodaje sen. Lukeše

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 572) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení (tisk 607)

Řeč zpravodaje sen. dr Veselého (za sen. dr Procházku)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

3. Zpráva I. výboru sociálně politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 608) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu (tisk 611)

4. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 609) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků (tisk 612)

5. Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 610) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 613)

Návrh na sloučení debaty přijat

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Roháčka k č. t. 611

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Karasa k č. t. 611

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. dr Karasa k č. t. 612

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Fáčka k č. t. 612

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Hrejsy k č. t. 613

Stanovení lhůty řečnické pro jednotlivé kluby

Řeč sen. Pichla

Řeč sen. dr Herze

Řeč sen. Časného

Řeč sen. Šťastného

Řeč sen. Modráčka

Řeč sen. Reyzla

Návrh sen. Zimáka a soudr.

Návrh odvolán

Řeč sen. dr Macků

Přerušení rozpravy

6. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná § 43 úst. list. ku projednání usnesení poslanecké sněmovny

a) k vládnímu návrhu zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě, tisk 577;

b) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, čís. 194 Sb. z. a n. o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 23. prosince 1924, čís. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich tisk 578

Lhůta prodloužena o 6 neděl

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha