Schůze zahájena v 17 hodin 30 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Hruban.

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, dr Krčméry, dr Soukup.

Zapisovatelé: Kalčok, Pastyřík.

117 senátorů podle presenční listiny.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Z předsednictva přikázáno.

Žádám, aby bylo přečteno.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výborům národohospodářskému, technicko - dopravnímu a rozpočtovému:

Tisk 599. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova.

Výborům sociálně-politickému a rozpočtovému:

Tisk 608. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1473) o stavebním ruchu (tisk 1484).

Tisk 609. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1475) zákona o ochraně nájemníků (tisk 1485).

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 610. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1474) o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 1486).

Předseda: Navrhuji, aby bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených předlohách č. t. 599, 608, 609 a 610 podaly zprávy ve lhůtě 6tidenní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj byl schválen.

Oznamuji, že

do výboru sociálně-politického za sen. Koukala nastupuje sen. dr Karas, za sen. Plamínkovou sen. dr Macků,

do výboru národohospodářského za sen. inž. Klimko sen. Tomík, za sen. Hubku sen. Šťastný,

do výboru rozpočtového za sen. Stodolu sen. Hrubý, za sen. Klečáka sen. dr Krouský.

Navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 27. března 1928 o 11. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 569) k vládnímu návrhu zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů. Tisk 606.

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 572) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení. Tisk 607.

3. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 608) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu. Tisk 611.

4. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 609) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků. Tisk 612.

5. Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 610) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností. Tisk 613.

6. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná § 43 úst. list. ku projednání usnesení poslanecké sněmovny

a) k vládnímu návrhu zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě, tisk 577;

b) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 23. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich, tisk 578.

Jsou nějaké námitky proti tomuto navrženému pořadu jednání? (Nebyly.)

Námitek žádných není, zůstává při tom pořadu, jak jsem jej oznámil a navrhl.

Končím schůzi.

Konec schůze v 17 hodin 35 minut.