ZIMÁK František

IX. vol. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb.- ink. - nár. hosp. - rozp. -techn. doprav. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným povodní na Slovensku (t. 212). 40, 1. VII. 1926; 1134, II.

na umožnění dovozu laciných brambor ze zahraničí (t. 245). 43, 21. X. 1926; 78, III.

na rychlou pomoc pohořelým obcí Horní Štubně a Uňatína (t. 506). 96, 13. VII. 1927; 1164, IV.

na poskytnutí podpory z prostředků státních pohořelým v obci Lubotíně v okresu sabinovském na Slovensku (t. 721). 141, 25. IX. 1928; 857, VI.

pozměnov. k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k § 148. 33, 24. VI. 1926; 881, II.

5 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) k §§ 1, 5, 6, 7. 35, 25. VI. 1926; 1022-1024, II.

1 e v e n t. návrh k téže předloze k § 8. 35, 25. VI. 1926; 1024, II.

6 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. XI., XIV., XVII.; XVIII., XX. a ku čl. II. 58, 14. XII. 1926; 965-981, III.

pozměňov. k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k § 32. 73, 6. IV. 1927; 192, IV.

27 pozměňov. a doplňov. návrhů k osnově zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 716-719, IV.

4 pozměňov. návrhy k předloze o silničním fondu (zpr. t. 467) k §§ 4, 7 a 25, 90, 1. VII. 1927; 929-930, IV.

6 p o z m ě ň o v. návrhů k osnově katastrálního zákona (zpr. t. 539) k §§ 10, II., 34, 51, 59 a 75. 104, 2. XII. 1927, 111 - 112, V.

13 pozměňov. a 1 event. návrh k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549).112, 16. XII. 1927; 782-791, V.

pozměňov. k předloze o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676) k odst. 2. 133, 21. VI. 1928; 607, VI.

pozměňov. k předloze o prodeji vína vlastní výroby na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 818) k § 6. 169, 14. III. 1929; 986, VII.

aby se předseda vlády dr. Švehla dostavil do schůze a aby při hlasování o tomto návrhu byly spočítány hlasy. 95, 12. VII. 1927; 1038, IV.

aby vlád. návrh zákona 1. 789 o prodeji vína vlastní výroby na Slovensku a Podkarp. Rusi byl vrácen nár. hosp. v. k novému projednání. 169, 14. III. 1929; 986, VII.

Resoluce:

3 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. ochrany poživatin a nápojů před falšováním, 2. ochrany pravé jakosti slovenského vína, 3. bezcelního dovozu kukuřice, obilí a brambor pro horské okresy (stolice) slovenské a příslušné distribuce a kontroly. 31, 22. VI. 1926; 687-688, II.

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k § 148 stran tak zv. slovenské a podkarpatské výhody. 33, 24. VI. 1926/893, II.

2 resol. k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran 1. chrámových zaměstnanců, 2. povinných příspěvků nájemců církevních velkostatků na Slovensku na kongruu. 33, 25. VI. 1926; 1026, II.

2 resol. k předloze o udělení státního občanství čsl. některým osobám (t. 193) stran: 1. vyřízení žádostí o udělení stát. občanství již dříve podaných, 2. urychleného vyřízení žádostí žadatelů s delším jak 20letým pobytem v RČS. 40, 1. VII. 1926; 1173, II.

16 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300). 38, 14. XII. 1926; 984-1007, III.

3 resol. k předloze o přímých daních (zpr. t. 411) stran: 1. revise a reformy berní státních a samosprávných, 2. sanace obcí, které pro pokles výroby nejsou finančně schopny plniti své úkoly, 3. k § 98, odst. 1. čís. 3 stran upozornění na trestní následky, vyplývající z nevčasného oznámení a zrušení vinice. 84, 14. VI. 1927; 747, IV.

2 resol. k předloze o silničním fondu (zpr. t. 467) stran: 1. zastoupení odborníků ze stavu dělnického v silniční radě a 2. stran obnosu poskytnutého ústřední sociální pojišťovnou na silniční fond (aby byl považován za trvale uložitelné jmění). 90, 1. VII. 1927; 930, IV.

3 resol. k předloze katastrálního zákona (zpr. t. 339) stran: 1. zřízení zeměměřického oddělení při vyšší státní průmyslové škole v Bratislavě, 2. vybudování vysoké školy technické na Slovensku a 3. stran stanovení method katastrálního měření. 104, 2. XII. 1927; 112-113, V.

13 resol. k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. III., IV., V., X., XIII., XIV., XV., XVI. a XIX. 112, 16. XII. 1927; 740-753, V.

k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611) stran kvóty pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ze státní záruky 150 milionů Ke. 124, 28 III. 1928; 220, VI.

2 resol. k předloze o příplatcích některým stát a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) stran 1. vyrovnání požitků všech staropensistů odešlých do pense před 1. lednem 1926 na míru pensí ve smyslu ustanovení zák. ze dne 24. VI. 1926 č. 103 Sb. z. a 2. zaopatření přestárlých, na které se nevztahuje zákon o sociálním pojištěni. m, 24. V. 1928; 383, VI.

18 resol. k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. VI., X., XI., XV., XVI., XVII., XX. a XXI. 159, 22. XI. 1928; 646-656 VII.

k předloze o prodeji vína vlastní výroby na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 818) stran přísnějšího zamezování znehodnocování a falšování vína. 169, 14. III. 1929; 986, VII.

Zpravodajem:

rozp. v. o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. lil, 1926; 410, I.

nár. hosp. v. o obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou, podepsané v Praze 28. XII. 1925 (zpr. t. 126). 26, 15. VI. 1926; 508, II.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). 12, 16. III. 1926; 346, I.

o usnes. posl. sněm. c návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926: 652, II.

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 34, 25. VI. 1926; 940, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 37, 13. XII. 1926; 746, III.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; 1132, IV.

o pozemkovém katastru a jeho vedení (zpr. t. 539). 103, 1. XII. 1927; 91, V.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 127. 24. V. 1928; 355, VI.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 133, 21. VI. 1928; 560, VI.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1128, VI.

o prodeji vína vlastní výroby na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 818). 169, 14. III. 1929; 981, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853). 172, 21. III. 1929; 46, VIII.

Interpelace:

naléhavá v záležitosti zastavení továren v Slavošovcích a na Horké (t. 304). 64, 15. III. 1927; 3, IV. odpov. t. 35878. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

naléhavá v záležitosti místopředsedy senátu N. S. dra Karola Krčméryho (t. 593). 123, 27. III. 1928; 164, VI.

ve věci uznání předválečných a válečných rent některým osobám za politické úslužnosti (t. 36773). 67, 29. NI. 1927; 82, IV. odpov. t. 414/7. 80, 8. VI. 1927; 430, IV.

v záležitosti protizákonného vybírání tak z v. "rumunštiny" na Podkarpatské Rusi (t. 762). 148, 29. X. 1928; 19, VII. odpov. t. 89872. 177, 4. VI. 1929, 5, VIII.

ZULEGER Theodor

IV. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. im. a nár. hosp.

Z e m ř e l 16, IV. 1929. 174, 23. IV. 1929; 3, VIII.

Místo něho nastoupil Robert Stöhr.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory pro znovu-zřízení komunikace v obci Hluboké, okres doupovský, zničené povodní (t. 61). 16, 21. IV. 1926; 15, II.

stran živelní pohromy v okresu litoměřickém vůbec a obzvláště stran škod, jež utrpěl rolník Gellert v Německých Mlékojedech, okres litoměřický (t. 185). 38, 30. VI. 1926; 1096, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 886, III.; něm. 1018, III.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). III., 15, XII. 1927; 628, V.; něm. 640, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 156, 16. XI. 1928; 316, VII.; něm. 360, VII.