TESCHNER Ernst

IV. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. br. - in. (I. náhr.) a soc. pol.

Návrhy:

na doplnění § 20 zákona ze dne 22. V. 1919, č. 320 Sb. z. (t. 630). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

31 pozměňov. a 5 event. návrhů k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490). 97, 14. VII. 1927; 1296-1298, IV.

5 pozměňov. návrhů k předloze o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 1302, IV.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 402, II.; něm. 457, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 769, II.; něm. 841, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 613, III.; něm. 681, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 71, 5. IV. 1927; 136, IV.; něm. 165, IV.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 265, IV.; něm. 356, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; 1160, IV.; něm. 1206, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 523, V.; něm. 596, V.

o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590). 118, 13. III. 1928; 25, VI.; něm. 44, VI.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 126, 23. V. 1928; 317, VI.; něm. 346, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 435, VII.; něm. 483. VII.

Interpelace:

stran restrikce pomocných úředníků okresních školních inspektorů (t. 2976). 9, 3. III. 1926; 161, I. odpov. t. 103. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran obsazování uprázdněných míst učitelských a správcovských na veřejných obecných a občanských školách (t. 250/7). 47, 16. XI. 1926; 268, III. odpov. t. 332718. 62, 23. 11. 1927; 1146, III.

stran opětovného otevření německých školních tříd bez povolení potřebných německých učitelských sil resp. substitutů (t. 250/8). 47, 16. XI. 1936; 268, III. odpov. t. 358/10. 67, 29. III. 1927; 82, IV.

stran rozpuštění schůze válečných poškozenců dne 28. XI. 1926 Rybářích u Karlových Varů komisařem státní policie dr. Dunovským v Karlových Varech (t. 298/6). 57, 13. XII. 1926; 723, III. odpov. t. 358/II. 67, 29. III. 1927; 82, IV.

o skandálních dopravních poměrech na trati Praha - Cheb (t. 298/8). 57, 13. XII. 1926; 723, III. odpov. t. 358712. 67, 29. III. 1927; 82, IV.

stran odnětí poštovní dopravy časopisu "Bundesturnzeitung, Organ des Deutschen Turnerbundes (1919)" ve Vídni (t. 324). 62, 23. II. 1927; 1145, III. odpov. t. 522/4. 99, 25. X. 1927; 4, V.

stran a) výměny ratifikačních listin o úmluvě mezi československou republikou a republikou Rakouskou, uzavřeně v květnu 1926 o úpravě měnových nároků z pojištění na život,

b) konečné a pravoplatné úpravy závazků bývalé První pojišťovny pro vojenskou službu arcivévody Josefa ve Vídni, Budapešti, Praha II., Spálená úl. čís. 3., vzniklých z pojistného poměru u jmenované společnosti,

c) opětného vyjednávání s Německou říší o úpravě měnových nároků československých státních občanů u říšskoněmeckých pojišťoven (t. 36775). 67, 29. III. 1927; 82, IV. odpov. t. 529/I. 101, 16. XI. 1927; 44, V.

stran rozkazu státní policie v Karlových Varech, aby při sjezdu válečných zajatců sňat byl švédský prapor (t. 511). 98, 15. VII. 1927; 1379, IV. odpov. t. 56578. 113, 14. II. 1928; 860, V.

stran jednojazyčných poštovních záznamů při nedoručitelných poštovních zásilkách pro německé příjemce v Karlových Varech (t. 631713). 126, 23. V. 1928; 288, VI. odpov. t. 823 /3. 164, 20. II. 1929; 766, VII.

o tom, jak se chovali službu konající dopravní úředník a průvodčí vlaku dne 8. VII. 1928 při odjezdu osobního vlaku č. 1503 v 18 hodin v Mostě (t. 76274). 148, 29. X. 1928; 19. VII. odpov. t. 82879. 166, 5. III. 1929; 923, VII.

stran událostí ve státní tabákové továrně v Jáchymově v Rudohoří (t. 81075). 162, 14. II. 1929; 732, VII.

stran vyclívání knih v knihařském plátně (t. 810/6). 162, 14. II. 1929; 732, VII. odpov. t. 89479. 177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

stran používání státních a městských školních tělocvičen jako volebních místností (t. 810/7). 162, 14. II. 1929; 732, VII. odpov. t. 898716. 177, 4. VI. 1929; 6, VIII.

Volán k pořádku:

110, 15. XII. 1927; 528, V.

THOŘ Josef

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. im. - rozp. a stál.

Návrhy:

na změnu, resp. doplnění zákona z 5. II. 1907 říšského zákoníku č. 26, jenž týče se změn doplňků řádu živnostenského - (t. 85). 19, 4. V. 1926; 176, II.

na změnu zákona z 15. X. 1925, č. 227 Sb. z. (t. 173). 38, 30. VI. 1926; 1096, II.

na okamžitou pomoc postiženým průtrží mračen ve Vamberku (t. 707). 140, 12. VII. 1928; 788, VI.

(koaliční) na zahájení rozpravy o nal. interp. o výbuchu třaskavin v Praze (t. 46). 10, 10. III. 1926; 172, I.

(koaliční) na zahájení rozpravy o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala. 162, 14. II. 1929; 735, VII.

Resoluce:

stran paušalování daně obratové podle potřeby jednotlivých skupin (ku zpr. t. 312). 60, 16. XII. 1926; 1096, III.

k předloze o změně zák. č. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 867), aby všeužitečné elektrárenské podniky nepoškozovaly prováděním elektrotechnických a instalačních prací příslušné odborné živnosti a aby stavby transformátoroven, sekundárních sítí a domovních přípojek byly samosprávnými svazky zadávány jen veřejnou soutěží podle podmínek platných pro zadávání státních prací. 173, 22. III. 1929; 18, VIII.

Zpravodajem:

výb. pro soc. a star. poj. o státních starobních podporách (zpr. t. 850). 171, 20. III. 1929; 12, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra Švehly. 3, 18. XII. 1925; 48, I.

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 203, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. 1. 102). 22, 19. V. 1926; 404, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 601, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 312). 60, 16. XII. 1926; 1093, III.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 666, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 510, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 156, 16. XI. 1928; 339, VII.

o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala. 165, 21. II. 1929; 878, VII.

Interpelace:

v záležitosti slevy, po případě odpisů daní katastrofou postižených živnostníků v Truhlářské ulici v Praze (t. 71). 16, 21. IV. 1926; 15, II. odpov. t. 219/12. 41, 14. X. 1926; 6, III.

ve věci daně z přepychu (t. 21872). 41, 14. X. 1926; 5, III. odpov. t. 332714. 62, 23. II. 1927; 1146, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Náchodě (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488, příp. §§ 491 a 496 tr. z. k žalobě Bohuslava Košťála. 6, 18. II. 1926; 138, I.

TÖRKÖLY József, JUDr.

XI. voleb. kraj

LW (MN), mk.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

(Společenství maď. strany nár. se stranou něm. zem. přestalo existovati, což sdělil předseda klubu sen. svazu něm. zem. Zuleger předsednictvu senátu přípisem ze dne 25. X. 1927.)

Byl členem výb. úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona o advokátních komorách na Slovensku (t. 627). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, čís. 325 Sb. z. (t. 697). 138, 10. VII. 1928; 662, VI.

na vydání zákona o sčítání lidu (t. 824). 174, 23. IV. 1929; 4, VIII.

na vydání zákona o právu spolčovacím (t. 825). 174, 23. IV. 1929; 4, VIII.

Resoluce:

4 resol. k předloze o udělení státního občanství čsl. některým osobám (t. 193) týkající se výkladu bodu a) odst. 3., § 1 a bodu b) a c) odst. 3., § 1 a příčiny vylučující nárok na nabytí čsl. stát. občanství. 40, 1. VII. 1926; 1171-1173, II.

k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. III. 159, 22. XI. 1928; 658. VII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášeni min. předs. dra Švehly. 3, 18. XII. 1925; 50, I.; maď. 59, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 17, 22. IV. 1926; 80, II.; maď. 120, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926; 642, II.; maď. 732, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 795, II.; maď. 849, II.

o udělení státního občanství čsl. některým osobám (t. 193). 40, 1. VII. 1926; 1165, II.; maď. 1193, II.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 658, IV.; maď. 822, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; 1126, IV.; maď. 1170, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 418, V.; maď. 471, V.

o změně a doplňku zákona č. 22171924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1106, VI.; maď. 1230, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 161, VII.; maď. 266, VII.

Interpelace:

o neodůvodněném pranýřování žáků VIII. třídy reálného gymnasia v Rimavské Sobotě (t. 221). 41, 14. X. 1926; 7, III. odpov. t. 358/I. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

o neudržitelném stavu vyučování náboženství (t. 221/I). 41, 14. X. 1926; 7, III. odpov. t. 358. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

o používání soudních budov k pobuřování proti národnostem (t. 564/9). 113, 14. II. 1928; 860, V. odpov. t. 690/2. 138, 10. VII. 1928; 662, VI.

o trestním řízení zavedeném proti katolickému čtenářskému kruhu v Rimavské Sobotě (t. 79576). 160, 30. I. 1929; 703, VII. odpov. t. 89474. lil, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o zabavení listu "Gömör" (t. 795/II). 160, 30, I. 1929; 703, VII. odpov. t. 92973. 181, 18. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Košicích a sed. v Rimavské Sobotě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 281; zprav. O. Hrejsa; 50, 24. XI. 1926; 310, III. n e v y d á n 51, 25. XI. 1926; 352, III.

TOMÍK Michal

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a nár. hosp.

Návrhy:

na pomoc poškozeným požárem v obci Plavecký sv. Mikuláš, okres Malacky, Slovensko (t. 947). 185, 7. VI. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 57. 13. XII. 1926; 763, III.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Bratislavě (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky) a stížnost do porušení vlastní imunity sedrií v Bratislavě. 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 800; zpráv. dr. B. Baxa; 160, 30. I. 1929; 704, VII. podle usnes. sen. byla imunita porušena; nevydán 162, 14. II. 1929; 747, VII.

TOUŽIL František

II. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. im. - kult. - soc. pol. - stál. a úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků (t. 104). 23, 1. VI. 1926; 465, II.

39 pozměňov. návrhů k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k §§ 1 - 6, 11 - 27, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 43-47, 49, 50, 52-54. 73, 6. IV. 1927; 188-191, IV.

na zřízení 12 členného výboru k vyšetření katastrofy v Truhlářské ulici. 12, 16. III. 1926; 363, I.

aby zpráva im. v. t. 343 (im. věc J. Sochora) byla doplněna sdělením jména a postavení osoby udání učinivší a aby vyžádána byla úřední zpráva o její věrohodnosti. 64, 15. III. 1927; 27, IV.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. veřej. prací dr. Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru 117, 29. II. 1928; 986, V.

a na provedení této rozpravy až do jejího vyčerpání a zakončení hlasováním ve 117. schůzi 117, 29. II. 1928; 1003, V.

dále na sčítání hlasů při hlasování o tomto vládním prohlášení. 119, 15. III. 1928; 59, VI.

Resoluce:

stran předložení vládního návrhu novelisace zákona o požitcích válečných poškozenců (ku zpr. 1. 314). 59, 16. XII. 1926; 1059, III.

k předloze o stavebním ruchu (t. 368), aby vláda předložila návrh zákona o definitivní úpravě otázky stavebního ruchu a otázky bytové, který by byl řízen zásadami ochrany sociálně slabých nájemníků. 73, 6. IV. 1927; 193, IV.

Zpravodajem:

o im. záležitosti V. Šturce (zpr. t. 275). 50, 24. XI. 1926; 331, III.

o im. záležitosti D. Löwa (zpr. t. 276). 50, 24. XI. 1926; 331, III.

o im. záležitosti F. Egry (zpr. t. 347). 67, 29. III. 1927; 86, IV.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 174, I.

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého v posl. sněmovně dne 12. VI. 1926 o událostech dne 11. VI. po táboru komunistů - (pronesená při projednávání - (zpr. t. 124) (promlčení pohledávek připadlých čsl. státu podle mírových smluv). 24, 14. VI. 1926; 491, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244..44, 22. X. 1926; 166, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300), 56, 10. XII. 1926; 630. III.

o imunitní věci J. Sochora (zpr. t. 343). 64, 15. III. 1927; 26, IV.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 69, 31. III. 1927; 104, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412) a o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413). 51, 9. VI. 1927; 491, IV.

o doplňku a změně zákonů o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 485). 99, 25. X. 1927; 8, V.

o im. věci J. Sochora (zpr. t. 650), v níž činí jménem klubu sdělení o presidiální censuře řeči V. Hampla, pronesené ve 131. schůzi. 132, 15. VI. 1928; 496, VI.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 524, VI.

Interpelace:

naléhavá o katastrofě v Truhlářské ul. v Praze (t. 47). 10, 10. III. 1926; 204,1. piln. nepřiz. 204. I.

prohlášení min. NO J. Stříbrného 179, I. odpov. t. 10375. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Plzni (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.). 16, 21. IV. 1926; 16, II. zpr. t. 94; zprav. dr. O. Havelka; 20, 6. V. 1926; 243, II. vydán 24, 14. VI. 1926; 495, II.

okres. s. v Praze - Vršovicích (přestupek dle §§ 3 a 19 zák. ze dne i5. XI. 1867, č. 135 ř. z.). 21, 18. V. 1926; 260, II. zpr. t. 278; zprav. dr. O. Havelka; 49, 18. XI. 1926; 283, III. nevydán 51, 25. XI. 1926; 347, III.

sen. K. Sáblíka na zavedení kárného řízem dle § 51 jedn. ř. 32, 24. VI. 1926; 743, II. zpr. ústní; zprav. inž. J. Klimko; důtka udělena 40, 1. VII. 1926, 1183, II.

sen. dr. Ad. Procházky na zavedení kárného řízení dle § 51 jedn. ř. 32, 24. VI. 1926; 743, II. zpr. ústní; zprav. inž. J. Klimko; důtka udělena 40, 1. VII. 1926; 1183, II.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin podle § 18, č. 2 zák. č. 5071923 a přestupek podle § 3, 19 zák. č. 13571867 ř. z.) (č. 4505 předs.).

99, 25. X. 1927; 5, V. zpr. t. 546; zprav. R. Wagner; 105, 3. XII. 1927; 130, V. nevydán 107, 12. XII. 1927; 139, V.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek § 11 zák. ze 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863) (č. předs. 7060). 143, 9. X. 1928; 898, VI.

zpr. t. 839; zprav. dr. O. Krouský; 167, 12. III. 1929; 945, VII. nevydán 175, 23. IV. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

24, 14. VI. 1926; 493, II.

33, 24. VI. 1926; 912, II.

TRČKA Emanuel

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. br. - im. - ink. - kult. - úst. práv. - zahr. a živn.

Resoluce:

k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490) stran použití pokut za přestupky živnost. řádu na pokračovací školství živnostenské. 97, 14. VII. 1927; 1298, IV.

k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. XXI. 112, 16. XII. 1927; 760, V.

(koaliční) k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) stran urychlení stavby úředních domů pro úřady za účelem uvolněni bytů pro nebydlící. 124, 28. III. 1928; 228, VI.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. k předloze o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (zpr. t. 270). 50, 24. XI. 1926; 319, III.; doslov 320, III.

ústav. práv. v. o puncovním zákonu (zpr. t. 532). 102, 17. XI. 1927; 59, V.; doslov 62, V. textové korektury 103, 1. XII. 1927; 80, V.

ústav. práv. v. k usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Bradáče (koaličním), aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6% půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 653). 131, 14. VI. 1928; 470, VI.; doslov 474, VI.

ústav. práv. v. o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (zpr. t. 775). 157, 20. XI. 1928; 391, VII.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). II., 11. III. 1926; 279, I.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 95, 12. VII. 1927; 1047, IV.

TSCHAPEK Johann

V. voleb. kraj

LW (DG)

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. ink. - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. - techn. doprav. a živn.

Návrhy:

na doplnění zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. (t. 114). 24, 14. VI. 1926; 487, II.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 17, 22. IV. 1926; 95, II.; něm. 138, II.

o podomním obchodě (zpr. t. 72). 19, 4. V. 1926; 217, II.; něm. 237, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 640, III.; něm. 699, III.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 83, 13. VI. 1927; 600, IV; něm. 613, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 385, V; něm. 465, V.

Interpelace:

stran provádění zákona o nedělním klidu v živnosti pekařské (t. 71/5). 16, 21. IV. 1926; 16, II. odpov. t. 103/8. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran zavádění všeobecného nedělního klidu ve venkovských městech v Čechách (t. 71/7), 16, 21. IV. 1926; 16, II. odpov. t. 103710. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran přiznání úplné výdělečné neschopnosti jistému válečnému invalidovi a doplatku částek, připadajících na plný důchod (t. 250/5). 47, 16. XI. 1926; 268, III. odpov. t. 384/I. 71, 5. IV. 1927; 125, IV.

stran rychlého poskytnutí státní nouzové podpory rodině, která povodní těžce byla poškozena (t. 25076). 47, 16. XI. 1926; 268, III. odpov. t. 41476. 80, 8. VI. 1927; 430, IV.