PASTYŘÍK Josef

VII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Zvolen provisorně zapisovatelem 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem 6, 18. II. 1926; 142, I.

Zvolen při nové volbě zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. dáv. z maj. - ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. - úst. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

na změnu § 151 živnostenského řádu (nov. z r. 1907) (t. 86). 19, 4. V. 1926; 176, II.

Zpravodajem:

zahr. v. o vyclívání anglických reklamních tiskopisů (zpr. t. 38). 14, 24. m. 1926; 7, II.; doslov 8, II.

zahr. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Tureckou (zpr. t. 269). 50, 24. XI. 1926; 329, III.

zahr. v. o prozatímní obchodní dohodě s dominiem Kanadou, sjednané v Praze 20. XII. 1926 (zpr. t. 361)..67, 29. m. 1927; 84, IV.

ústav. práv. v. o provedení úmluv s republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a král. Italským ze 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody (zpr. t. 483). 95, 12. VII. 1927; 995, IV.

živn. v. o předloze zákona proti nekalé soutěži (zpr. t. 499). 98, 15. VII. 1927; 1391, IV; doslov 1407, IV.

živn. v. o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (zpr. t. 775). 157, 20. XI. 1928; 390, VII.; doslov 400, VII.

živn. v. o zrušení zák. čl. XXV/1899 o stát. důchodku z výčepu nápojů, dále § 11 zák. ze dne 10. XII. 1918, č. 64 Sb. z., a o doplňku živnost. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 836). 169, 14. m. 1929; 987, VII.

živn. v. o změně § 151 živnost. řádu (nov. z r. 1907) (zpr. t. 880). 180, 12. VI. 1929; 20, VIII.; doslov 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. III. 1926; 421, I.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244. 42, 20. X. 1926; 56, III.

o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501). 98, 15. VII. 1927; 1382, IV.

PAVELKA Artur

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. kult. - soc. pol. a techn. doprav.

Návrhy:

na poskytnutí státní výpomoci povodní postiženým ve Věřovanech a okolí, pol. okres Přerov (t. 210). 40, 1. VII. 1926; 1134, II.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. o cejchování vnitrozemských lodí (zpr. t. 682). 139, 11. VII. 1928; 739, VI. tiskové opravy 140, 21. VII. 1928; 839-840, VI.

techn. doprav. v. o změně a doplňku zákona č. 188/1922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866). 173, 22. III. 1929; 22, VIII.; doslov 31, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 169, VII.

PETOR Juraj

VIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Návrhy:

ve věci mimořádné podpory vyhořelým obyvatelům obce Sňahnica, okres Žilina, Slovensko (t. 628). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1009, II.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 1242, IV.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 127, 24. V. 1928; 358, VI.

o stávce zeměd. dělnictva na Slovensku, při rozpravě o užití dílčích dlužních úpisů Dražické 51/2% investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 30.000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 877). 176, 24. IV. 1929; 8, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 948), v kteréžto řeči za komunistický klub protestuje proti rozhazování peněz poplatnictva na uvítání egyptského krále Fuada. 185, 27. VI. 1929; 40, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně (přečin podle § II., č. 1 a 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky). 101, 16. XI. 1927; 43, V.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně z 23. II. 1928, č. j. Nt VI. 772872 (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3 - II. odst. a 2 zák. čl. XLI./1914). 118, 13. X. 1928; 4, VI.

stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 5 zák. č. 5071927 a § 159 a násl. voj. tr. z.) (čís. 6045). 126, 23. V. 1928; 290, VI.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 7360). 155, 15. XI. 1928; 147, VII. zpr. t. 834; zprav. R. Wagner. 167, 12. III. 1929; 945, VII. nevydán 174, 23. IV. 1929; II., VIII.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně ze 7. XI. 1928, Nt VI. 5472877 (přečin podle § 14, 3, 5 zákona č. 56/1923 a přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3,

odst. 1, č. 1 a 2 a § 9 zák. čl. XLI./1914) (č. předs. 7436). 160, 30. I. 1929; 705, VII.

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 87 tr. z.) (č. předs. 7654). 160, 30. I. 1929; 705, VII.

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě z 23. I. 1929, č. j. Nt 10/29 (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II., č. 1, 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI./1914 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a §§ 48, 50 branného zákona č. 193720) (č. předs. 8107). 164, 20. II. 1929; 766, VII.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Trenčíně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 8697). 177, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

127, 24. V. 1928; 362, VI.

176, 24. IV. 1929; 14, VIII.

PETŘÍK Josef

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Návrhy:

na státní pomoc postiženým průtrží mračen v obci Malci v politickém okrese Sušici (t. 643). 128, 5. VI. 1928; 409, VI.

k provedení opatření na ochranu produkce živočišné a opatření krmiv dobytčích pro drobné a střední zemědělské podniky (t. 749). 143, 9. X. 1928; 897, VI.

3 pozměň o v. návrhy k předloze o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500) k § 1. 96, 13. VII. 1927; 1094-1095, IV.

2 pozměňov. a 1 event. návrh k předloze o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699) k §§ 8 a 10. 140, 21. VII. 1928; 830, VI.

5 pozměňov. návrhů k předloze o ochraně polního majetku (zpr. t. 702) k §§ 1, 3, 8 a 23. 140, 21. VII. 1928; 832-833, VI.

Resoluce:

1 resol. k návrhu V. Donáta stran uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102) týkající se prodloužení drobných pachtů na 6 let těm, jimž pachty končí skli žňovým obdobím t. r. 22, 19. V. 1926; 410, II.

1 resol. o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500) stran splácení zápůjček poskytnutých poškozeným. 96. 13. VII. 1927; 1095, IV.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 377, II.

o návrzích v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213). 41, 14. X. 1926; 20, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 834, III.

o návrzích v záležitosti poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami (zpr. t. 351). 65, 16. III. 1927; 53, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 81, 9. VI. 1927; 515, IV.

o návrzích v příčině živelních pohrom (zpr. t. 509). 98, 15. VII. 1927; 1429, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 557, V.

o zatímní ochraně lesů (zpr. t. 587). 117, 29. 11. 1928, 969, V.

o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699) a o ochraně polního majetku (zpr. t. 702). 140, 21. VII. 1928; 820, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 158, 21. XI. 1928; 504, VII.

PICHL Jiří

I. vol. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, 1.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Zvolen provisorně pořadatelem. l, 17. XII. 1925; 15, I.

Zvolen definitivně pořadatelem. 6, 18. II. 1926; 142, I.

Byl členem výb. dáv. z maj. - ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. a techn. doprav.

Resoluce:

k předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411) stran podání specifikované zprávy min. fin. o výnosu jednotlivých daní. 84, 14. VI. 1927; 747, IV.

Zpravodajem:

o vojenských požitcích zaopatřovacích (zpr. t. 34). 12, 16. III. 1926; 355, I.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 34, 25. VI. 1926; 949, II.

o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271). 50, 24. XI. 1926; 314, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 650, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 71, 5. IV. 1927; 127, IV.

o osnově zákona o silničním fondu (zpr. t. 467). 90, 1. VII. 1927; 918, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. 1. 491). 95, 12. VII. 1927; 1042, IV.

o doplňku a změně zákonů o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 485). 99, 25. X. 1927; 10, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 543, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 122, 27. III. 1928; 107, VI.

o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (zpr. t. 663). 132, 15. VI. 1928; 492, VI.

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692). 138, 10. VII. 1928; 693, VI.

o změně a doplňku zákona č. 22/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1087, VI.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 164, 20. II. 1929; 796, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853). 172, 21. III. 1929; 51, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod. válec. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. 1929; 20, VIII.

Interpelace:

o tom, proč vláda ČSR neodpovídá na protest československé Obce Sokolské proti porušení řádu, platného pro udílení velké medaile ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy za zásluhy a vítězství v oboru tělesné výchovy (t. 822/3). 164, 20. II. 1929; 765, VII. odpov. t. 861/I. 174, 23. IV. 1929; 4, VIII.

o porušování předpisů vládního nařízení č. 15 z r. 1927 orgány státní správy (t. 91573). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

vládě republiky Československé, zdali je ochotna předložiti Národnímu shromáždění návrh zákona, zlepšující dosavadní zaopatření československých válečných poškozenců státem (t. 940/I). 185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

PIVKO Cyril

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - in. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím v Turci na Slovensku (t. 453). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým katastrofálním požárem v Horní Štubni na Slovensku (t. 496). 96, 13. VII. 1927; 1086, IV.

Řeč v rozpravě:

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 82, 10. VI. 1927: 562, IV.

PLAMÍNKOVÁ Františka F.

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byla členem výb. kult. - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. a zahr.

Návrhy:

na změnu § 6 zákona ze dne 24. V. 1886, čís. 90 ř. z., o donucovacích pracovnách a ústavech polepšovacích (t. 77). 19, 4. V. 1926; 175, II.

na vydání zákona, kterým se upravuje správa národního školství v hlavním městě Praze (t. 78). 19, 4. V. 1926; 175, II.

p o z m ě ň o v. návrh k předloze o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613) k § 5. 124, 28. III. 1928; 229, VI.

4 pozměňov. návrhy k předloze o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649) k §§ 6, 7 a 9. 130, 12. VI. 1928; 452, VI.

6 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. IV. sazební č. 129, čl. V., VI., VII., VIII. a IX. 31, 22. VI. 1926; 678, II.

k předloze o příspěvcích pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (zpr. t. 270) k § 1, odst. 2. lit. a). 50, 24. XI. 1926; 320, III.

2 pozměňov. návrhy k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. X. 58, 14. XII. 1926; 962-964.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k §§ 34, 36 a 39. 73, 6. IV. 1927; 192, IV.

82 pozměňov. a doplňov. návrhů k předloze o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 733-739, IV.

p o z m ě ň o v. návrh k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611) k § 57. 124, 28. III. 1928; 214, VI.

7 pozměňov. návrhů k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) k §§ 9 a 31. 124, 28. III. 1928; 228, VI.

aby min. školství a nár. osvěty a ministr financí ve schůzi senátu podali zprávu o stavu jmění Náboženské Matice, o jeho výnosu a o finančním důsledku kongruové předlohy. 35, 25. VI. 1926/998, II.

na oddělené hlasování o úhradě na platy duchovních podle zákona kongruového při hlasování o kap. XXII. tit. 11 rozpočtu a fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 979, III.

aby vlád. návrh zákona (t. 466) o pomocné praxi porodnické, jakož i o výcviku porodních asistentek přikázán byl také ústav. práv. v. 116, 28. II. 1928; 944, V.

Resoluce:

3 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. zákona o plodinových bursách (dozor a řád pro jednání cenových komisí); 2. provedení konsumentských komor; 3. reorganisace zemědělsko-zpravovědného ústavu. 31, 22. VI. 1926; 688, II.

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran opatření sirotků. 33, 24. VI. 1926; 893, II.

6 resol. k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) stran 1. výměry učební povinnosti a výše odměn za hodiny ji převyšující, 2. povinného vzdělání pro učitele cizích jazyků na školách národních, 3. funkčních přídavků ředitelů a správců škol, 4. úpravy příjmu učitelstva měšť. škol, 5. učitelek ručních prací a domácích nauk, 6. vyučování cizím jazykům na školách národních. 33, 24. VI. 1926; 927, II.

18 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 982-1004.

4 resol. k předloze o přímých daních (zpr. t. 411) stran: 1. stylisace tiskopisů pro přiznání k dani, 2. ustanovení, že opakování trestních činů má platiti za zvláště přitěžující okolnosti, 3. revise katastru pozemkového a bonity půdy pro zjištění skutečného čistého katastrálního výnosu půdy, 4. osvobození od daně domovní barákových budov zakoupených obcemi v době popřevratové, aby se odpomohlo bytové krisi. 84, 14. VI. 1927; 748, IV.

2 resol. k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611) stran: 1. obnovení návrhu zákona o stavební povinnosti a 2. předložení návrhu zákona, který by provedl zásady v §§ 70 a 71 vyslovené. 124, 28. III. 1928; 221, VI.

k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) stran revise činží v domech, které byly vystaveny anebo nástavbou nebo přestavbou opatřeny se státní zárukou a snížení činží přiměřeně ke stavebním nákladům, prokázaným při jednání o státní záruku. 124, 28. III. 1928; 229, VI.

4 resol. k předloze o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649) stran: 1. rayonování porodnické pomoci a ustanovení numeri clausi, 2. provádění §§ 15, 16 a 17 (odst. 1. a 4.) zákona č. 23671922, 3. vydání instrukcí úředního šetření, na jehož základě má býti provedeno odnětí diplomu nebo odnětí oprávnění k výkonům porodnické praxe podle § 7. 130, 12. VI. 1928; 543, VI.

2 resol. k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. XVIII. 159, 22. XI. 1928; 659, VII.

3 resol. k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 852) stran: 1. předepsání zvláštní dávky z výnosu domů stavěných bez státní záruky majitelům, kteří se nepřiměřeně obohatili, 2. revise činží v domech vystavených nebo nástavbou anebo přestavbou opatřených se státní zárukou a snížení činží přiměřeného stavebním nákladům, 3. poskytnutí osvobození od daně domovní, činžovní a třídní žadatelům prokázavším, že účinek těchto úlev daňových se projeví ve výši nájemného. 172, 21. III. 1929; 63, VIII.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926, 392, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 30, 21. VI. 1926; 595, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 33, 24. VI. 1926/865, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 57. 13. XII. 1926; 782, III.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 81, 9. VI. 1927; 483, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 564, V.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 561). 112, 16. XII. 1927; 820, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611) o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 124, 28. III. 1928; 196, VI.

o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649). 130, 12. VI. 1928; 432, VI.

o prozatímní dohodě s Persií (zpr. t. 733), v níž mluví o otázce cukerní. 141, 25. IX. 1928; 867, VI.

o prohlášení min. veř. prací dr. Spiny o stavební katastrofě na Poříčí a o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištěni zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáři (zpr. t. 756). 145, 11. X. 1928; 971, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770), 155, 15, XI. 1928; 216, VII.

o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí československému státu pro některé stavby (zpr. t. 786). 157, 20. XI. 1928; 406, VII.

o vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní výrobním podnikům průmyslovým (zpr. t. 788). 159, 22. XI. 1928; 625, VII.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 164, 20. II. 1929; 808, VII.

o státních starobních podporách (zpr. t. 850). 172, 21. III. 1929; 6, VIII.

o změně a doplňku zákona č. 18871922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866). 173, 22. m. 1929; 30, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. 1929; 40, VIII.

Interpelace:

naléhavá stran porušení práv žen vládním nařízením čís. 113 ze dne 7. VII. 1926 o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě (t. 253). 47. 16. XI. 1926; 269, III. odpov. t. 63276. 126, 23. V. 1928; 289, VI.

naléhavá o porušování § 10 zákona čís. 226722 (malý školský zákon) samým ministerstvem školství a národní osvěty (t. 254). 47, 16. XI. 1926; 269, III. odpov. t. 332715. 62, 23. II. 1927; 1146, III.

naléhavá o poškozování učitelstva národních škol nezákonnou praxí zemské školní rady v Čechách při obsazování míst trvale uprázdněných na veřejných školách národních (t. 255). 47, 16. XI. 1926; 269, III. odpov. t. 358/4. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

naléhavá o praxi, kterou ministerstvo školství a národní osvěty odpírá provádění § 3 zákona 455719 (t. 256). 47, 16. XI. 1926; 269, III. odpov. t. 72873. 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

v záležitosti přídavků poštovních zaměstnanců v lázeňských místech (t. 521). 99, 25. X. 1927; 4, V. odpov. t. 60576. 120, 20. III. 1928; 77, VI.

ve věci reformy školské správy (t. 59873). 119, 15. III. 1928; 49, VI. odpov. t. 63279. 126, 23. V. 1928; 289, VI.

o žádoucím urychleném novelisování a prodloužení zákona o stavebním ruchu ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o podání,

osnovy nového stavebního řádu (t. 68974). 138, 10. VII. 1928; 661, VI.

pro jmenování německých učitelů na českých státních školách menšinových (t. 727/2). 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

o odmítání žen s akademickým vzděláním hlavně pak právnickým, které se hlásí do konceptní služby státní a soudní (t. 826/2). 166, 5. III. 1929: 922 VII. odpov. t. 89875. 177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o překážkách Všeobecného pensijního ústavu, jež mu znemožnily uveřejnění mate matické bilance (t. 826/3). 166, 5. III. 1929; 922, VII. odpov. t. 898/6. 177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o tom, proč nebyla ratifikována smlouva o likvidaci rakouského pensijního pojištění soukromých zaměstnanců (t. 826). 166, 5. III. 1929; 922, VII. odpov. t. 898/7. 177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

v záležitosti ohrožení jednoročních učebných kursů (t. zv. IV. ročníků) při měšťanských školách (t. 915/4). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

POCISK Ján

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I. Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - techn. doprav. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na východním Slovensku (t. 438). 85, 21. VI. 1927; 843, IV.

Zpravodajem:

zahr. v. o obchodní smlouvě s Japonskem, sjednané v Praze 30. X. 1925 (zpr. t. 127). 28, 18. VI. 1926; 524, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 881, III.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412) a o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413). 84, 14. VI. 1927; 653, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 223, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 429, VII.

Volán k pořádku:

32, 24. VI. 1926; 811, II.

PODOBA Ján

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.).

Návrhy:

na okamžitou státní pomoc povodní poškozeným v obcích: Horňany, Bobot - Lehota, Farkaška a v jejich okolí v okrese bánovském na Slovensku (t. 907). 179, 11. VI. 1929; 3, VIII.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 317, II.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 562, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úřadu v Bánovcích (přestupek rozšiřování resp. vylepování plakátů jeho synem Podobou ml. bez úředního povolení). 39, 30. VI. 1926; 1121, II. zpr. t. 284; zprav. R. Wagner. 50, 24. XI. 1926; 310, III. n e v y d á n 52, 30. XI. 1926; 364, III.

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II., č. 1 zák. čl. XII./1914). 118, 13. III. 1928; 4, VI. zpr. t. 688; zprav. dr. B. Baxa. 138, 10. VII. 1928; 661, VI. nevydán 139, 11. VII. 1928; 766, VI.

POLACH Johann

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 6, 18. II. 1926; 139, I.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. a soc. pol.

Návrhy:

pozměňov. návrh k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. II., sazební č. 90. 31, 22. VI. 1926; 677, II.

31 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k §§ 1, 5, 7, 8, II., 12, 14, 15, 17, 20, 67, 86, 142, 143, 144, 150, 153, 154, 161, 163, 192, 196, 210, 212, 215. 33, 24. VI. 1926; 882-885, II.

e v e n t. návrh k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k §§ 97-137. 33, 24. VI. 1926; 883, II.

19 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) k §§ 2, 3, 4, 8, II., 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 36, 40. 33, 24. VI.-1926; 916-918, II.

13 pozměňov. návrhů k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k §§ 2, 12, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 48, 49, 56 a 79. 73, 6. IV. 1927; 191-192, IV.

1 pozměňov. návrh k předloze o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (zpr. t. 465) kil, odst. 1. 90, 1. VII. 1927; 908, IV.

7 pozměňov. návrhů k předloze o pomocných školách (třídách) (zpr. t. 760) k §§ 3, 5, 8, II., 12, 16 a 18. 150, 12. XI. 1928; 47, VII.

aby min. vnitra ve schůzi senátu podal zprávu o zákazech oslavných schůzí něm. soc. dem. strany dělnické na památku Giacoma Matteottiho. 28, 18. VI. 1926; 529, II.

Resoluce:

3 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. cla prostého dovozu krmiv a slevy dopravného; 2. revise majetkových převodů obecních statků do soukromého majetku, jež se udaly za posledních 40 let; 3. zákazu termínového obchodu obilím. 31, 22. VI. 1926; 685-686, II.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. m. 1926; 414, I; něm. 435, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 305, II.; něm. 426, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. 1.157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 758, II.; něm. 828, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 620, III.; něm. 686, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 71, 5. IV. 1927; 138, IV; něm. 168, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 84, 14. VI. 1927; 679, IV; něm. 830, IV.

o dodatkové úmluvě ze dne 21. VII. 1927 k obchodní dohodě s republikou Rakouskou (zpr. t. 538). 103, 1. XII. 1927; 75, V; něm. 100, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 333, V; něm. 438, V.

o pomocných školách (třídách) (zpr. t. 760). 150, 12. XI. 1928; 36, VII.; něm. 52, VII.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155,15. XI. 1928; 204, VII.; něm. 292, VII.

Interpelace:

stran konfiskace časopisu "Volksfreund" (t. 598/7). 119, 15. III. 1928; 49, VI. odpov. t. 82374. 164, 20. II. 1929; 766, VII.

PRAUSE Johann

VII. voleb. kraj

LW (DG)

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Zvolen zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. - techn. doprav. - zahr. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 296). 54, 7. XII. 1926; 375, III.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74). 19, 4. V. 1926; 204, II.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 275 a 276 zákona o sociálním pojištění zaměstnanců (zpr. t. 203). 40, 1. VII. 1926; 1144, II.; něm. 1190, II.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 71, 5. IV. 1927; 148, IV; něm. 173, IV.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, 11. X. 1928; 1051, VI.; něm. 1075, VI.

Interpelace:

stran novelisace pojištění osob samostatně hospodařících (t. 58/I). 14, 24. III. 1926; 3, II. odpov. t. 219/5. 41, 14. X. 1926; 5, III.

stran voleb do živnostenských soudů (t. 71/4). 16, 21. IV. 1926; 16, II. odpov. t. 103/II. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran úpravy pracovní doby v živnosti pekařské (t. 77/6). 16, 21. IV. 1926; 16, II. odpov. t. 103/9. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

PRINZ Jan

VI. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. živn.

Volba zrušena nálezem volebního soudu ze dne 24. IV. 1926; na jeho místě prohlášen zvoleným Kořínek Ludwig (LW). 21, 18. V. 1926; 257, II.

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Zvolen zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. br. - ink. - rozp. a úst. práv.

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. IV. 1920, čís. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (t. 48). 12, 16. III. 1926; 326, I.

na zřízení "Státního fondu k vybavení z dluhů veřejných zaměstnanců" (t. 49). 12, 16. III. 1926; 326, I.

na doplnění zákona ze dne 19. XII. 1919, čís. 663 Sb. z., o stálých seznamech voličských (t. 92). 21, 18. V. 1926; 259, II.

na opatření vydatné pomoci poškozeným živelními pohromami v okresích severní, východní a střední Moravy (t. 133). 28, 18. VI. 1926; 523, II.

aby senát Národního shromáždění usnesl se na zákonu na ochranu mládeže před zhoubným tiskem a na potírání oplzlých tiskovin, písemností, děl výtvarných, fotografických neb filmových (t. 356). 64, 15. III. 1927; 4, IV.

(koaliční) sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 746). 143, 9. X. 1928; 897, VI.

Resoluce:

k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran sdělení výsledku provádění pozemkové reformy. 31, 22. VI. 1926; 685, II.

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran úpravy přechodní systemisace. 33, 24. VI. 1926; 893, II.

k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran opatření proti protistátní propagandě. 35, 25. VI. 1926; 1032, II.

Zpravodajem:

rozp. v. o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140).

29, 21. VI. 1926; 535, II.; doslov 31, 22. VI. 1926; 692, II.

rozp. v. o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (zpr. t. 159). 32, 24. VI. 1926; 756, II.

rozp. v. o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 34, 25. VI. 1926; 939, II.; doslov 35, 25. VI. 1926; 1029, II. rozp. v. o dani z uhlí (zpr. t. 199). 40, 1. VII. 1926; 1135, II.; doslov 1137, II. doslov k resolucím 1175, II.

rozp. v. o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 205). 40, 1. VII. 1926; 1151, II.; doslov 1156, II.

rozp. v. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (zpr. t. 246). 47, 16. XI. 1926; 270, III.; doslov 271, III.

ústav. práv. v. o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271). 49, 18, XI. 1926; 286, III.; doslov 50, 24. XI. 1926; 316, III.

rozp. v. o úmluvě s královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky čsl. a čsl. pojišťovny s pojistníky italskými (zpr. t. 286). 51, 25. XI. 1926; 342, III.

ústav. práv. v. o úmluvě s republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky čsl. a čsl. pojišťovny životní s pojistníky rakouskými (zpr. t. 287). 51, 25. XI. 1926; 342, III.

ústav. práv. v. o Druhém dodatečném zápisu k úmluvě s republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaném v Praze 17. IX. 1926 (zpr. t. 273). 51, 25. XI. 1926; 345, III.

rozp. v. o změně a prodloužení zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 311). 59, 16. XII. 1926; 1033, III.; doslov 1036, III.

rozp. v. o sčítání lidu (zpr. t. 350). 65, 16. III. 1927; 42, IV.

rozp. v. o změně a doplnění některých ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (zpr. t. 364). 69, 31. III. 1927; 98, IV.

ústav. práv. v. o směnečném zákonu (zpr. t. 399). 76, 11. V. 1927; 397, IV. tiskové opravy 78, 12. V. 1927; 423, IV.

rozp. v. o přímých daních (zpr. t. 411). 81, 9.VI. 1927; 440, IV; doslov 84,14. VI. 1927; 752, IV.

opravy tiskových chyb 80-1803, IV. 10 poznámek k resolucím 804-807, IV.

rozp. v. o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (zpr. t. 465). 90, 1. VII. 1927; 900, IV.

ústav. práv. v. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 476). 93, 11. VII. 1927; 970/V; doslov 978, IV. oprava tiskové chyby 95, 12. VII. 1927; 998, IV.

ústav. práv. v. o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 95, 12. VII. 1927; 1005, IV; doslov 97, 14. VII. 1927; 1305, IV. oprava tiskových chyb 1353, IV. poznámka k resoluci 1354, IV.

rozp. v. k doplňku zákona o přímých daních (zpr. t. 557). 112, 16. XII. 1927; 796, V. tisková oprava 827, V.

rozp. v. k předloze o směnečném poplatku (zpr. t. 592). 119, 15. III. 1928; 50, VI.

ústav. práv. v. o osnově zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (zpr. t. 588). 119, 15. III. 1928; 60, VI.; doslov 64, VI. vyjádření k resol. J. Hubky 120, 20. III. 1928; 82, VI.

rozp. v. k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 126, 23. V. 1928; 292, VI.; doslov 127, 24. IV. 1928; 384, VI.

rozp. v. o změně zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 620). 127, 24. V. 1928; 390, VI.

ústav. práv. v. o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 514, VI.; doslov 607, VI. vyjádření k resoluci 136, 22. VI. 1928; 647, VI.

rozp. v. k předloze o soustavě drobných mincí (zpr. t. 681). 136, 22. VI. 1928; 650, VI.

rozp. v. o změně a doplňku zákona č. 22/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 144, 10. X. 1928; 922, VI.; doslov 146, 12. X. 1928; 1184, VI.

rozp. v. o doplňku zákona č. 43/1928 o stavebním ruchu (zpr. t. 787). 159, 22. XI. 1928; 632, VII.; doslov 641, VII.

rozp. v. o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 163, 15. II. 1929; 758, VII.; doslov 165, 21. II. 1929; 850, VII.

ústav. práv. v. o změně a doplňku trestních zákonů a trestních řádů (zpr. t. 854). 171, 20. III. 1929; 6, VIII.

rozp. v. o ochraně nájemníků (zpr. t. 851). 172, 21. III. 1929; 25, VIII.; doslov 61, VIII.

rozp. v. o osvobození věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (zpr. t. 885). 177, 4. VI. 1929; 7, VIII.; doslov 27, VIII. tisková oprava 179, 11. VI. 1929; 6, VIII.

ústav. práv. v. o úmluvě s královstvím SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 931) a o osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 930). 182,19. VI. 1929; 5, VIII.; doslov 12, VIII. tisková oprava 21, VIII. 2 vyjádření k resolucím 22, VIII.

ústav. práv. v. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 932). 183, 25. VI. 1929; 4, VIII.; doslov II., VIII.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 176, I.

při projednávání zpr. im. v. o žádosti za zavedení kárného řízení dle § 51 jedn. ř. proti sen. Fr. Toužilovi a J. Sochorovi. 40, 1. VII. 1926; 1183, II.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 185, V.

Prohlášení:

jménem koalovaných většinových stran k prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta. 179, 11. VI. 1929; 27, VIII.

Interpelace:

v záležitostech řídícího učitele Stanislava Spáčila z Bušína (t. 156/4). 38, 30. VI. 1926; 1095, II. odpov. t. 35876. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sen. dr. K. Hellera za vyslovení důtky podle § 51 jedn. řádu. 90, 1. VII. 1927; 888, IV.

PROŠEK Josef

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - ink. (II. a I. náhr.) - kult. - soc. pol. - úst. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

na pomoc postiženým povodní na okresích křivoklátském a rakovnickém (t. 137). 28, 18. VI. 1926; 523, II.

na úpravu Labe v obci Brzánkách, okres Roudnice nad Labem (t. 395). 76, 11. V. 1927; 396, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na okrese roudnickém (t. 679). 135, 21. VI. 1928; 513, VI.

Resoluce:

k předloze katastrálního zákona (zpr. t. 539) stran zaražení chmelnic mezi role. 104, 2. XII. 1927; 113, V.

Zpravodajem:

br. v. o stanovení mírového počtu československého vojska od 1. X. 1927 (zpr. t. 388). 73, 6. IV. 1927; 208, IV; doslov 74, 7. IV. 1927; 342, IV.

zahr. v. o provedení úmluv s republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a král. Italským ze 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody (zpr. t. 483). 95, 12. VII. 1927; 996, IV.

živn. v. o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501). 98, 15. VII. 1927; 1379, IV; doslov 1389, IV.

živn. v. o změně a doplňku zákona, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. plavební akciové společnosti Oderské (zpr. t. 595). 133, 19. VI. 1928; 502, VI.

živn. v. o osnově zákona, kterým se živnost dekoratér ská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. ř. a § 1 živn. zák.) pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 761). 148, 29. X. 1928; 21, VII.; doslov 24, VII.

živn. v. o změně a doplňku zákona č. 188 z r. 1922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866). 173, 22. III. 1929; 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 464, III.

o pozemkovém katastru a jeho vedení (zpr. t. 539). 103, 1. XII. 1927; 96, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 415, V.

o prohlášení min. veřej. prací dr. Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru. 119, 15. III. 1928; 58, VI.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 532, VI.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1113, VI.

Interpelace:

v záležitosti šikanování zemědělců při periodickém cejchování vah (t. 84710). 19, 4. V. 1926; 176, II. odpov. t. 33274. 62, 23. II. 1927; 1146, III.

ohledně stavby budovy pro poštovní a telegrafní úřad v Lounech (t. 564/I). 113, 14. II. 1928; 859, V. odpov. t. 63277. 126, 23. V. 1928; 289, VI.

v záležitosti transitních skladišť na chmel (t. 76273). 148, 29. X. 1928; 19, VII. odpov. t. 89873. 177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

PRŮŠA Josef

IV. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. - stál. (náhr.) a živn.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a povodní na Libochovicku (t. 196). 38, 30. VI. 1926; 1096, II.

na poskytnutí pomoci postiženým krupobitím v obvodu zlonickém, okres Slaný (t. 498). 96, 13. VII. 1927; 1086, IV.

na poskytnutí podpory postiženým živelní pohromou v obcích Kostomlaty a Ctiněvsi, okres Roudnice (t. 519). 99, 25. X. 1927; 3, V.

17 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. I sazební č. 24, 32-34, 37 b/1, b/2, b/3, c, 41, 43 b/1, b/2, 45, 82 a, b, 86, 88, 90. 31, 22. VI. 1926; 679-681, II.

42 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. I., III., V, VI., X., XI., XIV., XVII., XIX., XXI. a ke skup. II., odd. III. a IV. 58, 14. XII. 1926; 951-980, III.

154 pozměňov. a doplňov. návrhů k předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 719-732, IV.

2 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k předloze o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500) k §§ 1, 2 a 3. 96, 13. VII. 1927; 1094, IV.

9 pozměňov. návrhů k osnově katastrálního zákona (zpr. t. 539) k §§ 9, II., 12, 29, 56, 84, 96 a 105. 104, 2. XII. 1927; 112, V.

31 pozměňov. návrhů k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 768-784, V.

24 pozměňov. a 17 event. návrhů k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) k §§ 1, 2, 4, 7-10, 12-16, 20, 24, 30, 31, 36 a 37. 124, 28. III. 1928; 221-225, VI.

7 pozměňov. a 1 event. návrh k předloze o státních starobních podporách (zpr. t. 850) k §§ 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9. 172, 21. III. 1929; 18-19, VIII.

při projednávání zpr. t. 300, aby se přes hlasování o stát. rozpočtu pro r. 1927 přešlo k dennímu pořadu a aby vláda předložila nový rozpočet, zvláštní pro Podkarp. Rus, zvláštní pro Slovensko a zvláštní pro tak zv. historické české země. 58, 14. XII. 1926; 951, III.

aby ministři: zahraničí a vnitra podali vysvětlení o tom, proč byl dvěma členům posádky sovětského ledoborce "Krasina" zakázán vjezd do Československa a nebyla povolena přednáška v Teplicích. 157, 20. XI. 1928; 444, VII.

Resoluce:

23 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 984-1006, III.

4 resol. k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. IV, V, Vil a XVIII. 112, 16, XII. 1927; 741-753, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě obchodních styků s Albánií (zpr. t. 42). 16, 21. IV. 1926; 23, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečné mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926; 622, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských (t. 233 a 244), ve věci gen. Gajdy (t. 232). 46, 26. X. 1926; 255, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 921, III.

o povolení daňových výhod pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti (zpr. t. 352). 65, 16. III. 1927; 49, IV.

o úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 84, 14. VI. 1927; 649, IV.

o osnově zákona o silničním fondu (zpr. t. 467). 90, 1, VII. 1927 5916, IV.

o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500). 96, 13. VII. 1927; 1091, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 680, V.

o prohlášení min. veřej. prací dr. Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru. 117, 29. II. 1928; 994, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 124, 28. III. 1928/180, VI.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 127, 24. V. 1928; 372, VI.

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692). 139, 11. VII. 1928; 710, VI.

o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 748), v níž mluví o situaci ve stávkovém obvodu kladensko-slánském. 143, 9. X. 1928; 901, VI.

o vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní výrobním podnikům průmyslovým (zpr. t. 788). 159, 22. XI. 1928; 628, VII.

Interpelace:

o bezdůvodné a nesmyslné konfiskaci časopisu "Výboj" čís. 5., roč. VIII. orgánu Federace Proletářské Tělovýchovy pro tělovýchovné a organisační pracovníky (t. 795/2). 160, 30. I. 1929; 703, VII. odpov. t. 87273. 174, 23. IV. 1929/5, VIII.

Volán k pořádku:

16, 21. IV. 1926; 26, II.

96, 13. VII. 1927; 1094, IV.

143, 9. X. 1928; 905, VI.

REICHSTÄDTEROVÁ Růžena

VII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byla členem výb. kult.

Z e m ř e l a 30. XI. 1928. 160, 30. I. 1929; 701, VII.

Místo ní nastoupil Rudolf Havránek.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným požárem v Baldovci u Rozstání na vysočině Drahanské (t. 145). 34, 25. VI. 1926; 935, II.

na poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami na Kojetínsku a Koníčku (t. 471). 93, 11. VII. 1927; 969, IV.

Resoluce:

k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) stran 1. výchovného na děti učitelek, 2. nároku na dovolenou v době mateřství. 33, 24. VI. 1926; 927, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. 1. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 819, II.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 69, 31. III. 1927; 109, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 381, V.

Interpelace:

v záležitosti bezodkladného vydání prováděcích nařízení k § 11/4 zákona ze dne 13. VII. 1922, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských ve příčině zřízení povinných všeobecných škol pokračovacích pro mládež ve věku od 14 do 16 let, pokud se nevzdělává na pokračovacích školách živnostenských, kupeckých, na lidových školách hospodářských nebo na jiných školách vyšších a odborových (t. 156/I). 38, 30.VI. 1926; 1095, II. odpov. t. 219721. 41, 14. X. 1926/6, III.

o neudržitelných poměrech národnostních na ostrůvku brodeckém u Konice (t. 250). 47, 16. XI. 1926; 267, III. odpov. t. 529. 101, 16. XI. 1927/44, V.

ve příčině postupu úřadů vůči českým menšinovým školám na Moravě (t. 79574). 160, 30. I. 1929; 703, VII.

ve příčině vydávání zbraní nedospělé mládeži (t. 79575). 160, 30. I. 1929; 703, VII. odpov. t. 894/2 177, 4, VI. 1929; 4, VIII.