OBERLEITHNER Gustav, inž.

VII. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. živn.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 369; zprav. dr. B. Baxa; 67, 29. III. 1927; 83, IV. n e v y d á n 71, o. IV. 1927; 163, IV.

OKÁNIK Ludevít, ThDr.

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. kult.

Vzdal se mandátu, místo něho povolán Milutin Křižko. 24, 14. VI. 1926; 490, II.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě (zločin podle §u 361 tr. z.). 14, 24. III. 1926; 4, II.

OLEJNÍK František

V. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - ink. (II. náhr.) - rozp. - soc. a star. poj. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 390, II. o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 220, V.

Interpelace:

(koaliční) v záležitosti epidemických dobytčích nemocí v jižních Čechách (t. 36774). 67, 29. m. 1927; 82, IV. odpov. t. 565/I. 113, 14. II. 1928; 860, V.

PÁNEK Rudolf

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. a zahr.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o závaznosti kolektiv nich (tarifních) smluv (t. 79). 19, 4. V. 1926; 170, II.

na změnu zák. ze dne 12. VIII. 1921, č. 295 Sb. z., o poplatku ze služebních smluv (t. 90). 21, 18. V. 1926; 259, II.

aby vydán byl zákon o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. XII. 1920, č. 689 Sb. z., pro soukromé úředníky a zřízence (t. 115). 24, 14. VI. 1926; 487, II.

aby bylo vydáno nařízení vlády o prodloužení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z. (t. 227). 42, 20. X. 1926; 37, III.

na změnu nařízení vlády ze dne 7. VII. 1926, č. 113 Sb. z., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě (t. 243). 42, 20. X. 1926; 38, III.

na změnu zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 16 Sb. z. z r. 1920, jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (t. 383). 71, 5. IV. 1927; 125, IV.

na změnu zákona ze dne 7. VII. 1926, č. 103 a 104 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (plat. zákon) (t. 585). 115, 17. II. 1928; 910, V.

aby vláda předložila senátu seznamy veškerého úřednictva ve státních úřadech, ústavech, fondech a v podnicích státních a státem spravovaných (t. 615). 125, 29. III. 1928; 275, VI.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1906, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 774). 152, 13. XI. 1928; 113, VII.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 805). 162, 14. II. 1929; 731, VII.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon) (t. 848). 171, 20. III. 1929; 3, VIII.

1 pozměňov. návrh k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. XXII. 58, 14. XII. 1926; 979, III.

19 pozměňov. návrhů k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 165, 21. II. 1929; 834, VII.

Resoluce:

16 resol. k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran 1. poskytnutí peněžitých záloh, 2. zařazení příslušníků pohraniční fin. stráže do I. platové stupnice pro zřízence, 3. absolventů mistrovských a průmysl. škol. 4. zařazení do vyšší služební třídy, 5. úřednictva se středoškolským vzděláním, 6. obsazování systemisov. míst a zamezení interkalářů, 7. zařadění služebních míst do skupin činovného, 8. započítání vojen. služby po př. soukromé praxe, 9. vyrovnání disparity mezi požitky soudců a úředníků s vysokoškolským vzděláním, 10. služební pragmatiky a kárného práva pro četnické gážisty, 11. zvýšení přídavků příslušníkům stráže bezpečnosti a fin. stráže, 12. úpravy výslužného osob odešedších do pense do 31. XII. 1925 a unifikace jejich požitků s pensemi dle nového zákona, 13. osvobození od nájemného zaměstnanců v úředních bytech, 14. úpravy přídavků četnickým gážistům, 15. přídavku v jazykově smíšených územích, kde se úřaduje v jazyku menšin, 16. zrušení (§u 17 zák. z 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z. 33, 24. VI. 1926; 891-893, II.

2 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 982-983, III.

5 resol. k předloze o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 382) stran: 1. obsazování systemisovaných míst kancelářských úředníků u stát. úřadů, soudů, státních nebo státem spravovaných ústavů, podniků a fondů, 2. úpravy otázky staropensistů a úředních titulů, 3. systematického provádění stavby obytných domů pro státní zaměstnance a úpravy tak zv. slovenské výhody, 4. vyhlášení zbývajících služebních řádů, 5. provedení systemisace míst ve státní službě s platností k 1. I. 1926. 74, 7. IV. 1927; 341, IV.

4 resol. k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490) stran: 1. zřízení Jednotného pensijního fondu korporací zaměstnanců samosprávných svazků obecních, 2. převodu úředníků samosprávných na systém státní, 3. úpravy minimálních požitků zřízenců ve venkovských obcích s příslušným větším počtem obyvatel, 4. přizpůsobení odpočivných a zaopatřovacích požitků zaopatřovacím platům stát. zaměstnanců. 97, 14. VII. 1927; 1298, IV.

k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) stran přiměřeného zvýšení činovného státním zaměstnancům, po př. platů těch, kteří činovného nemají. 124, 28. III. 1928; 229, VI.

61 resol. k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. II., V., VI., VII., X., XI., XV., XVII., XVIII., XXI. a ke skup. III.-a. 159, 22. XI. 1928; 642-658, VII.

3 resol. k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814) stran: 1. nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, 2. poskytnutí dočasného státního příspěvku nositelům pensijního pojištění, aby se mohla pojištěncům a důchodcům započítati nepojištěná doba ve smyslu návrhu odborné vlád. komise, 3. přiznání doplatku k důchodům. 165, 21. II. 1929; 847, VII.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o úmluvě sjednané v Římě 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím SHS a RČS o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou (zpr. t. 82). 20, 6. V. 1926; 244, II.

soc. pol. v. o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě dne 6. IV. 1922 (zpr. t. 83). 20, 6. V. 1926; 247, II.

soc. pol. v. o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (zpr. t. 168). 39, 30. VI. 1926; 1123, II.

soc. pol. v. o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 313). 59, 16. XII. 1926; 1037, III.

zahr. v. o Mezinárodních úmluvách o přepravě zboží, cestujících a zavazadel po železnicích (zpr. t. 346). 64, 15. m. 1927; 15, IV.

zahr. v. o úmluvě o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a c. a k. poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních zpráv států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednané mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, král. Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé a o závěrečném protokolu k této úmluvě, podepsaném v Budapešti 15. XII. 1922 (zpr. t. 353). 66, 17. III. 1927; 72, IV.

zahr. v. o úmluvě o závazcích, vzešlých z hospodaření bývalé správy rakouské a poštovních správ států nástupnických a o závěrečném protokolu k této úmluvě, podepsaném v Římě 6. IV. 1922 (zpr. t. 354). 66, 17. III. 1927; 74, IV.

zahr. v. o obchodní a plavební úmluvě s Finskem ze dne 2. III. 1927 (zpr. t. 432). 84, 14. VI. 1927; 800, IV.

zahr. v. o obchodní úmluvě s republikou Tureckou ze dne 31. V. 1927 (zpr. t. 512). 98, 15. VII. 1927; 1409, IV.

soc. pol. v. o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 560). 112, 16. XII. 1927; 798, V.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra Švehly. o, 19. XII. 1925; 89, I.

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). 12, 16. III. 1926; 329, I.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 797, II.

o dani z cukru (zpr. t. 176) a o zvýšení daně z lihu (zpr. t. 177). 37, 26. VI. 1926; 1079, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 473, III.

o osnově zákona o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413), v níž obírá se i systemisací. 84, 14. VI. 1927; 632, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 1244, IV.

o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590). 118, 13. III. 1928; 23, VI.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 124, 28. III. 1928; 185, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 152, 13. XI. 1928; 76, VII.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 164, 20. II. 1929; 773, VII.

o stát. závěrečném účtu za rok 1927 (zpr. t. 815). 167, 12. III. 1929; 954, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853). 172, 21. III. 1929; 36, VIII.

Interpelace:

naléhavá ve věci novelisace zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků (t. 229). 42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá ve věci vydání nařízení vlády o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z. (t. 230). 42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá ve věci zákona o nemocenském pojištění soukromého úřednictva (t. 231). 42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá v příčině zdražení cukru (t. 750). 147, 18. X. 1928; 16, VII. odpov. t. 828/I. 166, 5. III. 1929; 923, VII.

ve věci zavedení nové výzbroje pro pohraniční finanční stráž (t. 28273). 50, 24. XI. 1926; 310, III. odpov. t. 414. 80, 8. VI. 1927; 430, IV.

aby bylo vydáno nařízení vlády o nemocenském pojištění zaměstnanců ČSR, přidělených služebně mimo hranice republiky (t. 367). 67, 29. III. 1927; 82, IV.

v záležitosti systemisace služebních míst ve státních úřadech a podnicích (t. 528/I). 101, 16. XI. 1927; 44, V.

v záležitosti převodu samosprávných zaměstnanců do zákona č. 108 z r. 1926, t. z v. platového (t. 540). 103, 1. XII. 1927; 71, V. odpov. t. 63272. 126, 23. V. 1928; 288, VI.

ohledně vydání služebního řádu pro zaměstnance státních hutních a báňských podniků (t. 540/I). 103, 1. XII. 1927; 71, V. odpov. t. 828/3. 166, 5. III. 1929; 923, VII.

v záležitosti vydání nového zákona o služebním poměru zaměstnanců ve vyšších službách soukromých, tzv. zákona o obchodních pomocnících (t. 540/2). 103, 1. XII. 1927; 71, V. odpov. t. 605/7. 120, 20. III. 1928; 77, VI.

v záležitosti novelisace zákonů o nemocenském a pensijním pojištění soukromého úřednictva (t. 54073). -103, 1. XII. 1927; 71, V.

týkající se sebevražd u finanční stráže (t. 564/7). 113, 14. II. 1928; 860, V. odpov. t. 72875. 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

v záležitosti přiznání odškodného pozůstalým po příslušnících finanční stráže, kteří byli ve službě zabiti nebo následkem zranění stali se invalidními (t. 56478). 113, 14. II. 1928; 860, V. odpov. t. 823/I. 164, 20. II. 1929; 766, VII.

o zadržování uchopitelské odměny kontroloru Janu sikovi a legionáři Vítu Votípkovi hlavním finančním ředitelstvím v Užhorodě (t. 795710). 160, 30. I. 1929; 703, VII. odpov. t. 87277. 174, 23. IV. 1929; 5, VIII.

ve věci systemisace služebních míst (t. 928x3). 181, 18. VI. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

stran odstranění neblahých následků vadných zákonů o stavebním ruchu (stavební katastrofa v Praze na Poříčí). 143, 9. X. 1928;

odpov. předsedy dr. M. Hrubana. 147, 18. X. 1928; 3, VII.