KAHLER Josef

II. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 1, I.

Byl členem výb. dáv. z maj. - ink. (I. náhr.) - kult. - rozp. a techn. doprav.

Návrhy:

na poskytnutí podpory osobám, jež poškozeny byly dne 25., 26. a 27. V. 1928 povodní v okresech trutnovském a marsovském (t. 722). 141, 25. IX. 1928; 857, VI.

pozměňov. návrh k osnově měnící ustanovení o přímých daních (zpr. t. 59) k čl. III. 13, 17. III. 1926; 398, I.

Resoluce:

k osnově měnící ustanovení o přímých daních (zpr. t. 59), týkající se dřívějších předpisů daně z válečných zisků poplatníkům, kteří museli válečné půjčky odvésti bez náhrady. 13, 17. III. 1926; 398, I.

Řeč v rozpravě:

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení mimořádné státní přirážky ku přímým daním na r. 1926 (zpr. t. 59). 13, 17. III. 1926; 391, I; něm. 433, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 21, 18. V. 1926; 278, II.; něm. 292, II.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 292, IV; něm. 362, IV.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 82, 10. VI. 1927; 567, IV; něm. 573, IV.

KALČOK Michal

IX. voleb. kraj

HI.

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I. Zvolen zapisovatelem 6, 18. II. 1926; 142,1. Zvolen při nové volbě zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III. Byl členem výb. ink. (I. náhr., II. náhr.) a rozp.

Návrhy:

aby lhůta pro přihlášku k dani důchodkové na rok 1927 byla prodloužena (t. 584). H5, 17. II. 1928; 910, V.

Resoluce:

k osnově měnící ustanovení o přímých daních (zpr. t. 59), týkající se předpisování daní na Slovensku městy a obcemi, podávání odvolám notáři, ukládání župních, městských a obecních přirážek do pokladen těchto korporací a zastavení exekucí až do vyřízení odvolání. 13, 17. III. 1926; 396, I.

k předloze o dani z cukru (zpr. 1.176) stran nevybírání daně z obratu od rolníků na Slovensku za odprodaná hospodářská zvířata. 37, 26. VI. 1926; 1080, II.

Řeč v rozpravě:

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení mimořádné státní přirážky ku přímým daním na r. 1926 (zpr. t. 59). 13, 17. m. 1926; 389, I.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 700, IV.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zastup. a sedrie v Bratislavě z 3. IX. 1926 TI. IX. 107724 [přečin pomluvy §§ 1, 3 lit. l), zák. čl. XL/1914]. 16, 21. IV. 1926; 16, II. zpr. t. 279; zprav. R. Wagner. 50, 24. XI. 1926; 310, III. zpráva vrácena im. v. 51, 25. XI. 1926; 350, III. zpr. t. 562; zprav. R. Wagner. 113, 14. II. 1928; 859, V. nevydán 116, 28. II. 1928; 945, V.

KARAS Josef, JUDr.

I. voleb. kraj

I.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. br. - dav. z maj. - im. - ink. (I. náhr.) - kult. - rozp. - soc. pol. - stál. (náhr.) a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami na Jindřichohradecku a Počátecku (t. 514). 98, 15. VII. 1927; 1433, IV.

Zpravodajem:

rozp. v. k osnově o výši daně z cukru (zpr. t. 13). 5, 19. XII. 1925; 108, I.; doslov 112, I.

rozp. v. o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení mimořádné státní přirážky ku přímým daním na r. 1926 (zpr. t. 59). 13, 17. III. 1926; 384, I.; doslov 398, I.

rozp. v. o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74). 19, 4. V. 1926; 179, II.

zahr. a rozp. v. o úmluvě sjednané v Římě 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím SHS a RČS o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou (zpr. t. 82). 20, 6. V. 1926; 246, II.

zahr. a rozp. v. o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě dne 6. IV. 1922 (zpr. t. 83). 20, 6. V. 1926; 248, II.

rozp. v. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (zpr. t. 157). 32, 24. VI. 1926; 748, II. doslov 33, 24. VI. 1926; 895, II.

rozp. v. o dani z cukru (zpr. t. 176). 36, 26. VI. 1926; 1043, II. doslov 37, 26. VI. 1926; 1080, II.

rozp. v. o zvýšení daně z lihu (zpr. t. 177). 36, 26. VI. 1926; 1045, II.

rozp. v. o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (zpr. t. 179). 38, 30. VI. 1926; 1098, II.

rozp. v. o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rok. uher. mezi věřiteli nebo dlužníky čsl. a italskými (zpr. t. 167). 39, 30. VI. 1926; 1123, II.

rozp. v. o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (zpr. t. 168). 39, 30. VI. 1926; 1123, II.

rozp. v. o udělení státního občanství čsl. některým osobám (t. 193). 40, 1. VII. 1926; 1161, II.

rozp. v. o návrzích t. 76, 88, 89, 112, 113, 116, 132, 133, 136, 137, 138,142, 143,144, 145, 150, 151, 152 a 154 v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213). 41, 14. X. 1926; 16, III.

zahr. v. o obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 261). 53, 30. XI. 1926; 366, III.

rozp. v. o změně a prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 312). 60, 16. XII. 1926; 1082, III.; doslov 1094, III.

rozp. v. o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 318). 61, 17. XII. 1926; 1105, III.

rozp. v. o vlád. nař. z 22. XII. 1926 (t. 327), kterým se provádí zákon ze 16. XII. 1926, č. 253 Sb. z., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 360). 67, 29. III. 1927; 85, IV.

br. v. o doplnění a částečné změně zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (zpr. t. 386). 73, 6. IV. 1927; 205, IV. doslov 74, 7. IV. 1927; 341, IV.

br. v. o umísťování déle sloužících poddůstojníků (zpr. t. 389).

73, 6. IV. 1927; 210, IV. doslov 74, 7. IV. 1927; 341, IV. doslovy k resolucím 75, 8. IV. 1927; 390-391, IV.

br. v. o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (zpr. t. 392). 74, 7. IV. 1927; 261, IV; doslov 341, IV. tiskové opravy 75, 8. IV. 1927; 387, IV.

rozp. v. o celém výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou československou nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí (zpr. t. 373). 76, 11. V. 1927; 405, IV.

rozp. v. o poplatkových úlevách při splynutí (fusi), nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (zpr. t. 410). 80, 8. VI. 1927; 431, IV.

rozp. v. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 81, 9. VI. 1927; 461, IV. doslov 84, 14. VI. 1927; 755, IV. opravy tiskových chyb 803, IV. 3 poznámky k resolucím 867-8, IV.

rozp. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze (zpr. t. 475). 93, 11. VII. 1927; 981, IV.

rozp. v. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 561). 112, 16. XII. 1927; 809, V.

rozp. v. k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611). 122, 27. III. 1928; 100, VI. doslov 124, 28. III. 1928; 231, VI.

soc. pol. v. k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612). 122, 27. III. 1928; 102, VI. doslov 124, 28. III. 1928; 231, VI. 7 vyjádření k resolucím 257-259, VI.

rozp. v. k usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Bradáče (koaličním), aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy v úhrnné jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 653). 131, 14. VI. 1928; 471, VI.

rozp. v. o nabytí místní dráhy Votice - Sedlčany státem (zpr. t. 663). 132, 15. VI. 1928; 491, VI.

rozp. v. o změně a doplňku zákona, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. plavební akciové společnosti Oderské (zpr. t. 595). 133, 19. VI. 1928; 502, VI.

rozp. v. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693). 138, 10. VII. 1928; 666, VI.; doslov 691, VI.

rozp. v. k osnově zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky čsl. od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (zpr. t. 714). 140, 12. VII. 1928; 789, VI.

vyjádření k resoluci R. Wagnera 790, VI.

zahr. v. o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 755). 147, 18. X. 1928; 12, VII.

rozp. v. o pomocných školách (třídách) (zpr. t. 760). 150, 12. XI. 1928; 36, VII.

zahr. v. o smlouvě s Německou říší o hraniční Odře (zpr. t. 813). 166, 5. m. 1929; 933, VII.

rozp. v. o ratifikaci třetího dodatečného zápisu k úmluvě s republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rak.-uher. korunách (č. 6071926 Sb. z.), podepsaného v Praze 27. XI. 1928 (zpr. t. 879). 176, 24. IV. 1929; 17, VIII.

rozp. v. o osnově zákona,.kterým se provádí Třetí dodatečný zápis k úmluvě s republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rak.-uher. korunách (zpr. t. 878). 176, 24. IV. 1929; 17, VIII.

rozp. v. k předloze o Národním divadle v Praze (zpr. t. 886). 179, 11. VI. 1929; 9, VIII.

zahr. v. o úmluvě s královstvím SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 931) a

o osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 930). 182,19. VI. 1929; 9, VIII.; doslov 12, VIII.

rozp. v. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. 1929; 14, VIII.; doslov 46, VIII.

rozp. v. o úmluvě s král. Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rok. a uh-, podepsané v Budapešti 26. V. 1928 (zpr. t. 950) a

o osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. Maďarským ze dne 26. V. 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rak. a uh. (zpr. t. 951). 186, 28. VI. 1929; 39, VIII.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). II., 11. III. 1926; 247, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 301, II.

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1003, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244. 43, 21. X. 1926; 99, III.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 687, V.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 579, VI.

o stát. závěrečném účtu za rok 1927 (zpr. t. 815). 167, 12. III. 1929; 959, VII.

Interpelace:

stran dalšího povolení podpor pro sirotky po hornících v Příbrami (t. 15675). 38, 30. VI. 1926; 1095, II. odpov. t. 565. 113, 14. II. 1928; 860, V.

KAVAN Eduard

VII. voleb. kraj

I.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I. Zvolen provisorně zapisovatelem 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem 6, 18. II. 1926/42, I. Byl členem výb. in. - ink. (II. náhr.) a kult.

KIANIČKA Bohuš

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I. Byl členem výb. br. - im. a soc. pol.

Návrhy:

na vydání zákona o stavbě nových železničních drah na Slovensku (t. 462). 98, 15. VII. 1927; 1378, IV.

aby bylo nařízeno vládou, že by města s veřejnými porážkami zřizovala současně s porážkou, masnou tržnicí, chladírnou, mrazírnou, střevárnou, dršťkárnou atd. též povinné kožní skladiště na konservování a aukční zpracování kozí, pocházejících z místních a okolních, zvěrolékařsky prohlídnutých porážek (t. 899). 177, 4. VI. 1929; 6, VIII.

v příčině odstranění případně zmírnění daňových břemen stavu řeznicko-uzenářského (t. 900). 177, 4. VI. 1929; 6, VIII.

Resoluce:

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran systemisace míst v patentním úřadě. 33, 24. VI. 1926; 894, II.

Zpravodajem:

o im. věci J. Slámy (zpr. t. 348). 67, 29. III. 1927; 87, IV.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1007, II.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385 a 389). 73, 6. IV. 1927; 229, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; 1104, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 406, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 222, VII.

Věcná poznámka:

jíž odpovídá na věcnou poznámku V. Dundra ku své řeči za rozpravy o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1021, II.

KLEČÁK Josef Václav

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I. Byl členem výb. br. - rozp. - soc. pol. a soc. a star. poj.

Návrhy:

na okamžitou pomoc postiženým průtrží mračen v obcích: Nový Jáchymov, Otročiněves, Nová Huť pod Nižborem, Stradonice v okresu křivoklátském a v Buštěhradě v okresu kladenském (t. 666). 131, 14. VI. 1928; 462, VI.

pozměňov. návrh k f in. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. XVIII. 58, 14. XII. 1926; 974, III.

37 pozměňov. a 3 event. návrhy k předloze o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1142-1144, VI.

Resoluce:

4 r e s o l. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300). 38, 14. XII. 1926; 992-1002, III.

Zpravodajem:

rozp. v. o doplňku Qu 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (zpr. t. 34). 12, 16. III. 1926; 353, I; doslov 358, I.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74). 19, 4. V. 1926; 188, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 634, III.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 400, V.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, 11. X. 1928; 1021, VI.

o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta. 179, 11. VI. 1929; 21, VIII.

o výkonu lékařské praxe (zpr. t. 953) a o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 19, VIII.

Interpelace:

vládě republiky ČS., zdali hodlá v nejbližší době Národnímu shromáždění předložiti předlohy zákonů o ubytování vojska a o přípřežích (892/I). 177, 4. VI. 1929; 4, VIII.

o přeřazení města Loun ze skupiny C činovného do skupiny B činovného (t. 89272). 177, 4. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sen. V. Dýka na zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. 38, 30. VI. 1926; 1097, II.

KLIMKO Julo, inž.

X. voleb. kraj

HL.

Volba verifikována 1, 17, XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I. Byl členem výb. im. - nár. hosp. - stál. a úst. práv.

Návrhy:

na změnu § 9 zákona ze dne 11. VI. 1919, č. 330 Sb. z. (t. 134). 28, 18. VI. 1926; 523, II.

6 pozměňov. návrhů k předloze o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1133, VI.

Resoluce:

2 resol. (koaliční) k předloze o zatímní ochraně lesů (zpr. t. 587): 1. aby vláda při vydání vlád. nařízení k tomuto zákonu brala zřetel na návrhy expertů a na návrh inž. Kliniko, přednesené v nár. hosp. výb. a 2. stran osmileté praktické lesní služby kandidátů inspekční služby. 117, 29. II. 1928; 973, V.

k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) stran poskytnutí výhody, vyplývající z tohoto zákona, těm nepřevzatým pensistům, jichž odpočivné požitky toho času vyplácejí se zálohou na účet jednotlivých cizích států. 127, 24. V. 1928; 382-383, VI.

Zpravodajem:

im. v. o žádosti dr. Ad. Procházky a K. Sáblíka na zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. řádu proti Fr. Toužilovi a J. Sochorovi. 40, 1, VII. 1926; 1180, II.

o im. věci V. Hampla (zpr. t. 433). 85, 21. VI. 1927; 846, IV.

o im. věci dr. B. Macků (zpr. t. 444). 87, 24. VI. 1927; 854, IV.

o im. věci I. Bodnára (zpr. t. 808).

166, 5. III. 1929; 935, VII. o im. věci I. Bodnára (zpr. t. 908).

181, 18. VI. 1929; 8, VIII.

Řeč v rozpravě:

o im. věci M. Kalčoka (zpr. t. 279). 51, 25. XI. 1926; 349, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 596, III.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a soudní stolice v Košicích (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3. odst. II. č. 1 a 2 zák. čl. XIII./1914). 12, 16. III. 1926; 327, I.

vrchního stát. zast. a soudní stolice v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona čís. 5071923).

85, 21. VI. 1927; 844, IV. zpr. t. 790; zprav. dr. O. Havelka; 160, 30. I. 1929; 702, VII. nevydán. 706, VII.

vrchního stát. zast. v Košicích a okres. s. v Prešově z 21. III. 1928 Nt 2572775 (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI/1914) (čís. předs. 5946). 126, 23. V. 1928; 290, VI.

KLOFÁČ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Zvolen definitivně předsedou senátu. 6, 18. II. 1926; 140, I.

Zvolen při nové volbě předsednictva místopředsedou senátu. 53, 30. XI. 1926; 369, III.

Složil slib jako místopředseda. 54, 7. XII. 1926; 376, III.

Byl členem výb. br.

Proslov:

po zvolení předsedou senátu. 6, 18. II. 1926; 140, I.

Projev:

(jako předseda)

o věcnosti a slušnosti výroků v řečech senátorů (po řeči sen. Toužila). 24, 14. VI. 1926; 498, II.

sdělení o událostech dne 15. VI. 1926 na shromáždění lidu v Praze. 27, 15. VI. 1926; 518, II.

Návrhy:

na přechod přes osnovu t. 379 (o délce presenční služby) k dennímu pořadu. 74, 7. IV. 1927; 338, IV.

aby se přes osnovu t. 381 (o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva) přešlo k dennímu pořadu. 74, 7. IV. 1927; 338, IV.

na zřízení 18 členného vyšetřujícího výboru ve věci kapitána Jaroslava Falouta. 185, 27. VI. 1929; 53, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 897, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 304, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 711, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 158, 21. XI. 1928; 550, VII.

Věcná poznámka:

v níž reaguje na výrok min. NO Udržala, týkající se vlastní řeči za rozpravy o vojenských předlohách ve 74. schůzi. 74, 7. IV. 1927; 335, IV.

Interpelace:

o vyzvědačství kapitána Jaroslava Falouta (t. 91575). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

odpov. t. 94275. 185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 548; zprav. dr. Fr. Soukup; 105, 3. XII. 1927; 130, V. nevydán. 107, 12. XII. 1927; 139, V.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem). 88, 30. VI. 1927; 860, IV. zpr. t. 657; zprav. dr. B. Baxa; 130, 12. VI. 1928; 426, VI. nevydán (zprav. dr. O. Havelka). 131, 14. VI. 1928; 476, VI.

zemsk. trest. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. předs. 7719). 160, 30. I. 1929; 705, VII.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. předs. 7720). 160, 30. I. 1929; 705, VII.

KLOUDA Antonín, JUDr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - stál. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

1 pozměňov. k předloze o přímých daních (zpr. t. 411) k § 72 lit. m. 84, 14. VI. 1927; 732, IV.

55 p o z m ě ň o v. a 15 e v e n t. návrhů k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490). 97, 14. VII. 1927; 1270-1275, IV.

8 pozměňov. návrhů k předloze o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 1300-1301, IV.

pozměňov. návrh k předloze o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 531) k § 3. 101, 16. XI. 1927; 50, V.

na sečtení hlasů při hlasování o resolucích navržených k Donátovu návrhu stran uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 422, II.

na sčítání hlasů při hlasování o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů stran vydání zákona, jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (t. 129). 27, 15. VI. 1926; 517, II.

aby se přes návrh posl. inž. J. Dostálka na vydání zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 149) přešlo k dennímu pořadu. 35, 25. VI. 1926; 1022, II.

na zahájení rozpravy o vládním prohlášení min. předs. dr. A. Švehly. 41, 14. X. 1926; II., III.

aby se dne 28. X. 1928 konala slavnostní schůze senátu. 147, 18. X. 1928; 16, VII.

na zahájení rozpravy o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala. 162, 14. II. 1929; 735, VII.

Zpravodajem:

zahr. v. o úpravě obchodních styků s Albánií (zpr. t. 42). 16, 21. IV. 1926; 17, II.; doslov 43, II.

ústav. práv. v. o úmluvě sjednané v Římě 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím SHS a RČS o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou (zpr. t. 82). 20, 6. V. 1926; 247, II.

ústav. práv. v. o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upravény úmluvou v Římě dne 6. IV. 1922 (zpr. t. 83).

20, 6. V. 1926; 249, II.

ústav. práv. v. o úpravě některých lhůt při smlouvách nájemních (zpr. t. 163). 37, 26. VI. 1926/1083, II.

zahr. v. o obchodní, celní a plavební úmluvě s Persií, podepsané v Teheránu 30. IV. 1929 (zpr. t. 924). 183, 25. VI. 1929; 13, VIII.

Řeč v rozpravě:

o udělení státního občanství čsl. některým osobám (t. 193). 40, 1. VII. 1926; 1168, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských (t. 233 a 244), ve věci gen. Gajdy (t. 232) (v níž obírá se také otázkou nového předsednictví v senátě). 46, 26. X. 1926; 237, III.

o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 531). 101, 16. XI. 1927; 47, V.

o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala. 162, 14. II. 1929; 736, VII.

Interpelace:

ve věci výplaty 22 mil. Kč ze slovenských církevních statků ostřihomským beneficiátům (t. 822). 164, 20. II. 1929; 765, VII. odpov. t. 89475. 177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o přeřazení města Litoměřic do skupiny B činovného (t. 822/2). 164, 20. II. 1929; 765, VII. odpov. t. 872. 174, 23. IV. 1929; o, VIII.

o přeřazení města Terezína do vyšší skupiny činovného (t. 92872). 181, 18. VI. 1929; 8, VIII.

o přeřazení města Rumburku do skupiny míst B činovného (t. 94076). 185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

KOPŘIVA František

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I. Byl členem výb. nár. hosp.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 488, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 158, 21. XI. 1928; 534, VII.

KOŘÍNEK Ludwig

VI. voleb. kraj

LW

Nastoupil místo Jana P r i n z e (REP), jehož volba byla nálezem volebního soudu ze dne 24. IV. 1926 zrušena.

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 257, II.

Slib vykonal 21, 18. V. 1926; 259, II.

Byl členem výb. nár. hosp.

KOTRBA Jan

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I. Zvolen pořadatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. br. - in. - ink. (I. náhr.) - nár. hosp. - zahr. a živn.

Návrhy:

na změnu zákona z 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. (pracovní doba v pekárnách) (t. 297). 54, 7. XII. 1926; 375, III.

na doplnění Vyhlášky ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. VII. 1927, č. 123 Sb. z., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub (t. 551). 112, 16. XII. 1927; 647, V.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o prozatímní obchodní úmluvě (modus vivendi) a o obchodní úmluvě se Španělskem, sjednané v Madridě 29. VII. 1925 (zpr. t. 125). 26, 15. VI. 1926; 507, II.

živn. v. o změně § 151 živnost. řádu (Nov. z r. 1907) (zpr. t. 202). 40, 1. VII. 1926; 1138, II.

nár. hosp. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Tureckou (zpr. t. 269). 50, 24. XI. 1926; 330, III.

nár. hosp. v. o obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 261). 53, 30. XI. 1926; 367, III.

nár. hosp. v. o prozatímní obchodní dohodě s dominiem Kanadou, sjednané v Praze, 20. XII. 1926 (zpr. t. 361). 67, 29. III. 1927; 84, IV.

nár. hosp. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze (zpr. t. 475). 93, 11. VII. 1927; 980, IV.

živn. v. k předloze zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (zpr. t. 683).

139, 11. VII. 1928; 739, VI. tisková oprava 140, 21. VII. 1928; 839, VI.

nár. hosp. v. o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 755). 147, 18. X. 1928; 12, VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 57, 13. XII. 1926; 740, III. o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 673, V.

Interpelace:

ohledně porušování zákona ze dne 19. XII. 1918, čís. 91 Sb. z., se strany dělnických, družstevních a mlýnských pekáren a nutnosti novelisace uvedeného zákona (t. 15672). 38, 30. VI. 1926; 1095, II.

v příčině poškozování živností a obchodů v Praze při demonstračních projevech komunistických a socialistických v minulých dnech konaných (t. 15673). 38, 30. VI. 1926; 1095, II. odpov. t. 33277. 62, 23. II. 1927; 1146, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin iu 5 tr. z. a §II 18, č. 2 zák. na ochranu republ.). 6, 18. II. 1926; 138, 1. zpr. t. 344; zprav. F. Šabata; 64, 15. III. 1927; 3, IV. nevydán 29, IV.

KOUKAL Bohuslav

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8,1. Byl členem výb. in. - soc. pol. - soc. a star. poj. a živn.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. veř. prací dr. Spiny o stavební katastrofě na Poříčí a o změně a doplňku zákona č. 22171924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, 11. X. 1928; 1017, VI.

KOUTNÝ Tomáš

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925, 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - ink. - soc. pol. - soc. a star. poj. a zahr.

Návrhy:

aby byla urychleně poskytnuta výpomoc obyvatelstvu v Lipově, Dubňanech, Mutěnicích, Kyjově, Kostelci u Kyjova, Čeložnicích, které postiženo bylo krupobitím a průtrží mračen (t. 904). 179, 11. VI. 1929; 3, VIII.

1 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74) k čl. I. 19, 4. V. 1926; 203, II.

5 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) k §§ l-5. 35, 25. VI. 1926; 1024-1025, II.

event. návrh k předloze o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 381) kil. 74, 7. IV. 1927; 338-339, IV.

147 pozměňov. návrhů k předloze o změně a doplňku zákona č. 22/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1144-1165, VI.

na sečítání hlasů při hlasování o pozměňovacích návrzích jím a druhy podaných k předloze o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1024, II.

aby se přes zákon o změně zákona z 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o němž se usnesla posl. sněmovna, přešlo k dennímu pořadu (t. 317). 61, 17. XII. 1926; 1129, III.

na vrácení předlohy t. 378 (doplnění a částečná změna zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením kárným) br. výb. k vypracování nového návrhu. 74, 7. IV. 1927; 338, IV.

na vrácení předlohy t. 382 (o umísťování déle sloužících poddůstojníků) br. výb. k přepracování. 74, 7. IV. 1927; 339, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74) stran zvýšení důchodů a nové lhůty k přihláškám. 19, 4. V. 1926; 203, II.

2 r e s o l. k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran 1. odluky církve od státu, 2. předání vedení matrik orgánům státním po př. samosprávním. 35, 25. VI. 1926; 1027, II.

k předloze, kterou se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a o přeložení do výslužby řízením správním (t. 378), aby do 2 měsíců předložen byl návrh zákona, jímž se ruší zvláštní vojenské trestní právo i soudnictví a všechny vojenské osoby podřizují se všeobecnému trestnímu právu a občanskému trest. soudnictví. 74, 7. IV. 1927, 338, IV.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 201, I.

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74). 19, 4. V. 1926; 199, II.

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 998, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 843, III.

o změně zákona z 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 320). 61, 17. XII. 1926; 1128, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385 a 389). 73, 6. IV. 1927; 231, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; 1108, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 320, V.

o cestovních pasech (zpr. t. 621). - 125, 29. III. 1928; 277, VI.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 126, 23. V. 1928; 319, VI.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, 11. X. 1928; 997, VI.

o dodatkových protokolech k obchodní úmluvě s republikou Polskou (zpr. t. 753 a 754), v níž mluví o incidentu sen. M. Fijaly v Bratislavě dne 14. X. 1928. 147, 18. X. 1928; 10, VII.

o osvobození věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (zpr. t. 885). 177, 4, VI. 1929; 15, VIII.

o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta. 179, 11. VI. 1929; 26, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin l zák. na ochranu republiky). 6, 18. II. 1926; 138, I. zpr. t. 55; zprav. dr. Baxa; 12, 16. III. 1926; 326, I. n e v y d á n 16, 21. IV. 1926; 46, II.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §§ 279, 283 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.). 6, 18. II. 1926; 138, I. zpr. t. 54; zprav. dr. Baxa; 12, 16. III. 1926; 326, I. vydán 23, 1. VI. 1926; 477, II.

Volán k pořádku:

61, 17. XII. 1926; 1129, III. 125, 29. III. 1928; 277, VI.

KOVALIK Ján, PhDr.

VIII. voleb. kraj

HL.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I. Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory povodněmi a živelními pohromami postiženým obcím v župě povážské, nitranské, bratislavské, zvolenské, podtatranské a na bezodkladné provedení systematického zregulování řek na Slovensku (t. 209). 40, 1. VII. 1926; 1134, II.

na bezodkladné poskytnutí státní podpory požáry postiženým v obcích Kremnica, Žarnovická Hutá, Hranovica a Štvrtok na Slovensku (t. 248). 47, 16. XI. 1926; 267, III.

na poskytnutí rychlé podpory požárem poškozeným obcím: Liesek a Vrádišť (t. 705). 140, 12. VII. 1928; 788, VI.

pozměňov. návrh k úmluvě s Polskem o usnadnění pohraničního styku (t. li), týkající se čl. 1. 13, 17. III. 1926; 424, I.

aby zpr. t. 279 (věc M. Kalčoka) vrácena byla im. v. 51, 25. XI. 1926; 348, III.

Zpravodajem:

zahr. v. o Mezinárodním Ujednání o vývozu kozí (zpr. t. 933). 182, 19. VI. 1929; 17, VIII.

zahr. v. o Mezinárodním Ujednání o vývozu kostí (zpr. t. 934). 182, 19. VI. 1929; 19, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr. Švehly. 5, 19. XII. 1925; 69, I.

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. III. 1926; 410, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 17. 22. IV. 1926; 73, II.

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 34, 25. VI. 1926; 974, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly (projev jménem strany rudové). 45, 26. X. 1926; 206, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 430, III.

o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 318). 61, 17. XII. 1926; 1116, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 69, 31. III. 1927; 108, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; lili, IV.

o návrzích v příčině živelních pohrom (zpr. t. 509). 98, 15. VII. 1927; 1422, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 326, V.

o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590). 118, 13. III. 1928; 16, VI.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 565, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 152, 13. XI. 1928; 90, VII.

o výkonu lékařské prakse (zpr. t. 953) a o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 10, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Žilině (přestupek podle § 4 zákona č. 309/21 Sb. z.) (č. předs. 6728). 141, 25. IX. 1928; 861, VI.

zpr. t. 791; zprav. dr. O. Havelka. 160, 30, I. 1929; 702, VII.

nevydán 160, 30. I. 1929; 707, VII.

KRČMÉRY Karol, PhDr.

IX. voleb. kraj

HL.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I. Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda.

53, 30. XI. 1926; 369, 370, III. Byl členem výb. kult. a úst. práv.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 694, V.

Interpelace:

v záležitosti zúčastnění se sen. Zimáka na soc. dem. kongresu v Budapešti, kde se daly nepřátelské projevy proti RČS (t. 63/2). 126, 23. V. 1928; 288, VI.

KŘIŽKO Milutin

XI. voleb. kraj

REP

Nastoupil na místo dr. Ludevíta O k á n i k a, vzdavšího se mandátu.

Slib vykonal 24, 14. VI. 1926; 490, II.

Z e m ř e l 25. VIII. 1926. 41, 14. X. 1926; 3, III.

Za něho nastoupil Vollay Elemír.

KROIHER Frant. Jan

V. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. ink. - rozp. a úst. práv.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Lišov, české Budějovice a Trhové Sviny. (t. 116). 24, 14. VI. 1926; 487, II.

aby návrh V. Donáta na uzákonění nového definitivního celního sazebníku (t. 75) projednán byl jednáním zkráceným podle § 55 jedn. ř. 20, 6. V. 1926; 250, II.

Zpravodajem:

rozp. v. o zrušení ustanovení čl. II. vlád. nař. ze dne 4. VI. 1925, č. lil Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro čsl. celní území a o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 21, 18. V. 1926; 275, II.

doslov 22, 19. V. 1926; 415, 423, 424, II.

rozp. v. o povolení užití dílčích dlužních úpisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925 v částce Kč 27,000.000.- jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 153). 37, 26. VI. 1926; 1083, II.

rozp. v. o prodloužení účinnosti zákona ze 4. VII. 1923, č. 151 Sb. z., ve znění zák. z 2. VII. 1924, č. 163 Sb. z., o poplatkových a dalších daňových úlevách při fusi (zpr. t. 181). 38, 30. VI. 1926; 1099, II.

rozp. v. o poskytnutí zápůjčky po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi (zpr. t. 200). 40, 1. VII. 1926; 1137, II.

rozp. v. o použití dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce Kč 20.000.000- se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 206). 40, 1. VII. 1926; 1157, II.

rozp. v. k předloze o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (zpr. t. 270). 50, 24. XI. 1926; 320, III.

rozp. v. o úmluvě s republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky čsl. a čsl. pojišťovny životní s pojistníky rakouskými (zpr. t. 287). 51, 25. XI. 1926; 343, III.

rozp. v. o Druhém dodatečném zápisu k úmluvě s republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924, podepsaném v Praze 17. IX. 1926 (zpr. t. 273). 51, 25. XI. 1926; 345, III.

rozp. v. o návrzích t. 172, 178, 184, 185, 186, 187, 194, 196, 197, 198, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 238, 239, 240 a 248 v záležitosti poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami (zpr. t. 351). 65, 16. III. 1927; 53, IV.

rozp. v. o provedení úmluv s republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a král. Italským ze 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody (zpr. t. 483). 95, 12. VII. 1927; 9916, IV.

rozp. v. o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500). 96, 13. VII. 1927; 1089, IV. doslov 1095, IV. oprava tiskové chyby 1097, IV.

rozp. v. o návrzích v příčině živelních pohrom (zpr. t. 509). 98, 15. VII. 1927; 1419, IV.

rozp. v. o návrzích t. 674, 675, 677, 678, 679, 687, 691, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 752, 765 a 766 na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 837). 171, 20. III. 1929; 5, VIII.

rozp. v. o stavebním ruchu (zpr. t. 852). 172, 21. III. 1929; 26, VIII.

rozp. v. o užití dílčích dlužních úpisů Středolabské 51/2% investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 20.000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 855). 172, 21. HI. 1929; 68, VIII.

rozp. v. o užití dílčích dlužních úpisů Jihočeské 51/2% investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise) k ukládám nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 856). 172, 21. III. 1929; 68, VIII.

o užití dílčích dlužních úpisů Dražické 51/2% investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce Kč 30.000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 877). 176, 24. IV. 1929; 5, VIII. doslov 14, VIII.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). II., 11. III. 1926; 266, I.

kterou odůvodňuje vlastní formální návrh na zkrácené projednání podle § 55 jedn. ř. Donátova návrhu (t. 75) stran uzákonění nového definitivního celního sazebníku. 20, 6. V. 1926; 250, II.

o návrzích v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213). 41, 14. X. 1926; 23, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 939, III.

o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 531). 101, 16. XI. 1927; 47, V.

ve vlastní věci proti Ant. Novákovi (zavedení řízení podle § 51 jedn. ř.). 116, 28. II. 1928; 948, V.

Věcná poznámka:

jíž reaguje na výrok o své osobě, pronesený dr. Fr. Soukupem za rozpravy o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly a naléh. interp. ve věcech hospodářských. 43, 21. X. 1926; 99, III.

KROUSKÝ Otakar,

JUDr. I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Zvolen provisorně zapisovatelem 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem 6, 18. II. 1926; 142, I.

Zvolen při nové volbě zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. im. - ink. (I. náhr.) - rozp. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na změnu zák. ze dne 29. II. 1920, čís. 124 Sb. z., o složení a pravomoci senátu ve znění novely z 10. VII. 1920, čís. 431 Sb. z., a novely z 15. X. 1925, čís. 206 Sb. z. (t. 4). 8, 23. II. 1926; 153, I.

na změnu zákona ze dne 29. II. 1920, čís. 123 Sb. z. (řád volení do poslanecké sněmovny) ve znění novely z 15. X. 1925, čís. 205 Sb. z. (t. 5). 8, 23. II. 1926; 153, I.

Zpravodajem:

o im. věci A. šolce (zpr. t. 648). 131, 14. VI. 1928; 476, VI.

o im. věci š. Roháčka (zpr. t. 652). 131, 14. VI. 1928; 477, VI.; doslov 478, VI.

o im. věci Fr. Beutela (zpr. t. 651). 134, 19. VI. 1928; 508, VI.

o im. věci I. Bodnára (zpr. t. 658). 134, 19. VI. 1928; 509, VI.

o im. věci Fr. Toužila (zpr. t. 839). 175, 23. IV. 1929; 2, VIII.

o im. věci F. K. Starka (zpr. t. 840). 175, 23. IV. 1929; 3, VIII.

o im. věci E. Kučery (zpr. t. 838). 180, 12. VI. 1929; 25, VIII.

Interpelace:

o léčbě nemocných léčivými teplými vodami minerálními v Praze (t. 472). 98, 15. VII. 1927; 1378, IV. odpov. t. 56575. 113, 14. II. 1928; 860, V.

KRUPKA Luděk, JUDr.

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 11. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1. 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - in. - ink. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

aby poskytnuta byla bezodkladná pomoc obětem živelní pohromy na Vyškovsku a Přerovsku (t. 452). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

Zpravodajem:

zahr. v. o změně výpovědní lhůty česko-slovensko-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. III. 1920 (zpr. t. 35). 12, 16. III. 1926; 359, I.

zahr. v. o úpravě obchodních styků s královstvím Bulharským (zpr. t. 37). 12, 16. III. 1926; 359, I.

ústav. práv. v. o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. III. 1926; 407, I; doslov 425, I.

ústav. práv. v. o pohledávkách ze závazků vzniklých byv. Rakousku, byv. Uhersku, byv. mocnářství rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům (zpr. t. 81). 21, 18. V. 1926; 260, II.

ústav. práv. v. o promlčení pohledávek připadlých čsl. státu podle mírových smluv (zpr. t. 124). 24, 14. VI. 1926; 490, II.

ústav. práv. v. o povolení užití dílčích dlužních úpisů Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925 v částce Kč 27.000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou k ukládání nadačních. sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 153). 37, 26. VI. 1926; 1083, II.

ústav. práv. v. o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (zpr. t. 135). 37, 26. VI. 1926; 1085, II.

zahr. a ústav. práv. v. o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (zpr. t. 179). 38, 30. VI. 1926; 1097, II.

ústav. práv. v. o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (zpr. t. 168). 39, 30. VI. 1926; 1124, II.

ústav. práv. v. o udělení státního občanství čsl. některým osobám (t. 193). 40, 1. VII. 1926; 1157, II.

ústav. práv. v. o prodloužení platnosti zákona z 2. VII. 1924, č. 164 o civilním řízení soudním (zpr. t. 259). 50, 24. XI. 1926; 318, III.

ústav. práv. v. o opravných prostředcích státních úřadů zástupcích ve věcech firemních (zpr. t. 260). 50, 24. XI. 1926; 321, III.

zahr. v. o Druhém dodatečném zápisu k úmluvě s republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924, podepsaném v Praze 17. IX. 1926 (zpr. t. 273). 51, 25. XI. 19-26; 344, III.

ústav. práv. v. o celním zákonu (zpr. t. 331). 62, 23. II. 1927; 1153, III. doslov 63, 24. II. 1927; 1189, III. tisková oprava 1190, III. 3 návrhy na zamítnutí resolucí 1191, III.

zahr. v. o obchodní smlouvě s republikou Estonskou ze dne 20. VI. 1927 (zpr. t. 513). 98, 15. VII. 1927; 1413, IV.

ústav. práv. v. o změně některých předpisů o vymáhání a účtování trestních nákladů

vzniklých u soudů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 542). 104, 2. XII. 1927; 121, V.

zahr. v. o obchodní úmluvě s Francií ze dne 2. VII. 1928 (zpr. t. 817). 166, 5. III. 1929; 924, VII. tisková oprava 928, VII.

zahr. v. o doplňkovém protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s královstvím Italským z 1. III. 1924, podepsaném v Praze 19. XI. 1928 (zpr. t. 874). 174, 23. IV. 1929; 7, VIII.

ústav. práv. v. o ratifikaci třetího dodatečného zápisu k úmluvě s republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rak.-uher. korunách (č. 60/1926 Sb. z.), podepsaného v Praze 27. XI. 1928 (zpr. t. 879). 176, 24. IV. 1929; 16, VIII.

ústav. práv. v. o osnově zákona, kterým se provádí Třetí dodatečný zápis k úmluvě s republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rak.-uher. korunách (zpr. t. 878). 176, 24. IV. 1929; 16, VIII.

ústav. práv. v. o úmluvě s král. Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rok. a uh., podepsané v Budapešti 26. V. 1928 (zpr. t. 950) a

o osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. Maďarským ze dne 26. V. 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rak. a uh. (zpr. t. 951). 186, 28. VI. 1929; 37, VIII.

KŘEPEK Franz

III. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. ink.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 344). 6, 18. II. 1926; 139, I.

KUČERA Emanuel

IV. voleb. kraj

K, KL

Nastoupil místo Rudolfa Schuberta, jehož volba nebyla ověřena.

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 21, 18. V. 1926; 259, II.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. - soc. pol. a úst. práv.

Návrhy:

18 pozměňov. a doplňov. návrhů k předloze o silničním fondu (zpr. t. 467) k §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, II., 15, 19, 22, 23 a 24. 90, 1. VII. 1927; 928, IV.

7 pozměňov. a 7 event. návrhů k předloze o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 476) k čl. I., II., III., IV., V., VI. a VII. 93, 11. VII. 1927; 977, IV.

92 pozměňov. a 12 event. návrhů k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490). 97, 14. VII. 1927; 1284-1289, IV.

26 pozměňov. návrhů k předloze o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 12991300, IV.

21 pozměňov. návrhů k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 785-793, V.

10 pozměňov. a 5 event. návrhů k předloze o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613) k §§ 1 - 6. 124, 28. III. 1928; 229-230, VI.

39 pozměňov. návrhů k předloze o ochraně polního majetku (zpr. t. 702) k §§ 2-6, 8, 10, II., 14-18, 20-23, 28. 29 a 31. 140, 21. VII. 1928; 831-832, VI.

aby se přes osnovu, měnící a prodlužující platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 312), přešlo k dennímu pořadu. 60, 16. XII. 1926; 1095, III.

Resoluce:

8 resol. k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. IX., XI., XII., XIII., XVI., XVIII., XXI. a ke skup. II. 112, 16. XII. 1927: 744-760, V.

66 resol. k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. IV., V., VI., VII., X., XI., XIV., XVI., XVII., XIX. a XXI.. 159, 22. XI. 1928; 643-657, VII.

Řeč v rozpravě:

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926; 666, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 436, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 312). 60, 16. XII. 1926; 1091, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 71, 5. IV. 1927; 155, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 84, 14. VI. 1927; 671, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 96, 13. VII. 1927; 1119, IV.

o pozemkovém katastru a jeho vedení (zpr. t. 539). 103, 1. XII. 1927; 94, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 348, V.

o prodloužení účinnosti.a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 560). 112, 16. XII. 1927; 802, V.

o cestovních pasech (zpr. t. 544). 115, 17. II. 1928; 915, V.

o zařízení a působnosti báňských úřadů (zpr. t. 606). 122, 27. III. 1928; 92, VI.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 124, 28. III. 1928; 206, VI.

o změně zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 620). 127, 24. V. 1928; 391, VI.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 534, VI.

o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699) a o ochraně polního majetku (zpr. t. 702). 140, 21. VII. 1928; 806, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 158, 21. XI. 1928; 592, VII.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 164, 20. 11. 1929; 804, VII.

o změně zák. č. 13971926 o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 867) a o elektrisačním fondu (zpr. t. 868). 173, 22. III. 1929/13, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. J-929; 18. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 zákona z 15, XI. 1867, čís. 135 ř. z.). 85, 21. VI. 1927; 844, IV. zpr. t. 579; zprav. V. Dundr; nevydán 116, 28. II. 1928; 946, V.

kraj. s. v Jičíně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky) (č. 5056727). 109, 14. XII. 1927; 317, V. zpr. t. 603; zprav. R. Wagner; 120, 20. III. 1928; 77, VI. nevydán 125, 29. III. 1928; 281, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 6913). 141, 25. IX. 1928; 861, VI.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sed. v Trenčíně ze 4. I. 1929, č. j. Nt VI. 3729 přečin § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 8013). 162, 14. II. 1929; 733, VII. zpr. t. 838; zprav. dr. O. Krouský; 167, 12. III. 1929; 945, VII. nevydán 167, 12. III. 1929; 945, VII. 180, 12. VI. 1929; 26, VIII.