FÁČEK Vladimír, JUDr.

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I.

Byl členem výb. im. — ink. (I. náhr.) —

rozp. — soč. pól. — soč. a stár. poj. a zahr.

Návrhy:

pozměno v. (koaliční) k předloze o pomocné praksi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649) k § 6. 130, 12. VI. 1928; 453, VI.

Resoluce:

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran zřetele na rady nejvyššího vojenského soudu při systemisaci. 33, 24. VI. 1926; 893, II.

(koaliční) k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814) stran vhodných opatření, která by aspoň u starších pojištěnců umožnila zvýšení důchodu částečným započítáním služebních let před vstupem do pojištění. 165, 21. II. 1929; 847, VI

Zpravodajem:

soč. pól. v. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (zpr. t. 157). 32, 24. VI. 1926; 744, II. doslov 33, 24. VI. 1926; 894, II. tisková oprava 908, II.

rozp. v. o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (zpr. t. 135). 37, 26. VI. 1926; 1086, II.

rozp. v. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314). 59, 16. XII. 1926; 1047, III.

rozp. v. o dávce ze šumivého vína (zpr. t. 319). 61, 17. XII. 1926; H22, III.

rozp. v. o povolení daňových výhod pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti (zpr. t. 352). 65, 16. III. 1927; 48, IV.; doslov 51, IV.

rozp. v. o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melio-račního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (zpr. t. 289).

80, 8. VI. 1927; 433, IV. '

rozp. v. o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413).

81, 9. VI. 1927; 465, IV. doslov 84, 14. VI. 1927; 757, IV. oprava tiskových chyb 804, IV.

rozp. v. o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 486). 95, 12. VIL 1927; 998, IV.

rozp. v. o státních závěrečných účtech za léta 19í25 a 1926 (zpr. t. 533 a 534). 102, 17. XI. 1927; 63, V.

doslov 103, 1. XII. 1927; 86, V.

rozp. v. o změně zákona o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 559). 112, 16. XII. 1927; 797, V.

rozp. v. k předloze o převzetí předválečného dluhu zajištěného (zpr. t. 589). H7, 29. II. 1928; 980, V. vyjádření k návrhu dra K. Hellera, aoy zpráva vrácena byla výborům. H9, 15. III. 1928; 59, VI.

rozp. v. k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612). 122, 27. III. 1928; 104, VI.

soč. pól. v. k předloze o pomocné praksi po-rodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649).

130, 12. VI. 1928; 427, VI.; doslov 453, VI.

tiskové opravy 131, 14. VI. 1928; 466, VI. 4 vyjádření k resolucím 467, VI.

výb. pro soč. a stár. poj. o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 163, 15. II. 1929; 752, VIL doslov 165, 21. II. 1929; 848, VIL tiskové opravy 893, VIL 10 vyjádření k resolucím 894—896, VIL

rozp. v. o stát. závěrečném účtu za rok 1927 (zpr. t. 815). 167, 12. III. 1929; 946, VIL

Řeč v rozpravě:

o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 531). 101, 16. XI. 1927; 49, V.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 127, 24. V. 1928; 377, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 455, VI

Interpelace:

stran výkladu § 162 zákona ze 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. (t. 402). 80, 8. VI. 1927; 429, IV. odpov. t. 56573. H3, 14. II. 1928; 860, V.

FAHRNER Adam

III. voleb. kraj

DNS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, L Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, L

Oznámil předsednictvu přípisem ze dne 12. III. 1929, že vystoupil z německé nár. soč. strany dělnické (6. III. 1929) a že přestává býti členem senátorského klubu této strany. 169, 14. III. 1929; 979, VI

Byl členem výb. soč. pól. a stál. (náhr.).

Návrhy:

na zrušení poplatků ze služebních smluv (t. 62). 16, 21. IV. 1926; 15, II.

stran výjimečných opatření, jež okresní správa politická v Jablonci nad Nisou vydala v soudním okrese tanvaldském a v některých obcích soudního okresu jabloneckého (t. 396). 76, li. V. 1927; 396, IV.

stran jubilejního daru válečným invalidům, kteří neberou žádného důchodu (t. 694). 138, 10. VIL 1928; 662, VI.

na změnu zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., "o svátcích a památných dnech republiky československé (t. 695). 138, 10. VIL 1928; 662, VI.

8 pozměno v. a l event. návrh k fin. žák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. VL, X. a XVII. 58, 14. XII. 1926; 958, 972, III.

35 pozměno v. návrhů k f in. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 776-787, V.

7 pozměno v. návrhů k předloze o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590) k §§ 2, 3, 5, 6, 9 a 13. H8, 13. m. 1928; 29, VI. li pozměno v. návrhů k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) k §§ 8, 9, 10, 12, 15, 22, 25, 31 a 36. 124, 28. m. 1928; 226--227, VI.

35 pozměno v. návrhů k předloze o změně a doplňku zákona č. 22lyl924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; H78-H81, VI.

51 pozměno v. a 2 event. návrhy k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 165, 21. II. 1929; 841-847, VII.

Resoluce:

19 r e s o 1. k fin. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. II, III, IV, V, Ví, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI a XXII. H2, 16. XII. 1927; 739-760, V.

2 r e s o 1. k předloze o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590) stran: 1. uzavření smluv se sousedními státy, jichž účelem jest zrušiti anebo zmírniti cizinecké zákonodárství navzájem, 2. německých úředníků u zemských ústředních úřadů práce v Čechách a na Mo-ravě-Slezsku. H8, 13. III. 1928j30, VI.

k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) stran vypracování bytové statistiky, na jejímž základě ministerstvo sociální péče má předložiti jednotný stavební a bytový zákon. 124, 28. III. 1928; 229, VI.

2 r e s o 1. k předloze o změně a doplňku zákona č. 22/ll924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756) stran: 1. starobního a invalidního pojištění osob samostatně výdělečně činných (řemeslníků a živnostníků) a 2. poskytování levných

úvěrů řemeslníkům a živnostníkům z částek uložených na sociální pojištění. 146, 12. X. 1928; 1181, VI.

k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814) stran výplaty výbavného pojištěnkám. 165, 21. II. 1929; 847, VI

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. švehly. 42, 20. X. 1926; 59, III.; něm. 72, III.

o změně a doplňku zákona č. 2i2171924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1085, V; něm. 1224, VI.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 164, 20. II. 1929; 793, VI; něm. 825, VI

Interpelace:

stran rozpuštění veřejné schůze v Mor. Ostravě (t. 58X5). 14, 24. III. 1926; 3, II. odpov. t. 219725. 41, 14. X. 1926; 7. III.

o tom, že viceguvernér Rozsypal vyplatil hospodářské straně" penízena volby a prominul složení částky 28.000 Kč za rozmnožení kandidátních listin (t. 63Vl5). 126, 23. V. 1928; 288, V

FÍJALA Milan

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, L Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I. Byl členem výb. br. — kult. a techn. doprav.

Resoluce:

k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. XIV. 159, 22. XI. 1928; 651, VI

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1017, I; něm. 1037, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. Švehly, o výkladu min. íin. dr K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích

ve věcech hospodářských (v níž mluví o poměrech na Slovensku). 45, 26. X. 1926; 208, III.; něm. 218, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 271, IV.; něm. 358, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 95, 12. Vil. 1927; 1039, IV.; něm. 1077, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). lIl, 15. XII. 1927; 610, V.; něm. 631, V.

o cestovních pasech (zpr. t. 621).

125, 29. III. 1928; 278, VI.; něm. 282, VI.

o změně a doplňku zákona č. 22I/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 146, 12. X. 1928; 1118, VI.; něm. 1236, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 156, 16. XI. 1928; 322, VI; něm. 367, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853).

172, 21. III. 1929; 48, VIII.; něm. 80, VIII.

o výkonu lékařské prakse (zpr. t. 953 a o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 32, VIII.; něm. 53, VIII.

žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a okres. s. v Bratislavě (přestupek podle § 15, č. 4 žák. na ochranu republiky a přestupek podle § 46 zákona o přestupcích). 50, 24. XI. 1926; 311, III. zpr. t. 660; zprav. J. StržiJ;

131, 14. VI. 1928; 462, VI. vydán: pro přestupek podle § 46. 136, 22. VI. 1928; 654, VI.

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě (zločin podle § 176 tr. z., přečin podle § 4, odst. 1. žák. či. XL71914 a přestupek podle nař. min. vnitra z 13. XI. 1898, č. 766 pres.). 103, 1. XII. 1927; 72, V. zpr. t. 583; zprav. R. Wagner; H3, 14. II. 1928j861, V. vydán: 120, 20. III. 1928; 80, VI.

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě (přečin podle § 4 žák. či. XLy/914) (č. 5489 předs.). H3, 14. II. 1928; 862, V. zpr. t. 604; zprav. R. Wagner; 120, 20. III. 1928; 77, VI. vydán: 127, 24. V. 1928; 406, VI.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Nitře (přečin podle § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky) (č. 6404 předs.). 133, 19. VI. 1928; 501, VI.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sed. v Nitře z 22. XI. 1928, č. j. Nt Vil 128/ 28-2 (zločin podle § 15, ě. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 7586). 160, 30. I. 1929; 705, Vl.

vrchního stát. zast. a sed. v Bratislavě z 22. I. 1929, č. j. Nt 3729 (přečin podle § 4/II žák. či. XIVl914, přečin podle § 301 tr. z., přestupek podle min. nař. byv. uh. min. vnitra z 30. IX. 1913, č. 743071913 B. M. a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 7992). 162, 14. II. 1929; 733, VII.

Volán k pořádku:

156, 16. XI. 1928; 323, 357, Vil.

FILIPÍNSKÝ Jan

VI. voleb. kraj ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17, XII. 1925; 6, L Byl členem výb. br. a im.

Návrhy:

na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelní pohromy na Bystřičku a Třebíčsku na Moravě (t. 407). 80, 8. VI. 1927; 429, IV.

na poskytnutí bezodkladné pomoci obětem živelní pohromy na Kunštátsku a Tišnov-sku -(t. 456). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

na vyšetření a poskytnutí bezodkladné pomoci postiženým živelní pohromou v Brně-Židenicích a okolí (t. 493). 96, 13. Vil. 1927; 1086, IV.

na vyšetření škod a poskytnutí bezodkladné pomoci postiženým živelní pohromou okresům Tišňovskému a Boskovickému (t. 706). 140, 12. VIL 1928; 788, VI.

na vyšetření a poskytnutí bezodkladné pomoci živelní pohromou postiženým okresům Tišnov, Boskovice a Brno (t. 902). 179, li. VI. 1929; 3, VIIL

e v e n t. návrh k předloze o délce presenční služby (t. 379) k § 2. 74, 7. IV. 1927; 338, IV.

13 pozměno v. návrhů k předloze o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 382) k §§ 2, 3, 4, 5, 7, 9, li, 14 a 17. 74, 7. IV. 1927; 339-340, IV.

na přechod přes osnovu t. 379 (o délce presenční služby) k dennímu pořadu. 74, 7. IV. 1927; 338, IV.

Resoluce:

k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) stran započítání presenční služby vojenské do postupu a pense. 33, 24. VI. 1926; 927, II.

k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran podávání výkazů příjmů za obřady k vůli vyměření daně z příjmů. 35, 25. VI. 1926; 1026, II.

k předloze o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 381) stran úpravy disciplinárních a kvalifikačních

poměrů u četnictva podle zásad služební pragmatiky.

74, 7. IV. 1927; 339, IV.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 493, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 266, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). HO, 15. XII. 1927; 572, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 244, Vil.

Interpelace:

v příčině velmi častých neštěstí ve vojenské aviatice (250/I). 47, 16. XI. 1926; 267, III. odpov. t. 35873. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

v příčině nepravidelné jízdy u rychlíků a osobních vlaků na drahách (t. 76272). 148, 29. X. 1928; 19, VI odpov. t. 811. 162, 14. II. 1929; 732, VIL

FRANCISCY Lájos, ThDr.

XI. voleb. kraj OKS (hospit. DCHS), OKS

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, Vzdal se mandátu 31. VII 1929.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly. 3, 18. XII. 1925; 50, I; maď. 59, L

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání žák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926; 658, II; maď. 738, II.

o úpravě platových poměrů stát. zamést. (zpr. 1.157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 765, II; maď. 836, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 482, III; maď. 557, III.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 83, 13. VI. 1927; 606, IV; maď. 619, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 258, V; maď. 301, V.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd, (zpr. t. 634). 126, 23. V. 1928; 292, VI; maď. 327, VI.

o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o stavební katastrofé na Poříčí a o změně a doplňku zákona č. 22lyi924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, lI. X. 1928; 988, VI; maď. 1057, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 180, VII; maď..274, Vil.

žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky) (č. 6403 předs.). 133, 19. VI. 1928; 501, VI. zpr. t. 742; zprav. dr B. Baxa. 141, 25. IX. 1928; 884, VI. nevydán 143, 9. X. 1928; 900, VI.

FRIEDRICH Karl

IV. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I. Byl členem výb. im. a ink. (II. náhr.).

Návrhy:

na změnu jednacího řádu senátu (t. 305). 57, 13. XII. 1926; 723, IV.

13 pozměno v. návrhů k fin. žák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. II., III., IV. a V. 58, 14. XII. 1926; 952-966, III.

2 pozměno v. návrhy k předloze o sčítání lidu (zpr. t. 350) k §§ 2 a 3.

65, 16. III. 1927; 46, IV.

56 pozměno v. a doplňov. návrhů k předloze o přímých daních (zpr. t.411). 84, 14. VI. 1927; 742-747, IV.

51 pozměno v. a 2 event. návrhy k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490). 97, 14. VIL 1927; 1293-1296, IV.

7 pozměno v. návrhů k předloze o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VIL 1927; 1301, IV.

pozměno v. návrh k fin. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549). H2, 16. XII. 1927; 787, V.

3 pozměno v. návrhy k předloze o cestovních pasech (zpr. t. 544) k §§ 7 a 13. H6, 28. II. 1928; 941, V.

2 pozměno v. návrhy k předloze o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví (zpr. t. 698) k §§ 5 a 6. 139, li. VIL 1928; 761, VI.

Resoluce:

2 resol. k fin. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) stran obsazování systemisovaných míst soudcovských, úřednických a zřízenec-kých a ke skup. IV. 112, 16. XII. 1927; 739, 760, V.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. ihterp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 193, I; něm. 220, I.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 460, III; něm. 652, III.

o sčítání lidu (zpr. t. 350).

65, 16. III. 1927; 44, IV; něm. 66, IV.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 81, 9. VII. 1927; 498, IV; něm. 534, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 95, 12. VI 1927; 1007, IV; něm. 1055, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). H2, 16. XII. 1927; 669, V; něm. 837, V.

o cestovních pasech (zpr. t. 544).

115. 17. II. 1928; 912, V; něm. 925, V.

o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví (zpr. t. 698). 139, lI. VI 1928; 743, VI; něm. 775, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 156, VII; něm. 261, VI

o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala. 162,14. II. 1929; 736, VII; něm. 748, VI

Interpelace:

naléhavá stran protizákonného rozpuštění obecní správní komise v Chomutově (t. 819).

165, 21. II. 1929; 896, VI odpov. t. 898/II. 177, 4. VI. 1929; 6, VII

naléhavá stran smrti státních horníků v Jáchymově radiem (t. 870). 176, 24. IV. 1929; 20, VII

stran protizákonného jednání poštovního orgánu (t. 2674). 8, 23. II. 1926; 153, odpov. t. 10372. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran předpisování a vybírání dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí obcemi (t. 32476).

62, 23. II. 1927; 1145, II odpov. t. 41475. 80, 8. V. 1927; 430, IV.

o tom, že se nedbá resolučních návrhů obou komor Národního shromáždění (t. 39478). 76, li. V. 1927; 395, IV.stran odškodnění měst, která jsou sídlem továren na tabák, za ušlé obecní přirážky (t. 40275).

80, 8. VI. 1927; 429, IV.

odpov. t. 522/l4.

99, 25. X. 1927; 4, V.

stran účastenství přednosty státního policejního komisařství v Karlových Varech při československé štvavé práci (t. 40276). 80, 8. VI. 1927; 429, IV. odpov. t. 522715. 99, 25. X. 1927; 5, V.

stran odepření výplaty pense (t. 47276)

98, 15. VIL 1927; 1378, IV. odpov. t. 524/I.

99, 25. X. 1927; 5, V.

stran porušování jazykových zákonů železničními předpisy (t. 47278). 98, 15. VI 1927; 1378, IV. odpov. t. 52976. 101, 16. XI. 1927; 44, V.

stran vadného a nesnesitelného provádění nemocenského pojištění veřejných zřízenců a zaměstnanců (t. 56475). 113, 14. II. 1928; 859, V.

o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách (t. 56476). 113, 14. II. 192S; 859, V. odpov. t. 728/I. 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

stran konfiskační prakse státního zastupitelství v Chebu (t. 6317-5). 126, 23. V. 1928; 288, VI. odpov. t. 73472. 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

stran smrti státních horníků v Jáchymově radiem (t. 63176). 126, 23. V. 1928; 288, VI. odpov. t. 82874. 166, 5. IIL 1929; 923, VI

stran odstrkovaných státních zaměstnanců (t. 68976).

138, 10. VIL 1928; 662, VI. odpov. t. 82876. 166, 5. II 1929; 923, VI

stran protizákonného jednání úředníků železničních u přepážek (t, 826710). 166, 5. II 1929; 923, VI odpov. t. 898712. 177, 4. VI. 1929; 6, VII

FRITSCHER Karl

Ví. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I. Byl členem výb. in. — kult. — rozp. — soč. pól. a soč. a stár. pól.

Návrhy:

na bezodkladné poskytnutí pomoci obyvatelům v Modřících a v sousedních obcích, kteří těžce byli poškozeni živelní pohromou následkem protržení hráze řeky Svratky (t, 178). 38, 30. VI. 1926; 1096, I

Resoluce:

k předloze o změně a doplňku zákona č. 22l/l924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756) stran ujednání s německou vládou o provedení či. 312 mírové smlouvy Versailleské za účelem konečné úpravy sociálního pojištění na Hlučínsku. 146, 12. X. 1928; 1181, VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 927, II; něm. 1021,m.

o změně a doplňku zákona č. 22lyl924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, lI. X. 1928; 1053, V; něm. 1078, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 424, VI; něm. 478, VI

o státních starobních podporách (zpr. t. 850). 172, 21. II 1929; 10, VII; něm. 72,

vra.

Interpelace:

stran zahraničních nadací (t. 156/10). 38, 30. VI 1926; 1095, II

odpov. t. 24974.

47, 16. XI. 1926; 267, III.