DONÁT Václav

I. voleb. kraj

ŘEP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, L Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I. Zvolen provisorně předsedou senátu a vykonal slib jako předseda. 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 6, 18. II. 1926; 142, I.

Zvolen při nové volbě předsednictva místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 53, 30. XI. 1926; 369, 370, III.

Byl členem výb. br. a zahr.

Posmrtná vzpomínka(ve funkci místopředsedy):

sen. Auguste Rozsypalové. 1, 17. XII. 1925; 13, I.

sen. Milutinu Křižko. 41, 14. X. 1926; 3, III.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vlád. nařízení ze dne 4. VI. 1925, čís. lil Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku (t. 75). 17, 22. IV. 1926; 57, II.

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu (t. 152). 34, 25. VI. 1926; 935, II.

(koaliční) na změnu íju 5 zákona ze dne L5. IV. 1920, čís. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (t. 252). 45, 26. X. 1926; 217, III.

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu (t. 419). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese dobříšském (t. 421). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese pelhřimovském (t. 429). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na pomoc postiženým krupobitím a průtrží mračen v Počátkách, Stolčíně a okolních obcích (t. 494). 96, 13. VIL 1927; 1086, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím na okresech počáteckém, jihlavském, třešťském a telečském (t. 641). 128, 5. VI. 1928; 409, VI.

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu (t. 665). 131, 14. VI. 1928; 462, VI.

na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy ze dne 14. VIL 1927, čís. 125 Sb. z. (t. 673). 133, 19. VI. 1928; 503, VI.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v okresech pacovském a pelhřimovském (t. 703). 140, 12. VIL 1928; 788, VI.

(koaliční) aby vládě bylo uloženo naříditi vyasfaltování silnic s velkým automobilovým provozem alespoň v zastaveném obvodu venkovských obcí a měst při provádění zákona o silničním fondu (t. 715). 140, 12. VI 1928; 788, VI.

aby vládě bylo uloženo přispěti úpravou cel a jinými vhodnými opatřeními k odstranění odbytové a výrobní krise živočišné výroby (t. 758). 146, 12. X. 1928; 1085, VI.

(koaliční) na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 884). 177, 4. VI. 1929;' 4, VlIl.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v letošním roce (t. 905). 179, lI. VI. 1929; 3, VIII.

na zjištění škod způsobených letošními mrazy na ovocném stromoví a event. náhrady těchto škod (t. 922). 181, 18. VI. 1929; 3, VIII.

lpozměňov. návrh (koaliční) o předloze o potulných cikánech a pod. tulácích (zpr. t. 459) k § 19. 88, 30. VI. 1927; 871, IV.

(koaliční) na zřízení 18členných výborů: iniciativního, rozpočtového, ústavně-práv-ního, sociálně-politického a imunitního. 1, 17. XIl. 1925; 15, I.

na zkrácené projednání usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty, Staňka, Petro-viče, dr Zadiny, Adámka, Koška, dr Noska, Tománka, dr Polyáka, Pavlačky a druhů (tisk 320), aby byl vydán zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (t. 129). 27, 15. VI. 1926; 516, II.

(koaliční) na zahájení rozpravy o vládním prohlášení min. předs. dr A. švehly.

41, 14. X. 1926; lI, III.

na ustavení nového výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění (t. 242).

42, 20. X. 1926; 38, III.

na sloučení rozpravy o naléh. interp. t. 244, 226, 228, 233 ve věcech hospodářské krise, drahoty a nezaměstnanosti, t. 232 ve věci generála Gajdy, t. 237 stran nehod při vojen. cvičeních s rozpravou o vládním prohlášení min. předsedy dr A. švehly. 42, 20. X. 1926; 40, III.

aby zpr. t. 355 soč. pól. v. o vydání zákona, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon z 23. V. 1854, čís. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Pod-karp. Rusi, byla vrácena soč. pól. v. 85, 21. VI. 1927; 846, IV.

na konec rozpravy o prohlášení min. veřej. prací dr Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru. 119, 15. III. 1928; 53, VI.

(koaliční) aby ministr národní obrany v příští schůzi senátu podal zprávu a vysvětlení o špionáži spáchané kapitánem Jaroslavem Faloutem. 177, 4. VI. 1929; 30, VIII.

(koaliční) na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta. 179, li. VI. 1929; 12, VIII.

Resoluce:

(koaliční) k předloze o silničním fondu (zpr. t. 467), aby zbytek použitý na podporu silnic nestátních dosahoval nejméně 25% běžných příjmů a stran in-kamerace silnic okresních a župních, které mají zvláštní důležitost pro dopravu, jakož i přiměřených příspěvků na úpravu takových silnic. 90, 1. VI 1927; 930, IV.

k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490) stran: 1. vybudování odborných úřadů státních agronomů a vybudování zemědělských referátů, 2. vypisování voleb mimo dobu pilných polních prací. 97, 14. VII. 1927; 1298-1299, IV.

2 resol. k fin. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) stran lidových škol hospodářských a stran dovozu potravin. H2, 16. XI 1927; 747, 753, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě obchodních styků s Albánií (zpr. t. 42), v níž promlouvá o zemědělské krizi a o zemědělských cílech. 16, 21. IV. 1926; 20, II.

Interpelace:

naléhavá (koaliční) o současných hospodářských poměrech (t. 244). 42, 20. X. 1926; 38, III. zodpověděna prohlášením min. fin. dr Engliše. 42, 20. X. 1926; 40, III.

ohledně nepoměru mezi cenami, které dostává zemědělec za své výrobky a jaké musí platiti konsument za potraviny (t. 58).

14, 24. III. 1926; 3, II. odpov. t 332/I. 62, 23. II. 1927; H46, III.

v záležitosti zdržování výstavby potřebných budov pro vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze ministerstvem financí (t. 68972). 138, 10. VIL 1928; 661, VI. odpov. t. 82375. 164, 20. II. 1929; 766, Vil.

v záležitosti desolátního stavu budovy výzkumného ústavu pro zkoušení stavebních hmot a konstrukcí při vysoké škole inženýrského stavitelství v Praze (t. 795716).

160, 30. L 1929; 703, VIL

odpov. t. 89476.

177, 4. VI. 1929; 5, Vili.

v záležitosti nesprávného provádění zákona o přímých daních ze dne 15. VI. 1927, čís. 76 Sb. z. některými berními správami (t. 831). 166, 5. III. 1929; 924, VI

DRESLER Josef

III. voleb. kraj

ŘEP

Povolán jako náhradník za resignovavšího H y b š e Františka. Slib vykonal 41, 14. X. 1926; 5, III. Volba verifikována 62, 23. II. 1927; 1144,III. Byl členem výb. soč. pól. a úst. práv.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese Vysoká niad Jizerou v obcích Zlatá Oleš-nice a Lhotka (t. 454). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

na pomoc postiženým požárem v obci Levínská Olešnice, okres Nová Páka (t. 626). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

DUNDR Vojtěch

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6,

Byl členem výb. im. — nár. hosp. — soč. pól. a soč. a stár. poj.

Návrhy:

na změnu § 3 žák. ze dne 23. IX. 1919, č. 530 Sb. z., a § 4 žák. ze dne 18. III. 1921, č. 120 Sb. z. (t. 91). 21, 18. V. 1926; 259, II.

na poskytnutí okamžité státní podpory všem rodinám, postiženým hroznou katastrofou na úpatí hory Mužský v osadě Dneboh v okresu mnichovohradištském v neděli dne 27. VI. 1926 (t. 211). 40, 1. VII. 1926; H34, II.

na poskytnutí vydatné a okamžité pomoci občanům, obcím a městům v okresech českolipském, ústeckém, děčínském a teplickém, postiženým živelná pohromou (t. 505). 96, 13. VII. 1927; 1164, IV.

na poskytnutí státní (pomoci postiženým požárem v obci Levínská Olešnice v okresu novopackém (t. 619). 123, 29. III. 1928; 275, VI.

na poskytnutí pomoci a provedení vydatných opatření ve prospěch nezaměstnaného dělnictva lnářského průmyslu v obvodech Vrchlabí a Trutnova (t. 640). 128, 5. VI. 1928; 409, VI.

3 pozměň. a 2 event. návrhy k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k či. II sazební č. 37, či. IV a či. VIII. 31, 22. V.'1926; 677-678; II.

l pozměň. návrh k předloze o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 315) k § 2, odst. 5. 61, 17. XII. 1926; H20, III.

5 pozměň. návrhů k předloze zákona proti nekalé soutěži (zpr. t. 499) k §§ 1, 2T, 10, 13 a 31. 98, 15. VIL 1927; 1402, IV.

12 pozměň. návrhů k předloze o ochraně polního majetku (zpr. t. 702) k §§ 2, 5, 6, 7, lI a 16. 140, 21. VI 1928; 833, V.

Resoluce:

li r e s o 1. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran: 1, propachtování a odprodeje půdy přidělené v pozemkové reformě; 2. povolení zvláštního bezcelného dovozního obilního kontingentu pro průmyslové oblasti pánví uhelných; 3. ochrany drobných zemědělských pach-týřů; 4. předřazování potřeb; 5. omezení event. odstranění cel uzákoněním nového čsli. celního tarifu; 6. zajištění minimální mzdy dělnické; 7. zabraného majetku církevního a provedení pozemkové reformy na něm; 8. zabránění podvý-živě dělnických dětí; 9. výše cel na letecké motory; 10. zajištění dostatečného a levného úvěru drobných zemědělcům; li. přidělení zbytkových statků. 31, 22. VI. 1926; 687-688, II.

k předloze o změně žák. č. 13971926 o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 867) stran povolování subvencí na provádění elektrisace. 173, 22. III. 1929; 18, VIII.

Zpravodajem:

o mi. věci D. Lowa (zpr. t. 41). 13, 17. III. 1926; 426, I.

o im. věci Fr. Hlávky (zpr. t. 291). 55, 9. XII. 1926; 383, III.

soč. pól. v. o návrhu posl. Bečko a soudr., aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon z 23. V. 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 355) a (zpr. t. 482). 66, 17. III. 1927; 77, IV. 95, 12. VII. 1927; 994, IV.

o im. věci R. Sehnalové (zpr. t. 390). 75, 8. IV. 1927; 386, IV.

o im. věci E. Kučery (zpr. t. 579). 116, 28. II. 1928; 945, V.

o ina. věci V. Hampla (zpr. t. 580). 116, 28. II. 1928; 946 V.

o im. věci V. Hampla (zpr. t. 806).

162, 14. II. 1929; 747, VI o im. věci dr S. Herze (zpr. t. 809).

167, 12. III. 1929; 965, Vl.

Řeč v rozpravě:

o úpravě obchodních styků s Albánií, v níž promlouvá o zemědělských clech (zpr. t. 42). 16, 21. IV. 1826; 34, II.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 354, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání žák., jímž se částečně mění celní sazebník/ pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 30, 21. VI. 1926; 604 II.

o změně §§ 275 a 276 zákona o sociállním pojištění zaměstnanců (zpr. t. 203). 40, 1. VIL 1926; 1145, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. švehly, o výkladu min. fin. dr K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských (t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244). 43, 21. X. 1926; 116, III.

o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 318). 61, 17. XII. 1926; 11, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 329, IV.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI 1927; 691, IV.

o předloze zákona proti nekalé soutěži (zpr. t. 499J. 98, 15. VI. 1927; 1396, IV.

o změně zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 558). 112, 16. XII. 1927; 804, V.

o zahlazení odsouzení (zpr. t. 566). 113, 14. II. 1928; 877, V.

o prohlášení min. veřej. prací dr Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru 117, 29. II. 1928; 997, V.

o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590). US, 13. III. 1928; 17, VI.

o změně hlavy II. žák. o organisaci polit. správy ze 14. VI 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 133, 21 VI. 1928; 528, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770) 155, 15. XI. 1928; 229, VI

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814) 164, 20. II. 1929; 766, Vl.

o státních starobních podporách (zpr. t. 850). 171, 20. III. 1929; 15, VIII.

o změně žák. č. 13971926 o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 867) a o elektrisačním fondu (zpr. t. 868). 173, 22. III. 1929; 15, VIII.

o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Faíouta 179, li. VI. 1929; 12, VIII.

o osnově zákona, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (zpr. t. 949). 185, 27. VI. 1929; 49, VIII.

Věcná poznámka:

jíž odpovídá na vývody B. Kianičky v jeho řeči za rozpravy o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1019, II.

Interpelace:

naléhavá stran zhoršení zákona o sociálním pojištění (t. 597). 123, 27. III. 1928; 164, VI. odpov. t. 929/I. 181, 18. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá ve věci trestního šetření vražedných událostí v Kutné Hoře (t. 887) 179, lI. VI. 1929; 36, VIII.

v záležitosti konfiskace odborných listů Dřevodělník" a Zájmy kovodělníků" (t. 298/I).

57, 13. XII. 1926; 723, III. odpov. t. 33279. 62, 23. II. 1927'; H46, III.

v záležitosti úplatkové aféry v elektráren ských svazech (t. 324/?). 62, 23. II. 1927; 1145, III. odpov. t. 370/I. 69, 31. III. 1927; 95, IV.

ve véci nezaměstnaného a existenčně ohroženého sklářského a brusičského dělnic-tva v okrese tanvaldském, jabloneckém a železnobrodském, jakož i o vládních opatřeních proti tomuto dělnictvu

(t. 394/I).

76, lI. V. 1927; 395, IV.

odpov. t. 56572.

113, 14. II. 1928; 860, V.

v záležitosti konfiskace časopisu.jStráž Pojizeří" v Ml. Boleslavi (t. 39474). 76, li. V. 1927; 395, IV. odpov. t. 473/I. 98, 15. VIL 1927; 1378, IV.

o poškozování státních zájmů poštovní správou v oboru dodávek telegrafních (t. 510).

98, 15. Vil. 1927; 1379, IV. odpov. t. 60572. 120, 20. III. 1928; 77, VI.

ve věci konfiskace časopisu Zájmy českého severu" ze dne 23. Vil. 1927, orgánu čsl. soč. dem. strany dělnické v župě českolipské (t. 54074). 103, 1. XII. 1927; 71, V. odpov. t. 63273. 126, 23. V. 1928; 288, VI.

o stávce horníků v hnědouhelném revíru severních Čech (t. 598). H9, 15. III. 1928; 49, VI. prohlášení min. věř. prací, H7, 29. II. 1928; 981, V. odpov. t. 796. 160, 30. I. 1929; 703, VIL

ve věci konfiskace časopisu Zájmy kovodělníků" ze dne 22. VIII. 1928, čís. 34, orgánu Svazu kovodělníků v Českoslo venské republice (t. 79573). 160, 30. L 1929; 703, VIL odpov. t. 872/I. 174, 23. IV. 1929; 5, VIII.

ve věci jmenování představenstev, dozorčích výborů a rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven (t. 89273). 177, 4. VI. 1929; 4, VIII.

ve věci daňové aféry v zemském finančním ředitelství v Praze (t. 928/I). 181, 18. VI. 1929; 8, VIII.

žádost ve věcech imunity:

sen. V. Dýka na zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. 38, 30. VI. 1826; 1097, II.

okres. s. v Poděbradech (přestupek podle §§ 3, 14, 19 žák. č. 135 ř. z. z r. 1867) (čís. předs. 6160). 126, 23. V. 1928; 290; VI. zpr. t. 661: zprav. F. šabata. 131, 14. VI. 1928; 462, VI. nevydán. 136, 22. VI. 1928; 655, VI.

ĎÚRČANSKÝ Juraj

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I. Byl členem výb. br. — dav. z máj. — im. — kult. a soč. a stár. pól.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra švehly. 5, 19. XII. 1925; 101, I.

o uzákonění nového definitivního celního siazebnfku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1826; 408, II.

o úpravě platových poměrů stát. zamést. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 772; II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 665, III.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). HO, 15. XII. 1927; 537, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 156, 16. XI. 1928; 324, Vil.

Věcná poznámka:

v níž uvádí, že údaji ve své řeči za rozpravy o stát. rozpočtu pro r. 1927 nemínil urar-žit sen. J. Havlenu. 56, 10. XII. 1926; 679, III.

Interpelace:

o znehodnocení vlastní imunity (t. 25073). 47, 16. XI. 1926; 267, III.

odpov. t. 473.

98, 15. VIL 1927; 1378, IV.

o úředním přehmatu hl. služného J. Smieš-ko v žilině a o brutalitě četníků (t. 25074).

47, 16. XI. 1926; 268, III. odpov. t. 41474. 80, 8. VI. 1927; 430, IV.

žádost ve věcech imunity:

okres. úřadu v žilině (přestupek podle § 29, bod 4, žák. či. XIV z r. 1914). 21, 18. V. 1926; 250, II. zpr. t. 342: zprav. dr O. Havelka. 64, 15. III. 1927; 4, IV. nevydán. 65, 16. III. 1927; 61, IV.

okres. úřadu v žilině (přestupek podle § l min. nař. č. 766) (1898 pres. N. V.). 21, 18. V. 1926; 250, II. zpr. t. 345; zprav. dr O. Havelka. 64, 15. III. 1927; 3, IV. nevydán. 29, IV.

DÝK Viktor

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I.

Byl členem výb. br. a ink.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). lI, lI. III. 1926; 254, I.

o imunit. záležitosti T. Koutného (zpr. t. 54).

23, 1. VI. 1926; 472, II; poznámka 475, II.

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1012, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. švehly, o výkladu min. fin. dr K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských (t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244). 44, 2. X. 1926; 169, III.

o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271). 50, 24. XI. 1926; 311, IIL

o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 318). fil, 17. XII. 1926; 1118, III.

o vojenských. předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 275, IV.

o změně hlavy II. žák. o organisaci polit. správy ze 14. [VIL 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 582, VI.

o osvobození věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (zpr. t. 885). 177, 4. VI. 1929; 24, VIII.

o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržalia o špionáži kapitána Faloutia.

179, li. VI. 1929.; 27, VIII.

o Národním divadle v Praze (zpr. t. 886).

180, 12. VI. 1929; 9, VIII.

Věcná poznámka:

k debatě o nal. interp. t. 39, v níž reaguje na vývody německých řečníků, 12. 16. III. 1926; 350, I.

v níž uvádí, proč žádal o řízení dle § 51 jedn. ř., a pak odmítá tvrzení, že jeho řeč pronesená v plenární schůzi 35, dne 25. VI. měla účel provokační. 49, 1. VI 1926; 1183, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487, 488 tr. z.). 24, 14. VI. 1926; 489, II.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 tr. z.) (č. 1432 předs.). 119, 15. III. 1928; 50, VI. zpr. t. 600; zprav. dr O. Havelka. H9, 15. III. 1928; 50, VI. nevydán. 120, 20. III. 1928; 81, VI.

Volán k pořádku:

35, 25. VI. 1926; 1017, II. 44, 22. X. 1926; 171, III.