BAXA Bohumil, JUDr. PhDr.

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 5, I. Byl členem výb. im. — in. — soč. pól. — techn. doprav. a úst. práv.

»

Zpravodajem:

o im. záležitosti A. Adamovského (zpr. t. 32). 10, 10. III. 1926; 171, I.

o im. záležitosti F. Hlávky (zpr. t. 33). 10, 10. ITL 1926; 171, I.

o im. záležitosti A. Adamovského (zpr. t. 53). 14, 24. lil.' 1926; 8, II.

o im. záležitosti T. Koutného (zpr. t. 55). 16, 21. IV. 1926; 45, II.

ústav. práv. v. o zahlazení odsouzení (zpr. t. 107).

23, 1. VI. 1926; 466, II.

tiskové opravy 24, 14. VI. 1926; 494, II.

o im. záležitosti T. Koutného (zpr. t. 54). 23, 1. VI. 1926; 468, IL; doslov 475, II.

úst. práv. v. o změně a doplnění některých ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (zpr. t. 364). 69, 31. III. 1927; 96, IV. tiskové opravy 71, 5. IV. 1927; 126, IV.

o im. věci V. Hampla (zpr. t. 362). 69, 31, III. 1927; l Ol, IV.

o im. věci inž. G. Oberleithnera (zpr. t. 369). 71, 5. IV. 1927; 162, IV.

ústav. práv. v. o železniční přepravě (zpr. t. 397). 78, 12. V. 1927; 418, IV.

ústav. práv. v. o zahlazení odsouzení (zpr. t. 566). H3, 14. II. 1928; 862, V.; doslov 890, V.

ústav. práv. v. o cestovních pasech (zpr. t. 544).

H5, 17. II. 1928; 910, V.; doslov H6, 28. II. 1928; 941, V. oprava tiskové chyby 117, 29. II. 1928; 979, V.

o im. věci Ant. Nováka (zavedení řízení podle § 51 jedn. ř.). H6, 28. II. 1928; 948, V.; doslov 955, V.

úst. práv. v. k předloze o cestovních pasech (zpr. t. 621).

125, 29. III. 1928; 275, VL; doslov 279, VI.

ústav. práv. v. k předloze o pomocné praksi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649). 130, 12. VI. 1928; 429, VI.

o im. věci J. Podoby (zpr. t. 688).

139, li. VIL 1928; 763, VL; doslov 765, VL

navrhuje tiskové opravy na místě dr Fr. Veselého, zpravodaje ústav. práv. v. o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví (zpr. t. 698).

140, 21. VII 1928; 840, VI

o im. věci dr L. Franciscy (zpr. t. 742). 143, 9. X. 1928; 900, VI.

o im. věci J. Lukeše (zpr. t. 743). 147, 18. X. 1928; 13, VII

o im. věci J. Vraného (zpr. t. 744).

147, 18. X. 1928; 13, VIL; doslov 15, VII

o im. věci M. Tomika (zpr. t. 800). 162, 14. II. 1929; 739, VII

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 18, 23. IV. 1926; 148, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 617, III.

o změně hlavy II. žák. o organisaci polit, správy ze 14. VII 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676) 135, 21. VI. 1928; 584, VI.

druhá řeč, v níž reaguje na vývody dra Z. Witta 135, 21. VI. 1928; 604, VI.

 

BEČKA Bohdan, inž

I.voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, L Slib vykonal 1, li' XII. 1925; 5, L Byl členem výb. rozp. a techn. doprav.

Zpravodajem:

rozp. v. o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI 1926; 758, II.

rozp. v. k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 69, 31. III. 1927; 103, IV.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona č. 5871925 o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 777). 157, 20. XI. 1928; 403, VIL

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (zpr. t. 176) a o zvýšení daně z lihu (zpr. t. 177). 37, 26. VI. 1926; 1074, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 917, III.

o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru. H7, 29. II. 1928; 1001, V.

BEUTEL Franz

III. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, L Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 5, L Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Návrhy:

5 pozměňov. návrhůk osnově měnící a prodlužující platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 312) k § l odst. 1, § 4 odst. 20, § 10 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 49 odst. 10. 60, 16. XII. 1926; 1095-1096, III.

4 pozměňov. alevent. návrh k předloze o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693) k § 2. 138, 10. VIL 1928; 688, VI.

9 pozměňo v. návrhůk předloze o výkonu lékařské prakse (zpr. t. 953) k §§ 1, 2, 3, 5, 8, 14 a 16. 186, 28. VI. 1929; 33, VIII.

9 pozměno v. návrhů k předloze o lékařských komorách (zpr. t. 954) k §§ 1, 2, 10, 24, 32, 47, 58, 59 a 64. 186, 28. VI. 1929; 33-34, VIII.

Resoluce:

k návrhům v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213) stran zmírnění a odstranění škod způsobených živelními a požárními katastrofami. 41, 14. X. 1926; 26, III.

Řeč v rozpravě:

o podomním obchodě (zpr. t. 72). 19, 4. V. 1926; 213 -něm. 234, II.

o dani z cukru (zpr. t. 176) a o zvýšení daně z lihu (zpr. t. 177). 36, 26. VI. 1926; 1046, II.; něm. 1057, II.

o změně §§ 275 a 276 zákona o sociálním pojištění zaměstnanců (zpr. t. 203). 40, 1. VIL 1926; H40, II.; něm. H85, II.

o návrzích v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213). 41, 14. X. 1926; 16, IIL; něm. 30, III.

o změně a prodloužení zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 311). 59, 16. XIl. 1926; 1034, III; něm. 1063, III

o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (zpr. t. 465). 90, 1. VIL 1927; 905, IV.; něm. 948, IV.

o návrzích v příčině živelních pohrom (zpr. t. 509) a o nal. interp. v příčině živelních pohrom (zpr. t. 502, 503, 504). 98, 15. VIL 1927; 1422, IV.; něm. 1445, IV.

o hranici při.]mu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 561). H2, 16. XII 1927; 810, V.; něm. 853, V.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693). 138, 10. VII 1928; 667, VI.; něm. 697, VI. «

o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o stavební katastrofé na Poříčí, o změně a doplňku zákona č. 221/l924, o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756).

145, li. X. 1928; 1040, VI.; něm. 1068, VI.

o státních starobních podporách (zpr. t. 850). m, 20. IIL 1929; 19, VIIL; něm. 25, VIII.

o výkonu lékařské prakse (zpr. t. 953) a

o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 7, VIIL; něm. 42, VIII.

Interpelace:

naléhavá stran těžkých živelních kata-slrof v okresech Teplicích, ústí, Pod-moklech a české Lípě dne 8. VIL 1927 (t. 503). 98, 15. VIL 1927; 1379, IV.

prohlášení min. vnitra J. černého. 1419, IV. odpov. t. 52978. 101, 16. XI. 1927; 44, V.

stran propouštění nemocných vojínů z vojenské služby (t. 47274). 98, 15. VIL 1927; 1378, IV. odpov. t. 60574. 120, 20. IIL 1928; 77, VI.

stran jmenování do nemocenských pojišťoven (t. 915713). 179, li. VI. 1929; 4, VIII.

žádost ve věcech imunity:

okres. s. v ústí n. L. za vydání, vztažmo pokračování v trestním řízení pro přestupek proti bezpečnosti cti. 6, 18. II. 1926; 139, I.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem) - (č. 6085 předs.). 126, 23. V. 1928; 290, VI.

zpr. t. 651: zprav. R. Wagner. 130, 12. VI. 1928; 425, VI.

nevydán (zprav. dr O. Krouský). 134, 19. VI. 1928; 508, VI

Volán k pořádku:

55, 9. XIL 1926;' 456, IIL 18ó, 27. VL 1929; 44, VIII.

BOBULA Eduard

IX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XIL 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XIL 1925; 5, I.

Byl členem výb. ink. (L náhr.) a soč. pól.

žádost ve věcech imunity:

sed. v Levoči (přečin § 14 bod 3 zákona č. 5071923) (č. 2729 a 2760 předs.). 62, 23. II. 1927; H48, III.

vrchního stát. zast. v Košicích a okres. s. v Kežmarku (přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. III., žák. či. XLI z r. 1914) (č předs. 6846). 141, 25. IX. 1928; 861, VI.

BODNÁR Ivan

XII. voleb. kraj

K mk

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Vyloučen z komunistické strany (24. XII. 1928) a přestal býti členem senátorského klubu strany (sděl. přípisem klubu předsednictvu ze dne 30. I. 1929). 169, 14. III. 1929; 979, VIL

Resoluce:

l r e s o 1. k návrhu V. Donáta stran uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102), aby vláda oznámila jména těch, jimž přiděleny byly zbytkové statky a ceny, za něž byly přiděleny a aby malí zemědělci do 5 ha byli osvobozeni od dlužných daní za uplynulá léta až do r. 1926. 22, 19. V. 1926; 415, II.

» Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 17, 22. IV. 1926; 85, II.; rusín. 126, II.

o poměrech v Podkarpatské Rusi za rozpravy o vlád. prohlášení min. předs. dr A. švehly a naléh. interp. ve věcech hospodářských. 44, 22. X. 1926; 158, III.; rusín. 179, III.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491).

96, 13. VIL 1927; 1135, IV.; rusín. H76, VI.

o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699) a o ochraně polního majetku (zpr. t. 702).

140, 21. VIL 1928; 816, VI.; rusín. 850, VI.

o výkonu lékařské prakse (zpr. t. 953) a o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 32, VIIL; rusín. 53, VIII.

Interpelace:

naléhavá o neslýchaných protizákonných exekucích (t. 322). 75, 8. IV. 1927; 386, IV. odpov. t. 473y2.

98, 15. VIL 1927; 1378, IV.

naléhaváo tom, že byl těžce raněn Michal jo Nám jak z Vyžne Apše v okrese tiačevském, když soudní exekutor v noci ze dne 29. na 30. XI. 1926 násilně za-bavoval býky (t. 323). 75, 8. IV. 1927; 386, IV. odpov. t. 52273.

99, 25. X. 1927; 4, V.

o vyvlastnění pozemků od chudých sedláků na Podkarpatské Rusi pro stavbu silnice (t. 94077). 185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Košicích a soudní stolice v Chustu (přečin podle § 14, č. 5., žák. č. 5071923 Sb. z.) (č. 21). 3, 18. XII. 1925; 25, L zpr. t. 294; zprav. R. Wagner; 52, 30. XI. 1926; 361, III. vydán: 63, 24. II. 1927; H95, III.

vrchního stát. zast. v Košicích pro zločin podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky.

19, 4. V. 1926; 176, li. zpr. t. 108; zprav. dr O. Havelka; 23, 1. VI. 1926; 466, II. n e v y d á n 24, 14. VI. 1926; 497, II.

vrchního stát. zast. v Košicích a soud, sto] lice v Chustu (přečiny podle § 15 č. 2, § 14 č. 1 zákona č. 28.2.1923 a přestupek podle § 51 žák. či. XLI879) (č. předs. 2943). 62, 28. II. 1927; 1148, III.

vrchního stát. zast. v Košicích a okres. s. v Iršavě (přestupky podle §§ 1, 42 a 46 žák. či. XL/1989). 76, li. V. 1927; 396, IV.

vrchního stát. zast. v Košicích a soud. stolice v Chustu z 28. II. 1928, ě. j. Nt 265/ 28/I (přečin utrhání na cti podle § 1, odst. II. č. 1, 2 žák. či. XLI/l914, přečin urážky na cti podle § 2, 4. odst. II. žák. či. XLl/1914, přečin podle § 14 č. 4 zákona č. 5071923 Sb. z.). 120, 20. III. 1928/78, VI. zpr. t. 808; zprav. V. Dundr; 162, 14. II. 1929; 731, VII nevydán; zprav. inž. J. Kliniko. 166, 5. III. 1929; 936, VIL

vrchního stát. zast. v Košicích a soud. stolice v Berehově ze dne 10. III. 1928, č. j. Nt IX 4, 11728 (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 5O/l923, přestupek podle oběžníku byv. min. vnitra uh. z 13. VI. 1898 č. 766798). 120, 20. III. 1928; 78, VI.

vrchního stát. zast. v Košicích a soudní stolice v Užhorodě (přečin ublížení na cti podle § 2, 3. odst. II. bod l a § 4, odst. II. žák. či. XLl71914) (č. 6191 předs.). 126, 23. V. 1928; 290, VI. zpr. t. 658; zprav. dr O. Krouský; 131, 14. VI. 1928; 462VI. nevydán 134, 19. VI. 1928; 509, VI.

vrchního stát. zast. v Košicích a okres. s. v Chustu z 9. I. 1929 Nt 41728 (přečin ublížení na cti podle § 2, žák. či. XLI z r. 1914) (č. předs. 8156). 166, 5. III. 1929; 924, VI zpr. t. 908; zprav. dr Z. Witt; 179, li. VI. 1929; 3, VIII. vydán: zprav. inž. J. Kliniko. 181, 18. VI. 1929; 9, VIII.

Volán k pořádku:

120, 20. III. 1928; 80, VI.

BOHR Josef

III. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, L Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 5, I. Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda.

53, 30. XI. 1926; 369, 370, III. Byl členem výb. rozp. a stál.

Návrhy:

na novelisaci zákona o dani z vodní síly (t. 14). 6, 18. II. 1926; 137, L

na poskytnutí pomoci četným obcím v severních Čechách, zejména okresu českolipského, pro veliké škody, které jim způsobeny byly těžkými živelními pohromami (t. 687). 138, 10. VIL 1928; 661, VI.

na zahájení rozpravy o prohlášení ministerského předsedy. 14, 24. III. 1926; 6, II.

(koaliční) na provedení nové volby předsednictva senátu, 'zapisovatelů a pořadatelů. 41, 14. X. 1926; 28, III.

aby zpr. t. 283 (věc Fr. Scholze) vrácena byla im. v. 51, 25. XI. 1926; 354, III.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). li, li. III. 1926; 274, L; něm. 811, I.

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení mimořádné státní přirážky ku přímým daním na r. 1926 (zpr. t. 59). 13, 17. III. 1926; 395, L; něm. 434, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 343, II.; něm. 451, II.

o úpravě platů duchovenstvu (zpr. t. 160). 35, 25. VI. 1926; 1017, II.; něm. 1087, II.

o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271). 49, 18. XI. 1926 291, III.; něm. 299, III.

o imunit. věci Fr. Scholze (zpr. t. 283). 51, 25. XI. 1926; 353, III.; něm. 356, III.

o návrzích v příčině živelních pohrom zpr. t. 509) a o nal. interp. v příčině živelních pohrom (zpr. t. 502, 503, 504). 98, 15. Vil. 1927; 1427, IV.; něm. 1449, IV.

Interpelace:

naléhavá stran pomocné akce za příčinou strašlivých živelních pohrom v některých okresech severních Čech (t. 502). 98, 15. VII. 1927; 1379, IV. prohlášení min. vnitra J. Černého. 1419, IV. odpov. t. 529y7. 101, 16. XI. 1927; 44, V.

o tom, že hasičům bylo zabráněno překročení hranic za účelem poskytnutí pomoci při požárech (t. 26/I). 8, 23. II. 1926; 153, I. odpov. t. 219. 41, 14. X. 1926; 5. III.

o katastrofé způsobené výbuchem v Truhlářské ulici v Praze (t. 5874). 14, 24. III. 1926; 3, II. odpov. t. 10376. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

Volán k pořádku:

98, 15. VIL 1927; 1409, IV.

BRABEC Jaroslav, JUDr.

II. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 5, I. Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda.

l, 17. XII. 1925; 14, I.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 6, 18. II. 1926; 142, I.

Zvolen při nové volbě předsednictva místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 53, 30. XI. 1926; 369, 370, III.

Byl členem výb. in. — stál. (náhr.) — úst. práv. a zahr.

Projev:

(ve funkci místopředsedy)

při ukončení poslední schůze před letními prázdninami. 186, 28. VI. 1929; 41, VIII.

Sdělení:

(jako místopředseda)

sděluje ex praesidio rozhodnutí předsednictva o přihlášce o národnosti sen. J. Richtera. H2, 16. XII. 1927; 663, V.

o usnesení předsednictva o vyloučení projevu V. Hampla, učiněném ve 131. schůzi, z těsnopiseckých zpráv podle § 9 lit. m) jedn. ř. 132, 15. VI. 1928; 497, VI.

Návrhy:

na zkrácené projednání úpravy platových a některých služebních poměrů a) státních zaměstnanců (t. 146), b) učitelstva obecných a občanských škol (t. 147), c) platových poměrů státních obecních (městských) a obvodních lékařů (t. 148). 31, 22. VI. 1926; 717, II.

na sloučení rozpravy o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o stavební katastrofé na Poříčí a o změně a doplňku zákona č. 22.VI. 1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity, a stáří (zpr. t. 756). 144, 10. X. 1928; 926, VI.

Resoluce:

(všech klubů senátu) stran opatření příslušnými orgány státní správy za učelem zmírnění nouze způsobené trvalými mrazy a sněhovými vánicemi a poskytnutí potřebných peněžních prostředků. 163, 15. II. 1929; 761, VI

Zpravodajem:

zahr. v. o úmluvě s republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životni pojišťovny s pojistníky čsl. a čsl. pojišťovny životní s pojistníky rakouskými (zpr. t. 287). 51, 25. XI. 1926; 344, III.

zahr. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Tureckou, sjednané v Angoře 24. III. 1927 (zpr. t. 439). 85, 21. VI. 1927; 844, IV.

zahr. v. o obchodní smlouvě s Maďarskem ze dne 31. V. 1927 (zpr. t. 464). 90, 1. Vil. 1927; 889, V; doslov 897, IV.

ústav. práv. v. o předloze zákona proti nekalé soutěži (zpr. t. 499). 98, 15. VI. 1927; 1392, IV.; doslov 1402, IV.

zahr. v. o obchodní a plavební smlouvě s král. SHS, sjednané v Praze 14. Xl. 1928 (zpr. t. 935). 185, 27. VI. 1929; 6, VII

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení minpředs. dra Švehly. 5, 19. XII. 1925; 83, I

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. Švehly a naléh. interp. ve věcech hospodářských (t. 233 a 244), ve věci gen. Gajdy (t. 232) (v níž obírá se také otázkou nového předsednictví v senátě). 46, 26. X. 1926; 226, III. o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VI 1927; 1261, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 734, V.

BRUNAR Heinrich, JUDr.

VIL voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 5, L Byl členem výb. ink. — stál. (náhr.) a úst. práv.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. II. 1920, čís. 121 Sb. z. (t. 893). 177, 4. VL 1929; 4, VIIL

na oddělené hlasování o resol. návrhu V. Donáta stran uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 422, II.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra Švehly. 3, 18. XII. 1925; 49, L; něm. 58.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 337, II.; něm. 444, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání žák., jímž se částečné mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. V. 1926; 631, II.; něm. 719, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. Švehly, o výkladu min. fin. dr K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských (t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244). 44, 22. X. 1926; 173, III.; něm. 188, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 423, III.; něm. 519, III.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491).

96, 13. VI 1927; H44, IV.; něm. H85, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 210, V.; něm. 289, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 152, 13. XI. 1928; 94, VIL; něm. H4, VIL

o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala.

165, 21. U. 1929; 861, VIL; něm. 903, VIL

o výkonu lékařské prakse (zpr. t. 953) a o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 21, VII; něm. 45, VII

Interpelace:

o potlačování volného projevu mínění (t. 9972).

24, 14. VI. 1926; 487, II. odpov. t. 219Xl9. 41, 14. X. 1926; 6, II

stran jmenování do zemských a okresních zastupitelstev (t. 827). 173, 22. II 1929; 32, VII odpov. t. 894712. 177, 4. VI. 1929; 5, VII

stran memoranda podaného u Rady Společnosti Národů (t. 892y5). 177, 4. VI. 1929.; 4. VII

žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 1. a 5. a podle § 17, č. 1. odst. 2. žák. na ochranu republiky) (č. 12.945). 3, 17. XII. 1925; 25, I zpr. t. 56; zprav. dr Soukup; 12, 16. II 1926; 326, I. nevydán 16, 21. IV. 1926; 45, II.

zemsk. s. v Opavě (přečin § 17, č. 1 a § 14, č. 5 žák. na ochranu republiky) (č. 12.950). »

5, 19. XII. 1925; 69, I zpr. t. 56; zprav. dr Soukup; 12, 16. II 1926; 326,

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem). 16, 21. IV. 1926; 17, II.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky). 21, 18. V. 1926; 259, II.

krajsk. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a podle či. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

23, 1. VI. 1926; 466, II.

zpr. t. 363; zprav. dr B. Baxa;

67, 29. II 1927; 82, IV.

Volán k pořádku:

108, 13. XII. 1927; 220, V. 152, 13. XI. 1928; H3, VI