Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1694.

Zpráva

I. sociálně-politického výboru,

II. branného výboru,

III. rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1639) o vládním návrhu zákona,

jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n. a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n. a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu.

I.

Sociálně-politický výbor ve své schůzi dne 6. června 1923 projednav výše zmíněnou novelu zákona, projevuje souhlas s usnesením poslanecké sněmovny, protože zákon o úpravě služebních požitků čs. vojska z 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n. obsahuje některé mezery i nesrovnalosti, které budou po stránce sociální spravedlnosti a rovnosti navrženou novelou odstraněny. Novela mimo to usiluje o provedení shodnosti s propočítáváním služebních let státních zaměstnanců v zásadních otázkách podle zákona z 19. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n. o propočítání služební doby státních zaměstnanců a prováděcích nařízení k zákonu tomu vydaných. Navržená novela nemůže ovšem nahraditi definitivní úpravu osobních a služebních poměrů vojenských osob (služební pragmatiku), kterou slibuje § 23 novelisovaného zákona z 19. dubna 1920, č. 195 Sb. z. a n., ale odčiňuje přece některé nesrovnalosti, které nemohou býti odkládány do mlhavé budoucnosti služební pragmatiky. Sociálně-politický výbor projevuje naději, že vláda, zmocněná přítomnou novelou k propočítáním služební doby vojenským gažitům bude se říditi zásadními směrnicemi, vydanými pro státní zaměstnance vůbec, u všech osob branné moci, by docílena byla jednotná zásada v hodnocení prokázané způsobilosti a služební zdatnosti příslušníků československého vojska.

Vzhledem k tomu činí sociálně-politický výbor návrh, aby senát přijal osnovu zákona ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou a otištěném v sen. tisku č. 1639.

V Praze dne 6. června 1923.

R. Jaroš v. r.,
předseda.

Dr Frant. Reyl v. r.,
zpravodaj.

II.

Branný výbor ve své schůzi, konané dne 7. června 1923 přijal usnesení poslanecké sněmovny otištěné v sen. tisku č. 1639 v plném znění a doporučuje, aby osnova zákona také senátem byla schválena.

V Praze dne 7. června 1923.

V. Klofáč v. r.,

předseda.

Josef Kouša v. r.,

zpravodaj.

III.

Rozpočtový výbor ve schůzi, konané dne 8. června 1923, připojil se v plném znění k usnesení poslanecké sněmovny ze dne 14. května 1923, jímž schválen byl vládní návrh zákona, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků československého vojska ze dne 19. března 1920 č. 195 Sb. z. a n. a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n. a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu.

V Praze dne 8. června 1923.

Dr J. Karas v. r.,

místopředseda.

Josef V. Klečák v. r.,

zpravodaj.