Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1679.

Návrh

senátora Václava Donáta a společníků

v záležitosti letošních živelních pohrom v různých krajích našeho státu.

Letošní atmosferické srážky vyvíjejí se tak abnormálním způsobem, že dochází k častým zhoubným krupobitím a průtržím mračen. Těmito živelními pohromami zničena jest v rozsáhlých územích veškerá úroda, značně poškozeny cesty a silnice a způsobeny jiné hmotné škody. Není pamětníků, že by živelní pohromy byly tak časté, přicházely v území tak rozsáhlém a s takovou ničivou silou jako letos. Tak na př. v jediném dni 3. června t. r. postiženy byly následující okresy; okr. Židlochovice, kde zničena úroda do 75 % v obcích Začany, Třebomyslice, Nesvačilka atd. Okres Olomouc, zejména obce Blatec, Charváty, Tážaly a obce sousední. Okres Přerov, obce Kokory, Žeravice, Malá Lhotka, Sobíšky, Pejčice, Pejtičky, Záběštní Lhota a Čkýně. Okres Hustopeč, obec Velké Pavlovice. Okres Uherský Brod, obec Hradčovice. Okres Uh. Hradiště, obce Polešovice a ok. Okres Jihlava, obce Jestřebí, Kněžice, Víska, Uhřinovice, Panská Lhota, Křížov, Přimělkov, Dlouhá a Trhová Brtnice, Dolní Smrčené, Malé Bitovčice, Kamenice, Brtnička, Brodce, Hrotov, Brancouze, Chlum, Kouty, Horní Smrčené, Čichov atd. Okres Kyjov: obce Syrovín, Újezdec, Medlovice atd. Okres Potice nad Metují; obce Pěkov, Bukovice, Hony, a okolí. Okres Brandýs nad Orlicí: samo město Brandýs nad Orlicí a okolí. Okres Lanškroun: obce Čenkovice, Výprachtice a Valteřice.

To jest výpočet živelních pohrom za jediný den a ještě jen těch, které byly oznámeny jedinému dennímu listu. A tu je třeba si uvědomiti, že velká většina živelních pohrom v ten den nebyla hlášena novinám.

Podobné zprávy docházejí každým dnem. Tak na př. >Venkov< ze dne 1. června t. r. hlásí krupobití a živelní pohromy z následujících okresů: Hořovice, Beroun, Mladá Boleslav. Týž časopis ze dne 2. června živelní pohromy z Jičínska, Novopacka a Lomnice nad Popelkou. >Venkov< ze dne 3. června oznamuje živelní pohromy na okresech Uhlířské Janovice, Březnice, Bučovice, Boskovice a Kunštát. A tak mohli bychom pokračovati každým dnem v květnu a červnu t. r. Počet postižených obcí jest tak veliký, že není ani možno každou obec jménem uvésti.

Stav zemědělců v postižených krajích jest opravdu zoufalý. Hospodářská krise již v loni nejtíže dolehla na zemědělce, jimž prohibičními průmyslovými cly enormně zvyšovány výrobní náklady, zatím co sami byli vydáni na pospas cizí konkurenci, která má možnost koupiti průmyslové výrobky nutné k zemědělské výrobě mnohem levněji a následkem toho může též levněji vyráběti. Daně nebyly sníženy vůbec, ač příjmy zemědělce klesly o 70-90 %. Splátky na dávku z majetku a přírůstku na majetku vyčerpaly poslední pohotové prostředky, které ještě zemědělec měl. Jsou-li všichni zemědělci v nezměrně těžké finanční situaci, jest tím hůře v postižených krajích, kde zemědělci ve velké většině nemají dnes vůbec prostředků na, zakoupení náhradní slámy, osiva a krmiv, potřebných k udržení hospodářství v chodu; tím méně pak mají na zaplacení daní a splátek na dávku z majetku a přírůstku na majetku. Za dnešní situace hospodářské není jim také možno opatřiti si pro tyto účele úvěru.

Jest povinností státu, aby zde zasáhl a účinnou pomocí umožnil zemědělcům udržeti se na svých usedlostech a dále hospodařiti. Jest to v zájmu nejen postižených zemědělců, ale i státu samého, kterému musí záležeti na zabezpečení tak velikého počtu samostatných drobných a středních hospodářských podnikatelů - významných poplatníků, kteří nezaviněně ocitli se v těžkých poměrech.

Proto navrhují podepsaní:

Slavný senáte, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby na zmírnění škod povstalých následkem četných letošních živelních pohrom;

1. dala škody co nejdříve vyšetřiti úředními orgány;

2. prominula postiženým předepsané daněna rok 1923 včetně daně z obratu;

3. uvolnila postiženým při kolkování bankovek zadržené obnosy;

4. povolila pro postižené kraje 60 % slevu na dovoz osiva, krmiv, slámy a steliva;

5. dala pokyn příslušným berním správám, aby při žádostech postižených o snížení dávky z majetku a přírůstku na majetku dle par. 56 zákona ze dne 8. dubna 1920 čís. 309 Sb. zák. a nař. vycházely těmto co nejvíce vstříc;

6. poskytla účinnou podporu postiženým zemědělcům;

7. poskytla přiměřenou podporu obcím a okresům na opravy cest a silnic;

8. ku dvěma posléze jmenovaným účelům dala ministerstvu zemědělství k disposici dostatečný obnos, aby toto mohlo zahájiti rozsáhlou pomocnou akci ve prospěch postižených;

9. postarala se o levný úvěr postiženým, buď přímou akcí úvěrovou neb zárukou za úvěr.

V Praze, dne 7. června 1923.

Václav Donát,

Sehnal, Roháček, Smrtka, Rozkošný, dr. Horáček, Duchaj, Hybš, Hucl, Lukeš,
dr. Jar. Vlček, dr. Daxner, Križko, Hrubý, Kroiher.