Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1673.

Zpráva

ústavně-právního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1648)

o vládním návrhu zákona,

kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.

Důvodová zpráva.

Přítomný návrh zákona má za účel uleviti zejména sborovým soudům, kteréž přes ustanovení novely ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n. zůstaly nadále přetíženy, s náležitým zřetelem, na soudy okresní, jichž nepatrnější agenda pozůstalostní a poručenská přenáší se na síly kancelářské, zvláště kvalifikované. Nejpozoruhodnější v té příčině jest ustanovení, že samosoudcům u sborových soudů přikazuje se mimo spory až do Kč 20.000 též projednání a rozhodování ve sporech o rozvod a rozluku manželskou, kteréž ovšem zmírněno jest ve směru tom, že stranám zůstává na vůli navrhnouti projednání a rozhodování před soudem sborovým.

Jinak restituují se též ustanovení §§ 28 a 29 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, č. 208 ř. z. ohledně řízení pozůstalostního s jistými obměnami.

Připojením lit. d v odstavci 6., čl. II. v čl. VII., č. 1 opraveno bylo tiskové nedopatření nastalé tím, že litera tato v původním vládním návrhu obsažená v tisku jak vládní předlohy, tak i zprávy výborové poslanecké sněmovny byla vynechána, a dosaženo tím podrobnějšího označení příslušného ustanovení.

Ostatně poukazuje se na zprávy důvodové jak ku vládní předloze, tak ke zprávě výborové poslanecké sněmovny s tím, že předlohou touto jsou vyřízeny současně návrhy iniciativní ohledně notářů v poslanecké sněmovně (tisk č. 3971) a v senátu (tisk č. 1585) podané.

Ústavně-právní výbor doporučuje tudíž senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění přijatém poslaneckou sněmovnou, jak jest obsaženo v sen. tisku č. 1648, s tiskovou opravou svrchu uvedenou a aby schválil též tuto resoluci:

Při rozhodování, zda-li pozůstalost jest jednoduchá ve smyslu čl. VIII., odst. I., č. 2., dlužno postupovati se zvýšenou opatrností zejména jde-li o řízení pozůstalostní na základě poslední vůle.

V Praze, dne 6. června 1923.

Dr Soukup v. r.,
předseda.

Dr Krupka v. r.,
zpravodaj.